64/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

64
ZÁKON
z 5. februára 2019
o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
pôsobnosť Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v oblasti sprístupňovania strelnej zbrane1) na civilné použitie (ďalej len „strelná zbraň“) a streliva2) na civilné použitie (ďalej len „strelivo“) na trhu,
b)
určený výrobok,3) ktorým je strelná zbraň, strelivo a tlmič hluku výstrelu3a) (ďalej len „tlmič“),
c)
základné požiadavky na strelnú zbraň, strelivo a tlmič,
d)
sprístupňovanie strelnej zbrane, streliva a tlmiča na trhu,
e)
práva a povinnosti výrobcu, dovozcu a distribútora strelnej zbrane, streliva a tlmiča,
f)
predpoklad zhody,
g)
posudzovanie zhody4) a postupy posudzovania zhody,
h)
značky5) strelnej zbrane, streliva a tlmiča,
i)
autorizáciu,
j)
práva a povinnosti autorizovanej osoby,
k)
dohľad nad dodržiavaním zákona.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
sprístupňovaním strelnej zbrane na trhu, sprístupňovaním streliva na trhu alebo sprístupňovaním tlmiča na trhu odplatná alebo bezodplatná dodávka strelnej zbrane, odplatná alebo bezodplatná dodávka streliva alebo odplatná alebo bezodplatná dodávka tlmiča určených na distribúciu, spotrebu alebo na používanie,
b)
uvedením strelnej zbrane na trh, uvedením streliva na trh alebo uvedením tlmiča na trh prvé sprístupnenie strelnej zbrane na trhu, prvé sprístupnenie streliva na trhu alebo prvé sprístupnenie tlmiča na trhu,
c)
podstatnou úpravou strelnej zbrane výmena, oprava alebo zmena hlavnej časti strelnej zbrane6) alebo časti strelnej zbrane, pri ktorej dochádza k zmene výkonu, tlaku na ústie hlavne, kategórie,7) typu, účelu určenia, používaného kalibru náboja, rozmerov hlavnej časti strelnej zbrane, pevnosti materiálu strelnej zbrane alebo k výmene silno namáhanej hlavnej časti strelnej zbrane alebo hlavnej časti strelnej zbrane, ktorá vyžaduje inštaláciu do strelnej zbrane,
d)
úpravou strelnej zbrane výmena, oprava alebo zmena hlavnej časti strelnej zbrane alebo časti strelnej zbrane, pri ktorej nedochádza k zmene výkonu, kategórie, typu, účelu určenia, používaného kalibru náboja, rozmerov, pevnosti materiálu strelnej zbrane alebo k výmene silno namáhanej hlavnej časti strelnej zbrane alebo časti strelnej zbrane, ktorá vyžaduje inštaláciu do strelnej zbrane a na ktorej je posúdená zhoda,
e)
podstatnou úpravou streliva laborovanie streliva, ktoré je samostatne sprístupňované na trhu,
f)
podstatnou úpravou tlmiča výmena, oprava alebo zmena časti tlmiča, pri ktorej dochádza k zmene kalibru, použitého materiálu, rozmerov alebo funkcií tlmiča,
g)
sériou streliva súbor streliva toho istého typu vyrobeného sériovo a dodávaného tým istým výrobcom, pričom každá séria streliva je modifikovaná pri zmene niektorej časti streliva,
h)
referenčným strelivom strelivo z jednej série, ktoré je určené na overenie meracích zaradení a na určenie presných hodnôt tlakov,
i)
spotrebným strelivom strelivo uvedené na trh, ktoré spĺňa základné požiadavky a ďalšie požiadavky ustanovené týmto zákonom; spotrebným strelivom nie je skúšobné strelivo8) používané autorizovanou osobou alebo používané výrobcom, experimentálne strelivo nového typu, strelivo plnené alebo strelivo prebíjané v malých množstvách na vlastné účely,
j)
strelivom s vysokým výkonom typ streliva, ktorý je schválený Medzinárodnou stálou komisiou na skúšky ručných palných zbraní9) (ďalej len „stála komisia“), ktorého priemerný maximálny tlak streliva je vyšší ako normálny tlak schválený stálou komisiou,
k)
tabuľkami normalizovaných rozmerov nábojových komôr a nábojov (ďalej len „tabuľky stálej komisie“) rozmery nábojovej komory a streliva alebo ďalšie požiadavky na hlaveň strelnej zbrane, nábojovú komoru alebo na strelivo schválené stálou komisiou.
§ 3
Pôsobnosť úradu
(1)
Úrad zasiela stálej komisii výstupný dokument posudzovania zhody10) podľa § 16 ods. 3 a 4.
(2)
Úrad zverejňuje na svojom webovom sídle tabuľky stálej komisie.
(3)
Úrad je národným kontaktným miestom, ktoré poskytuje na základe žiadosti národného kontaktného miesta iného členského štátu Európskej únie a štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, výsledky posudzovania zhody strelných zbraní podľa § 4 ods. 1 písm. a) trinásteho bodu a štrnásteho bodu. Úrad zabezpečuje spoluprácu s iným členským štátom Európskej únie a štátom, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore pri posudzovaní zhody strelných zbraní podľa prílohy č. 1 časti A tretieho bodu.
§ 4
Určený výrobok
(1)
Strelnou zbraňou ako určeným výrobkom je
a)
ručná strelná zbraň, ktorej primárnym zdrojom energie je výmetná náplň, ktorou je
1.
broková strelná zbraň s hladkým vývrtom hlavne alebo s čiastočne drážkovaným vývrtom hlavne,
2.
krátka guľová strelná zbraň s hladkým vývrtom alebo s drážkovaným vývrtom hlavne s nábojom typu flobert,
3.
krátka guľová strelná zbraň s drážkovaným vývrtom alebo s polygonálnym vývrtom hlavne,
4.
dlhá guľová strelná zbraň s hladkým vývrtom alebo s drážkovaným vývrtom hlavne s nábojom typu flobert,
5.
dlhá guľová strelná zbraň s drážkovaným vývrtom alebo s polygonálnym vývrtom hlavne,
6.
dlhá kombinovaná strelná zbraň,
7.
strelná zbraň s obmedzenou kinetickou energiou strely,
8.
strelná zbraň na jednorazové použitie,
9.
historická strelná zbraň, ktorá je určená na streľbu,
10.
replika historickej strelnej zbrane a funkčná napodobenina historickej strelnej zbrane,
11.
narkotizačná strelná zbraň,
12.
signálna strelná zbraň, z ktorej vystreľovaná strela obsahuje efektové zlože,
13.
expanzná akustická strelná zbraň, ktorou je poplašná strelná zbraň alebo štartovacia strelná zbraň,
14.
expanzná strelná zbraň na rozptyl dráždivej látky, paralyzačnej látky alebo expanzná strelná zbraň s adaptérom na vystreľovanie pyrotechnického signálneho streliva,
15.
expanzná strelná zbraň na granule, ktorej nábojka obsahuje výmetnú náplň a granule,
16.
expanzný prístroj na priemyselné účely alebo na technické účely, v ktorom sa používa nábojka k pohonu strely alebo k pohonu inej mechanickej časti,
17.
balistická strelná zbraň na určenie balistických hodnôt streliva, najmä tlaku prachových plynov, rýchlosti striel, kinetickej energie nábojok, rozptylových charakteristík,
18.
strelná zbraň, ktorá strieľa dávkou,
19.
perkusná strelná zbraň,
b)
plynová strelná zbraň, ktorej zdrojom kinetickej energie strely je stlačený vzduch, oxid uhličitý alebo iný plyn, ktorou je
1.
vzduchovka,
2.
vetrovka,
3.
terčová strelná zbraň na oxid uhličitý,
4.
paintbalová strelná zbraň,
5.
plynová narkotizačná strelná zbraň,
6.
plynový expanzný prístroj,
7.
airsoftová strelná zbraň,
c)
hlavná časť strelnej zbrane, ktorá je samostatne sprístupňovaná na trhu,
d)
strelná zbraň vyrobená podstatnou úpravou strelnej zbrane.
(2)
Strelivom ako určeným výrobkom je
a)
strelivo do ručnej strelnej zbrane, ktorým je
1.
brokový náboj vyrábaný,
2.
guľový náboj vyrábaný,
3.
inertná strela jednotná alebo hromadná,
4.
strela s obsahom efektových pyrotechnických zloží,
5.
nábojnica na stredový zápal alebo na okrajový zápal,
6.
zápalka priemyselne vyrábaná na zalisovanie do nábojníc,
7.
bezdymový prach do brokového streliva alebo do guľového streliva,
8.
čierny prach do strelnej zbrane nabíjanej ústím,
9.
zápalka do perkusnej strelnej zbrane,
b)
strelivo do narkotizačnej strelnej zbrane, ktorým je
1.
narkotizačná strela,
2.
nábojka na výmet narkotizačnej strely,
c)
strelivo do signálnej strelnej zbrane, ktorým je
1.
signálny náboj alebo jednotné strelivo,
2.
signálna strela so svetelným, zvukovým, dymovým alebo s kombinovaným efektom,
3.
nábojka na výmet signálnej strely,
d)
strelivo do expanznej strelnej zbrane, ktorým je
1.
akustická nábojka,
2.
pracovná nábojka,
3.
nábojka s granulami,
4.
plynová nábojka,
e)
strelivo do plynovej strelnej zbrane, ktorým je
1.
strela z pevného materiálu,
2.
značkovacie paintbalové strelivo,
3.
narkotizačná strela,
f)
strelivina, ktorá je samostatne sprístupňovaná na trhu,
g)
výmetná náplň použitá v strelive, ktorá je komponentom streliva samostatne sprístupňovaná na trhu, ktorou je
1.
čierny prach,
2.
drobnozrnný bezdymový nitrocelulózový, diglykolový alebo nitroglycerínový prach,
3.
zápalková zlož,
h)
komponent streliva iný ako podľa písmena g), ktorým je
1.
uzatvárací diel, najmä krytka, vložka, podložka alebo upchávka,
2.
vynášací diel, najmä kontajner, vynášacie puzdro alebo vynášací piest,
3.
efektová náplň, najmä efektová tableta alebo efektové puzdro,
4.
ostatný diel, najmä stabilizátor, spojovací diel alebo padák.
(3)
Tlmičom ako určeným výrobkom je
a)
neodnímateľný tlmič,10a)
b)
odnímateľný tlmič.10b)
(4)
Určeným výrobkom podľa tohto zákona nie je
a)
strelná zbraň, strelivo alebo tlmič na výskum, vývoj alebo na skúšanie,
b)
strelná zbraň, strelivo alebo tlmič určené na vojenské účely alebo bezpečnostné účely pre potreby ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov a do výzbroje Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby alebo Národného bezpečnostného úradu,
c)
strelná zbraň, strelivo alebo tlmič zahraničných ozbrojených síl, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky alebo ktoré sa prevážajú cez územie Slovenskej republiky,
d)
skúšobné strelivo zhotovené na overovanie strelnej zbrane autorizovanou osobou a pokusné strelivo určené na uvedenie na trh,
e)
strelné nástražné zariadenie,
f)
prebíjané strelivo11) do strelnej zbrane,
g)
strelná zbraň, strelivo alebo tlmič na muzeálne účely alebo na zberateľské účely, ktoré nie sú určené na streľbu a nepoužívajú sa,
h)
výmetný alebo výstrelný systém pyrotechnického výrobku,
i)
špeciálna skúšobná strelná zbraň určená najmä na streľbu normalizovaných črepín, skúšky drobivosti trhavín alebo na skúšky korozívnosti zápalkových zloží,
j)
expanzný prístroj podľa osobitného predpisu,12)
k)
mechanická strelná zbraň alebo strela do mechanickej strelnej zbrane.
§ 5
Základné požiadavky na strelnú zbraň, strelivo a tlmič
Základné požiadavky na strelnú zbraň, strelivo a tlmič podľa prílohy č. 1 a všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 18 sú požiadavky, ktoré musí spĺňať strelná zbraň, strelivo a tlmič pri sprístupňovaní na trhu alebo pri ich uvedení do používania,13) pričom sa prihliada na účel určenia strelnej zbrane, streliva a tlmiča.
§ 6
Sprístupňovanie na trhu
Strelnú zbraň, strelivo a tlmič možno sprístupňovať na trhu alebo uviesť do používania, ak pri správnej inštalácii a údržbe, ako aj používaní na účel určenia spĺňa základné požiadavky a ďalšie požiadavky ustanovené týmto zákonom.
