78/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.04.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

78
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. marca 2019,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády upravuje
a)
základné požiadavky na zariadenie podľa § 2 písm. a), ktoré je určeným výrobkom,1)
b)
postupy posudzovania zhody2) na zariadenie,
c)
práva a povinnosti výrobcu3) a splnomocneného zástupcu výrobcu4) zariadenia,
d)
autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody,5)
e)
práva a povinnosti notifikovanej osoby.6)
(2)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na zariadenie uvedené v § 10 a 11, ktorého opis je uvedený v prílohe č. 1 a ktoré je uvedené na trh alebo uvedené do prevádzky ako celok vhodný na určené použitie.
(3)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a)
zariadenie určené najmä na prepravu tovarov alebo osôb po ceste, železnici, vzduchom alebo po vode,
b)
zariadenie navrhnuté alebo skonštruované len na vojenské účely alebo na policajné účely alebo pre záchranné služby,
c)
nepoháňané prídavné zariadenie, ktoré sa samostatne uvedie na trh alebo do prevádzky okrem ručného búracieho kladiva, ručného zbíjacieho kladiva a hydraulického kladiva.
§ 2
Základné ustanovenia
Na účely tohto nariadenia vlády je
a)
zariadením
1.
strojové zariadenie podľa osobitného predpisu7) určené na použitie vo vonkajšom priestore, ktoré zaťažuje hlukom okolité prostredie a je samojazdné alebo je poháňané,
2.
nepoháňané zariadenie určené na priemyselné použitie alebo na environmentálne použitie vo vonkajšom priestore, ktoré zaťažuje hlukom okolité prostredie,
3.
zariadenie určené na použitie v priestore, v ktorom prenos hluku nie je úplne ovplyvnený alebo nie je dostatočne ovplyvnený, pod hrubou stavbou, prístreškom na ochranu pred dažďom alebo pod strechou domu,
b)
hladinou akustického výkonu LWA8) vážená hladina A akustického výkonu v decibeloch k referenčnému akustickému výkonu 1 pW,
c)
nameranou hladinou akustického výkonu hladina akustického výkonu meraná podľa požiadaviek uvedených v prílohe č. 3; namerané hodnoty môžu byť určené z merania jedného strojového zariadenia, ktoré reprezentuje typ zariadenia alebo z priemeru meraní z viacerých zariadení,
d)
garantovanou hladinou akustického výkonu hladina akustického výkonu meraná podľa požiadaviek uvedených v prílohe č. 3, ktorá zahŕňa neistoty merania, ktoré vyplývajú z odchýlok výrobného procesu a z použitej metódy merania, a pri ktorej výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu potvrdzuje, že pri použití technických nástrojov uvedených v technickej dokumentácii zariadenia nie je prekročená.
§ 3
Voľný pohyb
(1)
Ak zariadenie spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, je na zariadení umiestnené označenie CE,9) označenie garantovanej hladiny akustického výkonu a je na zariadenie vydané ES vyhlásenie o zhode, nesmie sa zakázať, obmedziť alebo brániť jeho uvedeniu na trh alebo uvedeniu do prevádzky.
(2)
Na obchodných veľtrhoch, výstavách alebo na podobných podujatiach je možné vystavovať zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, len ak viditeľné označenie zreteľne uvádza, že toto zariadenie nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a že toto zariadenie nie je možné uviesť na trh alebo do prevádzky, ak toto zariadenie výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu neuvedie do zhody s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády. Pri vystavovaní sa musia vykonať potrebné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osôb.
§ 4
Povinnosti výrobcu
(1)
Výrobca je okrem povinností podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d), f) a m) až o) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) povinný pred uvedením zariadenia na trh
a)
zabezpečiť posudzovanie zhody postupom posudzovania zhody podľa § 7,
b)
umiestniť na zariadenie označenie CE a označenie garantovanej hladiny akustického výkonu a
c)
uchovávať ES vyhlásenie o zhode zariadenia desať rokov od dátumu, keď bolo zariadenie vyrobené, spolu s technickou dokumentáciou podľa prílohy č. 5 tretieho bodu, prílohy č. 6 tretieho bodu, prílohy č. 7 druhého bodu a prílohy č. 8 podbodov 3.1 a 3.3.
(2)
V súlade s § 5 ods. 1 písm. r) zákona sa ustanovuje, že
a)
ak výrobca ani splnomocnený zástupca výrobcu nemá sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), povinnosti podľa tohto nariadenia vlády plní osoba, ktorá uvedie zariadenie na trh alebo zariadenie uvedie do prevádzky,
b)
výrobca poskytne na základe odôvodnenej žiadosti Európskej komisie alebo členského štátu všetky požadované informácie použité počas posudzovania zhody, ktoré sa týkajú typu zariadenia, najmä technickú dokumentáciu podľa prílohy č. 5 tretieho bodu, prílohy č. 6 tretieho bodu, prílohy č. 7 druhého bodu a prílohy č. 8 podbodov 3.1. a 3.3.
§ 5
Povinnosti splnomocneného zástupcu výrobcu
(1)
Výrobca môže písomným splnomocnením určiť splnomocneného zástupcu na plnenie povinností v rozsahu povinností ustanovených v § 4 ods. 1.
(2)
V súlade s § 6 ods. 5 zákona sa ustanovuje, že povinnosť splnomocneného zástupcu výrobcu podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona sa na splnomocneného zástupcu výrobcu podľa tohto nariadenia vlády nevzťahuje.
§ 6
Predpoklad zhody
Ak je na zariadení umiestnené označenie CE a označenie garantovanej hladiny akustického výkonu a je vydané ES vyhlásenie o zhode zariadenia, považuje sa za zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 7
Posudzovanie zhody
(1)
Pred uvedením zariadenia podľa § 10 na trh alebo do prevádzky výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu použije pre každý typ zariadenia postup posudzovania zhody, ktorým je
a)
vnútorná kontrola výroby s posudzovaním technickej dokumentácie a pravidelnou kontrolou podľa prílohy č. 6,
b)
overovanie jednotlivého zariadenia podľa prílohy č. 7, ktorého výstupným dokumentom posudzovania zhody je certifikát o zhode podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 10, alebo
c)
úplné zabezpečenie kvality podľa prílohy č. 8.
(2)
Pred uvedením zariadenia podľa § 11 na trh alebo do prevádzky výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu použije pre každý typ zariadenia postup vnútornej kontroly výroby podľa prílohy č. 5.
§ 8
ES vyhlásenie o zhode
(1)
Výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu vydá ES vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona na každý typ zariadenia.
(2)
Minimálny rozsah ES vyhlásenia o zhode je uvedený v prílohe č. 2.
§ 9
Označenie CE a označenie garantovanej hladiny akustického výkonu
(1)
Okrem označenia CE podľa § 25 ods. 1 a 6 zákona sa na zariadenie umiestni označenie garantovanej hladiny akustického výkonu. Vzory označení podľa prvej vety sú uvedené v prílohe č. 4.
(2)
Označenie garantovanej hladiny akustického výkonu je umiestnené viditeľným, čitateľným a nezmazateľným spôsobom na každom zariadení.
(3)
Umiestnenie iného označenia alebo značky na zariadení, ktoré by mohlo viesť k zámene s označením garantovanej hladiny akustického výkonu alebo k uvedeniu do omylu, je zakázané. Iné označenie môže byť na zariadenie umiestnené, len ak sa nezníži viditeľnosť alebo čitateľnosť označenia garantovanej hladiny akustického výkonu.
(4)
Ak má zariadenie spĺňať ďalšie alebo iné základné požiadavky podľa osobitných predpisov,10) podľa ktorých sa má na zariadenie umiestniť označenie CE, toto označenie vyjadruje, že zariadenie spĺňa aj základné požiadavky podľa týchto osobitných predpisov. Ak sa na zariadenie vzťahuje viac technických predpisov z oblasti posudzovania zhody, ktoré vyžadujú umiestnenie označenia CE, umiestni sa na zariadenie jediné označenie CE.
