60/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

60
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 25 . februára 2019,
ktorou sa ustanovuje obsah a rozsah údajov zapisovaných do zoznamu zahraničných zastúpení a náležitosti žiadostí týkajúcich sa zoznamu zahraničných zastúpení
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 49 ods. 2 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Do zoznamu zahraničných zastúpení sa zapisujú tieto údaje:
a)
obchodné meno a sídlo právnickej osoby so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorá má záujem na základe individuálnej licencie alebo všeobecnej licencie prevádzkovať hazardné hry na území Slovenskej republiky (ďalej len „zahraničný žiadateľ“),
b)
identifikačné číslo, ak bolo zahraničnému žiadateľovi pridelené,
c)
obchodné meno a sídlo zahraničného zastúpenia, ak ide o právnickú osobu,
d)
titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu zahraničného zastúpenia, ak ide o fyzickú osobu,
e)
titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu vedúceho zahraničného zastúpenia.
§ 2
(1)
Žiadosť o zápis do zoznamu zahraničných zastúpení obsahuje
a)
údaje o zahraničnom žiadateľovi, ktorými sú
1.
obchodné meno a sídlo,
2.
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
3.
titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,
4.
telefónne číslo a e-mailová adresa,
b)
údaje o zahraničnom zastúpení, ktorým je právnická osoba, sú
1.
obchodné meno, sídlo a korešpondenčná adresa,
2.
identifikačné číslo,
3.
titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,
4.
titul, meno, priezvisko, dátum narodenia a korešpondenčná adresa vedúceho zahraničného zastúpenia,
5.
telefónne číslo a e-mailová adresa vedúceho zahraničného zastúpenia,
c)
údaje o zahraničnom zastúpení, ktorým je fyzická osoba, sú
1.
titul, meno, priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby ako vedúceho zahraničného zastúpenia,
2.
adresa trvalého pobytu a korešpondenčná adresa fyzickej osoby ako vedúceho zahraničného zastúpenia,
3.
telefónne číslo a e-mailová adresa fyzickej osoby ako vedúceho zahraničného zastúpenia,
d)
podpis štatutárneho orgánu zahraničného žiadateľa alebo členov štatutárneho orgánu zahraničného žiadateľa.
(2)
K žiadosti o zápis do zoznamu zahraničných zastúpení sa prikladá
a)
splnomocnenie vedúceho zahraničného zastúpenia zahraničným žiadateľom v rozsahu povinností podľa zákona počas konania o udelení individuálnej licencie a počas prevádzkovania hazardnej hry s overenými podpismi osôb konajúcich za splnomocniteľa,
b)
životopis vedúceho zahraničného zastúpenia,
c)
doklad preukazujúci, že vedúci zahraničného zastúpenia je občanom Slovenskej republiky,
d)
doklad o vzdelaní vedúceho zahraničného zastúpenia,
e)
čestné vyhlásenie o spôsobilosti vedúceho zahraničného zastúpenia na právne úkony v plnom rozsahu,
f)
písomný súhlas fyzickej osoby s výkonom funkcie vedúceho zahraničného zastúpenia,
g)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov vedúceho zahraničného zastúpenia a súhlas s ich spracovaním,
h)
zakladateľská listina, zakladateľská zmluva, spoločenská zmluva alebo iná obdobná listina, ak zahraničné zastúpenie, ktorým je právnická osoba, nie je zapísané v obchodnom registri,
i)
čestné vyhlásenie, že údaje, ktoré sú uvedené v žiadosti o zápis do zoznamu zahraničných zastúpení, sú pravdivé a správne.
§ 3
(1)
Žiadosť o zmenu údajov zapísaných v zozname zahraničných zastúpení obsahuje
a)
údaje o zahraničnom žiadateľovi alebo údaje o prevádzkovateľovi hazardných hier so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „zahraničný prevádzkovateľ“), ktorými sú
1.
obchodné meno a sídlo,
2.
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
3.
titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,
4.
telefónne číslo a e-mailová adresa,
b)
údaje o zahraničnom zastúpení, ktorým je právnická osoba, sú
1.
obchodné meno, sídlo a korešpondenčná adresa,
2.
identifikačné číslo,
3.
titul, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu vedúceho zahraničného zastúpenia,
4.
navrhované zmeny údajov zapísaných v zozname zahraničných zastúpení,
5.
dôvod zmeny údajov,
c)
údaje o zahraničnom zastúpení, ktorým je fyzická osoba, sú
1.
titul, meno, priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby ako vedúceho zahraničného zastúpenia,
2.
adresa trvalého pobytu a korešpondenčná adresa fyzickej osoby ako vedúceho zahraničného zastúpenia,
3.
navrhované zmeny údajov zapísaných v zozname zahraničných zastúpení,
4.
dôvod zmeny údajov,
d)
podpis štatutárneho orgánu zahraničného žiadateľa alebo členov štatutárneho orgánu zahraničného žiadateľa alebo štatutárneho orgánu zahraničného prevádzkovateľa alebo členov štatutárneho orgánu zahraničného prevádzkovateľa.
(2)
Ustanovenie § 2 ods. 2 sa na zmeny údajov zapísaných v zozname zahraničných zastúpení použije primerane.
§ 4
(1)
Žiadosť o vyčiarknutie zo zoznamu zahraničných zastúpení obsahuje
a)
údaje o zahraničnom žiadateľovi alebo údaje o zahraničnom prevádzkovateľovi, ktorými sú
1.
obchodné meno a sídlo,
2.
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
b)
údaje o zahraničnom zastúpení, ktorým je právnická osoba, sú
1.
obchodné meno a sídlo,
2.
identifikačné číslo,
3.
titul, meno a priezvisko vedúceho zahraničného zastúpenia,
4.
navrhovaný dátum vyčiarknutia zo zoznamu zahraničných zastúpení,
5.
dôvod vyčiarknutia zo zoznamu zahraničných zastúpení,
c)
údaje o zahraničnom zastúpení, ktorým je fyzická osoba, sú
1.
titul, meno a priezvisko fyzickej osoby ako vedúceho zahraničného zastúpenia,
2.
navrhovaný dátum vyčiarknutia zo zoznamu zahraničných zastúpení,
3.
dôvod vyčiarknutia zo zoznamu zahraničných zastúpení,
d)
podpis štatutárneho orgánu zahraničného žiadateľa alebo členov štatutárneho orgánu zahraničného žiadateľa alebo štatutárneho orgánu zahraničného prevádzkovateľa alebo členov štatutárneho orgánu zahraničného prevádzkovateľa.
§ 5
Žiadosti podľa § 2 až 4 vrátane príloh sa predkladajú s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka, ak sa nepredkladajú v štátnom jazyku.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2019.
Peter Kažimír v. r.