§ 7
Povinnosti výrobcu
(1)
Výrobca je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá strelnú zbraň, strelivo alebo tlmič navrhuje, vyrába, zadáva navrhnutie alebo zadáva výrobu a uvedie na trh pod svojím obchodným menom alebo ochrannou známkou alebo ich používa na vlastné účely a je držiteľom zbrojnej licencie.14) Za výrobcu sa považuje aj ten, kto vykoná podstatnú úpravu strelnej zbrane, úpravu strelnej zbrane, podstatnú úpravu streliva alebo podstatnú úpravu tlmiča.
(2)
Výrobca je povinný pred uvedením strelnej zbrane, streliva a tlmiča na trh
a)
navrhnúť a vyrobiť strelnú zbraň, strelivo a tlmič podľa základných požiadaviek,
b)
vypracovať technickú dokumentáciu15) k strelnej zbrani, strelivu a tlmiču v štátnom jazyku podľa prílohy č. 2,
c)
určiť kategóriu strelnej zbrane,
d)
zabezpečiť posudzovanie zhody strelnej zbrane, streliva a tlmiča podľa § 12,
e)
vypracovať a vydať vyhlásenie o zhode strelnej zbrane, streliva a tlmiča podľa § 13,
f)
umiestniť značku na strelnej zbrani, strelive a tlmiči podľa § 14,
g)
označiť strelnú zbraň čitateľne, nezmazateľne a jedinečne na každej hlavnej časti strelnej zbrane
1.
svojím obchodným menom alebo značkou,
2.
krajinou výroby strelnej zbrane alebo miestom výroby strelnej zbrane,
3.
kalibrom strelnej zbrane; ak strelná zbraň má hlavne rozdielneho kalibru alebo má valce revolvera rozdielneho kalibru, označiť kalibrom strelnej zbrane na každej hlavni a valci revolvera,
4.
výrobným číslom strelnej zbrane a rokom výroby strelnej zbrane, ak nie je súčasťou výrobného čísla strelnej zbrane,
5.
typom strelnej zbrane, ak je to možné,
6.
výrobným číslom, alfanumerickým kódom alebo číselným kódom, ak hlavnú časť strelnej zbrane nemožno označiť podľa prvého až piateho bodu,
h)
označiť strelivo do strelnej zbrane s hladkým vývrtom hlavne
1.
obchodným menom, ochrannou známkou výrobcu, výrobnou značkou alebo krajinou výroby streliva na dne nábojnice alebo na tele nábojnice neodstrániteľným spôsobom; strelivo s nábojnicou kalibru 20 sa označí na tele nábojnice žltou farbou,
2.
kalibrom streliva na dne nábojnice; ak kaliber z technických dôvodov nemožno vyznačiť na dne nábojnice, vyznačí sa neodstrániteľným spôsobom na tele nábojnice,
3.
priemerom oceľového broku alebo bezoloveného broku v milimetroch, ak je strelivom oceľový brok alebo bezolovnatý brok,
i)
označiť strelivo do strelnej zbrane s hladkým vývrtom hlavne s vysokým výkonom podľa písmena h) a
1.
dĺžku tela nábojnice, ak presahuje 65 mm pre kaliber 20 a väčší kaliber a ak dĺžka plášťa nábojnice presahuje 63,5 mm pre kaliber 24 a menší kaliber,
2.
dno nábojnice rôznymi farbami, označením „Max 1050 bar“ alebo označením „Pre zbraň skúšanú do tlaku 1320 bar“ na tele nábojnice,
j)
označiť skúšobné strelivo do strelnej zbrane s hladkým vývrtom hlavne podľa písmena h), zúbkovaním alebo vrúbkovaním dna nábojnice, červenou farbou na dne nábojnice alebo označením „skúšobné strelivo“ na tele nábojnice,
k)
označiť strelivo do strelnej zbrane s drážkovým vývrtom hlavne
1.
obchodným menom, ochrannou známkou výrobcu alebo výrobnou značkou na dne nábojnice neodstrániteľným spôsobom,
2.
kalibrom streliva podľa tabuliek stálej komisie na dne nábojnice; ak kaliber z technických dôvodov nemožno vyznačiť na dne nábojnice, vyznačí sa neodstrániteľným spôsobom na tele nábojnice,
l)
označiť spotrebiteľské balenie streliva
1.
svojím obchodným menom,
2.
identifikačným číslom série streliva,
3.
kalibrom streliva a typom streliva,
4.
počtom kusov streliva,
5.
druhom streliviny a hmotnosťou streliviny,
m)
označiť tlmič čitateľne, nezmazateľne a jedinečne
1.
svojím obchodným menom alebo značkou,
2.
krajinou výroby tlmiča alebo miestom výroby tlmiča,
3.
kalibrom strelnej zbrane, pre ktorý je tlmič určený,
4.
výrobným číslom tlmiča a rokom výroby tlmiča, ak nie je súčasťou výrobného čísla tlmiča,
5.
typovým označením tlmiča a modelom tlmiča, ak je to možné.
(3)
Označenie podľa odseku 2 písm. h) prvého bodu, písm. i) druhého bodu a písm. m) je vyhotovené v štátnom jazyku alebo v jazyku členského štátu, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná9) (ďalej len „členský štát“).
(4)
Ak má výrobca ochrannú známku a považuje to za potrebné, označí strelnú zbraň alebo spotrebiteľské balenie streliva svojou ochrannou známkou.
(5)
Výrobca pri strelnej zbrani, na ktorej bola vykonaná úprava strelnej zbrane podľa § 2 písm. d), označí hlavnú časť strelnej zbrane alebo časť strelnej zbrane, ktorá je počas úpravy strelnej zbrane podľa § 2 písm. d) vymenená, opravená alebo zmenená, údajmi podľa odseku 2 písm. g) a odseku 4 a môže označiť hlavnú časť strelnej zbrane alebo časť strelnej zbrane, ktorá nie je počas úpravy strelnej zbrane podľa § 2 písm. d) vymenená, opravená alebo zmenená, údajmi podľa odseku 2 písm. g) a odseku 4.
§ 8
Povinnosti dovozcu
(1)
Dovozca je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uvedie strelnú zbraň, strelivo alebo tlmič na trh a je držiteľom zbrojnej licencie.
(2)
Dovozca nesmie uviesť na trh strelnú zbraň, strelivo a tlmič, ak
a)
nespĺňa základnú požiadavku alebo ďalšiu požiadavku ustanovenú týmto zákonom,
b)
výrobca nesplnil niektorú z povinností podľa § 7 ods. 2 písm. b) až m) alebo
c)
výrobca nedodal k strelnej zbrani, strelivu alebo tlmiču sprievodnú dokumentáciu,16) návod na použitie alebo bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku.
(3)
Dovozca je povinný označiť strelnú zbraň, strelivo alebo tlmič údajmi podľa § 7 ods. 2 písm. g) až k) a m), ak si výrobca túto povinnosť nesplnil, a môže strelnú zbraň, strelivo alebo tlmič uviesť na trh. Ak strelná zbraň má hlavne rozdielneho kalibru alebo valce revolvera rozdielneho kalibru, dovozca je povinný uviesť údaje podľa prvej vety na každej hlavni a valci revolvera.
§ 9
Povinnosti distribútora
(1)
Distribútor je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje strelnú zbraň, strelivo alebo tlmič na trhu a je držiteľom zbrojnej licencie.
(2)
Distribútor nesmie sprístupňovať strelnú zbraň, strelivo a tlmič na trhu, ak
a)
nespĺňa základnú požiadavku alebo ďalšiu požiadavku ustanovenú týmto zákonom,
b)
výrobca nesplnil niektorú z povinností podľa § 7 ods. 2 písm. c) až m) alebo dovozca nesplnil povinnosť podľa § 8 ods. 3, alebo
c)
výrobca nedodal k strelnej zbrani, strelivu alebo tlmiču sprievodnú dokumentáciu, návod na použitie alebo bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku.
§ 10
Rozšírenie povinností výrobcu na dovozcu alebo na distribútora
Na dovozcu alebo na distribútora sa vzťahujú povinnosti výrobcu podľa § 7 a za podmienok podľa § 20 ods. 2.
§ 11
Predpoklad zhody
(1)
Ak strelná zbraň, strelivo a tlmič spĺňajú požiadavky technického predpisu z oblasti posudzovania zhody alebo slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody17) alebo jej časti, považuje sa za strelnú zbraň, strelivo a tlmič, ktoré spĺňajú základné požiadavky, na ktoré sa technický predpis z oblasti posudzovania zhody alebo slovenská technická norma vhodná na posudzovanie zhody alebo jej časť vzťahuje.
(2)
Ak neexistuje technický predpis z oblasti posudzovania zhody alebo slovenská technická norma vhodná na posudzovanie zhody podľa odseku 1, za strelnú zbraň, strelivo a tlmič, ktoré spĺňajú základné požiadavky, sa považuje taká strelná zbraň, strelivo a tlmič, ktoré spĺňajú požiadavky slovenskej technickej normy alebo inej technickej špecifikácie.
§ 12
Posudzovanie zhody strelnej zbrane, streliva a tlmiča
(1)
Na posudzovanie zhody strelnej zbrane so základnými požiadavkami sa použije postup posudzovania zhody, ktorým je
a)
homologizácia podľa prílohy č. 3,
b)
skúška typu strelnej zbrane podľa prílohy č. 4,
c)
kusové overenie podľa prílohy č. 5,
d)
následné kusové overenie podľa prílohy č. 6.
(2)
Na posudzovanie zhody streliva alebo streliva po podstatnej úprave so základnými požiadavkami sa použije postup posudzovania zhody, ktorým je
a)
skúška typu streliva podľa prílohy č. 7,
b)
inšpekcia podľa prílohy č. 8.
(3)
Na posudzovanie zhody neodnímateľného tlmiča so základnými požiadavkami sa použije postup posudzovania zhody, ktorým je
a)
kusové overenie podľa prílohy č. 5,
b)
následné kusové overenie podľa prílohy č. 6.
(4)
Na posudzovanie zhody odnímateľného tlmiča so základnými požiadavkami sa použije postup posudzovania zhody, ktorým je
a)
kusové overenie odnímateľného tlmiča podľa prílohy č. 8a,
b)
následné kusové overenie odnímateľného tlmiča podľa prílohy č. 8b.
(5)
Posudzovanie zhody strelnej zbrane, streliva a tlmiča podľa odseku 1 písm. a) a c) a odsekov 2 a 4 vykonáva autorizovaná osoba, ktorá je stálou komisiou schválená ako úradná skúšobňa podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.18)
(6)
Posudzovanie zhody strelnej zbrane podľa odseku 1 písm. b) a d) a odseku 3 vykonáva autorizovaná osoba.
(7)
Autorizovaná osoba určí počet vzoriek strelnej zbrane, streliva alebo tlmiča, termín a miesto posudzovania zhody.
(8)
Náklady spojené s výkonom posudzovania zhody autorizovanou osobou uhrádza výrobca alebo osoba, ktorá žiada o posudzovanie zhody.
(9)
Postup posudzovania zhody podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. c) sa použije na posudzovanie zhody strelnej zbrane podľa prílohy č. 3 druhého bodu, ktorá je vyrábaná sériovo.
(10)
Postup posudzovania zhody podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c) sa použije na posudzovanie zhody strelnej zbrane inej ako strelnej zbrane podľa prílohy č. 3 druhého bodu, ktorá je vyrábaná sériovo.
(11)
Postup posudzovania zhody podľa odseku 1 písm. c) sa použije na posudzovanie zhody strelnej zbrane podľa prílohy č. 3 druhého bodu, ktorá nie je vyrábaná sériovo, pri inej strelnej zbrani, ako je strelná zbraň podľa prílohy č. 3 druhého bodu, alebo po podstatnej úprave strelnej zbrane.
(12)
Postup posudzovania zhody podľa odseku 1 písm. d) sa použije na posudzovanie zhody po úprave strelnej zbrane, alebo ak je dôvodné podozrenie zo zlého technického stavu strelnej zbrane podľa osobitného predpisu18a) alebo dôvodné podozrenie, že používaním alebo iným spôsobom mohlo dôjsť k ovplyvneniu zhody strelnej zbrane so základnou požiadavkou, ktorá sa na strelnú zbraň vzťahuje.
(13)
Posudzovaniu zhody nepodlieha dovážaná strelná zbraň alebo dovážané strelivo, ak sú označené príslušnou overovacou značkou podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.9) Posudzovaniu zhody podlieha neodnímateľný tlmič, ktorý je súčasťou dovážanej strelnej zbrane podľa prvej vety.
