7/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

7
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 a § 45 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 18. decembra 2018 č. 18/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu.

Hlavnými cieľmi opatrenia je:

1.
Zrušenie Hlásenia o rizikových charakteristikách úverov predkladaného bankou a pobočkou zahraničnej banky, v nadväznosti na nový spôsob zberu týchto údajov prostredníctvom registra bankových úverov a záruk, ktorý je zosúladený so zberom údajov vyplývajúcich z nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/867 z 18. mája 2016 o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku (ECB/2016/13) (Ú. v. EÚ L 144, 1. 6. 2016).

2.
Skutočnosti, že Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papieroch a o zmene a doplnení smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení (ďalej len „nariadenie CSDR“) bola pre internalizátorov vyrovnania (sú nimi aj banky) stanovená povinnosť oznamovať príslušným orgánom hodnotu všetkých transakcií s cennými papiermi, ktoré vyrovnali mimo systémov vyrovnania transakcií s cennými papiermi. Delegovaným nariadením k tomuto nariadeniu sa stanovili vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vzory a postupy pre podávanie správ a prenos informácií o internalizovanom vyrovnaní. Na základe týchto zmien sa navrhuje ustanovenie osobitného vzoru hlásenia pre dohliadané subjekty na predkladanie požadovaných údajov Národnej banke Slovenska.

Ďalším cieľom opatrenia sú viaceré úpravy a spresnenia v Hlásení o kmeňovom liste banky a pobočky zahraničnej banky, predkladaného bankou a pobočkou zahraničnej banky, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

Opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 337/2017 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2019 okrem čl. I. bodu 3, ktorý nadobúda účinnosť 10. marca 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 35/2018 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).