67/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.03.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

67
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že Slovenská republika oznámila zmenu určenia ústredných orgánov depozitárovi Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z.).

Slovenská republika určila ústredný orgán

a)
podľa článkov 8 a 9 dohovoru:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Župné námestie 13
813 11 Bratislava,

b)
podľa článkov 29 a 33 dohovoru:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Špitálska 8
P.O. Box 57
814 99 Bratislava.

Zmeny nadobudli platnosť 4. februára 2019.