§ 10
Zariadenie s najvyššou prípustnou hladinou akustického výkonu
Zariadenie, ktorého garantovaná hladina akustického výkonu nesmie prekročiť prípustnú hladinu akustického výkonu určenú podľa prílohy č. 9, je
a)
stavebný výťah na prepravu materiálu poháňaný spaľovacím motorom podľa prílohy č. 1 tretieho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B štvrtého bodu,
b)
zhutňovací stroj, ktorým je len vibračný valec alebo nevibračný valec, vibračná platňa a vibračná ubíjačka podľa prílohy č. 1 ôsmeho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B deviateho bodu,
c)
kompresor s výkonom do 350 kW podľa prílohy č. 1 deviateho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B desiateho bodu,
d)
ručný drvič betónu a zbíjacie kladivo podľa prílohy č. 1 desiateho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B jedenásteho bodu,
e)
stavebný vrátok poháňaný spaľovacím motorom podľa prílohy č. 1 dvanásteho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B trinásteho bodu,
f)
dozér alebo zhŕnač s výkonom do 500 kW podľa prílohy č. 1 šestnásteho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B sedemnásteho bodu,
g)
damper alebo vyklápač s výkonom do 500 kW podľa prílohy č. 1 osemnásteho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B devätnásteho bodu,
h)
rýpadlo s výkonom do 500 kW ovládané hydraulicky alebo lanom podľa prílohy č. 1 dvadsiateho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B dvadsiateho prvého bodu,
i)
rýpadlo alebo nakladač s výkonom do 500 kW podľa prílohy č. 1 dvadsiateho prvého bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B dvadsiateho druhého bodu,
j)
grader alebo zrovnávač s výkonom do 500 kW podľa prílohy č. 1 dvadsiateho tretieho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B dvadsiateho štvrtého bodu,
k)
hydraulický tlakový zdroj podľa prílohy č. 1 dvadsiateho deviateho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B tridsiateho bodu,
l)
zhutňovač odpadu s nakladacím zariadením s výkonom do 500 kW podľa prílohy č. 1 tridsiateho prvého bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B tridsiateho druhého bodu,
m)
kosačka na trávu, okrem poľnohospodárskeho, lesníckeho alebo viacúčelového zariadenia, ktorého hlavný hnací komponent má inštalovaný výkon viac ako 20 kW, podľa prílohy č. 1 tridsiateho druhého bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B tridsiateho tretieho bodu,
n)
rezačka trávy a orezávačka okrajov trávy podľa prílohy č. 1 tridsiateho tretieho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B tridsiateho štvrtého bodu,
o)
zdvižný vozík s protizávažím poháňaný spaľovacím motorom s menovitou nosnosťou najviac 10 t podľa prílohy č. 1 tridsiateho šiesteho bodu, okrem zdvižného vozíka s protizávažím podľa prílohy č. 1 tridsiateho šiesteho bodu písm. b); meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B tridsiateho siedmeho bodu,
p)
nakladač s výkonom do 500 kW podľa prílohy č. 1 tridsiateho siedmeho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B tridsiateho ôsmeho bodu,
q)
pojazdný žeriav podľa prílohy č. 1 tridsiateho ôsmeho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B tridsiateho deviateho bodu,
r)
motorový kultivátor s výkonom do 3 kW podľa prílohy č. 1 štyridsiateho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B štyridsiateho prvého bodu,
s)
finišer na vozovku, okrem finišera na vozovku s lištou s vysokou zhnutňovacou účinnosťou, podľa prílohy č. 1 štyridsiateho prvého bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B štyridsiateho druhého bodu,
t)
výkonový generátor s výkonom do 400 kW podľa prílohy č. 1 štyridsiateho piateho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B štyridsiateho šiesteho bodu,
u)
vežový žeriav podľa prílohy č. 1 päťdesiateho tretieho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B päťdesiateho štvrtého bodu,
v)
zvárací generátor podľa prílohy č. 1 päťdesiateho siedmeho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B päťdesiateho ôsmeho bodu.
§ 11
Zariadenie s označením emisie hluku
Zariadenie, ktoré sa len označí údajom o garantovanej hladine akustického výkonu, je
a)
zdvižná pracovná plošina so spaľovacím motorom podľa prílohy č. 1 prvého bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B druhého bodu,
b)
krovinorez podľa prílohy č. 1 druhého bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B tretieho bodu,
c)
stavebný výťah na prepravu materiálu s elektrickým motorom podľa prílohy č. 1 tretieho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B štvrtého bodu,
d)
pásová píla na stavenisko podľa prílohy č. 1 štvrtého bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B piateho bodu,
e)
kotúčová píla na stavenisko podľa prílohy č. 1 piateho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B šiesteho bodu,
f)
reťazová píla prenosná podľa prílohy č. 1 šiesteho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B siedmeho bodu,
g)
kombinovaný vysokotlakový preplachovač alebo nasávacie vozidlo podľa prílohy č. 1 siedmeho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B ôsmeho bodu,
h)
zhutňovací stroj, ktorým je výbušná ubíjačka podľa prílohy č. 1 ôsmeho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B deviateho bodu,
i)
miešač betónovej zmesi a malty podľa prílohy č. 1 jedenásteho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B dvanásteho bodu,
j)
stavebný vrátok s elektrickým motorom podľa prílohy č. 1 dvanásteho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B trinásteho bodu,
k)
dopravník a čerpadlo betónovej zmesi a malty podľa prílohy č. 1 trinásteho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B štrnásteho bodu,
l)
pásový dopravník podľa prílohy č. 1 štrnásteho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B pätnásteho bodu,
m)
chladiace zariadenie na vozidle podľa prílohy č. 1 pätnásteho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B šestnásteho bodu,
n)
vrtná súprava podľa prílohy č. 1 sedemnásteho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B osemnásteho bodu,
o)
zariadenie na plnenie alebo vyprázdňovanie vozidiel so zásobníkom alebo s cisternou podľa prílohy č. 1 devätnásteho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B dvadsiateho bodu,
p)
kontajner na recykláciu skla podľa prílohy č. 1 dvadsiateho druhého bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B dvadsiateho tretieho bodu,
q)
vyžínač trávnika a začisťovač okrajov trávnika podľa prílohy č. 1 dvadsiateho štvrtého bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B dvadsiateho piateho bodu,
r)
nožnice na živý plot podľa prílohy č. 1 dvadsiateho piateho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B dvadsiateho šiesteho bodu,
s)
vysokotlakový preplachovač podľa prílohy č. 1 dvadsiateho šiesteho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B dvadsiateho siedmeho bodu,
t)
vysokotlakový vodný čistiaci stroj podľa prílohy č. 1 dvadsiateho siedmeho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B dvadsiateho ôsmeho bodu,
u)
hydraulické kladivo podľa prílohy č. 1 dvadsiateho ôsmeho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B dvadsiateho deviateho bodu,
v)
fréza na špáry podľa prílohy č. 1 tridsiateho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B tridsiateho prvého bodu,
w)
odfukovač lístia podľa prílohy č. 1 tridsiateho štvrtého bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B tridsiateho piateho bodu,
x)
zberač lístia podľa prílohy č. 1 tridsiateho piateho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B tridsiateho šiesteho bodu,
y)
zdvižný vozík s protizávažím poháňaný spaľovacím motorom, s menovitou nosnosťou najviac 10 t podľa prílohy č. 1 tridsiateho šiesteho bodu písm. b); meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B tridsiateho siedmeho bodu,
z)
pojazdný kontajner na odpadky podľa prílohy č. 1 tridsiateho deviateho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B štyridsiateho bodu,
aa)
finišer na vozovku s lištou s vysokou zhutňovacou účinnosťou podľa prílohy č. 1 štyridsiateho prvého bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B štyridsiateho druhého bodu,
ab)
zariadenie na pilótovacie práce podľa prílohy č. 1 štyridsiateho druhého bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B štyridsiateho tretieho bodu,
ac)
ukladač potrubia podľa prílohy č. 1 štyridsiateho tretieho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B štyridsiateho štvrtého bodu,
ad)
pásové vozidlo na úpravu snehu podľa prílohy č. 1 štyridsiateho štvrtého bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B štyridsiateho piateho bodu,
ae)
výkonový generátor s výkonom nad 400 kW vrátane, podľa prílohy č. 1 štyridsiateho piateho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B štyridsiateho šiesteho bodu,
af)
zametací stroj podľa prílohy č. 1 štyridsiateho šiesteho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B štyridsiateho siedmeho bodu,
ag)
vozidlo na zber odpadkov podľa prílohy č. 1 štyridsiateho siedmeho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B štyridsiateho ôsmeho bodu,
ah)
stroj na frézovanie vozovky podľa prílohy č. 1 štyridsiateho ôsmeho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B štyridsiateho deviateho bodu,
ai)
rozrývač podľa prílohy č. 1 štyridsiateho deviateho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B päťdesiateho bodu,
aj)
drvič podľa prílohy č. 1 päťdesiateho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B päťdesiateho prvého bodu,
ak)
snehová fréza, ktorá je samojazdná, okrem prípojného zariadenia, podľa prílohy č. 1 päťdesiateho prvého bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B päťdesiateho druhého bodu,
al)
nasávacie vozidlo podľa prílohy č. 1 päťdesiateho druhého bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B päťdesiateho tretieho bodu,
am)
ryhovač podľa prílohy č. 1 päťdesiateho štvrtého bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B päťdesiateho piateho bodu,
an)
automiešač podľa prílohy č. 1 päťdesiateho piateho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B päťdesiateho šiesteho bodu,ao)
čerpací agregát, ktorý nie je určený na použitie pod vodou, podľa prílohy č. 1 päťdesiateho šiesteho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti B päťdesiateho siedmeho bodu.