(14)
Ak pri posudzovaní zhody vznikne spor medzi výrobcom a autorizovanou osobou pri určení kategórie strelnej zbrane podľa § 7 ods. 2 písm. c), postupuje sa podľa osobitného predpisu.19)
(15)
Autorizovaná osoba pri posudzovaní zhody strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane a strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane s neodnímateľným tlmičom vyhotovuje fotodokumentáciu strelnej zbrane.
(16)
Fotodokumentáciu strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane a strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane s neodnímateľným tlmičom tvorí
a)
fotodokumentácia hlavných častí strelnej zbrane,
b)
fotodokumentácia označenia strelnej zbrane podľa § 7 ods. 2 písm. g),
c)
fotodokumentácia značky strelnej zbrane,
d)
fotodokumentácia strelnej zbrane zboku a
e)
fotodokumentácia ústia hlavne strelnej zbrane spredu.
(17)
Fotodokumentácia strelnej zbrane je súčasťou výstupných dokumentov posudzovania zhody podľa prílohy č. 5.
(18)
Autorizovaná osoba je povinná uchovávať výstupné dokumenty posudzovania zhody počas desiatich rokov od ich vydania.
§ 13
Vyhlásenie o zhode
Rozsah vyhlásenia o zhode je uvedený v prílohe č. 10.
§ 14
Značka
(1)
Značka strelnej zbrane a značka streliva je
a)
overovacia značka,
b)
národná značka.
(2)
Overovacia značka je značka strelnej zbrane a značka streliva, ktorou sa označuje strelná zbraň a strelivo uvedené v tabuľkách stálej komisie a ktorá sa skladá z
a)
jednotnej overovacej značky,
b)
národnej identifikačnej značky a
c)
posledného dvojčíslia roku, v ktorom je vykonané posudzovanie zhody.
(3)
Národná značka je značka strelnej zbrane, značka streliva a značka tlmiča, ktorá je platná na území Slovenskej republiky a ktorou sa označuje iná strelná zbraň, strelivo a tlmič, ktoré nie sú uvedené v tabuľkách stálej komisie a ktorá sa skladá z
a)
národnej overovacej značky,
b)
národnej identifikačnej značky a
c)
posledného dvojčíslia roku, v ktorom je vykonané posudzovanie zhody.
(4)
Overovacia značka úradnej skúšobne iného členského štátu, ktorou je označená strelná zbraň a strelivo, je považovaná za overovaciu značku podľa tohto zákona.
(5)
Výrobca zabezpečuje na hlavnej časti strelnej zbrane mäkké alebo vyžíhané miesta na označenie príslušnou overovacou značkou.
(6)
Ak sa pri kusovom overení alebo následnom kusovom overení zistí, že strelná zbraň nespĺňa základnú požiadavku alebo požiadavku podľa tohto zákona, autorizovaná osoba vráti strelnú zbraň výrobcovi alebo osobe, ktorá požiadala o kusové overenie alebo o následné kusové overenie, a označí strelnú zbraň identifikačným kódom autorizovanej osoby, pričom poslednú platnú značku preznačí písmenom X.
§ 15
Autorizácia
Posudzovanie zhody podľa tohto zákona môže vykonávať autorizovaná osoba, ktorá je rozhodnutím úradu oprávnená na vykonávanie úloh posudzovania zhody podľa tohto zákona.
§ 16
Práva a povinnosti autorizovanej osoby
(1)
Autorizovaná osoba pri posudzovaní zhody vydá výstupný dokument posudzovania zhody podľa prílohy č. 9. Autorizovaná osoba je povinná bezodkladne zaslať úradu kópiu certifikátu o homologizácii, kópiu oznámenia o zrušení certifikátu o homologizácii alebo kópiu oznámenia o odmietnutí vydať certifikát o homologizácii.
(2)
Autorizovaná osoba bezodkladne písomne informuje úrad pri
a)
homologizácii o
1.
certifikáte o homologizácii, ktorý vydala,
2.
členskom štáte a autorizovanej osobe, ktorá vykonala homologizáciu,
3.
obchodnom mene výrobcu,
4.
značke, type, modeli a kalibri strelnej zbrane,
5.
záverečnom protokole o homologizácii, ktorý vydala,
6.
neodstrániteľnej vade a vade zistenej pri použití na homologizovaných systémoch,
b)
skúške typu streliva o
1.
certifikáte o skúške typu streliva alebo o zrušení alebo zániku platnosti certifikátu o skúške typu streliva, ktorý vydala,
2.
vykonaní skúšky typu streliva na základe údajov oznámených výrobcom, údajoch o maximálnom prípustnom tlaku streliva, nameranej strednej hodnote maximálneho tlaku a všetkých údajoch oznámených výrobcom, ktoré sú overené, ak je predmetom posudzovania zhody strelivo, na ktorého kaliber ešte nie sú ustanovené základné požiadavky.
(3)
Autorizovaná osoba je oprávnená vyžiadať si od stálej komisie kópiu certifikátu o homologizácii vydaného úradnou skúšobňou iného členského štátu, ak autorizovaná osoba zistí, že sériovo vyrobená strelná zbraň, ktorá je homologizovaná a ku ktorej je vydaný certifikát o homologizácii, nespĺňa základnú požiadavku alebo ďalšiu požiadavku ustanovenú týmto zákonom.
(4)
Autorizovaná osoba, ktorá vydala certifikát o homologizácii, je povinná overiť, či je námietka, ktorú vzniesla iná autorizovaná osoba alebo úradná skúšobňa iného členského štátu, opodstatnená. Ak autorizovaná osoba potvrdí opodstatnenosť námietky alebo ak autorizovaná osoba zistí, že strelná zbraň zo série nespĺňa základnú požiadavku alebo ďalšiu požiadavku podľa tohto zákona alebo predstavuje nebezpečenstvo pre užívateľa alebo tretiu osobu, zruší certifikát o homologizácii.
§ 17
Dohľad nad trhom
Dohľad nad sprístupňovaním strelnej zbrane, streliva alebo tlmiča na trhu20) vykonáva orgán dohľadu.21)
§ 18
Splnomocňovacie ustanovenie
Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví podrobnosti o
a)
základných požiadavkách na rozmery strelnej zbrane,
b)
homologizácii, odbere vzorky, overení označenia typu, overení zhody rozmerov hlavných častí strelnej zbrane s tabuľkami stálej komisie, overení odolnosti materiálu pri streľbe, overení bezpečnej funkcie pri streľbe, homologizácii expanzného prístroja a akustickej strelnej zbrani, pádovej skúške,
c)
kusovom overení, kontrole pred streľbou, skúšobnom strelive, skúšobnej streľbe, kontrole po streľbe, vyššej skúške, kusovom overení strelnej zbrane s hladkým vývrtom hlavne nabíjanej zozadu, kusovom overení strelnej zbrane, ktorá je nabíjaná čiernym prachom,
d)
skúške typu streliva, odbere vzoriek streliva pre skúšku typu streliva, strelive s vysokým výkonom, strelive určenom pre expanznú strelnú zbraň na granule, novom strelive, kontrole a spôsobilosti referenčného streliva, menovitom tlaku, kontrole nábojov s bezolovenými brokmi, metóde merania deformácie pri heterogénnych brokoch, metóde merania tvrdosti jadra pri homogénnych brokoch,
e)
inšpekcii, odbere vzoriek, kontrole výroby, vizuálnej kontrole, kontrole rozmerov, kontrole maximálneho tlaku, metóde merania kinetickej energie a kontrole bezpečnej funkcie streliva,
f)
metóde merania a postupe kalibrácie,
g)
jednotnej overovacej značke, národnej identifikačnej značke a národnej overovacej značke strelnej zbrane, streliva a tlmiča a o ich grafickom vyobrazení.
§ 19
Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.22)
§ 19a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 11.
§ 20
Spoločné ustanovenia
(1)
Na povinnosti výrobcu, dovozcu a distribútora sa vzťahujú ustanovenia § 5 ods. 1 písm. f) až i) a l) až q), § 7 ods. 2 písm. a) až k), § 8 ods. 2 písm. a) až f) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(2)
Na podmienky rozšírenia povinností výrobcu na dovozcu alebo na distribútora sa primerane vzťahuje § 9 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(3)
Na autorizáciu a práva a povinnosti autorizovanej osoby sa vzťahujú ustanovenia § 10 až 19 a 21 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(4)
Na vyhlásenie o zhode sa primerane sa vzťahuje § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(5)
Na dohľad nad trhom sa vzťahujú ustanovenia § 27 a 28 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 21
Prechodné ustanovenia
(1)
Strelná zbraň z členského štátu vyrobená do 31. marca 2019 a označená overovacou značkou platnou do 19. októbra 2014 alebo označená overovacou značkou platnou od 20. októbra 2014 do 31. marca 2019 môže byť uvedená na trh aj po 31. marci 2019.
(2)
Strelivo z členského štátu vyrobené do 31. marca 2019 a označené overovacou značkou platnou do 19. októbra 2016 alebo označené overovacou značkou platnou od 20. októbra 2016 do 31. marca 2019 môže byť uvedené na trh aj po 31. marci 2019.
(3)
Výstupné dokumenty posudzovania zhody strelnej zbrane a streliva vydané podľa právnych predpisov účinných do 31. marca 2019 zostávajú v platnosti až do uplynutia ich platnosti, najneskôr do 31. marca 2022.
§ 21a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 17. januára 2020
(1)
Na hlavnú časť strelnej zbrane a časť strelnej zbrane podľa § 4 ods. 1 písm. a) trinásteho bodu a štrnásteho bodu, ktoré nie sú upravené podľa § 2 písm. d) a ktoré sú vyrobené alebo dovezené na trh do 16. januára 2020 a predložené na následné kusové overenie od 17. januára 2020, sa nevzťahujú základné požiadavky podľa prílohy č. 1 časti A tretieho bodu a vzťahujú sa základné požiadavky podľa právnych predpisov účinných do 16. januára 2020.
(2)
Na hlavnú časť strelnej zbrane a časť strelnej zbrane podľa § 4 ods. 1 písm. a) trinásteho bodu a štrnásteho bodu vyrobené podstatnou úpravou strelnej zbrane, ktoré nie sú upravené podľa § 2 písm. d) a ktoré sú vyrobené alebo dovezené na trh do 16. januára 2020 a predložené na následné kusové overenie od 17. januára 2020, sa nevzťahujú základné požiadavky podľa prílohy č. 1 časti A tretieho bodu a vzťahujú sa základné požiadavky podľa právnych predpisov účinných do 16. januára 2020.
§ 21b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. októbra 2022
(1)
Výstupné dokumenty posudzovania zhody strelnej zbrane a streliva vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 14. októbra 2022 zostávajú v platnosti až do uplynutia ich platnosti.
(2)
Nové kusové overenie vykonané podľa tohto zákona účinného do 14. októbra 2022 sa považuje za následné kusové overenie podľa tohto zákona účinného od 15. októbra 2022.
§ 22
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 380/2003 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 182/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 202/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2014 Z. z.
§ 23
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 64/2019 Z. z.
ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA STRELNÚ ZBRAŇ, STRELIVO A TLMIČ
A.
Základné požiadavky na strelnú zbraň
1.
Základné požiadavky pri homologizácii a skúške typu
1.1
Pri homologizácii a skúške typu sa posudzujú základné požiadavky, ktorými sú
a)
vzhľad a vyhotovenie strelnej zbrane,
b)
nastreliteľnosť strelnej zbrane,
c)
krytie a rozptyl zásahov strelnej zbrane,
d)
rýchlosť a kinetická energia striel vystrelených zo strelnej zbrane,
e)
odolnosť strelnej zbrane voči sťaženým klimatickým podmienkam, najmä zvýšenej teplote alebo zníženej teplote, dažďu alebo prachu,
f)
rozmer nábojovej komory, vývrtu hlavne a uzamykacej vôle,
g)
použitý materiál a rozmer strelnej zbrane alebo jej časti, ktorý zaručuje pevnosť strelnej zbrane alebo jej časti pri streľbe skúšobnými nábojmi,
h)
bezpečná funkcia strelnej zbrane pri streľbe strelivom určeným na trh.
2.
Základné požiadavky pri kusovom overení a pri následnom kusovom overení
2.1
Strelná zbraň pri predložení na kusové overenie alebo na následné kusové overenie má mať príslušnú značku a nesmie mať
a)
stopy korózie,
b)
poškodenú pažbu,
c)
výrobné vady vo vývrte hlavne alebo v nábojovej komore, najmä preliačiny, ryhy, prelomeniny alebo vady viditeľné voľným okom,
d)
drsnosť povrchu Ra väčšiu ako 1 µm vo vývrte hlavne a 1,8 µm v nábojovej komore,
e)
hlaveň ohnutú, s vydutím alebo s inou deformáciou,
f)
praskliny, porézne miesta alebo dodatočne zvarené miesta hlavnej časti strelnej zbrane,
g)
nesprávne nastavenú alebo spájkovanú hlaveň, háky alebo lišty alebo vady spôsobené mechanicky alebo tepelne pri výrobe strelnej zbrane, ktoré môžu nepriaznivo pôsobiť na pevnosť alebo na bezpečnú funkciu strelnej zbrane,
h)
záver alebo dnovú skrutku, ktorých rozmery a materiály nezodpovedajú účelu určenia strelnej zbrane.
