83/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

83
ZÁKON
z 27. marca 2019,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 101/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 378/1996 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 354/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 35/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 33aaa sa vkladá § 33aab, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠33aab
Prechodné ustanovenie účinné po vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska z Európskej únie
V konaní podľa tohto zákona začatom pred vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa občan Spojeného kráľovstva považuje za občana Európskej únie a Spojené kráľovstvo sa považuje za členský štát Európskej únie.“.
Čl. II
Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 601/2003 Z. z. a zákona č. 468/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13b
Prechodné ustanovenie účinné po vystúpení
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie
Po vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie sa občan Spojeného kráľovstva a jeho rodinný príslušník považuje za fyzickú osobu, na ktorú sa v právnych vzťahoch pri poskytovaní príspevku vzťahujú osobitné predpisy,5) ak je zaručená vzájomnosť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 166, 30. 4. 2004) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení.“.
Čl. III
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z. a zákona č. 35/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 293ee sa vkladá § 293eea, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠293eea
Prechodné ustanovenia účinné po vystúpení
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie
(1)
Po vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie sa fyzická osoba vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu považuje za fyzickú osobu, na ktorú sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia vzťahuje osobitný predpis,4) ak je zaručená vzájomnosť. Fyzickou osobou vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu je
a)
občan Spojeného kráľovstva a jeho rodinný príslušník a pozostalý,
b)
občan členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, občan Švajčiarskej konfederácie, fyzická osoba bez štátnej príslušnosti a utečenec, ktorí sú alebo boli v situácii týkajúcej sa Spojeného kráľovstva, a ich rodinný príslušník a pozostalý.
(2)
Ak nie je možné uplatniť postup podľa odseku 1, na účely nárokov na dávky občana Slovenskej republiky a jeho rodinného príslušníka, na ktorých sa pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie ku dňu predchádzajúcemu dňu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie alebo k poslednému dňu obdobia, počas ktorého sa uplatňoval postup podľa odseku 1, v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú právne predpisy Spojeného kráľovstva, sa obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva považujú za obdobia poistenia podľa tohto zákona, ak tieto obdobia poistenia nie sú hodnotené na nárok na dávky obdobného druhu podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva; tieto obdobia poistenia sa vždy započítavajú na účely splnenia podmienky obdobia poistenia potrebného na nárok na dávku.“.
Čl. IV
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 327/2005 Z. z., zákona č. 331/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 339/2013 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 36/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 82c sa vkladá § 82d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠82d
Prechodné ustanovenia účinné po vystúpení
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie
(1)
Občan Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) zapísaný pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie do zoznamu advokátov podľa § 4 alebo § 5 alebo do zoznamu euroadvokátov podľa § 39 sa považuje za občana Európskej únie do 31. decembra 2020.
(2)
Občan Spojeného kráľovstva sa považuje za občana Európskej únie na účely splnenia podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. a) alebo § 39 ods. 1 písm. a), ak bola žiadosť o zápis do zoznamu advokátov podľa § 5 alebo do zoznamu euroadvokátov podľa § 39 doručená komore pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú, ak sa zabezpečí rovnaké zaobchádzanie pre občanov Slovenskej republiky Spojeným kráľovstvom.“.
Čl. V
Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 433/2013 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 19a sa vkladá § 19b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19b
Prechodné ustanovenie účinné po vystúpení
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie
Po vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie sa občan Spojeného kráľovstva a jeho rodinný príslušník považujú za fyzickú osobu, na ktorú sa v právnych vzťahoch pri poskytovaní prídavku a príplatku k prídavku vzťahuje osobitný predpis,16a) ak je zaručená vzájomnosť.“.
Čl. VI
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 64/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z. a zákona č. 35/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 72h ods. 3 sa odkaz „65)“ nahrádza odkazom „53)“.
2.
Za § 72ai sa vkladá § 72aj, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠72aj
Prechodné ustanovenia účinné po vystúpení
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie
(1)
Zamestnávateľ môže zamestnávať občana Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) a jeho rodinného príslušníka podľa § 2 ods. 5, ktorí sa ku dňu predchádzajúcemu vystúpeniu Spojeného kráľovstva z Európskej únie zdržiavali na území Slovenskej republiky a boli zamestnaní, najdlhšie 90 dní po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie; to sa nevzťahuje na občana Spojeného kráľovstva a jeho rodinného príslušníka podľa § 2 ods. 5, ktorých pobyt na území Slovenskej republiky sa považuje za dlhodobý pobyt alebo trvalý pobyt na päť rokov podľa osobitného predpisu.64a) Na zamestnávanie občana Spojeného kráľovstva a jeho rodinného príslušníka podľa prvej vety sa rovnako vzťahuje § 23a ods. 2. Na zamestnávanie občana Spojeného kráľovstva a jeho rodinného príslušníka podľa prvej vety sa po 90 dňoch po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie vzťahuje § 21 ods. 1.