§ 12
Zber údajov o emisiách hluku zariadení
Výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu zasiela kópiu ES vyhlásenia o zhode pre každý typ zariadenia uvedeného na trh alebo do prevádzky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Európskej komisii.
§ 13
Autorizácia a notifikácia
Na autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody zariadenia sa vzťahuje § 10 až 21 zákona.
§ 14
Dohľad nad trhom
Dohľad nad trhom pre zariadenie ustanovuje § 26 písm. b) a f), § 27 a 28 zákona.
Záverečné ustanovenia
§ 15
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 11.
§ 16
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 222/2002 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 26/2006 Z. z.
§ 17
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 2. apríla 2019.
Peter Pellegrini v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 78/2019 Z. z.
OPIS ZARIADENÍ
1.
Zdvižná pracovná plošina so spaľovacím motorom
Zariadenie, ktoré pozostáva najmenej z pracovnej plošiny, výložníka a podvozku. Pracovná plošina je oplotená plošina alebo klietka, ktorá sa môže so záťažou premiestňovať do požadovanej pracovnej pozície. Výložník je pripojený k podvozku a podopiera pracovnú plošinu, pričom umožňuje presun pracovnej plošiny do požadovanej pozície.
2.
Krovinorez
Prenosná, ručne ovládaná jednotka poháňaná spaľovacím motorom s rotujúcou čepeľou vyrobenou z kovu alebo z plastu, určená na rezanie buriny, krovia, malých stromov a obdobnej vegetácie. Rezný nástroj pracuje v rovine približne rovnobežnej so zemou.
3.
Stavebný výťah na prepravu materiálu
Dočasne inštalovaný stavebný výťah s pohonom, určený na použitie osobou, ktorá má oprávnenie vstupovať na stavenisko a do technických zariadení stavieb, ktorý slúži na
a)
obsluhu určených nakladacích miest s plošinou, ktorá
1a.
je zostrojená len na prepravu materiálu,
2a.
umožňuje prístup osôb počas nakladania a vykladania,
3a.
umožňuje prístup a jazdu oprávneným osobám počas výstavby, demontáže a údržby,
4a.
je riadená,
5a.
sa pohybuje zvisle alebo po vedení, ktoré sa od zvislého smeru neodchyľuje o viac ako 15°,
6a.
je nesená alebo pridržiavaná oceľovým lanom, pohybovou skrutkou a maticou, ozubeným hrebeňom a pastorkom, priamo alebo nepriamo hydraulickým valcom alebo zdvíhacím kĺbovým mechanizmom,
7a.
má nosný stožiar, ktorý je alebo môže byť podopieraný osobitnou konštrukciou,
b)
obsluhu jedného horného nakladacieho miesta alebo pracovného podlažia, ktoré sa nachádza na konci vedenia, najmä na streche, a má nosič bremena,
1b.
ktorý je určený len na prepravu materiálu,
2b.
ktorý je skonštruovaný tak, že naň nie je nutné pri nakladaní alebo vykladaní, alebo pri údržbe, výstavbe alebo pri demontáži vstupovať,
3b.
na ktorý nesmú vstupovať osoby,
4b.
ktorý je riadený,
5b.
ktorý je skonštruovaný pre pohyb po vedení, ktoré sa od zvislého smeru odchyľuje najmenej o 30°, ktoré však môže byť nainštalované v akomkoľvek uhle,
6b.
ktorý je držaný oceľovým lanom,
7b.
ktorý je ovládaný tlačidlovými ovládačmi,
8b.
ktorý nemá protizávažie,
9b.
ktorého nosnosť nepresahuje 300 kg,
10b.
ktorého rýchlosť nepresahuje 1 m . s-1,
11b.
ktorého vedenie je podoprené osobitnou konštrukciou.
4.
Pásová píla na stavenisko
Stroj s ručným podávaním, pohonom, hmotnosťou menej ako 200 kg, s jedným pílovým listom v tvare uzavretého spojitého pásu namontovaného a vedeného medzi dvoma kladkami alebo viacerými kladkami.
5.
Kotúčová píla na stavenisko
Stroj s ručným podávaním s hmotnosťou menej ako 200 kg, s jedným kruhovým pílovým kotúčom s priemerom 350 až 500 mm, ktorý je upevnený v priebehu rezania a má horizontálny stôl, ktorý je počas prevádzky úplne upevnený alebo čiastočne upevnený. Pílový kotúč je počas prevádzky pripevnený k horizontálnemu nevýkyvnému hriadeľu, ktorého poloha sa v priebehu obrábania nemení. Stroj môže mať akúkoľvek z týchto vlastností:
a)
možnosť meniť výšku pílového kotúča nad stolom,
b)
rám stroja pod stolom môže byť otvorený alebo uzavretý,
c)
stroj môže mať prídavný, ručne obsluhovaný posuvný stôl, ale nie priamo pri pílovom kotúči.
6.
Reťazová píla prenosná
Nástroj s pohonom skonštruovaný na rezanie dreva pílovou reťazou, ktorý pozostáva z integrovaného celku, ktorý pozostáva z rukoväte, pohonnej časti a rezacej časti, skonštruovaný pre dvojručné ovládanie.
7.
Kombinovaný vysokotlakový preplachovač alebo nasávacie vozidlo
Vozidlo, ktoré môže pracovať ako vysokotlakový preplachovač alebo ako nasávacie vozidlo.
8.
Zhutňovací stroj
Stroj, ktorý zhutňuje materiály, najmä vrstvy kameniva, povrch pôdy alebo asfaltu valcovaním, ubíjaním alebo vibráciami pracovného nástroja. Tento stroj môže byť samojazdný, prívesný, vedený alebo návesný. Zhutňovací stroj je
a)
riadený valec, ktorým je samojazdný zhutňovací stroj s jedným kovovým valcovým telesom, bubnom alebo s pneumatikou alebo s viacerými kovovými valcovými telesami, bubnami alebo s pneumatikami, na ktorom je stanovište vodiča súčasťou stroja,
b)
vedený valec, ktorým je samojazdný zhutňovací stroj s jedným kovovým valcovým telesom, bubnom alebo s pneumatikou alebo s viacerými kovovými valcovými telesami, bubnami alebo s pneumatikami, ktorého ovládacie zariadenie pre pojazd, riadenie smeru pojazdu, brzdenie a vibrovanie je usporiadané tak, že stroj je riadený operátorom, ktorý stroj obsluhuje, alebo diaľkovo,
c)
prívesný valec, ktorým je zhutňovací stroj s jedným kovovým valcovým telesom, bubnom alebo s pneumatikou alebo s viacerými kovovými valcovými telesami, bubnami alebo s pneumatikami, ktoré nemajú nezávislý pohonný systém, pričom stanovište obsluhy sa nachádza na ťažnej jednotke,
d)
vibračná platňa a vibračná ubíjačka, ktorými sú zhutňovacie stroje väčšinou s plochými platňami skonštruovanými tak, že môžu vibrovať; pri prevádzke sú ovládané obsluhou alebo tvoria prídavné pracovné zariadenie iného stroja, ktorý ich nesie,
e)
výbušná ubíjačka, ktorá je zhutňovací stroj väčšinou s plochými platňami ako zhutňovacím nástrojom, ktorý je skonštruovaný pre pohyb prednostne vo zvislom smere tlakom výbuchu; obsluhu pri prevádzke zabezpečuje operátor, ktorý stroj obsluhuje.
9.
Kompresor
9.1.
Akýkoľvek stroj s vymeniteľným príslušenstvom, ktorý stláča vzduch, plyn alebo paru na tlak vyšší, ako je vstupný tlak. Kompresor pozostáva z vlastného telesa kompresora, hlavného pohonu a akéhokoľvek dielca alebo zariadenia, ktoré je potrebné na bezpečnú prevádzku kompresora.
