74/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

74
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 15. februára 2019
o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Kritériom pri hodnotení sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka (ďalej len „hodnotenie vzdelávania“) je dosiahnutie počtu kreditov podľa § 2 ods. 6. Počty kreditov za vzdelávacie aktivity sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov sú uvedené v prílohe.
(2)
Kredit na účely tejto vyhlášky je jednotka určená na hodnotenie vzdelávania.
(3)
Kredity nemožno získať za vzdelávaciu aktivitu zameranú na prezentáciu lieku, zdravotníckej pomôcky, dietetickej potraviny, doplnkového sortimentu alebo iného sortimentu lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok.1)
(4)
Ak sú pri hodnotení vzdelávania pochybnosti (§ 42 zákona), možno u organizátora vzdelávacej aktivity overiť údaje o podrobnom obsahu, rozsahu a cieli vzdelávacej aktivity, na ktorej sa zdravotnícky pracovník zúčastnil.2)
§ 2
(1)
Hodnotenie vzdelávania sa vykonáva v pravidelných päťročných cykloch (ďalej len „hodnotené obdobie“) počítaných odo dňa registrácie zdravotníckeho pracovníka (§ 62 zákona), ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2)
Ak v priebehu hodnoteného obdobia bola zdravotníckemu pracovníkovi dočasne pozastavená registrácia (§ 63a zákona) alebo zrušená registrácia (§ 63b zákona), čas od dočasného pozastavenia registrácie alebo od zrušenia registrácie do obnovenia registrácie sa do hodnoteného obdobia nezapočítava; ak registrácia zdravotníckeho pracovníka bola obnovená až po uplynutí štyroch rokov odo dňa dočasného pozastavenia registrácie alebo odo dňa zrušenia registrácie, hodnotené obdobie sa počíta odo dňa obnovenia registrácie.
(3)
Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka sa hodnotí v aktuálne vykonávanom zdravotníckom povolaní. Ak zdravotnícky pracovník vykonáva súčasne viac zdravotníckych povolaní, hodnotenie vzdelávania sa vykoná v každom zdravotníckom povolaní osobitne.
(4)
Ak zdravotnícky pracovník vykonáva špecializované pracovné činnosti vo viacerých špecializačných odboroch súčasne, kredity získané za sústavné vzdelávanie v týchto špecializačných odboroch sa mu sčítajú.
(5)
Kredity získané za sústavné vzdelávanie v certifikovanej pracovnej činnosti sa zdravotníckemu pracovníkovi započítajú
a)
k špecializačnému odboru, ak získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností nadväzuje na získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností,
b)
k príslušnému zdravotníckemu povolaniu, ak ide o zdravotníckeho pracovníka bez odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností.
(6)
Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka sa hodnotí výsledkom hodnotenia „splnil“, ak zdravotnícky pracovník získal za hodnotené obdobie najmenej
a)
90 kreditov v zdravotníckom povolaní lekár alebo zubný lekár,
b)
50 kreditov v zdravotníckom povolaní sestra, pôrodná asistentka, farmaceut, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik, laboratórny diagnostik, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, očný optik, ortopedický technik, praktická sestra, zubný asistent alebo masér s odbornou spôsobilosťou v študijnom odbore masér,
c)
25 kreditov v zdravotníckom povolaní sanitár alebo
d)
20 kreditov v zdravotníckom povolaní masér s odbornou spôsobilosťou v študijnom odbore masér pre zrakovo hendikepovaných.
(7)
Ak zdravotnícky pracovník počas hodnoteného obdobia získa vyšší počet kreditov, ako je ustanovený v odseku 6, možno do nasledujúceho hodnoteného obdobia preniesť kredity prevyšujúce počet kreditov ustanovených v odseku 6, najviac však 20 % z ustanoveného počtu kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie podľa odseku 6.
(8)
Na účely hodnotenia vzdelávania sa zdravotníckemu pracovníkovi započíta
a)
20 % z ustanoveného počtu kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie podľa odseku 6 za každý rok zvyšovania stupňa vzdelania na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností počas hodnoteného obdobia,
b)
20 % z ustanoveného počtu kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie podľa odseku 6 za každý rok absolvovania špecializačného štúdia počas hodnoteného obdobia,
c)
10 % z ustanoveného počtu kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie podľa odseku 6 za každý polrok absolvovania certifikačnej prípravy počas hodnoteného obdobia.
