77/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

77
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. februára 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 úvodnej vete sa slová „poskytovania podpory“ nahrádzajú slovami „poskytovania finančnej podpory Európskej únie“.
2.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Žiadosť o podporu sa podáva Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“). Podporu možno poskytnúť žiadateľovi o podporu,
a)
ktorý má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b)
ktorý nie je v likvidácii,
c)
voči ktorému nie je vedené reštrukturalizačné konanie, ktorý nie je v reštrukturalizácii, voči ktorému nie je vedené konkurzné konanie, na majetok ktorého nie je vyhlásený konkurz, voči ktorému nebolo rok pred podaním žiadosti o vyplatenie podpory alebo rok pred podaním žiadosti o podporu na poistenie úrody zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku a na majetok ktorého nebol rok pred podaním žiadosti o vyplatenie podpory alebo rok pred podaním žiadosti o podporu na poistenie úrody zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
d)
voči ktorému nie je uskutočňovaný výkon exekučného titulu,3)
e)
ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie4) a
f)
ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu z fondov Európskej únie.5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.
3.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Žiadateľ o podporu, ktorému agentúra schválila žiadosť o podporu podľa odseku 1 na vykonávanie opatrení podľa § 1 písm. a), c) alebo písm. d), je povinný uskutočňovať výber dodávateľa tovarov, stavebných prác a výber poskytovateľa služieb určených na vykonanie týchto opatrení tak, aby bola zachovaná hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť6) výdavkov vynaložených na ich vykonanie v rozsahu, v akom žiada o podporu.“.
4.
V § 2 odsek 3 znie:
„(3)
Žiadateľ o podporu preukazuje splnenie podmienok
a)
podľa odseku 1 písm. a) písomným čestným vyhlásením, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a potvrdením daňového úradu a colného úradu nie starším ako tri mesiace, že nemá daňový nedoplatok a nedoplatok na cle,
b)
podľa odseku 1 písm. b) a c) potvrdením súdu nie starším ako tri mesiace, o tom, že nie je v likvidácii, nie je voči nemu vedené reštrukturalizačné konanie, nie je v reštrukturalizácii, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, na jeho majetok nie je vyhlásený konkurz, nebolo voči nemu rok pred podaním žiadosti o vyplatenie podpory alebo rok pred podaním žiadosti o podporu na poistenie úrody zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku a na jeho majetok nebol rok pred podaním žiadosti o vyplatenie podpory alebo rok pred podaním žiadosti o podporu na poistenie úrody zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
c)
podľa odseku 1 písm. d) písomným čestným vyhlásením, že voči nemu nie je uskutočňovaný nútený výkon exekučného titulu,
d)
podľa odseku 1 písm. e) a f) údajmi potrebnými na vyžiadanie výpisu z registra trestov,6a)
e)
podľa odseku 2 najmenej tromi cenovými ponukami od dodávateľov a zdôvodnením výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
5.
V § 5 sa vypúšťa odsek 3.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 16 sa vypúšťajú.
6.
V § 6 ods. 1, § 15 ods. 1, § 20 ods. 1 a § 23 ods. 3 sa za slovo „agentúre“ vkladajú slová „od dátumu zverejneného na jej webovom sídle“.
7.
V § 6 ods. 2 sa vypúšťajú písmená a), c) a k).
Poznámky pod čiarou k odkazom 17 až 19 sa vypúšťajú.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno a) a doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená b) až h).
8.
V § 6 ods. 2 písmeno h) znie:
„h)
písomnú informáciu o tom, či žiadateľ o podporu je platiteľom dane z pridanej hodnoty.“.
9.
V § 9 písmeno b) znie:
„b)
podľa § 5 ods. 2 písm. a) musí byť najmenej 3 000 eur a najviac 10 000 eur,“.
10.
§ 9 sa dopĺňa písmenami c) až e), ktoré znejú:
„c)
podľa § 5 ods. 2 písm. b) musí byť najmenej 3 000 eur a najviac 30 000 eur,
d)
podľa § 5 ods. 2 písm. c) musí byť najmenej 3 000 eur a najviac 10 000 eur,
e)
podľa § 5 ods. 2 písm. d) musí byť najmenej 3 000 eur a najviac 10 000 eur.“.