9.2.
Za kompresor sa nepovažuje zariadenie:
a)
ventilátor, zariadenie, ktoré vytvára cirkuláciu vzduchu pri pretlaku najviac 110 000 pascalov,
b)
vákuový vývev, zariadenie alebo spotrebič, ktorý vyčerpáva vzduch z uzavretého priestoru pri tlaku, ktorý neprevyšuje atmosférický tlak,
c)
plynový turbínový motor.
10.
Ručný drvič betónu a zbíjacie kladivo
Drvič betónu a zbíjacie kladivo s pohonom akéhokoľvek druhu používané na vykonávanie práce v stavebníctve a na stavenisku.
11.
Miešač betónovej zmesi a malty
Stroj na prípravu betónovej zmesi alebo malty s využitím akéhokoľvek spôsobu plnenia, miešania a vyprázdňovania. Môže pracovať prerušovane alebo nepretržite. Miešač betónovej zmesi na automobilových podvozkoch sa nazýva automiešač podľa päťdesiateho piateho bodu.
12.
Stavebný vrátok
Dočasne inštalované zdvíhacie zariadenie s pohonom, ktoré má mechanizmus na zdvíhanie a spúšťanie zavesených bremien.
13.
Dopravník a čerpadlo betónovej zmesi a malty
Agregátová jednotka, ktorá dopravuje a nahadzuje betónovú zmes alebo maltu s miešacím zariadením alebo bez neho, ktoré dopravuje tento materiál na miesto určenia potrubím, rozvádzacím zariadením alebo rozvádzacím výložníkom. Tieto stroje môžu byť namontované na nákladných vozidlách, prívesoch alebo na špeciálnych vozidlách. Doprava materiálu sa vykonáva
a)
pre betónovú zmes mechanicky piestovým čerpadlom alebo rotačným čerpadlom,
b)
pre maltu mechanicky piestovým čerpadlom, vretenovým čerpadlom, hadicovým čerpadlom alebo rotačným čerpadlom alebo pneumaticky kompresorom so vzdušníkom alebo bez neho.
14.
Pásový dopravník
Dočasne inštalovaný stroj vhodný na prepravu materiálu pomocou pohyblivého pásu.
15.
Chladiace zariadenie na vozidlách
Zariadenie na chladenie nákladného priestoru vozidiel kategórií N2, N3, O3 a O4 podľa osobitného predpisu.11) Chladiaca jednotka môže mať vlastný pohon, ktorý tvorí jej integrálnu časť, môže byť poháňaná samostatnou pohonnou jednotkou pripevnenou ku karosérii vozidla, motorom vozidla alebo samostatným zdrojom energie alebo pomocným zdrojom energie.
16.
Dozér alebo zhŕňač
Samojazdný kolesový stroj alebo pásový stroj používaný na vyvinutie tlakovej sily alebo ťažnej sily prostredníctvom namontovaného pracovného zariadenia.
17.
Vrtná súprava
17.1.
Stroj, ktorý sa používa na vyvŕtanie dier na staveniskách prostredníctvom
a)
vŕtania s príklepom,
b)
rotačného vŕtania,
c)
rotačného vŕtania s príklepom.
17.2.
Vrtná súprava je počas vŕtania stacionárna. Môže sa premiestňovať z jedného pracovného stanovišťa na druhé vlastným pohonom. Samojazdnou vrtnou súpravou je súprava, ktorá je namontovaná na nákladnom vozidle, kolesovom podvozku, traktore, pásovom podvozku alebo na podstavci premiestňovanom šmykom ťahanom navijakom. Ak sú vrtné súpravy namontované na nákladné vozidlá, traktory a ťahače alebo na kolesové podvozky, môžu byť prepravované po verejných komunikáciách pri vyšších rýchlostiach.
18.
Damper alebo vyklápač
Samojazdný stroj na kolesovom podvozku alebo na pásovom podvozku s otvorenou korbou, ktorý materiál dopravuje, vyklápa alebo rozprestiera. Damper môže mať vlastné nakladacie zariadenie.
19.
Zariadenie na plnenie alebo na vyprázdňovanie vozidla so zásobníkom alebo s cisternou
Zariadenie s pohonom, ktoré sa pristavuje k vozidlu so zásobníkom alebo s cisternou na naplnenie alebo na vyprázdnenie kvapalného materiálu alebo sypkého materiálu pomocou čerpadla alebo obdobného zariadenia.
20.
Rýpadlo ovládané hydraulicky alebo lanom
Samojazdný stroj s pásovým podvozkom alebo s kolesovým podvozkom, ktorý má nadstavbu schopnú otáčania minimálne o 360° a ktorý materiál rýpe, nesie a vyklápa pomocou korčekovej lopaty spojenej s výložníkom a ramenom alebo s teleskopickým výložníkom, bez pohybu podvozka počas ktoréhokoľvek pracovného cyklu stroja.
21.
Rýpadlo alebo nakladač
Samojazdný stroj s kolesovým podvozkom alebo pásovým podvozkom, ktorý je skonštruovaný na montáž nakladacieho zariadenia v prednej časti a rýpadlového zariadenia v zadnej časti. Ak sa tento stroj používa ako rýpadlo, toto zariadenie obvykle ťaží pod úrovňou stanovišta stroja pri pohybe korčekovej lopaty smerom k sebe. Korčeková lopata materiál zdvíha, prenáša a vysýpa a stroj sa pritom nepohybuje. Ak sa tento stroj používa v nakladacom režime, stroj nakladá materiál alebo ťaží materiál pohybom vpred a materiál zdvíha, prenáša a vysýpa.
22.
Kontajner na recykláciu skla
Kontajner vyrobený z akéhokoľvek materiálu, ktorý sa používa na zber prázdnych fliaš, s najmenej jedným otvorom na vhadzovanie fliaš a ďalším otvorom na vyprázdňovanie kontajnera.
23.
Grader alebo zrovnávač
Samojazdný stroj s kolesovým podvozkom alebo s pásovým podvozkom a s nastaviteľnou radlicou umiestnenou medzi prednou nápravou a zadnou nápravou, ktorý podľa potreby materiál odrezáva, odstraňuje a rozhŕňa.
24.
Vyžínač trávnika alebo začisťovač okrajov trávnika
Prenosné ručné náradie poháňané spaľovacím motorom s ohybným lankom, strunou alebo s obdobným nekovovým ohybným rezacím prvkom ako otáčajúcim sa rezacím nástrojom, určené na vyžínanie buriny, trávnika a obdobnej jemnej vegetácie. Rezací nástroj pracuje pri vyžínači trávnika v rovine približne rovnobežnej so zemou alebo pri začisťovaní okrajov trávnika kolmej na zem.
25.
Nožnice na živé ploty
Ručné náradie s vlastným pohonom, ktoré je skonštruované na obsluhu jedným človekom na strihanie živých plotov a kríkov pomocou jedného rovinného noža alebo viacerých rovinných nožov s priamočiarym vratným pohybom.
26.
Vysokotlakový preplachovač
Vozidlo so zariadením na čistenie kanalizácie a obdobných inštalácií pomocou vysokotlakového prúdu vody. Zariadenie je možné upevniť na vhodný pojazdný podvozok alebo vstavať do vlastného podvozka. Zariadenie je možné pevne pripojiť alebo môže byť demontovateľné ako výmenná nadstavba.
27.
Vysokotlakový vodný čistiaci stroj
27.1.
Stroj s dýzou alebo s iným otvorom na zvýšenie rýchlosti prúdu vody, ktorý umožňuje, že voda vrátane iných prísad prúdi voľným prúdom. Vysokotlakový vodný čistiaci stroj obvykle pozostáva z pohonu, tlakového generátora, hadice, rozstrekovacieho zariadenia, bezpečnostného zariadenia, ovládania a meracieho prístroja. Vysokotlakový vodný čistiaci stroj môže byť mobilný alebo stacionárny.
27.2.
Mobilný vysokotlakový čistiaci stroj je pohyblivý a premiestniteľný stroj, ktorý je skonštruovaný na použitie na rôznych miestach a z tohto dôvodu má vlastný podvozok alebo je namontovaný na vozidle. Všetky potrebné prívody sú ohybné a ľahko odpojiteľné.
27.3.
Stacionárny vysokotlakový čistiaci stroj je skonštruovaný na použitie na jednom mieste na dlhý čas, ale je možné stacionárny vysokotlakový čistiaci stroj premiestniť na iné miesto pomocou vhodného zariadenia. Obvykle je pripojený k lyžinám alebo rámu a má odpojiteľné prívody.
