71/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

71
VYHLÁŠKA
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
z 22. februára 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v znení vyhlášky č. 106/2016 Z. z.
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 2 písm. g) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v znení vyhlášky č. 106/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 5 písmeno j) znie:
„j)
organizácia, administratívna správa, kultúra bezpečnosti a systém manažérstva kvality,“.
2.
V § 2 ods. 5 sa vypúšťa písmeno k).
Doterajšie písmená l) až p) sa označujú ako písmená k) až o).
3.
V § 2 ods. 5 písmeno o) znie:
„o)
dlhodobá bezpečná prevádzka jadrového zariadenia (ďalej len „dlhodobá prevádzka“),“.
4.
V § 2 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 9.
5.
V § 3 odsek 5 znie:
„(5)
Správa o periodickom hodnotení počas vyraďovania obsahuje primerane náležitosti podľa § 2 ods. 9.“.
6.
V § 4 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Ciele preverovania jednotlivých oblastí periodického hodnotenia ustanovuje § 5 ods. 1, § 6 ods. 1, § 7 ods. 1, § 8 ods. 1, § 9 ods. 1, § 9a ods. 1, § 9b ods. 1, § 10 ods. 1, § 11 ods. 1, § 12 ods. 1, § 14 ods. 1, § 15 ods. 1, § 16 ods. 1, § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1.
(4)
Objekty preverovania cieľov jednotlivých oblastí ustanovuje § 5 ods. 2, § 6 ods. 2, § 7 ods. 2, § 8 ods. 2, § 9 ods. 2, § 9a ods. 2, § 9b ods. 2, § 10 ods. 2, § 11 ods. 2, § 12 ods. 2, § 14 ods. 2, § 15 ods. 2, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2 a § 18 ods. 2.“.
7.
V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
zoznam vybraných zariadení a ich kategorizáciu do bezpečnostných tried.“.
8.
V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená a) až f).
9.
V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
riadenie zdokumentovaných informácií jadrového zariadenia.“.
10.
V § 8 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
výsledky sledovania životnosti a efektívnosť programov riadenia starnutia nevymeniteľných vybraných zariadení a programov starostlivosti o vymeniteľné vybrané zariadenia,“.
11.
V § 9 ods. 1 sa za slovo „stav“ vkladajú slová „jadrovej bezpečnosti“.
12.
V § 9a ods. 1 sa slovo „zlepšovanie“ nahrádza slovom „zvyšovanie“.
13.
V § 9b ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
zoznam uvažovaných vnútorných ohrození a vonkajších ohrození jadrového zariadenia a ich pravdepodobných kombinácií, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť jadrového zariadenia, a to najmä v prípade vnútorných ohrození – vnútorný požiar a výbuchy, vnútorné záplavy, švihy potrubí, vnútorné letiace predmety, pád bremena, únik pary, horúcich alebo studených plynov, vibrácie, zrútenie konštrukcií, strata alebo zníženie výkonu vzduchotechnických zariadení; v prípade vonkajších ohrození – vonkajší požiar, záplava, extrémne prírodné a meteorologické podmienky vrátane seizmickej udalosti, výskytu tornáda, elektromagnetická interferencia, ľudská činnosť a priemyselné aktivity vrátane výbuchov v blízkosti jadrového zariadenia, zemetrasenie, blesky, biologické vplyvy, náraz lietadla,“.
14.
V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
ustanovenie a definovanie prevádzkových cieľov a bezpečnostných cieľov a ich napĺňanie.“.
15.
§ 12 vrátane nadpisu znie:
㤠12
Organizácia, administratívna správa, systém manažérstva kvality a kultúra bezpečnosti
(1)
Cieľom periodického hodnotenia organizácie, administratívnej správy, systému manažérstva kvality a kultúry bezpečnosti je určiť, či sa zásady kultúry bezpečnosti uplatňujú systematicky, či je úroveň organizovania a administratívneho spravovania dostačujúca na zabezpečenie bezpečného prevádzkovania jadrového zariadenia a či je systematicky uplatňovaný a dodržiavaný systém manažérstva kvality.