11.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Podporu na reštrukturalizáciu vinohradu22) možno poskytnúť podnikateľovi, ktorý splnil podmienky a povinnosti podľa § 16 ods. 1 až 4, na vykonanie opatrenia podľa odseku 2 na vinohradníckej ploche, na ktorej prevádzkuje vinohradníctvo, registrovanej podľa osobitného predpisu,23) ktorá je súčasťou vinohradníckych oblastí Slovenského vinohradníckeho regiónu.24)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22 a 24 znejú:
„22) Čl. 46 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
24) § 7 ods. 2 zákona č. 313/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 2 a príloha č. 2 k vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení vyhlášky č. 83/2018 Z. z.“.
12.
V § 10 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „vykonávanú len na základe oprávnenia alebo povolenia na opätovnú výsadbu viniča24a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a) § 3 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) zákona č. 313/2009 Z. z. v znení zákona č. 349/2015 Z. z.“.
13.
V § 13 ods. 2 sa slovo „musí“ nahrádza slovom „môže“.
14.
V § 13 odsek 3 znie:
„(3)
Ak sa pri presune vinohradu uplatní opätovná výsadba nového viniča v súbehu s existenciou pôvodného viniča, ktorý sa má vyklčovať (ďalej len „súbežná výsadba“), tak na presun vinohradu nemožno vyplatiť podporu na vyklčovanie vinohradu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27 a 28 sa vypúšťajú.
15.
V § 15 ods. 2 sa slová „žiadosť o podporu v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami priamych platieb,29)“ nahrádzajú slovami „jednotnú žiadosť o poskytnutie podpory v poľnohospodárstve,29) pri posudzovaní ktorej sa podľa osobitného predpisu29a) používa integrovaný administratívny a kontrolný systém,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29 a 29a znejú:
„29) § 13 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 73/2018 Z. z.
29a) Čl. 67 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.“.
16.
V § 15 ods. 3 sa vypúšťajú slová „okrem dokladov podľa § 2 ods. 3“.
17.
V § 15 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až k) sa označujú ako písmená a) až j).
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 sa vypúšťa.
18.
V § 15 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
originál alebo kópiu rozhodnutia o povolení na opätovnú výsadbu viniča32) na pozemku, ktorý je predmetom žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu, ak sa na túto výsadbu rozhodnutie o povolení na opätovnú výsadbu viniča vyžaduje,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
„32) § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 313/2009 Z. z. v znení zákona č. 349/2015 Z. z.“.
19.
V § 15 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
údaje podľa osobitného predpisu32a) potrebné na overenie vlastníckeho práva k pozemku, ktorý je predmetom žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
„32a) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
20.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:
„35) Čl. 70 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.“.
21.
V § 15 ods. 3 písmeno j) znie:
„j)
písomnú informáciu, či žiadateľ o podporu je platiteľom dane z pridanej hodnoty.“.
22.
V § 15 ods. 4 úvodnej vete sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.
23.
V § 16 odsek 5 znie:
„(5)
Spôsob vykonania reštrukturalizácie vinohradu, na ktorý má žiadateľ o podporu poskytnutie podpory schválené, možno na jeho žiadosť zmeniť, len ak ide o zmenu sponu výsadby a počtu rastlín viniča, ktorých výsadba je predmetom tejto reštrukturalizácie vinohradu, o zmenu odrody tohto viniča alebo o zmenu typu vedenia jeho opornej konštrukcie.“.
24.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Výmeru vinohradu, na reštrukturalizáciu ktorého má žiadateľ o podporu poskytnutie podpory schválené, možno na jeho žiadosť znížiť, len ak takto znížená výmera nebude menšia ako výmera podľa § 10 ods. 5.“.
25.
V § 17 ods. 2 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
doklady podľa § 2 ods. 3,“.