28.
Hydraulické kladivo
Zariadenie, ktoré využíva hydraulický zdroj energie nosiča, niekedy pomocou tlaku plynu na zrýchlenie piesta, ktorý potom naráža na nástroj, pričom rázová vlna vyvolaná týmto kinetickým dejom sa prenáša z nástroja do materiálu a spôsobuje tak deštrukciu materiálu. Hydraulické kladivo potrebuje na svoju činnosť zdroj tlakovej kvapaliny. Celé zariadenie, nosič alebo kladivo je ovládané obsluhou sediacou v kabíne.
29.
Hydraulický tlakový zdroj
Akýkoľvek stroj na použitie s vymeniteľným zariadením, ktorý stláča kvapalinu na vyšší tlak, ako je vstupný tlak. Pozostáva z hnacieho stroja, čerpadla so zásobníkom alebo bez zásobníka a príslušenstva, ktorým je ovládač alebo poistný ventil.
30.
Fréza na špáry
Mobilný stroj určený na výrobu spojov v betóne, asfalte a obdobných cestných povrchoch. Rezným nástrojom je vysokootáčkový kotúč. Pohyb stroja vpred môže byť
a)
ručný,
b)
ručný s mechanickou podporou alebo
c)
so strojovým pohonom.
31.
Zhutňovač odpadu s nakladacím zariadením
Samojazdný stroj s kolesovým podvozkom s oceľovými kolesami, bubnami, ku ktorému je vpredu pripojené nakladacie zariadenie s lopatou a ktorý je určený predovšetkým na zhutňovanie, premiestňovanie, rozhŕňanie a nakladanie pôdy, odpadového materiálu a odpadkov na skládkach.
32.
Kosačka na trávu
32.1.
Stroj na kosenie trávy, za ktorým sa kráča alebo na ktorom sa jazdí, alebo stroj s prídavným zariadením na kosenie trávy, kde rezací nástroj pracuje v rovine približne rovnobežnej so zemou a ktorý používa zem na určenie výšky rezu najmä prostredníctvom kolies, vzduchových vankúšov alebo lyžín, a ktorý využíva motor alebo elektrický motor ako zdroj energie. Rezacie nástroje sú:
a)
pevné rezacie nástroje alebo
b)
nekovové lanká alebo nekovové rezacie nástroje, ktoré voľne rotujú okolo zvislej osi, každé s kinetickou energiou väčšou ako 10 J; kinetická energia je určená podľa slovenskej technickej normy.12)
32.2.
Stroj na kosenie trávy, za ktorým sa kráča alebo na ktorom sa jazdí, alebo stroj s prídavným zariadením na kosenie trávy, kde rezací nástroj rotuje okolo vodorovnej osi a vykonáva funkciu kosenia pomocou pevnej žacej lišty alebo noža pri valcovej kosačke.
33.
Rezačka trávy, orezávačka okrajov trávy
Elektricky poháňaný stroj na kosenie trávy ručný alebo za ktorým sa kráča, s reznou časťou z nekovového lanka alebo s rezacími nástrojmi, ktoré voľne rotujú okolo zvislej osi, každé s kinetickou energiou najviac 10 J, určený na kosenie trávy alebo obdobnej jemnej vegetácie. Rezací nástroj pri rezačke trávy pracuje v rovine približne rovnobežnej so zemou alebo pri orezávačke okrajov trávy kolmej na zem. Kinetická energia je určená podľa slovenskej technickej normy12) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými požiadavkami alebo s prísnejšími požiadavkami.
34.
Odfukovač lístia
Stroj s pohonom určený na čistenie najmä trávnikov, chodníkov, ciest alebo ulíc od listov a iných materiálov prostredníctvom vysokej rýchlosti prúdenia vzduchu. Môže byť
a)
prenosný ručný alebo
b)
neprenosný, ale mobilný.
35.
Zberač lístia
Stroj s pohonom vhodný na zber listov a iných odpadkov využitím nasávacieho prístroja, ktorý pozostáva zo zdroja energie, ktorý vytvára vákuum vnútri stroja, nasávacieho nadstavca a nádoby na zozbieraný materiál. Môže byť
a)
prenosný ručný alebo
b)
neprenosný, ale mobilný.
36.
Zdvižný vozík s protizávažím poháňaný spaľovacím motorom
Kolesový zdvižný vozík poháňaný spaľovacím motorom s protizávažím a zdvíhacím zariadením, ktorým je nosný stĺp, teleskopický rám alebo kĺbové rameno, ktorým je
a)
terénny vozík, kolesový vozík s protizávažím určený najmä na prevádzku na neupravenom prírodnom teréne a na porušenom teréne, najmä na staveniskách,
b)
iný zdvižný vozík s protizávažím okrem toho zdvižného vozíka s protizávažím, ktorý je konkrétne zostrojený na manipuláciu so zásobníkmi.
37.
Nakladač
Samojazdný stroj s kolesovým podvozkom alebo s pásovým podvozkom, ktorého súčasťou je vpredu namontované upevňovacie zariadenie lopaty, ktorý materiál nakladá a ťaží pomocou pohybu vpred, a slúži na zdvíhanie, prenášanie a vysýpanie materiálu.
38.
Pojazdný žeriav
Samojazdný výložníkový žeriav, ktorý sa môže pohybovať s bremenom alebo bez bremena bez toho, že na to potrebuje upravenú dráhu, a ktorého hmotnosť zaisťuje jeho stabilitu. Žeriav pracuje na pneumatikách, pásoch alebo iných pojazdných mechanizmoch. Na stacionárnom stanovišti môže byť podopieraný výsuvnými podperami alebo iným príslušenstvom, ktoré zvyšuje jeho stabilitu. Nadstavba pojazdného žeriava môže byť plne otočná alebo s obmedzeným otáčaním, alebo neotočná. Žeriav obvykle má jeden zdvíhací mechanizmus alebo viac zdvíhacích mechanizmov alebo hydraulických valcov na zdvíhanie a spúšťanie výložníka a bremena. Pojazdný žeriav má teleskopický, článkový výložník alebo priehradový výložník alebo výložník, ktorý je ich kombináciou, skonštruovaný tak, že umožňuje ľahké spúšťanie dolu. Bremeno môže byť na výložníku zavesené pomocou kladky s hákom alebo s pomocou iného špeciálneho príslušenstva na zdvíhanie bremien.
39.
Pojazdný kontajner na odpadky
Vhodne zostrojený kontajner s kolesami, ktorý je určený na dočasné uskladnenie odpadu a ktorý má veko.
40.
Motorový kultivátor
Samojazdný stroj skonštruovaný tak, že je ovládaný pešou obsluhou, ktorým je
a)
motorový kultivátor s nosným kolesom alebo bez neho, ktorého pracovná časť pracuje ako kypriaci nástroj a súčasne pritom zaisťuje pohyb vpred, a
b)
motorový kultivátor s kolesovým pohonom, ktorý sa pohybuje vpred pomocou jedného kolesa alebo viacerých kolies, ktoré sú poháňané priamo motorom a vybavené kypriacim nástrojom.
41.
Finišer na vozovky
Pojazdný stroj na stavbu vozoviek používaný na pokrývanie povrchu vozoviek stavebným materiálom, ako sú živičné a betónové zmesi a štrk. Finišer na vozovky môže mať lištu s vysokou zhutňovacou účinnosťou.
42.
Zariadenie na pilótovacie práce
Zariadenie na zarážanie pilót alebo vyťahovanie pilót, najmä baranidlo, vyťahovač, vibrátor alebo zariadenie na statické zarážanie a vyťahovanie pilót, ktoré tvorí zostava strojov a dielcov používaných na zarážanie a vyťahovanie pilót a ktoré zahŕňa
a)
baranidlovú súpravu na pilóty, ktorá sa skladá z nosného stroja na pásovom podvozku alebo na kolesovom podvozku, na koľajniciach alebo na plávajúcich podporách, ovládacieho systému alebo ovládacieho a vodiaceho systému,
b)
príslušenstvo najmä hlavica baranidla, kryt baranidla, plechové dosky, zavádzací mechanizmus, upínací mechanizmus, zariadenie na manipuláciu s pilótami, vedenie pilót, akustický kryt a absorbér rázov a vibrácií, tlakový zdroj, generátor a výťah alebo pohyblivá plošina pre obsluhu.
43.