(2)
Občan Spojeného kráľovstva a jeho rodinný príslušník podľa § 2 ods. 5, ktorých pobyt na území Slovenskej republiky sa považuje za dlhodobý pobyt alebo trvalý pobyt na päť rokov podľa osobitného predpisu,64a) majú rovnaké právne postavenie v právnych vzťahoch vznikajúcich podľa tohto zákona ako občan Slovenskej republiky. Občan Spojeného kráľovstva a jeho rodinný príslušník podľa § 2 ods. 5, ktorí sa po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie zdržiavajú na území Slovenskej republiky v súlade s osobitným predpisom,29) a nejde o fyzické osoby podľa prvej vety, majú v období, počas ktorého sa na nich v právnych vzťahoch sociálneho poistenia vzťahuje osobitný predpis,64b) rovnaké právne postavenie na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie ako občan Slovenskej republiky.
(3)
Príslušný úrad pre fyzické osoby uvedené v odseku 2 je úrad, v ktorého územnom obvode majú miesto pobytu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 64a a 64b znejú:
„64a) § 131h ods. 2 a 3 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 83/2019 Z. z.
64b) § 293eea ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 83/2019 Z. z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 166, 30. 4. 2004) v platnom znení.“.
Čl. VII
Zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 36/2014 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 23a sa vkladá § 23aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23aa
Prechodné ustanovenia účinné po vystúpení
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie
(1)
Konania o uznaní dokladu o vzdelaní a konania o uznaní odbornej kvalifikácie na výkon povolania veterinárny lekár, ktoré boli získané v uznanej vzdelávacej inštitúcii so sídlom na území Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) a začali pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie.
(2)
Na účely uznávania dokladov o vzdelaní a odbornej kvalifikácii na výkon povolania veterinárny lekár sa doklady o vzdelaní a odbornej kvalifikácii na výkon povolania veterinárny lekár získané v uznanej vzdelávacej inštitúcii so sídlom na území Spojeného kráľovstva do 31. decembra 2020 považujú za doklady o vzdelaní a odbornej kvalifikácii získané v členskom štáte, ak spĺňajú požiadavky podľa prílohy č. 1 a 2.“.
Čl. VIII
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z. a zákona č. 376/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 38eq sa vkladá § 38er, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠38er
Prechodné ustanovenia účinné po vystúpení
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie
(1)
Osoba verejne zdravotne poistená v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) sa do 31. decembra 2020 posudzuje ako osoba verejne zdravotne poistená v inom členskom štáte, vrátane uplatňovania osobitných predpisov,3a) ak je zaručená vzájomnosť.
(2)
Občan Spojeného kráľovstva a jeho rodinný príslušník sa do 31. decembra 2020 považujú za fyzickú osobu, na ktorú sa v právnych vzťahoch verejného zdravotného poistenia vzťahuje osobitný predpis,3a) ak je zaručená vzájomnosť.
(3)
Zdravotná starostlivosť poskytnutá v Spojenom kráľovstve sa do 31. decembra 2020 považuje za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte, ak je zaručená vzájomnosť.“.
Čl. IX
Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 13b sa vkladá § 13c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13c
Prechodné ustanovenie účinné po vystúpení
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie
Kvalifikačná karta vodiča vyhotovená podľa vzoru platného v Európskom spoločenstve a ktorá bola vydaná v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie sa považuje za kvalifikačnú kartu vodiča vydanú v inom členskom štáte, ak je zaručená vzájomnosť.“.
Čl. X
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z. a zákona č. 191/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 67e sa vkladá § 67f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠67f
Prechodné ustanovenie účinné po vystúpení
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie
Nároky vzniknuté podľa tohto zákona pred vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie nezanikajú z dôvodu tohto vystúpenia, ak je zaručená vzájomnosť.“.
Čl. XI
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z. a zákona č. 106/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 104 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18)
Na účely výmeny vodičského preukazu sa vodičský preukaz vydaný v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska považuje za vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru.“.
Čl. XII
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 364/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 86/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 12b sa vkladá § 12c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12c
Prechodné ustanovenie účinné po vystúpení
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie
Po vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie sa občan Spojeného kráľovstva a jeho rodinný príslušník považujú za fyzickú osobu, na ktorú sa v právnych vzťahoch pri poskytovaní rodičovského príspevku vzťahuje osobitný predpis,4a) ak je zaručená vzájomnosť.“.
