63/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

63
ZÁKON
z 30. januára 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č. 151/1995 Z. z., zákona č. 158/1998 Z. z., zákona č. 173/1999 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 400/2002 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 367/2004 Z. z., zákona č. 469/2005 Z. z., zákona č. 268/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 595/2009 Z. z., zákona č. 70/2010 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 205/2014 Z. z., zákona č. 246/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 283/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 ods. 1 prvej vete sa za slovo „pohľadávok“ vkladá čiarka a slovo „vzniknutých“ sa nahrádza slovami „ktoré vznikli alebo vzniknú v budúcnosti“ a vypúšťajú sa slová „v prospech spoločenstva; ak sa spoločenstvo nezriaďuje, vzniká zo zákona záložné právo“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16) § 151b a 151c Občianskeho zákonníka.“.
2.
V § 15 ods. 1 druhej vete sa slová „Vznik a zánik“ nahrádzajú slovom „Existencia“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a nemožno ho vymazať počas existencie predmetu záložného práva.“.
3.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Záložné právo podľa odseku 1 trvá počas celej existencie predmetu záložného práva.“.
4.
Za § 32g sa vkladá § 32h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2019
Záložné právo podľa § 15 ods. 1 v znení účinnom do 31. marca 2019 zapísané v katastri nehnuteľností v prospech spoločenstva sa považuje za záložné právo zapísané v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.