Ukladač potrubia
Samojazdný stroj s pásovým podvozkom alebo s kolesovým podvozkom špeciálne skonštruovaný na manipuláciu s potrubím a jeho ukladanie a na dopravu potrubného vybavenia. Tento stroj je skonštruovaný obdobne ako traktor, má však špeciálne skonštruované diely, ako je podvozok, hlavný rám stroja, protizávažie, výložník, zdvíhací mechanizmus a vertikálne sa sklápajúci bočný výložník.
44.
Pásové vozidlo na úpravu snehu alebo rolba
Samojazdné pásové vozidlo používané na odťahovanie alebo odtláčanie snehu alebo ľadu pomocou namontovaného príslušenstva.
45.
Výkonový generátor
Akékoľvek zariadenie, ktoré zahŕňa spaľovací motor, ktorý poháňa rotačný elektrický generátor, ktorý nepretržite vyrába a dodáva elektrickú energiu.
46.
Zametací stroj
Zametací stroj má zariadenie na zhrnutie odpadu do cesty nasávacieho prúdu vzduchu, ktorý pneumaticky vysokou rýchlosťou prúdom vzduchu alebo mechanickým zberným systémom dopraví odpadový materiál do násypky zásobníka. Zhŕňacie a zberacie zariadenie je možné namontovať na vhodný podvozok nákladného vozidla alebo zabudovať do vlastného podvozka. Zariadenie môže byť pevne vstavané alebo odnímateľné ako pri systémoch s odnímateľnou nadstavbou.
47.
Vozidlo na zber odpadkov
Vozidlo skonštruované na zber a prepravu domáceho a iného hromadného odpadu, ktorý sa nakladá pomocou kontajnerov, popolníc alebo ručne. Vozidlo môže byť vybavené mechanizmom na zhutňovanie odpadu. Vozidlo na zber odpadkov pozostáva z podvozka s kabínou, na ktorom je namontované vlastné pracovné zariadenie; môže byť taktiež vybavené zariadením na zdvíhanie kontajnerov.
48.
Stroj na frézovanie vozoviek
Mobilný stroj používaný na odstraňovanie materiálu zo spevneného povrchu pomocou poháňaného valcového telesa, bubna, ku ktorého povrchu sú pripevnené frézovacie nože; frézovacie bubny sa pri rezaní otáčajú.
49.
Rozrývač
Stroj s pohonom ručne ovládaný zozadu alebo riadený sediacou obsluhou, ktorý na nastavenie hĺbky rezu využíva povrch zeme a ktorý má zariadenie na prerezávanie trávnika alebo rozrušovanie povrchu trávnika v záhradách, parkoch a na obdobných plochách.
50.
Drvič alebo štiepkovací stroj
Stroj s pohonom skonštruovaný na stacionárne použitie, ktorého súčasťou je jedno rezacie zariadenie alebo viac rezacích zariadení na drvenie väčšieho organického materiálu na menšie kúsky. Obvykle sa skladá z podávacieho otvoru, ktorý slúži na podávanie materiálu, ktorý môže byť pridržiavaný prípravkom do stroja, rezacieho zariadenia, ktoré reže materiál ľubovoľným spôsobom, najmä rezaním, štiepkovaním alebo drvením a z výsypky slúžiacej na odvádzanie rozdrveného materiálu. K drviču je možné pripojiť zberacie zariadenie.
51.
Snehová fréza
Stroj, pomocou ktorého sa odstraňuje sneh z miest dopravnej prevádzky pomocou rotačného zariadenia, pričom sa sneh uvedie do pohybu a vymrští sa ventilačným zariadením.
52.
Nasávacie vozidlo
Vozidlo vybavené zariadením na odsávanie vody, blata, kalu a obdobných materiálov z kanalizácie a obdobných inštalácií pomocou podtlaku. Zariadenie môže byť namontované na vhodný podvozok nákladného vozidla alebo vstavané do vlastného podvozka s nadstavbou. Zariadenie môže byť stacionárne alebo demontovateľné ako pri systémoch s odnímateľnou nadstavbou.
53.
Vežový žeriav
Vežový žeriav, ktorého výložník je namontovaný na vrchu veže, ktorá pri pracovnom použití žeriavu stojí čo najviac vo zvislej polohe. Toto motoricky poháňané zariadenie je vybavené prostriedkami na zdvíhanie a spúšťanie bremien a na dopravu týchto bremien zmenou polomeru vyloženia, otáčaním alebo pojazdom celého žeriava. Niektoré žeriavy vykonávajú len niektoré z týchto pohybov. Žeriav môže byť namontovaný na pevné stanovište alebo môže byť s pojazdom alebo so stúpaním.
54.
Ryhovač
Samojazdný stroj s pásovým podvozkom alebo kolesovým podvozkom riadený z chodníka alebo vedený sediacou obsluhou, ktorý má vpredu alebo vzadu namontovaný pákový mechanizmus a hĺbiaci pracovný nástroj, skonštruovaný predovšetkým na kontinuálne hĺbenie rýh rovnomerným pohybom stroja.
55.
Automiešač
Vozidlo vybavené bubnom na dopravu vopred namiešanej betónovej zmesi z betonárne na miesto použitia; bubon sa môže počas prepravy otáčať alebo môže byť v pokoji. Bubon sa vyprázdňuje na mieste použitia betónovej zmesi pomocou otáčania, je poháňaný motorom vozidla alebo má vlastný prídavný motor.
56.
Čerpací agregát
Stroj, ktorý pozostáva zo samotného vodného čerpadla a pohonného systému. Vodným čerpadlom sa rozumie stroj na čerpanie vody z nižšej energetickej hladiny na vyššiu.
57.
Zvárací generátor
Akékoľvek rotačné zariadenie, ktoré vyrába zvárací prúd.
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 78/2019 Z. z.
ES VYHLÁSENIE O ZHODE
ES vyhlásenie o zhode musí obsahovať tieto údaje:
a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo splnomocneného zástupcu výrobcu,
b)
meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania osoby, ktorá uchováva technickú dokumentáciu,
c)
opis zariadenia,
d)
použitý postup posudzovania zhody, a ak je to vhodné, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania notifikovanej osoby,
e)
nameranú hladinu akustického výkonu zariadenia, ktoré reprezentuje určený typ,
f)
garantovanú hladinu akustického výkonu pre príslušné zariadenie,
g)
odkaz na toto nariadenie vlády a príslušný harmonizačný právny predpis Európskej únie,13)
h)
vyhlásenie, že zariadenie je v zhode s požiadavkami tohto nariadenia vlády a príslušného harmonizačného právneho predpisu Európskej únie,
i)
ak je to vhodné, ES vyhlásenie o zhode a odkaz na ostatné použité všeobecne záväzné právne predpisy,
j)
miesto a dátum vydania ES vyhlásenia o zhode,
k)
údaje o osobe oprávnenej podpísať právne záväzné ES vyhlásenia o zhode v mene výrobcu alebo splnomocneného zástupcu výrobcu.
Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 78/2019 Z. z.
VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY
1.
Táto príloha upravuje postup, ktorým výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu, ktorý plní povinnosti uvedené v druhom bode a štvrtom bode, zabezpečuje a vyhlasuje, že zariadenie spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády. Výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu vypracuje na každý typ zariadenia ES vyhlásenie o zhode podľa § 8 a označí každý kus zariadenia podľa § 9.
2.
Výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu musí zostaviť technickú dokumentáciu podľa tretieho bodu a musí technickú dokumentáciu uchovať počas desiatich rokov po tom, čo bolo vyrobené posledné zariadenie pre potreby orgánov dohľadu na účel kontroly. Výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu môže uchovávaním technickej dokumentácie poveriť inú osobu, pričom uvedie meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania osoby v ES vyhlásení o zhode podľa § 8.
3.
Technická dokumentácia umožní posúdenie zhody zariadenia s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády. Obsahuje najmä tieto informácie:
a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo splnomocneného zástupcu výrobcu,
b)
opis zariadenia,
c)
druh a značku zariadenia,
d)
obchodný názov zariadenia,
e)
typ, sériu a výrobné číslo zariadenia,
f)
technické údaje na identifikáciu zariadenia a posúdenie jeho emisie hluku vrátane, ak je to vhodné, schematických výkresov a opisy a vysvetlenia potrebné na ich pochopenie,
g)
odkaz na toto nariadenie vlády,
h)
technickú správu o meraniach hluku vykonaných podľa tohto nariadenia vlády,
i)
použité technické prístroje a výsledky hodnotenia neistôt v dôsledku odchýlky výroby a ich vzťah k deklarovanej hladine akustického výkonu.