2.2
Rozmery strelnej zbrane kontrolovanej z hľadiska bezpečnosti zodpovedajú hodnotám uvedeným v tabuľkách stálej komisie alebo hodnotám určeným autorizovanou osobou. Strelná zbraň nabíjaná ústím hlavne má priemer prešľahového kanálika, ktorý zodpovedá ustanoveným hodnotám.
2.3
Strelná zbraň nesmie mať pri streľbe
a)
nesprávnu funkciu záverového, spúšťového, bicieho, poistného, výstražného, zásobovacieho, podávacieho, vyťahovacieho alebo vyhadzovacieho mechanizmu, ak je strelná zbraň nabíjaná zozadu,
b)
nesprávnu funkciu a chod valca revolvera,
c)
nesprávnu funkciu zapaľovacieho mechanizmu, ak je strelná zbraň nabíjaná ústím hlavne,
d)
nízky odpor spúšte okrem terčovej strelnej zbrane a strelnej zbrane s napínačikom, ktorý nezodpovedá hodnotám uvedeným v tabuľkách stálej komisie,
e)
vady vo vyhotovení, opracovaní a chode úderníka alebo zápalníka,
f)
nedostatočné držanie kohútika alebo podobného bicieho prvku v jeho záchyte.
2.4
Strelná zbraň nesmie vykazovať po skúšobnej streľbe žiadnu vadu.
3.
Základné požiadavky na strelnú zbraň podľa § 4 ods. 1 písm. a) trinásteho bodu a štrnásteho bodu a na strelnú zbraň podľa § 4 ods. 1 písm. a) trinásteho bodu a štrnásteho bodu vyrobenú podstatnou úpravou strelnej zbrane (ďalej len „vybraná zbraň“):
3.1
Vybraná zbraň
a)
môže vystreliť pyrotechnický signálny náboj, len ak je na ústí hlavne nasadený adaptér,
b)
má v sebe trvalo umiestnené zariadenie, ktoré zabraňuje vystreleniu náboja, projektilu alebo náboja s jednotnou strelou alebo s hromadnou strelou,
c)
je navrhnutá na použitie náboja uvedeného v tabuľke VIII z tabuliek stálej komisie, ktorý má rozmery a spĺňa ďalšie požiadavky podľa tabuľky VIII z tabuliek stálej komisie.
3.2
Vybranú zbraň nemožno upraviť s použitím bežných nástrojov tak, že vystrelí, alebo upraviť tak, že môže vystreliť strelu, náboj alebo projektil okamžitým uvoľnením nahromadenej energie.
3.3
Hlavnú časť vybranej zbrane nemožno namontovať alebo použiť ako hlavnú časť strelnej zbrane inej ako vybranej zbrane.
3.4
Hlaveň vybranej zbrane nemožno odstrániť alebo upraviť bez výrazného poškodenia alebo bez zničenia vybranej zbrane.
3.5
Vybraná zbraň, ktorej hlaveň nie je dlhšia ako 300 mm alebo ktorej celková dĺžka nie je dlhšia ako 600 mm, má v hlavni umiestnené neodstrániteľné prekážky po celej dĺžke hlavne tak, že strela, náboj alebo projektil nevystrelí cez hlaveň okamžitým uvoľnením nahromadenej energie, a tak, že akýkoľvek voľný priestor, ktorý v ústí hlavne zostane, nie je dlhší ako 10 mm.
3.6
Vybraná zbraň, na ktorú sa nevzťahuje podbod 3.5, má v hlavni umiestnené neodstrániteľné prekážky najmenej v jednej tretine dĺžky hlavne tak, že strela, náboj alebo projektil nevystrelí cez hlaveň okamžitým uvoľnením nahromadenej energie, a tak, že akýkoľvek voľný priestor, ktorý v ústí hlavne zostane, nie je dlhší ako 10 mm.
3.7
Prvá neodstrániteľná prekážka podľa podbodu 3.5 alebo podľa podbodu 3.6 sa umiestni čo najbližšie za komoru vybranej zbrane tak, že umožní unikanie plynov cez výstupné otvory.
3.8
Pri vybranej zbrani navrhnutej len na streľbu s nábojkou neodstrániteľné prekážky podľa podbodu 3.5 alebo podľa podbodu 3.6 zablokujú celú hlaveň okrem jedného výstupného otvoru alebo okrem viacerých výstupných otvorov pre tlak plynu. Neodstrániteľná prekážka úplne zablokuje hlaveň tak, že sa plyn nemôže vystreliť z prednej časti vybranej zbrane.
3.9
Neodstrániteľná prekážka je trvalá a nemožno ju odstrániť bez zničenia komory alebo bez zničenia hlavne vybranej zbrane.
3.9.1
Pri vybranej zbrani navrhnutej len na streľbu s nábojkou, je neodstrániteľná prekážka vyrobená z materiálu, ktorý má minimálnu tvrdosť 700 HV 30 určenú podľa Vickersovej skúšky tvrdosti, čím je odolný proti rezaniu, vŕtaniu, frézovaniu drážok, brúseniu alebo podobnej úprave.
3.9.2
Pri vybranej zbrani, na ktorú sa nevzťahuje podbod 3.9.1, je neodstrániteľná prekážka vyrobená z materiálu, ktorý má minimálnu tvrdosť 610 HV 30 určenú podľa Vickersovej skúšky tvrdosti, čím je odolný proti rezaniu, vŕtaniu, frézovaniu drážok, brúseniu alebo proti podobnej úprave. Hlaveň môže mať pozdĺž svojej osi kanál, ktorý umožní z vybranej zbrane vystreliť dráždivé látky alebo účinné látky.
3.9.3
Neodstrániteľná prekážka je navrhnutá tak, že zabráni
a)
vytvoreniu alebo rozšíreniu diery v hlavni pozdĺž jej osi,
b)
odstráneniu hlavne, okrem toho, ak rám a komora vybranej zbrane sú znefunkčnené v dôsledku odstránenia hlavne alebo ak je celistvosť vybranej zbrane porušená tak, že nemôže byť použitá ako hlavná časť strelnej zbrane inej ako vybranej zbrane bez zásadnej opravy alebo bez doplnenia.
3.10
Nábojová komora a hlaveň vybranej zbrane sú navzájom posunuté, prehnuté alebo vychýlené tak, že nemožno vybranú zbraň nabiť alebo z nej vystreliť; ak je vybraná zbraň revolverového typu, tak
a)
sa zúžia predné otvory komory valca na zabezpečenie zablokovania náboja v komore,
b)
sú posunuté predné otvory voči komore.
3.11
Splnenie požiadaviek podľa bodov 3.1 až 3.10 sa vykoná na vzorkách vybranej zbrane v počte, ktorý sa určí podľa technickej normy22a) alebo podľa inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými požiadavkami alebo s prísnejšími požiadavkami z počtu dovezených strelných zbraní rovnakého typu.
4.
Základné požiadavky na expanznú strelnú zbraň okrem vybranej zbrane a na expanznú strelnú zbraň vyrobenú podstatnou úpravou strelnej zbrane okrem vybranej zbrane:
4.1
Nábojová komora hlavne expanznej strelnej zbrane a valec revolvera expanznej strelnej zbrane nesmie umožniť použitie iného náboja, ako je uvedený v tabuľke VIII z tabuliek stálej komisie. Hlavná časť expanznej strelnej zbrane sa nesmie dať použiť v strelnej zbrani kategórie A, kategórie B alebo kategórie C.
4.2
Hlaveň expanznej strelnej zbrane a valec revolvera expanznej strelnej zbrane musia byť vyrobené z materiálu, ktorý zabezpečí ich deštrukciu pri tlaku najviac 600 bar (±100 bar). Hlaveň expanznej strelnej zbrane musí byť neoddeliteľne spojená s rámom expanznej strelnej zbrane alebo s telom expanznej strelnej zbrane.
4.3
Postup úpravy podľa tretieho bodu sa primerane vzťahuje na strelnú zbraň podľa tohto bodu.
5.
Základné požiadavky na označovanie strelnej zbrane podľa § 7 ods. 2 písm. g) a ods. 4:
5.1
Najmenšia veľkosť písma označenia podľa § 7 ods. 2 písm. g) a ods. 4 je 1,6 mm; ak je hlavná časť strelnej zbrane príliš malá na označenie podľa § 7 ods. 2 písm. g) a ods. 4, možno použiť primeranú veľkosť písma.
5.2
Ak je rám strelnej zbrane alebo telo strelnej zbrane vyrobené z nekovového materiálu, označenie podľa § 7 ods. 2 písm. g) a ods. 4 sa uvedie na kovovom štítku, ktorý je trvalo vsadený do materiálu rámu strelnej zbrane alebo do tela strelnej zbrane tak, že sa kovový štítok nedá ľahko alebo rýchlo odstrániť a odstránením kovového štítku sa zničí časť rámu strelnej zbrane alebo časť tela strelnej zbrane.
5.3
Ak je rám strelnej zbrane alebo telo strelnej zbrane vyrobené z nekovového materiálu, môže sa na označenie rámu strelnej zbrane alebo tela strelnej zbrane použiť iný spôsob označenia ako podľa podbodu 5.2, ak je zabezpečená rovnocenná úroveň čitateľnosti a nezmazateľnosti označenia.
5.4
Na označenie podľa § 7 ods. 2 písm. g) a ods. 4 sa použijú písmená latinskej abecedy, gréckej abecedy alebo cyriliky a arabské číslice alebo rímske číslice.
B.
Základné požiadavky na strelivo
1.
Pri strelive sa posudzujú základné požiadavky, ktorými sú
a)
umiestnenie značiek na najmenšom spotrebiteľskom balení,
b)
umiestnenie značiek na každom náboji,
c)
overenie zhodnosti rozmerov,
d)
preskúšanie priemerného tlaku nábojov alebo ekvivalentných hodnôt pri špeciálnom strelive,
e)
kontrola bezpečnej funkcie streliva,
f)
kontrola rozmerov streliva, či zodpovedajú najväčším hodnotám rozmerov streliva, ktoré sú uvedené v tabuľkách stálej komisie.
2.
Základné požiadavky na referenčné strelivo
2.1
Referenčné strelivo je uskladnené pri teplote prostredia a streliva 21 °C (± l °C) a relatívnej vlhkosti prostredia 60 % (± 5 %) najmenej 72 hodín.
2.2
Pred meraním tlaku a rýchlosti sa vykonajú dva zahrievacie výstrely s nábojmi zo skúšanej série.
2.3
Pri zisťovaní spôsobilosti referenčnej série vystrelí autorizovaná osoba alebo výrobca 2. skupiny po 20 nábojov za súčasného zaznamenávania tlaku a rýchlosti, z čoho sa vypočíta stredná hodnota a smerodajná odchýlka každej skupiny.
2.4
Súbežne merané hodnoty rýchlostí a ich smerodajná odchýlka sa použijú na posúdenie správnosti streľby. Hodnota smerodajnej odchýlky nameraných tlakov sa použije na posúdenie správnosti výsledkov.
3.
Základné požiadavky na spotrebné strelivo
3.1
Pri spotrebnom strelive sa posudzujú základné požiadavky, ktorými sú
a)
základné požiadavky podľa prvého bodu,
b)
umiestnenie údajov na najmenšom spotrebiteľskom balení,
c)
vzhľad a umiestnenie údajov a rozlišovacích znakov na každom náboji,
d)
zhodnosť rozmerov so základnými požiadavkami,
e)
tlak plynov streliva alebo hodnoty považované za ekvivalentné, ak ide o zvláštne strelivo,
f)
prepravná, manipulačná a bezpečná funkcia,
g)
odolnosť v sťažených klimatických podmienkach,
h)
splnenie ďalších balistických charakteristík, najmä rozptyl rýchlostí, tlakov, rozptylové charakteristiky na terči, krytie,
i)
určené fyzikálne, chemické a balistické charakteristiky streliviny, najmä fyzikálna a chemická stabilita, energetická hodnota, charakteristika horenia.
C.