Čl. XIII
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 306/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z. a zákona č. 374/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 143f sa vkladá § 143g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠143g
Prechodné ustanovenia účinné po vystúpení
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie
(1)
Lieky registrované v Slovenskej republike pred vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie, ktoré boli v Spojenom kráľovstve vyrobené alebo prepustené do predaja, alebo skúšané lieky, ktoré boli v Spojenom kráľovstve vyrobené alebo prepustené k použitiu v klinickom skúšaní, ktoré je v Slovenskej republike povolené pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie, sa na účely tohto zákona považujú za lieky z členského štátu.
(2)
Zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro uvedené na trh v Slovenskej republike, ktorých posudzovanie zhody bolo vykonané notifikovanou osobou na území Spojeného kráľovstva pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie a sú označené značkou zhody CE podľa osobitného predpisu,98) sa považujú za zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, ktoré splnili požiadavky na uvedenie na trh v Slovenskej republike až do uplynutia platnosti certifikátu vydaného notifikovanou osobou na území Spojeného kráľovstva.
(3)
Účinná látka dovezená zo Spojeného kráľovstva po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie sa považuje za účinnú látku dovezenú z členského štátu do 31. decembra 2020.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 98 znie:
„98) § 25 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. XIV
Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2012 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 306/2016 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z. a zákona č. 374/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 98c sa vkladá § 98d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠98d
Prechodné ustanovenia účinné po vystúpení
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie
(1)
Európska referenčná cena lieku, pri určení ktorej bola započítaná cena lieku v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie, zostáva zachovaná do 31. decembra 2020, ak je započítaná cena lieku v Spojenom kráľovstve pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie nižšia ako cena tretieho najlacnejšieho lieku v členskom štáte.
(2)
Európska referenčná cena zdravotníckej pomôcky, pri určení ktorej bola započítaná cena zdravotníckej pomôcky v Spojenom kráľovstve pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie, zostáva zachovaná do 31. decembra 2020, ak je započítaná cena zdravotníckej pomôcky v Spojenom kráľovstve pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie nižšia ako cena tretej najlacnejšej zdravotníckej pomôcky v členskom štáte.
(3)
Európska referenčná cena dietetickej potraviny, pri určení ktorej bola započítaná cena dietetickej potraviny v Spojenom kráľovstve pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie, zostáva zachovaná do 31. decembra 2020, ak je započítaná cena dietetickej potraviny v Spojenom kráľovstve pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie nižšia ako cena tretej najlacnejšej dietetickej potraviny v členskom štáte.“.
Čl. XV
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 179/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 68/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 70/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 131g sa vkladá § 131h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠131h
Prechodné ustanovenia účinné po vystúpení
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie
(1)
Konania podľa tohto zákona začaté pred vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie sa dokončia podľa predpisov účinných pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie; podľa ustanovení tohto zákona účinných po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie sa dokončia len vtedy, ak je to pre osobu priaznivejšie.
(2)
Pobyt štátneho príslušníka Spojeného kráľovstva a jeho rodinného príslušníka podľa § 2 ods. 5, ktorí majú pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie právo na trvalý pobyt podľa § 67 alebo § 71, sa považuje za dlhodobý pobyt podľa § 52.
(3)
Pobyt štátneho príslušníka Spojeného kráľovstva a jeho rodinného príslušníka podľa § 2 ods. 5, ktorí majú k vystúpeniu Spojeného kráľovstva z Európskej únie právo na pobyt podľa § 65 alebo § 70, sa považuje za trvalý pobyt na päť rokov podľa § 43 ods. 1 písm. e).
(4)
Doklady o pobyte vydané štátnemu príslušníkovi Spojeného kráľovstva a jeho rodinnému príslušníkovi podľa § 2 ods. 5 k vystúpeniu Spojeného kráľovstva z Európskej únie, ktoré sú časovo platné, ostávajú v platnosti do 31. decembra 2020.
(5)
Štátny príslušník Spojeného kráľovstva a jeho rodinný príslušník podľa odsekov 2 a 3 sú povinní do 31. decembra 2020 požiadať o nový doklad o pobyte.
(6)
Štátny príslušník Spojeného kráľovstva a jeho rodinný príslušník podľa § 2 ods. 5, ktorí sa pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie zdržiavajú na území Slovenskej republiky, môžu vycestovať z územia Slovenskej republiky za rovnakých podmienok, ako vstúpili na územie Slovenskej republiky, najneskôr do 90 dní po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie.“.
Čl. XVI
Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 387/2013 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 43a sa vkladá § 43b, ktorý vrátane nadpisu znie:
„,,§ 43b
Prechodné ustanovenie účinné po vystúpení
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie
Žiadateľ o autorizáciu alebo držiteľ autorizácie s miestom trvalého pobytu alebo sídlom v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska sa do 31. decembra 2020 považuje za žiadateľa o autorizáciu alebo držiteľa autorizácie s miestom trvalého pobytu alebo sídlom v členskom štáte podľa tohto zákona.“.