Výrobca musí prijať všetky potrebné opatrenia tak, že výrobný proces zabezpečuje nepretržitú zhodu vyrobeného zariadenia s technickou dokumentáciou uvedenou v druhom bode a treťom bode a s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
Príloha č. 6
k nariadeniu vlády č. 78/2019 Z. z.
VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY S POSUDZOVANÍM TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE A PRAVIDELNOU KONTROLOU
1.
Táto príloha upravuje postup, ktorým výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu, ktorý plní povinnosti uvedené v druhom bode, piatom bode a šiestom bode, zabezpečuje a vyhlasuje, že zariadenie spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády. Výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu vypracuje pre každý typ zariadenia ES vyhlásenie o zhode podľa § 8 a označí každé zariadenie podľa § 9.
2.
Výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu zostaví technickú dokumentáciu podľa tretieho bodu a uchováva technickú dokumentáciu počas desiatich rokov po tom, čo bolo vyrobené posledné zariadenie pre potreby orgánov dohľadu na účel kontroly. Výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu môže uchovávaním technickej dokumentácie poveriť inú osobu, pričom uvedie meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo obchodné meno, a sídlo alebo miesto podnikania osoby v ES vyhlásení o zhode podľa § 8.
3.
Technická dokumentácia umožní posúdenie zhody zariadenia s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády. Musí obsahovať najmä tieto informácie:
a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo splnomocneného zástupcu výrobcu,
b)
opis zariadenia,
c)
druh a značku zariadenia,
d)
obchodný názov zariadenia,
e)
typ, sériu a výrobné číslo zariadenia,
f)
technické údaje na identifikáciu zariadenia a posúdenie jeho emisie hluku vrátane, ak je to vhodné, schematických výkresov a opisy a vysvetlenia potrebné na ich pochopenie,
g)
odkaz na toto nariadenie vlády,
h)
technickú správu o meraniach hluku vykonaných podľa tohto nariadenia vlády,
i)
použité technické prístroje a výsledky hodnotenia neistôt v dôsledku odchýlky výroby a ich vzťah k deklarovanej hladine akustického výkonu.
4.
Výrobca prijme všetky potrebné opatrenia tak, že výrobný proces zabezpečuje nepretržitú zhodu vyrobeného zariadenia s technickou dokumentáciou uvedenou v druhom bode a treťom bode a s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
5.
Hodnotenie zariadenia notifikovanou osobou pred jeho uvedením na trh
5.1.
Pred uvedením prvého zariadenia na trh výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu predloží kópiu technickej dokumentácie zariadenia notifikovanej osobe, ktorú si vybral. Ak sú pochybnosti o hodnovernosti technickej dokumentácie, notifikovaná osoba o tom informuje výrobcu alebo splnomocneného zástupcu výrobcu, a ak je to potrebné, vykoná alebo dá vykonať zmeny technickej dokumentácie alebo potrebné skúšky.
5.2.
Po tom, čo notifikovaná osoba vydá správu, ktorá potvrdzuje, že technická dokumentácia je v zhode s ustanoveniami tohto nariadenia vlády, výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu môže označiť zariadenie podľa § 9 a vydať ES vyhlásenie o zhode podľa § 8, za ktoré nesie plnú zodpovednosť.
6.
Hodnotenie zariadenia notifikovanou osobou počas jeho výroby
6.1.
Výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu zapojí notifikovanú osobu do výrobnej fázy podľa jedného z postupov podľa podbodu 6.2 alebo podbodu 6.5.
6.2.
Notifikovaná osoba vykonáva pravidelné kontroly na overenie nepretržitej zhody vyrábaného zariadenia s technickou dokumentáciou a s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, pričom kontroluje najmä
a)
správne a úplné označovanie zariadenia podľa § 9,
b)
vydávanie ES vyhlásenia o zhode podľa § 8,
c)
použité technické prístroje a výsledky hodnotenia neistôt v dôsledku odchýlky výroby a ich vzťah ku garantovanej hladine akustického výkonu.
6.3.
Výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu umožní notifikovanej osobe voľný prístup k celej internej dokumentácii viazanej k týmto postupom, aktuálnym výsledkom interných auditov a k nápravným opatreniam, ak boli uložené.
6.4.
Ak uvedené kontroly vedú k neuspokojivým výsledkom, vykoná notifikovaná osoba skúšky hluku, ktoré na základe posúdenia notifikovanej osoby a skúseností môžu byť zjednodušené alebo vykonané podľa prílohy č. 3 pre príslušný typ zariadenia.
6.5.
Notifikovaná osoba vykoná alebo dá vykonať kontroly v náhodných intervaloch. Príslušná vzorka zariadenia v konečnom vyhotovení vybraná notifikovanou osobou sa vyskúša a vykonajú sa príslušné hlukové skúšky podľa prílohy č. 3 alebo ekvivalentné skúšky na kontrolu zhody zariadenia s príslušnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády. Kontrola výrobku musí zahŕňať tieto hľadiská:
a)
správne a úplné značenie zariadenia podľa § 9,
b)
vydanie ES vyhlásenia o zhode podľa § 8.
6.6.
Pri postupoch podľa podbodov 6.2 a 6.5 je počet kontrol určený notifikovanou osobou na základe výsledkov predchádzajúcich hodnotení; potreba monitorovania nápravných činností a ďalší postup a počet kontrol môže závisieť od ročnej produkcie a obvyklej spoľahlivosti výrobcu dodržiavať garantované hodnoty. Kontrola sa vykoná najmenej jedenkrát za tri roky.
6.7.
Ak sú pochybnosti o hodnovernosti technickej dokumentácie alebo o dodržiavaní technickej dokumentácie počas výroby, notifikovaná osoba o tom informuje výrobcu alebo splnomocneného zástupcu výrobcu.
6.8.
Ak kontrolované zariadenie nie je v zhode s ustanoveniami tohto nariadenia vlády, notifikovaná osoba o tom informuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
Príloha č. 7
k nariadeniu vlády č. 78/2019 Z. z.
OVEROVANIE JEDNOTLIVÉHO ZARIADENIA
1.
Táto príloha upravuje postup, ktorým výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu zabezpečuje a vyhlasuje, že zariadenie, na ktoré bol vydaný certifikát podľa štvrtého bodu, je v zhode s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády. Výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu označí zariadenie podľa § 9 a vypracuje pre každé zariadenie ES vyhlásenie o zhode podľa § 8.
2.
Žiadosť o overovanie jednotlivého zariadenia musí podať výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu notifikovanej osobe, ktorú si zvolí. Žiadosť o overovanie jednotlivého zariadenia musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, a ak žiadosť podá splnomocnený zástupca výrobcu, aj jeho obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania,
b)
písomné vyhlásenie, že tá istá žiadosť nebola podaná inej notifikovanej osobe,
c)
technickú dokumentáciu v zhode s týmito požiadavkami:
1c.
opis zariadenia,
2c.
obchodný názov,
3c.
typ, séria a výrobné číslo,
4c.
technické údaje na identifikáciu zariadenia a posúdenie jeho emisie hluku vrátane, ak je to vhodné, schematických výkresov a opisy a vysvetlenia potrebné na ich pochopenie,
5c.
odkaz na toto nariadenie vlády.
3.
Notifikovaná osoba
a)
preskúša, či zariadenie bolo vyrobené podľa technickej dokumentácie,
b)
dohodne so žiadateľom miesto, kde sa v zhode s týmto nariadením vlády vykonajú hlukové skúšky,
c)
v zhode s týmto nariadením vlády vykoná alebo dá vykonať potrebné hlukové skúšky.
4.
Ak zariadenie spĺňa ustanovenia tohto nariadenia vlády, notifikovaná osoba vydá žiadateľovi certifikát o zhode podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 10.
5.
Ak notifikovaná osoba odmietne vydať certifikát o zhode, uvedie podrobné dôvody tohto zamietnutia.
6.
Výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu uchováva spoločne s technickou dokumentáciou kópiu certifikátu o zhode počas desiatich rokov od dátumu posledného uvedenia zariadenia na trh.
Príloha č. 8
k nariadeniu vlády č. 78/2019 Z. z.
ÚPLNÉ ZABEZPEČENIE KVALITY
1.