Základné požiadavky na tlmič
Základné požiadavky na kusové overenie tlmiča sú:
a)
vzhľad a vyhotovenie tlmiča,
b)
použitý materiál a rozmer tlmiča, ktorý zaručuje pevnosť tlmiča pri streľbe skúšobnými nábojmi,
c)
bezpečná funkcia tlmiča a použitie tlmiča pri streľbe spotrebným strelivom,
d)
označenie tlmiča podľa § 7 ods. 2 písm. m).
Príloha č. 2 k zákonu č. 64/2019 Z. z.
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
Technická dokumentácia strelnej zbrane, streliva alebo tlmiča obsahuje, ak je to uplatniteľné, najmä
a)
všeobecný opis strelnej zbrane, streliva alebo tlmiča,
b)
konštrukčné výkresy, výrobné výkresy alebo schémy strelnej zbrane, streliva alebo tlmiča,
c)
opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie nákresov, náčrtov a používania strelnej zbrane, streliva alebo tlmiča,
d)
opis a vysvetlenie funkcie strelnej zbrane, streliva alebo tlmiča,
e)
zoznam použitých slovenských technických noriem,
f)
výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných skúšok a iných záznamov,
g)
protokoly o skúškach,
h)
upozornenie na možné riziká pri používaní, preprave alebo skladovaní strelnej zbrane, streliva alebo tlmiča,
i)
návod na montáž, návod na demontáž a návod na použitie strelnej zbrane, streliva alebo tlmiča,
j)
návod na prebíjanie častí streliva, ak ide o strelivo,
k)
návod na ničenie vadného streliva, zlyhaného streliva, ak ide o strelivo alebo návod na ničenie zvyškov strelivín, ak ide o strelivinu.
Príloha č. 3 k zákonu č. 64/2019 Z. z.
HOMOLOGIZÁCIA
1.
Homologizácia je postup, pri ktorom autorizovaná osoba po overení dvoch kusov vzorky typu označených podľa § 7 ods. 2 písm. f) z každého typu strelnej zbrane vydá certifikát o homologizácii. Pri expanznom prístroji podľa § 4 ods. 1 písme. a) šestnásteho bodu, ktorým je jatočná strelná zbraň, sa môžu predkladať dva kusy vzorky typu jatočnej strelnej zbrane alebo jeden kus vzorky typu jatočnej strelnej zbrane a jeden kus podobnej jatočnej strelnej zbrane, strelivo potrebné na homologizáciu a jej obvyklé časti.
2.
Výrobca požiada autorizovanú osobu o homologizáciu
a)
ručnej strelnej zbrane podľa § 4 ods. 1 písm. a) s nábojovou komorou s priemerom do 5 mm vrátane a s dĺžkou nábojovej komory do 15 mm vrátane,
b)
ručnej strelnej zbrane podľa § 4 ods. 1 písm. a) s nábojovou komorou s priemerom a dĺžkou do 6 mm vrátane, pričom zápalková zlož je jedinou hnacou náplňou strely s energiou do
7,5 J vrátane,
c)
ručnej strelnej zbrane podľa § 4 ods. 1 písm. a) ôsmeho bodu,
d)
expanzného prístroja podľa § 4 ods. 1 písm. a) šestnásteho bodu,
e)
expanznej akustickej zbrane podľa § 4 ods. 1 písm. a) trinásteho bodu so strelivom s okrajovým zápalom do kalibra 6 mm vrátane a s dĺžkou nábojnice do 7 mm vrátane,
f)
vložnej hlavne, ktorá nemá vlastný záverový systém a je určená pre strelnú zbraň, ktorej strelivo nevyvinie tlak plynov vyšší ako 2 000 bar.
3.
Žiadosť o homologizáciu
3.1
Výrobca predloží autorizovanej osobe žiadosť o homologizáciu, ktorá obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania (ďalej len „identifikačné údaje“) výrobcu a
b)
písomné vyhlásenie, že rovnaká žiadosť o homologizáciu nie je podaná inej autorizovanej osobe alebo úradnej skúšobni iného členského štátu.
3.2
Prílohou k žiadosti o homologizáciu je
a)
technická dokumentácia,
b)
strelivo potrebné na homologizáciu,
c)
návod na použitie.
4.
Pri homologizácii strelnej zbrane autorizovaná osoba overí
a)
či nie je vykonaná homologizácia inou úradnou skúšobňou,
b)
či je predložená strelná zbraň strelnou zbraňou, ktorá podlieha homologizácii podľa druhého bodu; ak je na homologizáciu predložená expanzná strelná zbraň, overí sa, či spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,23)
c)
kategóriu strelnej zbrane,
d)
zhodu rozmerov vzorky typu strelnej zbrane s technickou dokumentáciou výrobcu a s tabuľkami stálej komisie,
e)
označenie typu strelnej zbrane,
f)
bezpečnú funkciu strelnej zbrane pri streľbe,
g)
odolnosť materiálu strelnej zbrane pri streľbe v normálnych, ale aj v sťažených klimatických podmienkach,
h)
správnosť a úplnosť technickej dokumentácie a sprievodnej dokumentácie.
5.
Odber vzorky expanznej strelnej zbrane, ktorá je homologizovaná podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona a určená na kusové overenie, sa vykoná počas výroby alebo zo skladu autorizovanej osoby. Pri strelnej zbrani dovezenej zo štátu, ktorý nie je viazaný medzinárodnou zmluvou9) (ďalej len „tretia krajina“), sa odber vzoriek vykoná v sklade dovozcu a kontrolu vykoná autorizovaná osoba, ktorá vykonáva homologizáciu.
6.
Typ predkladanej strelnej zbrane môže zahŕňať niekoľko variantov za predpokladu, že tieto varianty nemajú odlišné charakteristiky z hľadiska možného nebezpečenstva, spĺňajú rovnaké základné požiadavky, majú rovnaký účel určenia a sú vyrobené rovnakým výrobcom.
7.
Pri homologizácii autorizovaná osoba kontroluje, či má výrobca k dispozícii potrebné povinne kalibrované meradlo,24) vypracované kontrolné postupy, vhodné priestory a či má zabezpečené technické prostriedky, prístrojové vybavenie a zamestnancov, ktorí sú spôsobilí na vykonávanie kontrol zhodnosti strelnej zbrane s homologizovaným typom (ďalej len „systém kvality“), a vedie o tom záznamy.
8.
Autorizovaná osoba homologizáciu zamietne, ak vzorka typu nespĺňa základné požiadavky alebo ďalšie požiadavky ustanovené týmto zákonom.
9.
Autorizovaná osoba po vykonaní homologizácie vydá záverečný protokol o homologizácii, a ak vzorka typu strelnej zbrane spĺňa základné požiadavky alebo ďalšie požiadavky ustanovené týmto zákonom, vydá certifikát o homologizácii.
10.
Po vykonaní homologizácie sa jeden kus vzorky typu homologizovanej strelnej zbrane uchováva v sídle autorizovanej osoby. Druhý kus vzorky typu homologizovanej strelnej zbrane označený homologizačnou značkou sa vráti výrobcovi.
11.
Výrobca strelnej zbrane podľa druhého bodu písm. d) uvedie v záverečnom protokole o homologizácii typ strelnej zbrane, dovolenú najväčšiu hmotnosť tĺka, dovolený najmenší prídavný objem (Va) a najmenšiu vôľu medzi tĺkom a sériovo vyrobenou hlavňou.
12.
Výrobca po vydaní certifikátu o homologizácii označuje vyrobenú strelnú zbraň homologizačnou značkou. Homologizačná značka môže byť razená, gravírovaná alebo inak zreteľne vyhotovená.
13.
Ak overenie systému expanzných prístrojov vyhovuje základným požiadavkám, je na najmenšom spotrebiteľskom balení nábojok uvedený názov výrobcu a označenie modelu prístroja, pre ktorý sú nábojky určené.
14.
Homologizácia systému expanzných prístrojov musí byť oznámená výrobcovi expanzných prístrojov.
15.
Výrobca strelnej zbrane je povinný predložiť autorizovanej osobe každé dva roky od vydania certifikátu o homologizácii päť kusov z každého homologizovaného typu strelnej zbrane a autorizovaná osoba formou kusového overenia podľa prílohy č. 5 overí, či charakteristiky strelnej zbrane naďalej zodpovedajú základným požiadavkám.
16.
Ak autorizovaná osoba pri kusovom overení zistí, že základné požiadavky nie sú splnené, zruší vydaný certifikát o homologizácii a výrobca strelnej zbrane môže požiadať opätovne o homologizáciu toho istého typu strelnej zbrane len autorizovanú osobu, ktorá zrušila certifikát o homologizácii.
Príloha č. 4 k zákonu č. 64/2019 Z. z.
SKÚŠKA TYPU STRELNEJ ZBRANE
1.
Skúška typu strelnej zbrane je posudzovanie zhody vzorky typu kompletnej strelnej zbrane, ktorá reprezentuje plánovanú výrobu strelnej zbrane postupom, pri ktorom sa zisťuje zhoda vzorky typu strelnej zbrane so základnými požiadavkami. Ak strelná zbraň spĺňa základné požiadavky, autorizovaná osoba vydá certifikát o skúške typu strelnej zbrane.
2.
Skúška typu strelnej zbrane sa vykoná primerane podľa prílohy č. 3.
3.
Výrobca po vydaní certifikátu o skúške typu strelnej zbrane predkladá autorizovanej osobe každú vyrobenú strelnú zbraň na kusové overenie podľa prílohy č. 5.
Príloha č. 5 k zákonu č. 64/2019 Z. z.
KUSOVÉ OVERENIE
1.
Kusové overenie je postup, pri ktorom autorizovaná osoba overuje splnenie základných požiadaviek každej strelnej zbrane a každého neodnímateľného tlmiča vrátane neodnímateľného tlmiča podľa § 12 ods. 13 pred uvedením na trh okrem strelnej zbrane, ktorá je homologizovaná. Autorizovaná osoba vydá protokol o kusovom overení a strelnú zbraň označí príslušnou overovacou značkou alebo národnou značkou, ak spĺňa základné požiadavky.
2.
Ak autorizovaná osoba neurčí inak, každá hlaveň určená len na použitie čierneho prachu sa označí tak, aby bolo jednoznačné, že hlaveň je určená len na použitie čierneho prachu. Strelná zbraň určená na používanie brokových nábojov s oceľovými brokmi vysokého výkonu musí byť skonštruovaná tak, že zahrdlenie brokovej hlavne nie je väčšie ako 0,5 mm pre kaliber
a)
12 a 10/89 pri použití oceľových brokov s priemerom väčším ako 4 mm,
b)
20 pri použití oceľových brokov s priemerom väčším ako 3,25 mm.
3.
Na žiadosť vlastníka historickej strelnej zbrane možno kusovo overiť a označiť overovacou značkou historickú strelnú zbraň, ak sa má použiť na streľbu a spĺňa základné požiadavky.
4.
Kusové overenie sa nevzťahuje na strelnú zbraň zmontovanú už z kusovo overených častí strelnej zbrane.
5.
Pri kusovom overení autorizovaná osoba vykoná
a)
kontrolu strelnej zbrane pred skúšobnou streľbou,
b)
skúšobnú streľbu,
c)
kontrolu strelnej zbrane po skúšobnej streľbe.
6.
Pri kusovom overení strelnej zbrane dovezenej z tretej krajiny a ktorá má sklopnú hlaveň, sa okrem kontrol podľa piateho bodu zisťuje
a)
dĺžka hlavne s presnosťou na 1 mm,
b)
priemer vývrtu brokových hlavní s presnosťou na 0,1 mm a priemer vývrtu guľovej hlavne v poliach s presnosťou na 0,01 mm,
c)
hmotnosť hlavne bez predpažbia s presnosťou na 1 g,
d)
pevnosť materiálu hlavne skúškou tvrdosti, ktorou sa určí, či hrúbka hlavne vyhovuje základnej požiadavke, ak autorizovanej osobe nie je pevnosť materiálu známa.
7.
Skúšobné strelivo
7.1
Na kusové overenie sa využíva skúšobné strelivo.
7.2
Stredné hodnoty maximálnych tlakov spotrebného streliva a skúšobného streliva alebo stredná hodnota najväčšej energie strely spotrebného streliva sú uvedené v tabuľkách stálej komisie.
8.
Kontrola strelnej zbrane pred skúšobnou streľbou
8.1
Pri vizuálnej kontrole strelnej zbrane pred skúšobnou streľbou autorizovaná osoba odmietne strelnú zbraň prijať na kusové overenie, ak nespĺňa základnú požiadavku alebo ak jej označenie nezodpovedá požiadavkám podľa druhého bodu, ktoré sa na ňu vzťahujú.
