65/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

65
ZÁKON
z 31. januára 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z. a zákona č. 244/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
kúpou bytu v rodinnom dome,“.
2.
V § 6 ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
stavebnými úpravami bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome,“.
3.
V § 6 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Na účely tohto zákona sa
a)
kúpou bytu podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu a kúpou nájomného bytu podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu rozumie kúpa bytu od stavebníka uvedeného v kolaudačnom rozhodnutí, od ktorého nadobudnutia právoplatnosti neuplynuli viac ako tri roky,
b)
kúpou bytu podľa odseku 1 písm. a) tretieho bodu sa rozumie kúpa bytu v rodinnom dome, ktorého kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť minimálne tri roky pred podaním žiadosti.
(4)
Ustanovenie odseku 3 písm. a) sa nepoužije, ak ide o kúpu bytu podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu žiadateľom, ktorým
a)
sú manželia podľa § 10 ods. 5 písm. a), ak uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti (ďalej len „mladomanželia“),
b)
je fyzická osoba, ktorej skončila ústavná starostlivosť v detskom domove alebo v domove sociálnych služieb pre deti, fyzická osoba, ktorej skončilo poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou, alebo fyzická osoba, ktorej zanikla pestúnska starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť alebo osobná starostlivosť poručníka (ďalej len „odchovanec“), alebo
c)
je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo člen domácnosti podľa § 10 ods. 5 písm. c).“.
4.
V § 7 ods. 2 a ods. 3 sa za slová „§ 6 ods. 1 písm. a)“ vkladajú slová „a stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu“.
5.
V § 8 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
najviac 30 000 eur na byt, ak ide o stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu,“.
Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená e) až i).
6.
V § 8 ods. 5 sa za slová „§ 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu“ vkladajú slová „a tretieho bodu“.
7.
V § 8 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Do obstarávacej ceny stavebných úprav bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu sa započíta aj cena stavebných výrobkov a zariadení, ktoré sú pevne zabudované do stavby a zabezpečujú základné funkcie bývania.“.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.
8.
V § 8 ods. 9 sa slová „odsekov 4 až 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 4 až 8“.
9.
V § 10 odsek 4 znie:
„(4)
Ak podľa tohto zákona je možné obstarať byt starší ako tri roky, ustanovenie odseku 1 písm. c) sa na byt nepoužije.“.
10.
V § 10 ods. 5 sa v úvodnej vete za slová „§ 6 ods. 1 písm. a)“ vkladajú slová „prvého a druhého bodu“.
11.
V § 10 ods. 5 písm. e) sa slovo „samelého“ nahrádza slovom „osamelého“.
12.
V § 10 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. a) možno podporu na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) tretieho bodu poskytnúť, ak ide o mladomanželov.“.
Doterajšie odseky 6 až 22 sa označujú ako odseky 7 až 23.
13.
V § 10 ods. 7 sa za slová „odseku 5“ vkladajú slová „a 6“.
14.
V § 10 ods. 8 písm. b) sa vypúšťajú slová „poskytnutého podľa § 8 ods. 1 písm. a)“.
15.
V § 10 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Suma odpustenej časti úveru podľa odseku 8 nepresiahne 6 000 eur, ak
a)
ide o žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a), ktorým sú mladomanželia a
b)
úver bol poskytnutý na obstaranie bytu staršieho ako tri roky.“.
Doterajšie odseky 9 až 23 sa označujú ako odseky 10 až 24.
16.
V § 10 ods. 10 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
17.
V § 10 ods. 12 písm. c) treťom bode sa slová „odseky 11 a 12“ nahrádzajú slovami „odseky 13 a 14“.
18.
V § 10 ods. 20 sa slová „odseku 17“ nahrádzajú slovami „odseku 19“.
19.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13a
Podmienky poskytnutia podpory na stavebné úpravy bytu
v bytovom dome alebo rodinnom dome
(1)
Podporu na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu možno poskytnúť, ak
a)
žiadateľom sú mladomanželia, ktorí spĺňajú podmienku podľa § 10 ods. 7,
b)
kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad preukazuje, že bytová budova bola daná do užívania aspoň desať rokov pred podaním žiadosti,
c)
na adrese bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome nie je zapísané sídlo obchodnej spoločnosti alebo prevádzkareň živnosti.
(2)
Mladomanželom, ktorým bola poskytnutá podpora na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu, možno počas platnosti zmluvy odpustiť 2 000 eur z úveru poskytnutého podľa § 8 ods. 1 písm. d), ak spĺňajú podmienky podľa § 10 ods. 8 písm. a) až c).
(3)
Suma odpustenej časti úveru podľa odseku 2 nepresiahne 6 000 eur.
(4)
Ak ku dňu podania žiadosti podľa odseku 2 je zostatok úveru nižší ako 2 000 eur, možno žiadateľovi odpustiť sumu rovnajúcu sa zostatku úveru.
(5)
Podporu na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu nemožno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. a), ktorému bola poskytnutá podpora na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a).
(6)
Podporu na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu možno poskytnúť len jedenkrát.“.
20.
V § 16 ods. 2 písm. j) sa slová „§ 10 ods. 10 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 12 písm. c)“.
21.
V § 18 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
obstaranie bytu alebo nájomného bytu podľa § 10 ods. 1, 2, ods. 12 písm. a) a b) alebo ods. 16,“.
22.
V § 18 ods. 4 sa slová „§ 10 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 12“.
23.
Za § 23b sa vkladá § 23c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2019
Žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) podané do 30. júna 2019 sa posudzujú podľa doterajších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.