Doterajšie písmená a) až c) sa označujú ako písmená b) až d).
26.
V § 18 ods. 1 sa slová „a výška náhrady za straty na príjmoch sú uvedené“ nahrádzajú slovami „je uvedená“.
27.
V § 19 ods. 3 sa číslo „0,35“ nahrádza číslom „0,10“.
28.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Podporu na poistenie úrody možno poskytnúť aj na poistné alebo na časť poistného, ktoré bolo zaplatené pred schválením poskytnutia podpory na poistenie úrody a ktoré bolo zaplatené v kalendárnom roku, v ktorom bola podaná žiadosť o podporu na poistenie úrody, na základe ktorej bolo jej poskytnutie schválené.“.
29.
V § 20 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).
30.
V § 22 ods. 2 písm. b) sa slovo „do“ nahrádza slovami „na zabezpečenie“.
31.
V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Poznámka pod čiarou k odkazu 43 sa vypúšťa.
32.
V § 23 ods. 4 sa vypúšťajú písmená a) a b).
Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená a) až g).
33.
V § 23 ods. 4 písmeno g) znie:
„g)
písomnú informáciu, či je žiadateľ o podporu platiteľom dane z pridanej hodnoty.“.
34.
V § 25 ods. 1 prvej vete sa slovo „nemá“ nahrádza slovom „má“.
35.
V § 26 prvej vete sa číslo „25 000“ nahrádza číslom „35 000“ a vypúšťajú sa slová „alebo písm. c)“.
36.
§ 27 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Údaje podľa § 2 ods. 3 písm. d) agentúra bezodkladne zašle v elektronickej podobe Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
37.
Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2019
(1)
Žiadosť o podporu podaná do 14. marca 2019 sa posudzuje podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 14. marca 2019.
(2)
Podanie týkajúce sa žiadosti o podporu, ktorá bola právoplatne schválená podľa predpisu účinného do 14. marca 2019, sa posudzuje podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 14. marca 2019.“.
38.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 83 /2017 Z. z.
VÝŠKA PODPORY NA REŠTRUKTURALIZÁCIU VINOHRADU


Tabuľka č. 1
Priemerný počet jedincov
viniča vysadených v rámci
reštrukturalizácie
vinohradu/ha
Podpora v eurách/ha
na opatrenie zmena odrôd, zmena
sponu alebo presun vinohradu
Bratislavský kraj Ostatné kraje
Slovenskej republiky
4 000 až 4 449 11 015 16 522
4 450 až 4 899 11 893 17 840
4 900 až 5 349 13 197 19 795
5 350 až 5 799 14 271 21 406
5 800 a viac 14 815 22 222


Tabuľka č. 2
Podpora v eurách/ha na opatrenie vyklčovanie vinohradu pri kombinácii
s opatrením zmena odrôd, zmena sponu alebo presun vinohradu
bez súbežnej výsadby

Bratislavský kraj Ostatné kraje Slovenskej republiky
2 758 4 136
Kombinácia opatrení podľa tabuľky č. 1 sa pri určovaní výšky podpory na reštrukturalizáciu vinohradu nezohľadňuje a na ktorékoľvek z týchto opatrení alebo na akúkoľvek ich kombináciu sa podpora poskytuje len vo výške určenej podľa tabuľky č. 1.
Podpora na opatrenie vyklčovanie vinohradu sa vypláca popri podpore na opatrenie alebo opatrenia podľa tabuľky č. 1, s ktorými sa kombinovalo. Podpora na opatrenie vyklčovanie vinohradu sa nevyplatí, ak žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu uplatnil pri opatrení presun vinohradu súbežnú výsadbu.
Celkovú výšku podpory na reštrukturalizáciu vinohradu pri kombinácii opatrení podľa tabuľky č. 1 s opatrením vyklčovanie vinohradu tvorí súčet podpory určenej podľa tabuľky č. 1 a podpory na vyklčovanie vinohradu určenej podľa tabuľky č. 2.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2019.
Peter Pellegrini v. r.