8/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

8
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 10. januára 2019
o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j em
voľby prezidenta Slovenskej republiky a
u r č u j e m
1.
deň ich konania na sobotu 16. marca 2019,
2.
lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2019,
3.
lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. februára 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 21. februára 2019.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,
u r č u j e m
deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 30. marca 2019.
Andrej Danko v. r.