8.2
Autorizovaná osoba pred skúšobnou streľbou vykoná kontrolu
a)
týchto údajov:
1.
označenie podľa § 7 ods. 2 písm. g) a ods. 4,
2.
kategória strelnej zbrane,
3.
označenie „zbraň na granule“, ak ide o expanznú strelnú zbraň na granule,
b)
či na strelnej zbrani sú vady spôsobené nesprávnym postupom pri kovaní, vyklepávaní, zváraní, sústružení, frézovaní alebo inými obrábacími metódami, ak je tým funkcia a pevnosť ovplyvnená natoľko, že došlo k
1.
vytvoreniu prehybov vzniknutých pri kovaní,
2.
vytvoreniu trhlín v materiáli, porušeniu celistvosti materiálu alebo nesprávnemu vyhotoveniu zvarov,
3.
nesprávnej montáži alebo nesprávnemu zváraniu hlavní, hákov alebo líšt,
4.
vytvoreniu rýh alebo iných nepravidelností spôsobených obrábaním vnútornej steny nábojovej komory najmä takých, ktoré majú za následok voľným okom viditeľný nedostatočný lesk, a teda komplikovanejšiemu odlíšeniu chýb spôsobených skúšobnou streľbou; prípustná medzná hodnota drsnosti Ra je pri nábojovej komore l,8 µm a vo vývrte hlavne l µm a kontroluje sa len pri nezhode; ak sú zistené vyššie uvedené nepravidelnosti a výrobca ich neodstráni, musí autorizovaná osoba použiť trojnásobný počet skúšobných nábojov,
5.
vytvoreniu deformácií vo vnútri hlavne a nábojovej komory,
6.
vydutiam, ktoré sa vyskytujú na spojoch medzi nábojovou komorou a hlavňou a pri zahrdlení, najmä k takým, ktoré majú za následok zníženie pevnosti stien,
c)
či sú vo vnútri strelnej zbrane viditeľné priehlbeniny, prelomeniny alebo ryhy,
d)
či je neprimeraná konštrukcia záveru strelnej zbrane, ktorá nezaručuje bezchybnú funkciu pri naťahovaní kohútika a uzamykaní záveru,
e)
či je nedostatočná bezpečná funkcia strelnej zbrane tak, že sa overí
1.
ľahké ovládanie záveru a bezpečnosť uzamknutia záveru,
2.
funkcia zásobovacieho a vyťahovacieho mechanizmu poloautomatických zbraní,
3.
bezchybná funkcia poistky,
4.
sklon k nežiaducemu výstrelu pri nabíjaní,
5.
ľahká funkcia úderníkov vo vedeniach, nevyčnievanie zápalníkov z uloženia po natiahnutí, neprítomnosť akéhokoľvek ostria v zápalníkových dierach a v zápalníku,
6.
správna funkcia spúšťového mechanizmu – odporu spúšte; nie je prípustný nízky odpor spúšte okrem terčovej zbrane používanej pri súťažnej streľbe a strelnej zbrane s napináčikom,
7.
bezpečná funkcia valca revolvera,
f)
či je na strelnej zbrani korózia a znečistenie alebo opotrebovanie strelnej zbrane, ktoré má vplyv na bezpečnú funkciu strelnej zbrane,
g)
či neexistuje zahĺbenie vo valci revolvera pre náboje s okrajovým zápalom,
h)
či zbraň s hladkým vývrtom hlavne má priemer vývrtu hlavne B menší, ako je prípustná najnižšia hodnota uvedená v tabuľkách stálej komisie pre kaliber nábojovej komory.
8.3
Autorizovaná osoba nepokračuje v kusovom overení, ak pred skúšobnou streľbou zistí, že strelná zbraň má vadu uvedenú v podbode 8.2., a strelnú zbraň vráti výrobcovi.
8.4
Autorizovaná osoba nepokračuje v kusovom overení pred skúšobnou streľbou a strelnú zbraň vráti výrobcovi, ak rozmery strelnej zbrane nezodpovedajú rozmerom strelnej zbrane uvedeným v tabuľkách stálej komisie.
8.4.1
Autorizovaná osoba neodmietne vykonať kusové overenie pred skúšobnou streľbou podľa podbodu 8.4, ak strelná zbraň s hladkým vývrtom hlavne má priemer vývrtu hlavne B väčší, ako je prípustná najväčšia hodnota, a ak je na hlavni označený kaliber a dĺžka nábojovej komory a kaliber, ktorý zodpovedá priemeru vývrtu hlavne. Priemer vývrtu hlavne B nesmie byť menší, ako je najmenšia hodnota prípustná pre kaliber nábojovej komory.
8.4.2
Autorizovaná osoba neodmietne vykonať kusové overenie pred skúšobnou streľbou podľa podbodu 8.4, ak strelná zbraň s polygonálnym vývrtom hlavne, ktorý sa odchyľuje od tvaru polí a drážok, a prierez vývrtu hlavne je najviac o 0,7 % menší ako hodnota Q uvedená v tabuľkách stálej komisie. Do hlavne s polygonálnym vývrtom hlavne je zakázané používať náboje z pevného materiálu s tvrdosťou jadra väčšou, ako je tvrdosť olova. Na najmenšom spotrebnom balení musí byť označenie s vysvetlením, že tieto náboje nemožno používať na streľbu zo strelnej zbrane s polygonálnym vývrtom hlavne, pričom sa môže vyžadovať, že toto označenie je v jazyku jedného z členských štátov. Tento zákaz neplatí, ak výrobca predloží autorizovanej osobe výsledky zo skúšok, kde tlak nábojov v strelnej zbrani s polygonálnym vývrtom hlavne s prierezom vývrtu hlavne o 0,7 % menším, ako je hodnota Q uvedená v tabuľkách stálej komisie, zostáva v rozmedzí hodnôt uvedených v tabuľkách stálej komisie.
9.
Skúšobná streľba
9.1
Autorizovaná osoba neoverí strelnú zbraň, ktorá je viditeľne poškodená skúšobnou streľbou, a strelnú zbraň, ktorá má vady uvedené v prílohe č. 1.
9.2
Ak je podozrenie zo zníženia tlaku skúšobného náboja, autorizovaná osoba uskutoční doplnkovú streľbu nad rámec predpísaného počtu skúšobných výstrelov. Ak je podozrenie o pevnosti strelnej zbrane po skúšobnej streľbe alebo podozrenie o poškodení alebo inej vade strelnej zbrane, alebo sa vyskytne vada nábojnice skúšobného náboja, autorizovaná osoba vykoná doplnkovú streľbu skúšobnými nábojmi.
9.3
Ak dôjde pri streľbe skúšobnými nábojmi k chybnej funkcii skúšanej strelnej zbrane, autorizovaná osoba vykoná overenie funkcie doplnkovou streľbou spotrebnými nábojmi dodanými výrobcom najmenej dvoma výstrelmi z každej nábojovej komory.
9.4
Na žiadosť výrobcu sa môže overenie strelnej zbrane s hladkým vývrtom hlavne doplniť alebo nahradiť vyššou skúškou alebo skúškou s oceľovými brokmi.
9.5
Ak má strelná zbraň s viacerými hlavňami neodstrániteľnú vadu len na niektorej hlavni, autorizovaná osoba výrobcovi oznámi, že má vykonať znehodnotenie vadnej hlavne, ktoré znemožní streľbu z tejto hlavne. Ak výrobca nesúhlasí s týmto návrhom, autorizovaná osoba strelnú zbraň neoznačí.
10.
Kontrola strelnej zbrane po skúšobnej streľbe
10.1
Strelnú zbraň alebo silno namáhanú časť strelnej zbrane predloženú na kusové overenie autorizovaná osoba zamietne a vydá protokol o kusovom overení, v ktorom uvedie dôvody zamietnutia, a strelnú zbraň alebo silno namáhanú časť strelnej zbrane vráti výrobcovi, ak je skúšobnou streľbou viditeľne poškodená alebo je na strelnej zbrani alebo na silno namáhanej časti strelnej zbrane zistená niektorá z týchto vád:
a)
zlyhanie spôsobené strelnou zbraňou,
b)
nežiadúci výstrel pri nabíjaní strelnej zbrane,
c)
nežiadúci výstrel viacerých nábojov, skúšobných a spotrebných nábojov odrazu zo strelnej zbrane s niekoľkými hlavňami,
d)
prílišné zaklinovanie nábojníc pri vyhadzovaní spôsobené deformáciou nábojnice; zaklinovanie sa preverí s nábojmi, ktoré vyvíjajú priemerný tlak rovný Pmax,
e)
prerazenie zápalky, skúšobného náboja a spotrebného náboja,
f)
akákoľvek deformácia hlavne a nábojovej komory, ktorá môže znížiť bezpečnosť zbrane,
g)
akékoľvek roztiahnutie hlavne vrátane vlnovitého roztiahnutia hlavne v najslabších miestach hlavne,
h)
porušenie spojenia hákov a líšt,
i)
zväčšenie uzamykacej vôle nad prípustnú medzu,
j)
poškodenie alebo deformácia častí záveru,
k)
trhlina na strelnej zbrani,
l)
roztiahnutie hlavne vrátane rozšírenia zvlneného tvaru v najslabších miestach hlavne,
m)
rozpájkované háčky alebo pásky,
n)
oddialenie záveru väčšie, ako je ustanovená prípustná hodnota podľa tabuliek stálej komisie,
o)
poškodenie alebo deformácia hlavnej časti záveru,
p)
viditeľne chybný alebo nespoľahlivý funkčný mechanizmus, poistné a bicie ústrojenstvo, spúšťové, nabíjacie, vyťahovacie, uzamykacie a otáčacie zariadenie valca alebo nefunkčná poistka alebo
q)
nesústrednosť vývrtu hlavne s komorou valca revolvera.
10.2
Ak výsledok po skúšobnej streľbe vedie k pochybnosti o pevnosti strelnej zbrane alebo niektorej zo silno namáhaných častí strelnej zbrane, ak sú pochybnosti o existencii poškodenia alebo inej vady uvedenej v podbode 10.1 alebo sa zistí vada na vystrelenej nábojnici skúšobného náboja, autorizovaná osoba vystrelí ďalšie skúšobné náboje nad predpísaný počet. Za predpokladu chyby vo funkcii strelnej zbrane sa použijú spotrebné náboje.
11.
Strelnú zbraň, ktorá nemôže byť podrobená skúšobnej streľbe alebo ktorá je označená za vadnú, autorizovaná osoba vráti výrobcovi a vydá protokol o kusovom overení, v ktorom uvedie dôvod vrátenia strelnej zbrane. Ak výrobca preukáže, že opravil zistené vady strelnej zbrane, na opakované kusové overenie sa môže strelná zbraň predložiť len autorizovanej osobe podľa prvej vety.
12.
Autorizovaná osoba vydá pre každú overenú strelnú zbraň a každý overený neodnímateľný tlmič protokol o kusovom overení. Protokol o kusovom overení strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane a strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane s neodnímateľným tlmičom obsahuje fotodokumentáciu strelnej zbrane. Ak strelná zbraň alebo neodnímateľný tlmič podľa prvej vety a druhej vety nevyhovie kusovému overeniu, autorizovaná osoba vydá protokol o kusovom overení s uvedením dôvodov, prečo strelná zbraň alebo neodnímateľný tlmič nevyhovuje.
13.
Strelná zbraň, ktorá vyhovela pri kusovom overení, sa označí príslušnou overovacou značkou alebo národnou značkou. Overovacou značkou alebo národnou značkou sa označí každá hlaveň, lôžko, rám, dôležitá časť záveru a dnová skrutka strelnej zbrane. Neodnímateľný tlmič sa označí národnou značkou tlmiča. Strelná zbraň s neodnímateľným tlmičom sa označí overovacou značkou strelnej zbrane alebo národnou značkou strelnej zbrane a národnou značkou tlmiča.
13.1
Na revolveri sa overovacou značkou označí hlaveň, valec a rám strelnej zbrane. Strelná zbraň, ktorej nábojová komora nie je súčasťou hlavne, sa označí na hlavni a na nábojovej komore aj na ďalších častiach strelnej zbrane. Výrobca môže so súhlasom autorizovanej osoby označiť strelnú zbraň príslušnou overovacou značkou. Strelná zbraň, na ktorej bola vykonaná skúška s oceľovými brokmi, sa označí príslušnou overovacou značkou.