Čl. XVII
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z. a zákona č. 55/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 56e sa vkladá § 56f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠56f
Prechodné ustanovenia účinné po vystúpení
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie
(1)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy vydané v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) podľa osobitného predpisu1) pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie sa uznáva v Slovenskej republike do 31. decembra 2020 v rozsahu získanej odbornej spôsobilosti; to neplatí pre taxislužbu.
(2)
Na účely § 6 ods. 7 je od skúšky oslobodený občan Slovenskej republiky, ktorý je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy, ktoré bolo vydané pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie v Spojenom kráľovstve podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Povolenie32) na pravidelnú medzinárodnú dopravu osôb medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom vydané pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie v Spojenom kráľovstve je platné do 31. decembra 2019.“.
Čl. XVIII
Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 20 ods. 1 písm. a) prvom bode, § 21 ods. 1 písm. a) prvom bode, § 22 ods. 1 písm. a) prvom bode, § 23 ods. 1 písm. a) prvom bode a § 24 ods. 1 písm. a) prvom bode sa čiarka za slovom „veľkovojvodstve“ nahrádza slovami „alebo v“ a vypúšťajú sa slová „alebo v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska“.
2.
Za § 64a sa vkladá § 64b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠64b
Prechodné ustanovenia účinné po vystúpení
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie
(1)
Na účely konania o uznaní dokladu o vzdelaní a konania o uznaní odbornej kvalifikácie sa doklad o vzdelaní a odborná kvalifikácia získané v uznanej vzdelávacej inštitúcii so sídlom na území Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) považuje za doklad o vzdelaní a odbornú kvalifikáciu získanú v uznanej vzdelávacej inštitúcii so sídlom na území členského štátu. Konania podľa prvej vety, ktoré sa začali pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie, a konania podľa prvej vety, ktoré sa začnú po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie do 31. decembra 2020, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie, ak je zaručená vzájomnosť.
(2)
Na účely uznávania dokladov o vzdelaní a odbornej kvalifikácie na výkon povolania lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra a pôrodná asistentka sa doklady o vzdelaní a odborná kvalifikácia na výkon povolania lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra a pôrodná asistentka získané v uznanej vzdelávacej inštitúcii so sídlom na území Spojeného kráľovstva do 31. decembra 2020 považujú za doklady o vzdelaní a odbornú kvalifikáciu získané v členskom štáte, ak po porovnaní obsahu a rozsahu vzdelávania spĺňajú všetky požiadavky podľa osobitného predpisu.17)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
„17) Príloha č. 1 a príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XIX
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z. a zákona č. 54/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 193b sa vkladá § 193c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠193c
Prechodné ustanovenie účinné po vystúpení
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie
Štátny príslušník Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“), ktorý sa pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie zdržiaval na území Slovenskej republiky a vykonával štátnu službu v štátnozamestnaneckom pomere, sa považuje za občana najdlhšie 90 dní po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie; to sa nevzťahuje na štátneho príslušníka Spojeného kráľovstva, ktorého pobyt na území Slovenskej republiky sa považuje za dlhodobý pobyt alebo trvalý pobyt na päť rokov podľa osobitného predpisu.63c) Štátny príslušník Spojeného kráľovstva podľa časti vety za bodkočiarkou sa považuje za občana. Predchádzajúce dve vety sa uplatnia, ak je zaručená vzájomnosť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazom 63c znie:
„63c) § 131h ods. 2 a 3 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 83/2019 Z. z.“.
Čl. XX
Zákon č. 236/2017 Z. z. o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠42a
Prechodné ustanovenia účinné po vystúpení
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie
(1)
Európsky vyšetrovací príkaz zaslaný Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) pred jeho vystúpením z Európskej únie sa po jeho vystúpení z Európskej únie považuje za dožiadanie o právnu pomoc podľa Trestného poriadku.
(2)
Európsky vyšetrovací príkaz doručený príslušnému orgánu Slovenskej republiky zo Spojeného kráľovstva pred jeho vystúpením z Európskej únie sa po jeho vystúpení z Európskej únie považuje za dožiadanie o právnu pomoc podľa Trestného poriadku.“.
Čl. XXI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom, kedy Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska prestane byť zmluvnou stranou Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ak dňom jeho vystúpenia z Európskej únie nevstúpi do platnosti dohoda o podmienkach vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie podľa čl. 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky oznámenie, kedy Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska prestalo byť zmluvnou stranou Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie a kedy nadobudne platnosť dohoda o podmienkach vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie podľa čl. 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.