Táto príloha upravuje postup, ktorým výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu, ktorý plní povinnosti podľa druhého bodu, zabezpečuje a deklaruje, že príslušné zariadenie spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády. Výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu vypracuje pre každý typ zariadenia písomné ES vyhlásenie o zhode podľa § 8 a označí každé zariadenie podľa § 9.
2.
Výrobca musí prevádzkovať schválený systém zabezpečenia kvality pre návrh, výrobu, výstupnú kontrolu a skúšanie zariadenia podľa tretieho bodu a musí podliehať dohľadu podľa štvrtého bodu.
3.
Systém zabezpečenia kvality
3.1
Výrobca podá žiadosť o posúdenie systému zabezpečenia kvality notifikovanej osobe. Žiadosť obsahuje všetky informácie pre danú kategóriu výrobku spolu s technickou dokumentáciou všetkých zariadení, ktoré sú už vo fáze návrhu alebo výroby, a ktorá obsahuje najmä tieto informácie:
a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo splnomocneného zástupcu výrobcu,
b)
opis zariadenia,
c)
druh a značku zariadenia,
d)
obchodný názov zariadenia,
e)
druh, značku zariadenia,
f)
typ, sériu a výrobné číslo zariadenia,
g)
technické údaje na identifikáciu zariadenia a posúdenie jeho emisie hluku vrátane, ak je to vhodné, schematických výkresov a opisy a vysvetlenia potrebné na ich pochopenie,
h)
odkaz na toto nariadenie vlády,
i)
technickú správu o meraniach hluku vykonaných podľa tohto nariadenia vlády,
j)
použité technické prístroje a výsledky hodnotenia neistôt v dôsledku odchýlky výroby a ich vzťah k deklarovanej hladine akustického výkonu,
k)
kópiu ES vyhlásenia o zhode,
l)
dokumentáciu, ktorá sa týka systému zabezpečenia kvality.
3.2
Systém zabezpečenia kvality musí zabezpečiť zhodu zariadenia s požiadavkami podľa technického predpisu z oblasti posudzovania zhody, ktorý sa na systém zabezpečenia kvality vzťahuje.
Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa systematicky a metodicky zdokumentujú vo forme písomných politík, postupov a návodov. Dokumentácia systému zabezpečenia kvality musí umožniť spoločné pochopenie politík a postupov kvality, ako sú programy kvality, plány, príručky a záznamy.
3.3
Systém zabezpečenia kvality obsahuje primeraný opis najmä
a)
organizačnej štruktúry, zodpovedností, právomocí manažmentu a ich cieľov kvality vo vzťahu ku kvalite návrhu a výroby,
b)
technickej dokumentácie zostavenej pre každý výrobok, ktorá obsahuje informácie podľa podbodu 3.1,
c)
techník kontroly návrhu a overovania návrhu, procesov a systematických činností, ktoré sa použijú pri navrhovaní výrobkov, ktoré patria ku kategórii zariadenia,
d)
zodpovedajúcich výrobných techník, techník kontroly kvality a zabezpečenia kvality, procesov a systematických činností, ktoré sa použijú,
e)
preskúšaní a skúšok, ktoré sa vykonajú pred výrobou, počas nej a po výrobe, a frekvencie, s akou sa budú vykonávať,
f)
záznamov kvality, ako sú správy z dohľadu, údaje o skúške, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii príslušného personálu,
g)
prostriedkov na sledovanie dosiahnutia požadovanej kvality návrhu a výrobku a efektívnej prevádzky systému zabezpečenia kvality.
3.4
Notifikovaná osoba posúdi systém zabezpečenia kvality a určí, či spĺňa požiadavky uvedené v podbode 3.2. Notifikovaná osoba predpokladá zhodu s požiadavkami pri systéme zabezpečenia kvality, ktorý implementuje technickú normu.44)
3.5
Tím audítorov má najmenej jedného posudzovateľa so skúsenosťou v príslušnej technológii výroby zariadenia. Postup posudzovania zahŕňa posudzovaciu návštevu v priestore výrobcu.
3.6
Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje záver preskúšania a odôvodnené rozhodnutie o posudzovaní.
3.7
Výrobca sa zaviaže, že bude plniť povinnosti, ktoré vyplývajú zo systému zabezpečenia kvality, ako bol schválený, a zachovávať systém zabezpečenia kvality primeraným a účinným spôsobom.
3.
8 Výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém zabezpečenia kvality, o akejkoľvek plánovanej zmene systému zabezpečenia kvality.
3.9
Notifikovaná osoba zhodnotí navrhnuté zmeny a rozhodne, či zmenený systém zabezpečenia zhody ešte spĺňa požiadavky uvedené v podbode 3.2 alebo či je potrebné opakované posudzovanie.
3.10
Notifikovaná osoba oznámi svoje rozhodnutie výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery preskúšania a odôvodnené rozhodnutie o posudzovaní.
4.
Dohľad, za ktorý zodpovedá notifikovaná osoba
4.1
Účelom dohľadu je preveriť, či výrobca riadne spĺňa povinnosti, ktoré vyplývajú zo schváleného systému zabezpečenia kvality.
4.2
Výrobca na účely dohľadu umožní notifikovanej osobe prístup do konštrukčných, výrobných, kontrolných a skúšobných priestorov a do skladov a poskytne všetky potrebné informácie, najmä
a)
dokumentáciu o systéme zabezpečenia kvality,
b)
záznamy o kvalite, ako sú spracovávané v časti systému zabezpečenia kvality, ktorá sa týka konštrukčného návrhu, ako sú výsledky analýz, výpočtov, skúšok a iné,
c)
záznamy o kvalite, ako sú spracovávané v časti systému zabezpečovania kvality, ktorá sa týka výroby, ako sú správy z dohľadu, údaje o skúškach, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii príslušného personálu.
4.3
Notifikovaná osoba pravidelne vykonáva dohľad, či výrobca zachováva a uplatňuje systém zabezpečenia kvality, a správu o audite poskytne výrobcovi.
4.4
Notifikovaná osoba môže vykonať neohlásené návštevy u výrobcu. Počas neohlásených návštev môže notifikovaná osoba, ak je to potrebné, vykonať alebo zabezpečiť, že sa vykonajú skúšky na overenie, že systém zabezpečenia kvality funguje správne. Notifikovaná osoba poskytne výrobcovi správu o návšteve, a ak sa uskutočnila skúška, aj správu o skúške.
5.
Výrobca počas najmenej desiatich rokov po tom, čo sa vyrobilo posledné zariadenie, uchováva pre potreby orgánov dohľadu
a)
dokumentáciu uvedenú v podbode 3.1,
b)
zmenu uvedenú v podbode 3.4.1,
c)
rozhodnutia a správy notifikovanej osoby, ktoré sú uvedené v podbodoch 3.4.3, 4.3 a 4.4.
6.
Každá notifikovaná osoba podá iným notifikovaným osobám informácie, ktoré sa týkajú vydaných a zrušených certifikátov o schválení systému zabezpečenia kvality.
Príloha č. 9
k nariadeniu vlády č. 78/2019 Z. z.
Príloha č. 10
k nariadeniu vlády č. 78/2019 Z. z.
Príloha č. 11
k nariadeniu vlády č. 78/2019 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES z 8. mája 2000 týkajúca sa aproximácie právnych predpisov členských štátov vzhľadom na emisiu hluku v prostredí pochádzajúcu zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 25;
Ú. v. ES L 162, 3. 7. 2000) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/88/ES zo
14. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 344, 27. 12. 2005) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009).
1)
§ 4 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Čl. 2 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
3)
Čl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 765/2008.
4)
Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.
5)
Čl. 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 765/2008.
6)
§ 20 ods. 2 zákona č. 56/2018 Z. z.
7)
§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.
8)
Napríklad STN EN ISO 3744 Akustika. Určovanie hladín akustického výkonu a hladín akustickej energie pomocou akustického tlaku. Technické metódy merania pre prevažujúce voľné zvukové pole nad rovinou odrážajúcou zvuk (01 1604), STN EN ISO 3746 Akustika. Určovanie hladín akustického výkonu a hladín akustickej energie zdrojov hluku pomocou akustického tlaku. Prevádzková metóda využívajúca obálkovú meraciu plochu nad rovinou odrážajúcou zvuk (01 1606).
10)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite.
11)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov.
12)
Príloha B STN EN 786+A2 Záhradné zariadenia. Elektrické vyžínače trávy a okrajov trávnikov vedené ručne a držané v rukách. Mechanická bezpečnosť (479041).
13)
Čl. 2 ods. 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.
44)
STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015) (01 0320).