76/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

76
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
zo 4. marca 2019
o výške úhrady za poskytovanie technickej normy
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 19 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Výška úhrady a zľava z úhrady za poskytovanie slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie, inej technickej normy a jej zmeny je uvedená v prílohe č. 1
časti I kapitolách A, B, D a E.
(2)
Výška úhrady za Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“) je uvedená v prílohe č. 1 časti I kapitole F.
(3)
Výška úhrady za udelenie súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie je uvedená v prílohe č. 1 časti I kapitole G.
(4)
Výška úhrady za činnosti súvisiace s poskytovaním slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie, inej technickej normy a jej zmeny je uvedená v prílohe č. 1 časti II.
(5)
Minimálna výška úhrady za poskytnutie služby STN-online prostredníctvom portálu a výška úhrady za poskytnutie služby STN-online prostredníctvom portálu je uvedená v prílohe č. 1
časti I kapitole C.
(6)
Spôsob poskytovania slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie a inej technickej normy a jej zmeny je uvedený v prílohe č. 1 časti I kapitolách A a B.
(7)
Vzor žiadosti o udelenie súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie je uvedený v prílohe č. 2.
§ 2
Na účely tejto vyhlášky je
a)
trvalým sledovaním novovydaných slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií alebo trvalým sledovaním iných technických noriem a ich zmien služba poskytovaná úradom, ktorá informuje o novovydaných slovenských technických normách a technických normalizačných informáciách, vrátane ich zmien a opráv, alebo iných technických normách a ich zmenách, vrátane ich opráv, vykonávaná vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca a poskytovaná na základe žiadosti žiadateľa a po vykonaní úhrady podľa prílohy č. 1,
b)
službou STN-online elektronická služba poskytovaná úradom, ktorá umožňuje ukladanie, čítanie, prenos textu a grafiky alebo tlač slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií a ich automatickú aktualizáciu na základe žiadosti žiadateľa a po vykonaní úhrady podľa prílohy č. 1,
c)
prístupom k službe STN-online sprístupnenie služby STN-online pre jeden počítač,
d)
rešeršnou službou vyhľadávanie slovenských technických noriem, technických normalizačných informácií alebo iných technických noriem a ich zmien v národných databázach a v databázach iných národných normalizačných orgánov na základe žiadosti žiadateľa a po vykonaní úhrady podľa prílohy č. 1,
e)
triedou slovenskej technickej normy klasifikácia slovenskej technickej normy podľa technickej oblasti,
f)
infocentrom úradu verejne prístupný priestor, v ktorom úrad poskytuje verejnosti za úhradu slovenské technické normy a ich zmeny, technické normalizačné informácie vrátane ich opráv, iné technické normy a ich zmeny vrátane ich opráv a prezenčného štúdia,
g)
citovaním časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie doslovné uvedenie znenia podstatnej časti alebo nepodstatnej časti slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie,
h)
citovaním podstatnej časti slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie doslovné uvedenie znenia viac ako jednej strany formátu A4 a najviac 20 % z celkového rozsahu slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie,
i)
citovaním nepodstatnej časti slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie doslovné uvedenie znenia najviac jednej strany formátu A4 z celkového rozsahu slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie,
j)
rozsahom citácie označenie kapitoly, článku, odseku, obrázku, tabuľky, vzorca alebo inej časti slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie, ktorú žiadateľ požaduje citovať; do rozsahu citácie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie sa nezapočítava titulná strana, národný predhovor, titulná európska strana alebo titulná medzinárodná strana, zoznam obsahu, predhovor, európsky predhovor, predmet normy, termíny a definície, normatívne odkazy, literatúra, tiráž a vakát slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie.
§ 3
(1)
Súhlas na citovanie nepodstatnej časti slovenskej technickej normy alebo nepodstatnej časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 5 alebo ods. 6 zákona sa považuje za udelený dňom nasledujúcim po dni podania žiadosti o udelenie súhlasu.
(2)
Súhlas na citovanie podstatnej časti slovenskej technickej normy alebo podstatnej časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 5 zákona sa udelí, ak žiadosť o udelenie súhlasu má všetky náležitosti podľa prílohy č. 2 prvého bodu a požadovaný rozsah citácie nepresiahne podstatnú časť slovenskej technickej normy alebo podstatnú časť technickej normalizačnej informácie a po vykonaní úhrady podľa prílohy č. 1.
(3)
Súhlas na citovanie podstatnej časti slovenskej technickej normy alebo podstatnej časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 6 zákona sa udelí, ak žiadosť o udelenie súhlasu má všetky náležitosti podľa prílohy č. 2 tretieho bodu alebo piateho bodu a požadovaný rozsah citácie nepresiahne podstatnú časť slovenskej technickej normy alebo podstatnú časť technickej normalizačnej informácie.
§ 4
Zrušuje sa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 61/2017 Z. z. o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.
Pavol Pavlis v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 76/2019 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 76/2019 Z. z.