61/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

61
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. februára 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 429/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 4 znejú:
„1) § 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 30; Ú. v. ES L 204, 11. 8. 2000) v platnom znení.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení neskorších predpisov.
3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi v znení nariadenia vlády č. 208/2006 Z. z.
4) § 4 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 342/2011 Z. z.“.


2.
V § 3 ods. 1 sa slová „Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky“.

3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6) § 5 písm. j) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 184/2018 Z. z.“.
4.
V § 3 sa vypúšťa odsek 4.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení neskorších predpisov.“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.
7.
V § 6 sa za slová „členského štátu“ vkladajú slová „Európskej únie“.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení neskorších predpisov.“.
9.
§ 10a znie:
㤠10a
Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
10.
Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha
k nariadeniu vlády č. 305/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH
AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1.
Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 24; Ú. v. EÚ L 105, 9. 1. 2004) v znení
– nariadenia Rady (ES) č. 1560/2007 zo 17. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 340, 22. 12. 2007),
– nariadenia Komisie (ES) č. 933/2008 z 23. septembra 2008 (Ú. v. EÚ L 256, 24. 9. 2008),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 759/2009 z 19. augusta 2009 (Ú. v. EÚ L 215, 20. 8. 2009),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 506/2010 zo 14. júna 2010 (Ú. v. EÚ L 149, 15. 6. 2010),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 45/2012 z 19. januára 2012 (Ú. v. EÚ L 17, 20. 1. 2012) a
– nariadenia Rady (EÚ) č. 517/2013 z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
2.
Smernica Rady 2008/71/ES z 15. júla 2008 o identifikácii a registrácii ošípaných (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 213, 8. 8. 2008).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2019.
Peter Pellegrini v. r.