(9)
Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka sa hodnotí výsledkom hodnotenia „nesplnil“, ak zdravotnícky pracovník nezískal za hodnotené obdobie počet kreditov ustanovený pre príslušné zdravotnícke povolanie v odseku 6.
(10)
Za absolvované akreditované študijné programy sústavného vzdelávania a neakreditované vzdelávacie aktivity zamerané na sústavný profesionálny rozvoj zručností zdravotníckeho pracovníka sa do hodnotenia vzdelávania započíta najviac 20 % z ustanoveného počtu kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie podľa odseku 6; vzdelávacie aktivity na sústavný profesionálny rozvoj zručností sú zamerané najmä na vedecký rast, technický rast, etický rast, osvojovanie si znalostí právnych predpisov súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania, tréning komunikačných zručností, oblasť elektronického zdravotníctva a na inovácie, ktoré prispievajú ku kvalitnému, bezpečnému a efektívnemu výkonu zdravotníckeho povolania.
§ 3
Zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie v štátnej službe profesionálneho vojaka, sa na účely hodnotenia vzdelávania započítajú aj kredity za špecifické vzdelávacie aktivity týkajúce sa výkonu zdravotníckeho povolania v štátnej službe profesionálnych vojakov.
§ 4
Hodnotenie vzdelávania v hodnotenom období začatom do 28. februára 2019 sa dokončí podľa tejto vyhlášky. Kredity získané podľa predpisov účinných do 28. februára 2019 sa považujú za kredity podľa tejto vyhlášky.
§ 5
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení vyhlášky č. 187/2006 Z. z., vyhlášky č. 114/2007 Z. z. a vyhlášky č. 616/2007 Z. z.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2019.
Andrea Kalavská v. r.
Príloha k vyhláške č. 74/2019 Z. z.
POČTY KREDITOV ZA VZDELÁVACIE AKTIVITY SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA
1.
Neakreditovaná vzdelávacia aktivita
Za každých 60 minút účasti na jednorazovej vzdelávacej aktivite konanej v Slovenskej republike alebo v zahraničí, akou je najmä seminár, workshop, konferencia, kongres, sympózium, odborná panelová diskusia, aktualizačný kurz, inovačný kurz, tréning alebo stáž v zdravotníckom zariadení alebo na pracovisku orgánu verejného zdravotníctva získa zdravotnícky pracovník 1 kredit. Za účasť na jednorazovej vzdelávacej aktivite v trvaní viac dní získa zdravotnícky pracovník najviac 8 kreditov za každý deň účasti.
Ak zdravotnícky pracovník vykonával zdravotnícke povolanie v štátnej službe profesionálneho vojaka počas plnenia úloh mimo územia Slovenskej republiky, získa za každý mesiac výkonu zdravotníckeho povolania lekár alebo zubný lekár 20 kreditov a v ostatných zdravotníckych povolaniach 11 kreditov.
2.
Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania
Za úspešné absolvovanie akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania získa zdravotnícky pracovník
a)
8 kreditov pri dĺžke trvania 8 až 23 hodín,
b)
16 kreditov pri dĺžke trvania 24 až 39 hodín,
c)
24 kreditov pri dĺžke trvania 40 hodín a viac.
3.
Prednášková činnosť
Za prednáškovú činnosť na neakreditovanej vzdelávacej aktivite podľa bodu 1 získa za prednášku
a)
v slovenskom jazyku autor 5 kreditov a najviac dvaja spoluautori po 3 kredity,
b)
v slovenskom jazyku na celoslovenskej úrovni alebo medzinárodnej úrovni autor 10 kreditov a najviac dvaja spoluautori po 5 kreditov,
c)
v cudzom jazyku autor 15 kreditov a najviac dvaja spoluautori po 10 kreditov.
4.
Publikačná činnosť
Za publikačnú činnosť odborného textu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe získa za
a)
odborný článok v národnom periodiku vydávanom na Slovensku autor 10 kreditov a spoluautor 5 kreditov,
b)
odborný článok v medzinárodnom periodiku vydávanom na Slovensku alebo v zahraničí autor 30 kreditov a spoluautor 20 kreditov,
c)
monografiu v slovenskom jazyku autor 50 kreditov a spoluautor 20 kreditov, monografiu v cudzom jazyku autor 80 kreditov a spoluautor 50 kreditov,
d)
učebnicu, skriptum alebo učebný text v slovenskom jazyku autor 50 kreditov a spoluautor 20 kreditov,
e)
učebnicu, skriptum alebo učebný text v cudzom jazyku autor 80 kreditov a spoluautor 50 kreditov,
f)
abstrakt práce v slovenskom jazyku autor 5 kreditov a spoluautor 3 kredity,
g)
abstrakt práce v cudzom jazyku autor 10 kreditov a spoluautor 5 kreditov,
h)
poster s odbornou tematikou v slovenskom jazyku prezentovaný na vzdelávacej aktivite podľa bodu 1 autor 10 kreditov a spoluautor 5 kreditov,
i)
poster s odbornou tematikou v cudzom jazyku prezentovaný na vzdelávacej aktivite podľa bodu 1 autor 15 kreditov a spoluautor 10 kreditov,
j)
tvorbu publikovaného štandardného diagnostického, preventívneho alebo terapeutického postupu alebo iného odborného štandardu autor 30 kreditov a spoluautor 15 kreditov; iným odborným štandardom je aj odborný štandard, ktorý upravuje preventívny alebo terapeutický postup v oblasti vojenského zdravotníctva,
k)
tvorbu publikovaného akreditovaného študijného programu pre zdravotníckych pracovníkov vrátane e-learningového programu autor 30 kreditov a spoluautor 15 kreditov; publikovaný e-learningový študijný program nesmie byť zameraný na prezentáciu lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny,
l)
recenzovanie, revidovanie alebo oponovanie odborného článku, učebnice, skripta, monografie, zborníka alebo odborného štandardu vrátane vzdelávacieho štandardu 10 kreditov,
m)
zostavovanie, odborné garantovanie, odborné editovanie alebo revidovanie odborného národného periodika, monografie alebo iného média v slovenskom jazyku 20 kreditov,
n)
zostavovanie, odborné garantovanie, odborné editovanie alebo revidovanie odborného medzinárodného periodika, monografie alebo iného média v cudzom jazyku 50 kreditov.
5.
Pedagogická činnosť
Za pedagogickú činnosť v rámci teoretickej výučby alebo praktickej výučby v akreditovanom študijnom programe na získanie odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, akreditovanom špecializačnom študijnom programe, akreditovanom certifikačnom študijnom programe alebo v akreditovanom študijnom programe sústavného vzdelávania získa zdravotnícky pracovník za jeden rok preukázaného vykonávania pedagogickej činnosti alebo garantovania študijného programu 50 % z ustanoveného počtu kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie podľa § 2 ods. 6.
Za pedagogickú činnosť v rámci neakreditovanej vzdelávacej aktivity podľa bodu 1 získa zdravotnícky pracovník za jeden deň preukázaného vykonávania pedagogickej činnosti 10 kreditov, najviac však 50 % z ustanoveného počtu kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie podľa § 2 ods. 6.
6.
Vedecko-výskumná činnosť
Za predloženie výsledkov tvorivej vedeckej a výskumnej činnosti z oblasti teoretických základov konkrétneho zdravotníckeho povolania podložených recenzným alebo oponentským posudkom získa riešiteľ 30 kreditov a spoluriešiteľ 20 kreditov.
7.
Tvorba výučbovej pomôcky
Za vytvorenie schválenej výučbovej pomôcky v rámci teoretickej výučby alebo praktickej výučby v akreditovanom študijnom programe na získanie odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania získa autor 20 kreditov a spoluautor 10 kreditov.
8.
Účasť na autodidaktickom teste
Za úspešné riešenie autodidaktického testu získa zdravotnícky pracovník 2 kredity pri 91% až 100 % úspešnosti riešenia a 1 kredit pri 80 % až 90 % úspešnosti riešenia, ak mal autodidaktický test najmenej 10 otázok, nebol zameraný na prezentáciu lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny a bol vytvorený z odbornej vedeckej prednášky v trvaní najmenej 25 minút alebo odborného vedeckého textu najmenej v rozsahu troch strán, ktorý prešiel odbornou recenziou najmenej dvomi recenzentmi; ak bol autodidaktický test súčasťou vzdelávacej aktivity podľa bodu 1 alebo 2, zdravotnícky pracovník za úspešné riešenie autodidaktického testu kredity nezíska. Zdravotnícky pracovník môže za úspešné riešenie autodidaktických testov získať najviac 20 % kreditov z ustanoveného počtu kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie podľa § 2 ods. 6.
1)
§ 24 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 75 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 34/2018 Z. z.