13.2
Silno namáhaná časť strelnej zbrane s hladkým vývrtom hlavne, ktorá je podrobená kusovému overeniu, musí byť označená overovacou značkou, pričom sa použije príslušná jednotná overovacia značka pre obyčajnú skúšku, jednotná overovacia značka pre vyššiu skúšku alebo jednotná overovacia značka pre skúšku s oceľovými brokmi, ako aj národná identifikačná značka na každej hlavni, ráme strelnej zbrane alebo na základnej časti záveru. Na hlavni musí byť vyznačená aj dĺžka nábojovej komory.
14.
Na žiadosť výrobcu možno strelnú zbraň v odôvodnených prípadoch označiť na skrytých miestach.
Príloha č. 6 k zákonu č. 64/2019 Z. z.
NÁSLEDNÉ KUSOVÉ OVERENIE
1.
Následné kusové overenie sa vykoná primerane podľa prílohy č. 5 s prihliadnutím na opotrebenie, ktoré neznižuje bezpečnú funkciu strelnej zbrane alebo neodnímateľného tlmiča. Strelná zbraň, na ktorej bola vykonaná úprava strelnej zbrane podľa § 2 písm. d), má pri následnom kusovom overení hlavnú časť strelnej zbrane alebo časť strelnej zbrane, ktorá nie je počas úpravy strelnej zbrane podľa § 2 písm. d) vymenená, opravená alebo zmenená, označenú údajmi podľa prílohy č. 5 ôsmeho bodu podbodu 8.2 písm. a) prvého bodu alebo označenú údajmi ustanovenými pri jej uvedení na trh a hlavnú časť strelnej zbrane alebo časť strelnej zbrane, ktorá je počas úpravy strelnej zbrane podľa § 2 písm. d) vymenená, opravená alebo zmenená, označenú údajmi podľa prílohy č. 5 ôsmeho bodu podbodu 8.2 písm. a) prvého bodu.
2.
Strelnú zbraň na následné kusové overenie predkladá výrobca alebo osoba, ktorá požiada o následné kusové overenie.
3.
Autorizovaná osoba po vykonaní následného kusového overenia vydá protokol o následnom kusovom overení, a ak výrobca alebo osoba, ktorá žiada o následné kusové overenie, požiada o značku, autorizovaná osoba označí strelnú zbraň overovacou značkou alebo národnou značkou, a ak ide o neodnímateľný tlmič, autorizovaná osoba ju označí národnou značkou tlmiča. Strelná zbraň s neodnímateľným tlmičom sa označí overovacou značkou strelnej zbrane alebo národnou značkou strelnej zbrane a národnou značkou tlmiča.
4.
Ak strelná zbraň vyhovela následnému kusovému overeniu, ktoré bolo vykonané z dôvodu úpravy strelnej zbrane, hlavná časť strelnej zbrane alebo časť strelnej zbrane, ktorá bola predmetom úpravy a nie je označená značkou, sa označí príslušnou overovacou značkou alebo národnou značkou.
5.
Pri následnom kusovom overení strelnej zbrane s viacerými hlavňami sa overovacou značkou alebo národnou značkou označí každá hlaveň, ak tým nemôže dôjsť k zníženiu bezpečnej funkcie strelnej zbrane.
Príloha č. 7 k zákonu č. 64/2019 Z. z.
SKÚŠKA TYPU STRELIVA
1.
Skúška typu streliva je postup, pri ktorom autorizovaná osoba overuje splnenie základných požiadaviek vzorky typu streliva. Autorizovaná osoba vydá certifikát o skúške typu streliva, ak
a)
vzorka typu streliva spĺňa základné požiadavky,
b)
technická dokumentácia je vyhotovená podľa prílohy č. 2 a je úplná a
c)
výrobca má zavedený účinný systém kvality, ktorý zabezpečuje nepretržité dodržiavanie požadovanej kvality výrobkov.
2.
Výrobca predkladá na skúšku typu streliva strelivo označené podľa § 7 ods. 2 písm. h) až k). Na najmenšom spotrebiteľskom balení uvedie výrobca identifikačné údaje výrobcu, číslo série a počet kusov streliva v spotrebiteľskom balení alebo druhu a hmotnosti streliviny v spotrebiteľskom balení.
3.
Skúšku typu streliva vykonáva autorizovaná osoba alebo výrobca pod dohľadom autorizovanej osoby okrem výrobcu z tretej krajiny. Zodpovednosť za strelivo má výrobca.
4.
Skúška typu streliva pozostáva z
a)
overenia prítomnosti predpísaných údajov na najmenšom spotrebiteľskom balení,
b)
kontroly označenia podľa § 7 ods. 2 písm. h) až k) na každom náboji,
c)
overenia zhodnosti rozmerových charakteristík so základnými požiadavkami; kontrola rozmerov streliva musí zodpovedať najmenším a najväčším hodnotám rozmerov streliva, ktoré sú uvedené v príslušných tabuľkách stálej komisie,
d)
kontroly tlaku plynov streliva alebo hodnoty tlaku, ktorá je považovaná za ekvivalentnú pre zvláštne strelivo,
e)
kontroly ďalších balistických charakteristík, najmä rozptyl, rýchlosť, tlaky, rozptylové charakteristiky na terči, krytie,
f)
kontroly odolnosti v sťažených klimatických podmienkach, ak je to potrebné,
g)
kontroly prepravnej, manipulačnej, skladovacej a bezpečnej funkcie.
5.
Pri skúške typu streliva autorizovaná osoba alebo výrobca pod dohľadom autorizovanej osoby zisťuje, či výrobca
5.1
vlastní a používa povinne kalibrované meradlo alebo určené meradlo25) na meranie rozmerov, funkcie a ďalších charakteristík, tlakov alebo iných rovnocenných hodnôt pre určený typ streliva najmä:
a)
zhodnosť rozmerov príslušných balistických zbraní s ustanovenými technickými požiadavkami,
b)
zavedený systém merania tlakov prachových plynov overený referenčnými snímačmi,
c)
meradlá určené na rozmerovú kontrolu vrátane platnosti ich metrologického overenia,
d)
strelná zbraň určená na kontrolu bezpečnej funkcie,
5.2
má personálne a technické predpoklady na vykonávanie kontroly výroby,
5.3
výrobca má zavedený účinný systém kvality kontroly výroby a vedie evidenčnú knihu o výsledkoch kontrol jednotlivých výrobných sérií streliva; záznamy musí viesť postupom schváleným autorizovanou osobou a musí jej ich kedykoľvek poskytnúť.
6.
Vzorka typu predkladaného streliva môže zahŕňať niekoľko variantov za predpokladu, že tieto varianty nemajú odlišné charakteristiky z hľadiska možného nebezpečenstva a z hľadiska ustanovených základných požiadaviek.
7.
Ak je autorizovanej osobe predložené na overovanie strelivo, na ktorého kaliber ešte nie sú ustanovené základné požiadavky, autorizovaná osoba vykoná skúšku typu streliva na základe údajov dodaných výrobcom.
8.
Pri novom kalibri, type streliva alebo druhu streliva s vysokým výkonom sa skúška typu streliva nevykonáva, ak strelivo možno nabiť a vystreliť z nábojovej komory strelnej zbrane na strelivo kalibru už podrobeného skúške typu a zaradeného do ustanovených základných požiadaviek, ktoré má rovnaké rozmery alebo podobné rozmery a prípustný maximálny tlak nižší, ako je tlak nového streliva.
9.
Ak výrobca nie je spôsobilý vykonávať kontrolu výroby, vykonáva túto činnosť autorizovaná osoba tak, že overí každú vyrobenú alebo dovezenú z členského štátu sériu streliva.
10.
Ak výsledok skúšky typu streliva vyhovuje základným požiadavkám a požiadavkám podľa tohto zákona, výrobca alebo autorizovaná osoba vykoná kontrolu výroby každej výrobnej série streliva s cieľom overiť zhodu so schváleným typom.
11.
Ak strelivo nevyhovelo skúške typu streliva, výrobca môže predložiť žiadosť o ďalšiu skúšku typu streliva.
12.
Autorizovaná osoba po vykonaní skúšky typu streliva vydá záverečný protokol o skúške typu streliva a certifikát o skúške typu streliva.
13.
Výrobca je povinný požiadať autorizovanú osobu o vykonanie inšpekcie podľa prílohy č. 8 najmenej raz za tri roky podľa prílohy č. 8 podbodu 2.1 alebo najmenej raz za rok podľa prílohy č. 8 podbodu 2.2.
13.1
Ak sa pri inšpekcii zistí nesúlad charakteristík streliva so základnými požiadavkami, autorizovaná osoba zruší certifikát o skúške typu streliva.
13.2
Ak výrobca nepožiada o výkon inšpekcie podľa prílohy č. 8, platnosť certifikátu o skúške typu streliva skončí podľa prílohy č. 8 druhého bodu najneskôr po uplynutí troch rokov od jeho vydania alebo najneskôr po uplynutí jedného roka od jeho vydania.
14.
Autorizovaná osoba alebo výrobca na základe súhlasu autorizovanej osoby označí strelivo, ktorého charakteristiky spĺňajú základné požiadavky, overovacou značkou.
15.
Pri strelive, ktoré je vyrobené alebo dovezené v jednej sérii streliva autorizovaná osoba vykoná skúška typu streliva postupom podľa prvého až piateho bodu, podbodu 5.1, šiesteho až ôsmeho bodu, jedenásteho bodu a štrnásteho bodu. Ak strelivo v sérii spĺňa základné požiadavky, autorizovaná osoba vydá potvrdenie zhody. Ak autorizovaná osoba zistí, že strelivo nespĺňa základné požiadavky, určí ďalší postup pri nakladaní so strelivom.
Príloha č. 8 k zákonu č. 64/2019 Z. z.
INŠPEKCIA
1.
Inšpekcia je postup, pri ktorom autorizovaná osoba overuje, či strelivo je v zhode s typom opísaným v certifikáte o skúške typu streliva.
2.
Pri inšpekcii autorizovaná osoba vykoná u
2.1
výrobcu streliva, ktorému je vydaný certifikát o skúške typu streliva, najmenej raz za tri roky
a)
kontrolu výrobného a skúšobného zariadenia,
b)
overenie vykonávaných výrobných kontrol,
c)
kontrolu streliva v rozsahu skúšky typu streliva,
2.2
výrobcu streliva, ktorý nemá zavedený systém kvality alebo ktoré je dovezené z tretej krajiny, najmenej raz za rok
a)
overenie platnosti potvrdenia podľa tretieho bodu,
b)
overenie vykonávaných výrobných kontrol vyžiadaním záznamov a protokolov o výrobnej kontrole,
c)
kontrolu streliva v rozsahu skúšky typu streliva.
3.
Pri dovoze streliva z tretej krajiny, pri ktorom nemožno overiť kontrolu výroby streliva, je výrobca povinný predložiť potvrdenie pre každý typ streliva, ktoré vyjadruje, že výrobca vykonal kontrolu výroby streliva. Autorizovaná osoba je oprávnená vyžadovať od dovozcu alebo od inej autorizovanej osoby, ktorá povolila umiestňovať overovaciu značku, správu o kontrole výroby dovážanej série streliva.
4.
Autorizovaná osoba po vykonaní inšpekcie vydá správu o inšpekcii a postupuje podľa prílohy č. 7 trinásteho bodu.
Príloha č. 8a
k zákonu č. 64/2019 Z. z.
KUSOVÉ OVERENIE ODNÍMATEĽNÉHO TLMIČA

1.
Odnímateľný tlmič na kusové overenie predkladá výrobca alebo osoba, ktorá požiada o kusové overenie odnímateľného tlmiča.
2.
Pri kusovom overení odnímateľného tlmiča autorizovaná osoba vykoná
a)
kontrolu odnímateľného tlmiča pred skúšobnou streľbou,
b)
skúšobnú streľbu s použitím odnímateľného tlmiča,
c)
kontrolu odnímateľného tlmiča po skúšobnej streľbe.
3.
Skúšobná streľba sa vykonáva pomocou dvoch kusov skúšobných nábojov na overovanie odnímateľného tlmiča
a)
kusovým overením spoločne so strelnou zbraňou, pre ktorú je odnímateľný tlmič určený, alebo
b)
kusovým overením pomocou náhradnej hlavne s príslušným kalibrom, na ktorú je odnímateľný tlmič pripevnený.
4.
Pri odnímateľnom tlmiči na viac kalibrov, pre ktoré je odnímateľný tlmič určený, sa ako skúšobné strelivo použije strelivo s najvyšším tlakom.
5.
Kontrola odnímateľného tlmiča pred skúšobnou streľbou, skúšobná streľba a kontrola odnímateľného tlmiča po skúšobnej streľbe sa vykonajú primerane podľa prílohy č. 5 ôsmeho až desiateho bodu.
6.
Autorizovaná osoba po vykonaní kusového overenia odnímateľného tlmiča vydá protokol o kusovom overení odnímateľného tlmiča a označí odnímateľný tlmič národnou značkou.
Príloha č. 8b
k zákonu č. 64/2019 Z. z.
NÁSLEDNÉ KUSOVÉ OVERENIE ODNÍMATEĽNÉHO TLMIČA

1.
Následné kusové overenie odnímateľného tlmiča sa vykoná primerane podľa prílohy č. 8a s prihliadnutím na opotrebenie, ktoré neznižuje bezpečnú funkciu odnímateľného tlmiča.
2.
Odnímateľný tlmič na následné kusové overenie predkladá výrobca alebo osoba, ktorá požiada o následné kusové overenie odnímateľného tlmiča.
3.
Autorizovaná osoba po vykonaní následného kusového overenia odnímateľného tlmiča vydá protokol o následnom kusovom overení odnímateľného tlmiča. Autorizovaná osoba na požiadanie označí odnímateľný tlmič národnou značkou.
4.
Ak odnímateľný tlmič vyhovel následnému kusovému overeniu odnímateľného tlmiča, ktoré bolo vykonané z dôvodu úpravy odnímateľného tlmiča, hlavná časť strelnej zbrane alebo časť strelnej zbrane, ktorá bola predmetom úpravy a nie je označená značkou, sa označí príslušnou národnou značkou.
5.
Pri následnom kusovom overení odnímateľného tlmiča s viacerými hlavňami sa národnou značkou označí každá hlaveň, ak tým nemôže dôjsť k zníženiu bezpečnej funkcie strelnej zbrane.
Príloha č. 9 k zákonu č. 64/2019 Z. z.
VÝSTUPNÉ DOKUMENTY POSUDZOVANIA ZHODY
1.
Autorizovaná osoba vydá po posudzovaní zhody strelnej zbrane, streliva a tlmiča výstupný dokument posudzovania zhody, ktorým je
a)
záverečný protokol o homologizácii,
b)
záverečný protokol o skúške typu strelnej zbrane,
c)
certifikát o homologizácii,
d)
certifikát o skúške typu strelnej zbrane,
e)
protokol o kusovom overení,
f)
protokol o následnom kusovom overení,
g)
protokol o kusovom overení tlmiča,
h)
protokol o následnom kusovom overení tlmiča,
i)
záverečný protokol o skúške typu streliva,
j)
certifikát o skúške typu streliva,
k)
správa o inšpekcii,
l)
potvrdenie zhody.
2.
Záverečný protokol o homologizácii a záverečný protokol o skúške typu strelnej zbrane obsahuje
a)
identifikačné údaje výrobcu strelnej zbrane,
b)
typ, model a výrobné číslo strelnej zbrane,
c)
kategóriu strelnej zbrane,
d)
podrobný opis strelnej zbrane,
e)
použité metódy merania,
f)
opis posudzovania zhody,
g)
výsledok posudzovania zhody.
3.
Certifikát o homologizácii obsahuje
a)
identifikačné údaje výrobcu strelnej zbrane,
b)
typ a model strelnej zbrane,
c)
kategóriu strelnej zbrane,
d)
použiteľné strelivo do strelnej zbrane,
e)
stručný opis a technické charakteristiky strelnej zbrane,
f)
výsledok posudzovania zhody s uvedením poradového čísla záverečného protokolu o homologizácii,
g)
potvrdenie o vhodnosti technickej dokumentácie,
h)
potvrdenie o zavedení systému kvality,
i)
druh a veľkosť overovacej značky a určenie miesta pre overovaciu značku,
j)
určenie osoby, ktorá má právo homologizované výrobky označovať,
k)
obmedzenie platnosti homologizácie, počtu kusov strelnej zbrane alebo počtu sérií strelnej zbrane, ak je to potrebné,
l)
povinnosť pre výrobcu podľa prílohy č. 3 pätnásteho bodu,
m)
povinnosť pre výrobcu, ktorému je vydaný certifikát o homologizácii, že k strelnej zbrani má priložiť návod na použitie, ktorý overila autorizovaná osoba.
4.
Certifikát o skúške typu strelnej zbrane obsahuje
a)
identifikačné údaje výrobcu strelnej zbrane,
b)
typ a model strelnej zbrane,
c)
kategóriu strelnej zbrane,
d)
stručný opis a technické charakteristiky strelnej zbrane,
e)
použité metódy merania,
f)
výsledok posudzovania zhody s uvedením poradového čísla záverečného protokolu o skúške typu strelnej zbrane.
5.
Protokol o kusovom overení alebo protokol o následnom kusovom overení obsahuje
a)
identifikačné údaje výrobcu strelnej zbrane alebo tlmiča alebo identifikačné údaje osoby, ktorá žiada o kusové overenie alebo o následné kusové overenie,
b)
typ, model, kaliber a výrobné číslo strelnej zbrane alebo tlmiča,
c)
kategóriu strelnej zbrane alebo tlmiča,
d)
použité metódy merania, výsledky kontroly a skúšobnej streľby,
e)
informáciu o druhu a veľkosti overovacej značky alebo národnej značky a o určení miesta pre overovaciu značku alebo národnú značku, alebo ak strelná zbraň nespĺňa základnú požiadavku alebo ďalšiu požiadavku ustanovenú týmto zákonom, informáciu o povinnosti označiť strelnú zbraň podľa § 14 ods. 6,
f)
fotodokumentáciu strelnej zbrane alebo tlmiča, ak ide o protokol o kusovom overení.
6.
Záverečný protokol o skúške typu streliva obsahuje
a)
identifikačné údaje výrobcu streliva
b)
typ streliva,
c)
podrobný opis a technické charakteristiky streliva,
d)
použité metódy merania,
e)
opis posudzovania zhody,
f)
výsledok posudzovania zhody.
7.
Certifikát o skúške typu streliva obsahuje
a)
identifikačné údaje výrobcu streliva,
b)
typ streliva a varianty streliva,
c)
stručný opis a technické charakteristiky streliva,
d)
použité metódy merania,
e)
výsledok posudzovania zhody s uvedením poradového čísla záverečného protokolu o skúške typu streliva,
f)
označovanie spotrebného balenia príslušnou kontrolnou značkou,
g)
povinnosť pre výrobcu podľa prílohy č. 7 trinásteho bodu.
8.
Správa o inšpekcii obsahuje
a)
identifikačné údaje výrobcu streliva,
b)
typ streliva,
c)
podrobný opis a technické charakteristiky streliva,
d)
použité metódy merania,
e)
opis posudzovania zhody,
f)
výsledok posudzovania zhody.
9.
Potvrdenie zhody obsahuje
a)
identifikačné údaje osoby, ktorá žiada o vykonanie posudzovania zhody streliva,
b)
typ streliva,
c)
číslo série a počet kusov v sérii,
d)
stručný opis a technické charakteristiky streliva,
e)
použité metódy merania,
f)
výsledok posudzovania zhody s uvedením poradového čísla záverečného protokolu o skúške typu streliva.
10.
Výstupný dokument posudzovania zhody okrem údajov podľa druhého až deviateho bodu obsahuje
a)
poradové číslo, pod ktorými ho autorizovaná osoba vydá,
b)
dátum a miesto vykonania kontrol a skúšok,
c)
dátum a miesto vydania výstupného dokumentu posudzovania zhody,
d)
odtlačok pečiatky a podpis osoby oprávnenej konať v mene autorizovanej osoby,
e)
iné údaje, ak je to potrebné.
Príloha č. 10 k zákonu č. 64/2019 Z. z.
VYHLÁSENIE O ZHODE
1.
Identifikačné údaje výrobcu alebo pri dovážanej strelnej zbrani, dovážanom strelive, dovážanej strelnej zbrani s neodnímateľným tlmičom alebo dovážanom odnímateľnom tlmiči identifikačné údaje dovozcu, ktorý vyhlásenie o zhode vydá.
2.
Označenie strelnej zbrane podľa § 7 ods. 2 písm. g), označenie streliva podľa § 7 ods. 2 písm. h) až k) alebo označenie tlmiča podľa § 7 ods. 2 písm. m), ktoré umožňujú ich vysledovateľnosť, a ak je to potrebné na identifikáciu strelnej zbrane, streliva alebo tlmiča, môže identifikácia obsahovať jeho zobrazenie; pri častiach strelnej zbrane spôsob montáže do strelnej zbrane. Pri strelnej zbrani s neodnímateľným tlmičom údaje podľa prvej vety pre strelnú zbraň a tlmič.
3.
Vyhlásenie výrobcu alebo dovozcu o jeho výlučnej zodpovednosti za vydanie vyhlásenia o zhode.
4.
Zoznam technických predpisov z oblasti posudzovania zhody, slovenských technických noriem vhodných na posudzovanie zhody alebo ďalších slovenských technických noriem použitých pri posudzovaní zhody alebo inej technickej špecifikácie, ak boli použité na posudzovanie zhody.
5.
Údaj o použitom postupe posudzovania zhody.
6.
Názov a identifikačný kód autorizovanej osoby, ktorý pridelil úrad, poradové číslo a dátum vydania výstupného dokumentu posudzovania zhody alebo údaje uvedené na overovacej značke alebo národnej značke. Pri strelnej zbrani s neodnímateľným tlmičom informácie a údaje podľa prvej vety pre strelnú zbraň a tlmič.
7.
Potvrdenie výrobcu alebo dovozcu o tom, že strelná zbraň, strelivo alebo tlmič je v zhode so základnými požiadavkami.
8.
Vyhlásenie výrobcu alebo dovozcu, že strelná zbraň, strelivo alebo tlmič sú bezpečné pri používaní podľa účelu určenia a že výrobca prijal opatrenie, ktorým zabezpečí zhodu strelnej zbrane, streliva alebo tlmiča so základnými požiadavkami.
9.
Dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode.
10.
Meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej podpísať vyhlásenie o zhode, jej podpis a odtlačok pečiatky výrobcu alebo dovozcu.
Príloha č. 11 k zákonu č. 64/2019 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/68 zo 16. januára 2019, ktorou sa stanovujú technické špecifikácie označovania strelných zbraní a ich hlavných častí podľa smernice Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (Ú. v. EÚ L 15, 17. 1. 2019).
2.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/69 zo 16. januára 2019, ktorou sa stanovujú technické špecifikácie pre poplašné a signálne zbrane podľa smernice Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (Ú. v. EÚ L 15, 17. 1. 2019).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/555 z 24. marca 2021 o kontrole nadobúdania a držania zbraní (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 115, 6. 4. 2021).
1)
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 92/2010 Z. z.
2)
§ 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 190/2003 Z. z. v znení zákona č. 92/2010 Z. z.
3)
§ 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3a)
§ 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 190/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
Čl. 2 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
6)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 190/2003 Z. z. v znení zákona č. 92/2010 Z. z.
7)
§ 3 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z. v znení zákona č. 92/2010 Z. z.
8)
9)
Dohovor o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 70/1975 Zb.).
10)
10a)
§ 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 190/2003 Z. z. v znení zákona č. 268/2022 Z. z.
10b)
§ 2 ods. 1 písm. l) zákona č. 190/2003 Z. z. v znení zákona č. 268/2022 Z. z.
11)
Príloha č. 6 časť D písm. c) zákona č. 190/2003 Z. z. v znení zákona č. 92/2010 Z. z.
12)
§ 8 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.
13)
14)
§ 29 zákona č. 190/2003 Z. z.
15)
16)
17)
§ 13 ods. 2 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii.
18)
Čl. II Dohovoru o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 70/1975 Zb.).
18a)
§ 38 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
§ 3 ods. 2 zákona č. 190/2003 Z. z. v znení zákona č. 92/2010 Z. z.
20)
Čl. 2 ods. 17 nariadenia (ES) č. 765/2008.
21)
§ 26 písm. a) zákona č. 56/2018 Z. z.
§ 10 ods. 2 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2018 Z. z.
22)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).
22a)
Napríklad STN ISO 2859-1 Štatistické prebierky porovnávaním. Časť 1: Preberacie plány AQL na kontrolu každej dávky v sérii (01 0261), STN ISO 2859-2 Štatistické prebierky porovnávaním. Časť 2: Preberacie plány LQ pre kontrolu izolovaných dávok (01 0261), STN ISO 2859-10 Štatistické prebierky porovnávaním. Časť 10: Úvod do systému štatistických prebierok porovnávaním podľa ISO 2859 (01 0261).
23)
Príloha č. 6 časť A písm. d) prílohy č. 6 zákona č. 190/2003 Z. z. v znení zákona č. 92/2010 Z. z.
24)
§ 2 písm. i) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.