(2)
Držiteľ povolenia periodickým hodnotením preskúma
a)
politiku kvality a ciele kvality,
b)
uplatňovanie zásady priority jadrovej bezpečnosti pred všetkými ostatnými aspektmi využívania jadrovej energie,
c)
riadenie zdokumentovaných informácií systému manažérstva kvality,
d)
náplň práce, právomoc a zodpovednosť osôb, ktoré riadia, vykonávajú a hodnotia prácu,
e)
aplikáciu procesného prístupu a odstupňovaného prístupu,
f)
procesy systému manažérstva kvality a ich interakcie vrátane externe obstarávaných procesov,
g)
riadenie a vyhodnocovanie organizačných a personálnych zmien,
h)
zabezpečenie dodržiavania technických a administratívnych požiadaviek úradu a všeobecne záväzných právnych predpisov,
i)
stav súhrnných záznamov histórie prevádzky a údržby jadrového zariadenia,
j)
riadenie externe poskytovaných produktov a služieb, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť,
k)
kontroly systémov manažérstva kvality dodávateľov,
l)
postupy a zásady pre riadenie technickej podpory,
m)
postupy uplatňovania spätnej väzby zo zistených nedostatkov v organizácii a riadení,
n)
hodnotenie výkonnosti a efektívnosti systému manažérstva kvality,
o)
trvalé zlepšovanie vrátane samohodnotenia a nezávislého hodnotenia,
p)
systém uchovávania vedomostí a skúseností,
q)
úroveň kultúry bezpečnosti.“.
16.
§ 13 sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.
17.
§ 18 vrátane nadpisu znie:
㤠18
Dlhodobá prevádzka
(1)
Cieľom periodického hodnotenia dlhodobej prevádzky je ubezpečiť sa, že držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia má funkčný komplexný program dlhodobej prevádzky. Výsledky periodického hodnotenia dlhodobej prevádzky preukazujúce jeho bezpečné prevádzkovanie slúžia na odôvodnenie dlhodobej prevádzky. Dlhodobá prevádzka je prevádzka realizovaná na základe bezpečnostného hodnotenia s uvážením limitujúcich procesov a vlastností systémov, konštrukcií a komponentov.
(2)
Držiteľ povolenia pri periodickom hodnotení preskúma komplexný program dlhodobej prevádzky, ktorý pozostáva z
a)
prehodnotenia starostlivosti o bezpečnostne významné zariadenia v rámci existujúcich programov kvalifikácie zariadení, periodických kontrol, inšpekcií, periodického zisťovania aktuálneho stavu, programov údržby, stratégie náhrady a monitorovania chemických režimov z pohľadu dlhodobej prevádzky,
b)
revízie analýz bezpečnosti s časovo obmedzenou platnosťou bezpečnostne významných zariadení s ohľadom na dlhodobú prevádzku,
c)
prehodnotenia programov riadenia starnutia aktívnych a pasívnych bezpečnostne významných zariadení s ohľadom na dlhodobú prevádzku,
d)
revízie prevádzkových predpisov jadrového zariadenia s ohľadom na dlhodobú prevádzku,
e)
revízie systému uchovávania vedomostí a skúseností o jadrovom zariadení z etapy jeho projektovania, spúšťania a prevádzky s ohľadom na dlhodobú prevádzku,
f)
overenia zachovávania zručností, prístupov a expertíznych kapacít bezpečnosti v jadrovom zariadení a či sú vyvinuté a plnené dlhodobé ciele politiky pre ľudské zdroje.
(3)
Bezpečnostne významným zariadením podľa odseku 2 je
a)
vybrané zariadenie, ktoré musí byť funkčné pri prevádzke na zabezpečenie
1.
integrity tlakovej hranice chladiaceho okruhu jadrového reaktora,
2.
schopnosti odstaviť jadrový reaktor a udržiavať ho v bezpečných podmienkach odstavenia,
3.
schopnosti zabrániť alebo zmierniť následok udalosti, ktorá môže viesť k úniku rádioaktivity,
b)
vybrané zariadenie, ktorého porucha môže zabrániť dostatočnému plneniu bezpečnostných funkcií zariadenia uvedeného v písmene a),
c)
ďalšie zariadenie zohľadnené v bezpečnostnom hodnotení jadrového zariadenia.
(4)
Pre jadrové zariadenia podľa § 2 písm. f) druhého bodu až piateho bodu zákona sa ustanovenia odsekov 2 a 3 použijú primerane.“.
18.
V § 19 sa číslo „10“ nahrádza číslom „9“.
19.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2019.
Marta Žiaková v. r.