82/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.03.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

82
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 13. marca 2019 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku na rok 2019 z 31. decembra 2018 uzatvorená medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie celulózo-papierenského priemyslu v Slovenskej republike na roky 2019 – 2022 z 31. decembra 2018 uzatvorená medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
3.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 1.apríla 2018 uzatvorený 1. februára 2019 medzi Odborovým zväzom KOVO a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.
4.
Dodatok č. 1 na rok 2019 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2018 – 2020 z 11. júla 2018 uzavretý 7. februára 2019 medzi Energeticko-Chemickým odborovým zväzom a Asociáciou zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu SR
a
Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.
5.
Dodatok č. 11 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7, Dodatku č. 8, Dodatku č. 9 a Dodatku č. 10 z 19. februára 2019 uzavretý medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb
a
Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky.