6/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

6
ZÁKON
z 13. decembra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 68/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 prvá veta znie: „Ak v § 4a nie je ustanovené inak, služby Policajného zboru pôsobia v rámci útvarov Policajného zboru, ktoré na návrh prezidenta Policajného zboru zriaďuje a zrušuje minister; minister zároveň na návrh prezidenta Policajného zboru určuje náplň ich činností a vnútornú organizáciu.“.
2.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
㤠4a
(1)
Zriaďuje sa Úrad inšpekčnej služby, ktorý je osobitnou súčasťou Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, na odhaľovanie, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov. V pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby je aj vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov colníkov.
(2)
Úrad inšpekčnej služby plní tiež v rozsahu vymedzenom ministrom úlohy na úseku vnútornej kontroly, finančnej kontroly, ochrany osobných údajov, vybavovania sťažností, vybavovania petícií a úlohy zodpovednej osoby podľa osobitných predpisov5a) v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(3)
Úrad inšpekčnej služby riadi riaditeľ. Riaditeľ Úradu inšpekčnej služby je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde.
(4)
Vnútornú organizáciu Úradu inšpekčnej služby určuje minister na návrh riaditeľa Úradu inšpekčnej služby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
5a) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016), zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z., zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 6 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Služby Policajného zboru okrem inšpekčnej služby a útvary Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 1 a 2 riadi prezident Policajného zboru, ak minister neurčí inak. Minister nemôže vyčleniť z riadiacej pôsobnosti prezidenta Policajného zboru útvary Policajného zboru, v ktorých pôsobnosti je odhaľovanie, vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie trestných činov.
(3)
Prezident Policajného zboru je zodpovedný za výkon svojej funkcie ministrovi.“.
4.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“) vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní6a) je vo veciach, ktoré vyšetruje, procesne samostatný a je viazaný iba ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v rozsahu ustanovenom Trestným poriadkom aj pokynmi a príkazmi prokurátora a súdu.“.
5.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Policajt zaradený na Úrade inšpekčnej služby je vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní vo veciach, ktoré vyšetruje, oprávnený vyžadovať od Zboru väzenskej a justičnej stráže v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi zabezpečenie vykonania úkonov a opatrení nevyhnutných pre vyšetrovanie, ktoré vzhľadom na ich povahu nemôže vykonať sám; rovnaké oprávnenie má policajt zaradený na Úrade inšpekčnej služby aj voči finančnej správe.“.
6.
V § 21 ods. 6 sa slová „Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „ministerstvu“.
7.
V § 29a ods. 4 sa slová „policajt služby finančnej polície a služby kriminálnej polície“ nahrádzajú slovami „policajt služby finančnej polície, policajt služby kriminálnej polície a policajt inšpekčnej služby“.
Čl. II
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015, zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 236/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona č. 161/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 321/2018 Z. z. a zákona č. 3/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 8 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
vyšetrovateľ Policajného zboru zaradený na Úrade inšpekčnej služby, ak ide o trestné činy príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov a nejde o trestné činy uvedené v písmene c); to platí, aj ak ide o trestné činy colníkov a nejde o trestné činy uvedené v písmene c),“.
Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená c) až h).
2.
V § 10 ods. 8 písm. f) sa vypúšťajú slová „o trestných činoch príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a v objektoch Zboru väzenskej a justičnej stráže aj jeho zamestnancov a“.
3.
V § 10 ods. 10 sa slová „odseku 8 písm. a) a c)“ nahrádzajú slovami „odseku 8 písm. a), b) a d)“.
4.
V § 199 ods. 4 a § 201 ods. 1 druhej vete sa vypúšťa slovo „miestne“.
5.
V § 200 ods. 4 a 5 a § 202 ods. 3 sa slová „§ 10 ods. 8 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 8 písm. a) až c)“.
6.
V § 201 ods. 5 písm. b) a ods. 6 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo medzi orgánmi činnými v trestnom konaní uvedenými v § 10 ods. 8 písm. a) a b)“.
7.
V § 202 ods. 2 sa slová „§ 10 ods. 8 písm. c) až g)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 8 písm. d) až h)“, slová „§ 10 ods. 8 písm. a) a b)“ sa nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 8 písm. a) a c)“ a na konci sa pripája táto veta: „Skrátené vyšetrovanie o trestných činoch príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov vykonáva policajt uvedený v § 10 ods. 8 písm. b); policajt uvedený v § 10 ods. 8 písm. b) vykonáva aj skrátené vyšetrovanie o trestných činoch colníkov.“.
8.
V § 230 ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „prikázať ju inému, a to aj miestne nepríslušnému policajtovi, alebo“.
9.
V § 230 sa odsek 2 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
urobiť opatrenie, aby skrátené vyšetrovanie vykonal policajt uvedený v § 10 ods. 8 písm. a) alebo písm. c),
i)
urobiť opatrenie, aby vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie trestného činu príslušníka ozbrojeného bezpečnostného zboru vykonal policajt uvedený v § 10 ods. 8 písm. a), pričom pred urobením opatrenia si prokurátor vyžiada stanovisko riaditeľa Úradu inšpekčnej služby; rovnako je prokurátor oprávnený postupovať aj pri vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní trestného činu colníka.“.
10.
V § 230 ods. 3 sa slová „odseku 2 písm. a), d), f) alebo g)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. a), d), f) až i)“.
11.
Za § 567n sa vkladá § 567o, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠567o
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2019
Konanie začaté pred 1. februárom 2019 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. januára 2019.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 399/2015 Z. z., zákona č. 1/2017 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 217/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z. a zákona č. 318/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 52 ods. 4 sa slovo „Na“ nahrádza slovami „Ak zákon neustanovuje inak, na“.
2.
§ 126 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Národná rada alebo výbor sa môže podieľať na voľbe alebo vymenovaní iných funkcionárov aj iným spôsobom, ako je uvedené v odsekoch 1 až 3, ak tak ustanovuje osobitný predpis.“.
Čl. IV
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 406/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 347/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 4 úvodnej vete sa za slovo „zákone“ vkladajú slová „okrem § 33a až 33j a § 287j“.
2.
V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Kadetom sa na účely tohto zákona rozumie policajt, ktorý je zaradený v štátnej službe kadeta.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
3.
V § 6 sa pred písmeno a) vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
štátna služba kadeta,“.
Doterajšie písmená a) až c) sa označujú ako písmená b) až d).
4.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Štátna služba kadeta
(1)
Štátna služba kadeta je určená na získanie kvalifikačného predpokladu na funkciu.
(2)
Kadet, ktorý získal kvalifikačný predpoklad na funkciu a zložil služobnú prísahu, sa zaradí do prípravnej štátnej služby.
(3)
Na štátnu službu kadeta sa nepoužijú ustanovenia § 18 až 36a, § 39 až 42, § 46, § 48a, § 82, § 84 ods. 1 a 2, § 85 až 102, § 102b, § 102c, § 103, § 104, § 105, § 109, § 113 až 129, § 141a, § 146, § 191 až 198c.
(4)
Na štátnu službu kadeta sa primerane vzťahujú ustanovenia § 37, § 43 až 45, § 47, § 48, § 49 až 62 a § 130.“.
5.
V § 7 ods. 2 sa za slovo „pomeru“ vkladajú slová „alebo odo dňa zaradenia kadeta do prípravnej štátnej služby podľa § 6a ods. 2“.
6.
V § 7 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Prípravná štátna služba policajta, ktorý získal kvalifikačný predpoklad na funkciu počas výkonu štátnej služby kadeta, trvá jeden rok.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
7.
V § 7 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem doby štúdia, ktorým sa získal kvalifikačný predpoklad na funkciu počas výkonu štátnej služby kadeta,“.
8.
V § 7 ods. 8 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7 a policajta, ktorý získal kvalifikačný predpoklad na funkciu počas výkonu štátnej služby kadeta“.
9.
V § 8 ods. 1 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou, za slová „v dočasnej štátnej službe“ sa vkladajú slová „alebo pri zaradení kadeta do prípravnej štátnej služby“ a slová „§ 7 ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 4“.
10.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Skúšobná doba kadeta plynie počas celej doby výkonu štátnej služby kadeta.“.
11.
V § 10 ods. 2 sa slová „§ 7 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 4“.
12.
V § 14 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „rokov,“ vkladajú slová „a ak ide o štátnu službu kadeta, starší ako 18 rokov,“.
13.
V § 14 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o štátnu službu kadeta, spĺňa niektorý zo stupňov vzdelania kvalifikačného predpokladu vzdelania,“.
14.
V § 16 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na vznik služobného pomeru kadeta sa nevyžaduje zloženie služobnej prísahy.“.
15.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Kadet pri zaradení do prípravnej štátnej služby skladá služobnú prísahu podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3.“.
16.
§ 33 vrátane nadpisu znie:
㤠33
Ustanovenie do funkcie a odvolanie z funkcie
(1)
Policajt sa ustanoví do voľnej funkcie, ak spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady na túto funkciu, ak tento zákon neustanovuje inak. Do funkcie, na ktorú sa vyžaduje špeciálna odborná spôsobilosť, sa policajt ustanoví, ak spĺňa túto spôsobilosť a osobitný predpis neustanovuje inak. Ustanovené kvalifikačné predpoklady na funkciu nemožno odpustiť pri ustanovení do funkcie v stálej štátnej službe. Pri ustanovení do funkcie sa súčasne prihliada na dĺžku odbornej praxe, ak odborná prax nie je podmienkou na obsadenie funkcie, závery služobného hodnotenia a na zdravotný stav policajta.
(2)
Policajta ustanovuje do funkcie a odvoláva z funkcie príslušný nadriadený.
(3)
Policajt sa ustanovuje do riadiacej funkcie podľa zásad kariérneho postupu, ktoré vydá minister.
(4)
Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu a Národný bezpečnostný úrad.“.
17.
Za § 33 sa vkladajú § 33a až 33k, ktoré vrátane nadpisov nad § 33a a nad § 33f znejú:
„Vymenovanie do funkcie a zánik výkonu funkcie prezidenta Policajného zboru
§ 33a
(1)
Príslušníka Policajného zboru do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenúva minister vnútra Slovenskej republiky na základe výberového konania a po verejnom vypočutí vo výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť (ďalej len „výbor pre obranu a bezpečnosť“), ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie.
(2)
Funkčné obdobie prezidenta Policajného zboru je štyri roky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná do funkcie prezidenta Policajného zboru najviac na dve funkčné obdobia.
(3)
Do funkcie prezidenta Policajného zboru možno vymenovať len toho, kto
a)
je príslušníkom Policajného zboru celkovo najmenej desať rokov,
b)
nebol odsúdený za spáchanie trestného činu,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
získal špecializované policajné vzdelanie a
e)
bol celkovo najmenej päť rokov nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru, ktorý bol nadriadeným.
(4)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky požiada pre prezidenta Policajného zboru, ktorý nemá bezpečnostnú previerku stupňa utajenia Prísne tajné, o jej vykonanie do 30 dní od jeho vymenovania.
(5)
Výkon funkcie prezidenta Policajného zboru zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
skončením služobného pomeru.
(6)
Minister vnútra Slovenskej republiky odvolá prezidenta Policajného zboru z funkcie, ak
a)
nevykonáva svoju funkciu najmenej šesť mesiacov,
b)
bola obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony,
c)
stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
d)
bol odsúdený za spáchanie trestného činu,
e)
sa stal členom politickej strany alebo politického hnutia,
f)
začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie policajta,
g)
nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
h)
do desiatich mesiacov od vymenovania do funkcie nezíska oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné alebo mu zanikne oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, alebo
i)
na základe odôvodneného návrhu ministra vnútra Slovenskej republiky odporučí jeho odvolanie výbor pre obranu a bezpečnosť aspoň trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov výboru.
§ 33b
(1)
Výberové konanie na funkciu prezidenta Policajného zboru vyhlasuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle najneskôr tri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia prezidenta Policajného zboru. Ak zanikne výkon funkcie prezidenta Policajného zboru podľa § 33a ods. 5 písm. b) až d), Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlási výberové konanie na funkciu prezidenta Policajného zboru do 30 dní od zániku výkonu funkcie.
(2)
Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje
a)
uvedenie funkcie, na obsadenie ktorej sa vyhlasuje výberové konanie,
b)
uvedenie predpokladov na výkon funkcie podľa § 33a ods. 3 a zoznam dokumentov podľa odseku 3,
c)
adresu, na ktorú je potrebné doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania, a dátum, do ktorého je potrebné doručiť túto žiadosť; lehota na doručenie žiadosti nesmie byť kratšia ako 30 dní od vyhlásenia výberového konania,
d)
poučenie, že na žiadosť o zaradenie do výberového konania, ku ktorej nie sú priložené dokumenty podľa odseku 3, a na žiadosť o zaradenie do výberového konania doručenú po termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania sa neprihliada a uchádzač nebude zaradený do výberového konania.
(3)
Uchádzač k žiadosti o zaradenie do výberového konania priloží životopis a koncepciu rozvoja a riadenia Policajného zboru.
(4)
Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 33a ods. 3 a ktorý doručil žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s dokumentmi podľa odseku 3 v lehote určenej v oznámení o vyhlásení výberového konania, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pozve na výberové konanie najmenej desať dní pred jeho uskutočnením.
(5)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky bezodkladne po pozvaní uchádzačov podľa odseku 4 zverejní na svojom webovom sídle ich životopisy a dátum a miesto výberového konania.
§ 33c
(1)
Výberové konanie na funkciu prezidenta Policajného zboru uskutočňuje komisia, ktorá má sedem členov. Dvoch členov komisie menuje minister vnútra Slovenskej republiky a po jednom členovi komisie menuje generálny prokurátor Slovenskej republiky, prezident Policajného zboru, riaditeľ Úradu inšpekčnej služby, rektor Akadémie Policajného zboru a odborový orgán, ktorý má najviac členov z príslušníkov Policajného zboru. Za člena komisie možno vymenovať len osobu, ktorá má morálne a odborné predpoklady na nestranný výkon funkcie člena komisie a je spôsobilá posúdiť uchádzača podľa § 33d ods. 1. Generálny prokurátor Slovenskej republiky nesmie za člena komisie vymenovať osobu, ktorá je príslušníkom Policajného zboru.
(2)
Činnosť komisie riadi jej predseda, ktorého volia členovia komisie spomedzi seba. Prvé zasadnutie komisie zvolá minister vnútra Slovenskej republiky.
(3)
Úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti komisie plní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
(4)
Na platnosť rozhodnutia komisie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov. Podrobnosti o rokovaní komisie, spôsobe hodnotenia uchádzačov, rozhodovaní komisie a o účasti na jej zasadnutiach upravuje rokovací poriadok, ktorý schvaľuje komisia. Rokovací poriadok bezodkladne po jeho schválení zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle.
§ 33d
(1)
Vo výberovom konaní sa hodnotia riadiace, organizačné a kontrolné schopnosti, odborné vedomosti a ďalšie skutočnosti, ktoré sú potrebné alebo vhodné na výkon funkcie prezidenta Policajného zboru.
(2)
Komisia vyhodnotí uchádzačov a určí tých, ktorí sú vhodní na funkciu prezidenta Policajného zboru. O priebehu výberového konania komisia vypracuje zápisnicu, ktorú predloží ministrovi vnútra Slovenskej republiky.
(3)
Zápisnica o priebehu výberového konania obsahuje
a)
dátum, čas a miesto uskutočnenia výberového konania,
b)
zoznam členov komisie,
c)
zoznam uchádzačov, ktorí sa zúčastnili výberového konania,
d)
stručný opis priebehu výberového konania,
e)
zoznam uchádzačov, ktorých komisia určila ako vhodných na funkciu prezidenta Policajného zboru,
f)
vyjadrenie člena komisie, ktorý nesúhlasí s určením niektorého uchádzača ako vhodného na funkciu prezidenta Policajného zboru, ak o zápis vyjadrenia požiada,
g)
dátum, čas a miesto spísania zápisnice,
h)
uvedenie člena komisie, ktorý zápisnicu spísal,
i)
vlastnoručné podpisy všetkých členov komisie.
(4)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní zápisnicu o priebehu výberového konania do piatich dní od jeho uskutočnenia na svojom webovom sídle.
(5)
Ak komisia neurčí žiadneho uchádzača ako vhodného na funkciu prezidenta Policajného zboru, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky do 30 dní od zverejnenia zápisnice vyhlási nové výberové konanie.
§ 33e
(1)
Minister vnútra Slovenskej republiky do 15 dní odo dňa, keď mu bola predložená zápisnica o priebehu výberového konania, predloží výboru pre obranu a bezpečnosť najmenej troch kandidátov z uchádzačov, ktorých komisia vyhodnotila ako vhodných na funkciu prezidenta Policajného zboru. Ak komisia vyhodnotila ako vhodných na funkciu prezidenta Policajného zboru menej ako troch uchádzačov, minister vnútra Slovenskej republiky predloží výboru pre obranu a bezpečnosť ako kandidátov všetkých uchádzačov, ktorých komisia vyhodnotila ako vhodných na funkciu prezidenta Policajného zboru.
(2)
Ak výbor pre obranu a bezpečnosť neodporučí ministrovi vnútra Slovenskej republiky vymenovať do funkcie prezidenta Policajného zboru žiadneho z predložených kandidátov, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky do 30 dní od oznámenia rozhodnutia výboru Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky vyhlási nové výberové konanie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlási nové výberové konanie aj vtedy, ak minister vnútra Slovenskej republiky do 30 dní od oznámenia rozhodnutia výboru Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky nevymenuje do funkcie prezidenta Policajného zboru žiadneho z kandidátov odporúčaných výborom pre obranu a bezpečnosť.
Vymenovanie do funkcie a zánik výkonu funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby
§ 33f
(1)
Príslušníka Policajného zboru do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby vymenúva vláda na základe výberového konania a po verejnom vypočutí vo výbore pre obranu a bezpečnosť, ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie.
(2)
Funkčné obdobie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby je štyri roky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby najviac na dve funkčné obdobia.
(3)
Do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby možno vymenovať len toho, kto
a)
je príslušníkom Policajného zboru,
b)
nebol odsúdený za spáchanie trestného činu,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
bol spolu najmenej desať rokov v služobnom pomere
1.
príslušníka Policajného zboru v inšpekčnej službe alebo v službe kriminálnej polície,
2.
príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže ako poverený príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže, alebo
3.
prokurátora ako prokurátor, ktorý vykonáva dozor v trestnom konaní, a
e)
bol spolu najmenej päť rokov
1.
nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru alebo Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý bol nadriadeným, alebo
2.
vedúcim prokurátorom.
(4)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky požiada pre riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, ktorý nemá bezpečnostnú previerku stupňa utajenia Prísne tajné, o jej vykonanie do 30 dní od jeho vymenovania.
(5)
Výkon funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
skončením služobného pomeru.
(6)
Vláda odvolá riaditeľa Úradu inšpekčnej služby z funkcie, ak
a)
nevykonáva svoju funkciu najmenej šesť mesiacov,
b)
bola obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony,
c)
stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
d)
bol odsúdený za spáchanie trestného činu,
e)
sa stal členom politickej strany alebo politického hnutia,
f)
začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie policajta,
g)
nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
h)
do desiatich mesiacov od vymenovania do funkcie nezíska oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné alebo mu zanikne oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, alebo
i)
na základe odôvodneného návrhu vlády odporučí jeho odvolanie výbor pre obranu a bezpečnosť aspoň trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov výboru.
§ 33g
(1)
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby vyhlasuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle najneskôr tri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. Ak zanikne výkon funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby podľa § 33f ods. 5 písm. b) až d), Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlási výberové konanie na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby do 30 dní od zániku výkonu funkcie.
(2)
Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje
a)
uvedenie funkcie, na obsadenie ktorej sa vyhlasuje výberové konanie,
b)
uvedenie predpokladov na výkon funkcie podľa § 33f ods. 3 písm. b) až e) a zoznam dokumentov podľa odseku 3,
c)
adresu, na ktorú je potrebné doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania, a dátum, do ktorého je potrebné doručiť túto žiadosť; lehota na doručenie žiadosti nesmie byť kratšia ako 30 dní od vyhlásenia výberového konania,
d)
poučenie, že na žiadosť o zaradenie do výberového konania, ku ktorej nie sú priložené dokumenty podľa odseku 3, a na žiadosť o zaradenie do výberového konania doručenú po termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania sa neprihliada a uchádzač nebude zaradený do výberového konania.
(3)
Uchádzač k žiadosti o zaradenie do výberového konania priloží životopis a uchádzač, ktorý nie je príslušníkom Policajného zboru, aj doklady preukazujúce splnenie predpokladov na výkon funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby podľa § 33f ods. 3 písm. c) až e).
(4)
Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 33f ods. 3 písm. b) až e) a ktorý doručil žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s dokumentmi podľa odseku 3 v lehote určenej v oznámení o vyhlásení výberového konania, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pozve na výberové konanie najmenej desať dní pred jeho uskutočnením.
(5)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky bezodkladne po pozvaní uchádzačov podľa odseku 4 zverejní na svojom webovom sídle ich životopisy a dátum a miesto výberového konania.
§ 33h
(1)
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby uskutočňuje komisia, ktorá má sedem členov. Po jednom členovi komisie menuje minister vnútra Slovenskej republiky, minister spravodlivosti Slovenskej republiky, minister financií Slovenskej republiky, generálny prokurátor Slovenskej republiky, prezident Policajného zboru, rektor Akadémie Policajného zboru a odborový orgán, ktorý má najviac členov z príslušníkov Policajného zboru. Za člena komisie možno vymenovať len osobu, ktorá má morálne a odborné predpoklady na nestranný výkon funkcie člena komisie a je spôsobilá posúdiť uchádzača podľa § 33i ods. 1. Generálny prokurátor Slovenskej republiky nesmie za člena komisie vymenovať osobu, ktorá je príslušníkom Policajného zboru alebo príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže.
(2)
Činnosť komisie riadi jej predseda, ktorého volia členovia komisie spomedzi seba. Prvé zasadnutie komisie zvolá minister vnútra Slovenskej republiky.
(3)
Úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti komisie plní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
(4)
Na platnosť rozhodnutia komisie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov. Podrobnosti o rokovaní komisie, spôsobe hodnotenia uchádzačov, rozhodovaní komisie a o účasti na jej zasadnutiach upravuje rokovací poriadok, ktorý schvaľuje komisia. Rokovací poriadok bezodkladne po jeho schválení zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle.
§ 33i
(1)
Vo výberovom konaní sa hodnotia riadiace, organizačné a kontrolné schopnosti, odborné vedomosti a ďalšie skutočnosti, ktoré sú potrebné alebo vhodné na výkon funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby.
(2)
Komisia vyhodnotí uchádzačov a určí tých, ktorí sú vhodní na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. O priebehu výberového konania komisia vypracuje zápisnicu, ktorú predloží ministrovi vnútra Slovenskej republiky.
(3)
Zápisnica o priebehu výberového konania obsahuje
a)
dátum, čas a miesto uskutočnenia výberového konania,
b)
zoznam členov komisie,
c)
zoznam uchádzačov, ktorí sa zúčastnili výberového konania,
d)
stručný opis priebehu výberového konania,
e)
zoznam uchádzačov, ktorých komisia určila ako vhodných na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby,
f)
vyjadrenie člena komisie, ktorý nesúhlasí s určením niektorého uchádzača ako vhodného na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, ak o zápis vyjadrenia požiada,
g)
dátum, čas a miesto spísania zápisnice,
h)
uvedenie člena komisie, ktorý zápisnicu spísal,
i)
vlastnoručné podpisy všetkých členov komisie.
(4)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní zápisnicu o priebehu výberového konania najneskôr päť dní po jeho uskutočnení na svojom webovom sídle.
(5)
Ak komisia neurčí žiadneho uchádzača ako vhodného na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky do 30 dní od zverejnenia zápisnice vyhlási nové výberové konanie.
§ 33j
(1)
Minister vnútra Slovenskej republiky do 15 dní odo dňa, keď mu bola predložená zápisnica o priebehu výberového konania, predloží výboru pre obranu a bezpečnosť najmenej troch kandidátov z uchádzačov, ktorých komisia vyhodnotila ako vhodných na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. Ak komisia vyhodnotila ako vhodných na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby menej ako troch uchádzačov, minister vnútra Slovenskej republiky predloží výboru pre obranu a bezpečnosť ako kandidátov všetkých uchádzačov, ktorých komisia vyhodnotila ako vhodných na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby.
(2)
Ak výbor pre obranu a bezpečnosť neodporučí vláde vymenovať do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby žiadneho z predložených kandidátov, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky do 30 dní od oznámenia rozhodnutia výboru Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky vyhlási nové výberové konanie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlási nové výberové konanie aj vtedy, ak vláda do 30 dní od oznámenia rozhodnutia výboru vláde nevymenuje do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby žiadneho z kandidátov odporúčaných výborom pre obranu a bezpečnosť.
§ 33k
Policajt sa vymenúva do funkcie aj vtedy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.“.
18.
V § 35 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
do desiatich mesiacov od ustanovenia do funkcie nezíska oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa utajenia alebo mu zanikne oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa utajenia,“.
19.
V § 35 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
zanikol výkon funkcie prezidenta Policajného zboru alebo riaditeľa Úradu inšpekčnej služby.“.
20.
V § 35 ods. 8 sa vypúšťajú slová „alebo vymenovaním“.
21.
V § 40 ods. 6 sa vypúšťajú slová „alebo vymenuje do funkcie“.
22.
V § 41 ods. 1 písm. b) sa za slovo „úloh“ vkladajú slová „alebo na plnenie iných úloh10f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10f znie:
10f) Napríklad § 7 ods. 12 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 6/2019 Z. z.“.
23.
V § 43 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
zanikol výkon funkcie uplynutím funkčného obdobia alebo vzdaním sa funkcie, do ktorej bol vymenovaný podľa § 33a ods. 1 alebo § 33f ods. 1 a nie je pre neho v štátnej službe voľná iná funkcia,“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
24.
V § 43 ods. 7 sa vypúšťajú slová „alebo vymenovanie do funkcie“.
25.
V § 84 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Služobným platom na účely tohto zákona sa rozumie aj služobný príjem kadeta podľa § 103a.“.
26.
V § 102b odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Policajtovi, ktorý je zdravotníckym pracovníkom,22) možno priznať príplatok až do výšky 50 % súčtu funkčného platu a hornej hranice prídavku za výsluhu rokov.
(2)
Príplatok podľa odseku 1 určuje minister v závislosti od stupňa zodpovednosti za zdravotný stav policajtov, zdravotný stav obvinených alebo odsúdených alebo za hygienický stav a epidemiologickú situáciu v útvaroch a zariadeniach Policajného zboru alebo za organizáciu a riadenie rezortného zdravotníctva.“.
27.
Za § 103 sa vkladá § 103a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠103a
Služobný príjem kadeta
Kadetovi patrí služobný príjem vo výške minimálnej mzdy.11)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
11) Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.“.
28.
V § 129 ods. 13 sa slová „odsekov 5, 8 až 11“ nahrádzajú slovami „odsekov 5, 8, 9, 11 a 12“.
29.
V § 132 odsek 2 znie:
„(2)
Nadriadený je povinný poskytnúť policajtovi pri zahraničnej služobnej ceste preddavok primerane podľa osobitného predpisu.29a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
29a) § 36 ods. 2 až 6 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
30.
V § 133 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri vyúčtovaní služobnej cesty postupuje nadriadený v súlade s osobitným predpisom.29b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29b znie:
29b) § 36 ods. 9 až 13 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
31.
V § 141a ods. 1 sa vypúšťajú slová „v stálej štátnej službe“.
32.
V § 141a odsek 2 znie:
„(2)
Príspevok na bývanie určuje minister v závislosti od miesta výkonu štátnej služby, služobných činností, ktoré policajt vykonáva, a útvaru jeho služobného zaradenia.“.
33.
V § 143 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vyplácaním služobného príjmu podľa § 103a,“.
34.
Doterajší text § 189 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Na prezidenta Policajného zboru a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby sa vzťahuje odsek 1 písm. b), d) a f).“.
35.
V § 192 ods. 2 sa číslo „55“ nahrádza číslom „62“.
36.
V § 196 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo vymenuje“.
37.
V § 198 ods. 2 sa slová „§ 189“ nahrádzajú slovami „§ 189 ods. 1“.
38.
V § 225 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
zásady kariérneho postupu (§ 33 ods. 3).“.
39.
Za § 287i sa vkladá § 287j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠287j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2019
(1)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlási výberové konanie na funkciu prezidenta Policajného zboru a na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby do 15. februára 2019.
(2)
Na prezidenta Policajného zboru, ktorý bol vymenovaný do funkcie podľa ustanovení tohto zákona účinných do 31. januára 2019, sa vzťahuje tento zákon v znení účinnom do 31. januára 2019.
(3)
Najvyšší nadriadený, ktorý k 1. februáru 2019 riadi inšpekčnú službu Policajného zboru, sa od 1. februára 2019 stáva riaditeľom Úradu inšpekčnej služby. Na riaditeľa Úradu inšpekčnej služby podľa predchádzajúcej vety sa vzťahuje tento zákon v znení účinnom do 31. januára 2019.
(4)
Vymenovaním prezidenta Policajného zboru podľa § 33a ods. 1 a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby podľa § 33f ods. 1 zaniká výkon funkcie prezidenta Policajného zboru a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, ktorí vykonávali funkciu k 1. februáru 2019, ak výkon ich funkcie nezanikol skôr.“.
40.
V prílohe č. 2 prvej časti sa na konci pripájajú tieto slová:
„Úrad inšpekčnej služby
2.01. riaditeľ úradu 30 % až 90 %
2.02. zástupca riaditeľa úradu a súčasne riaditeľ útvaru 20 % až 77 %
2.03. riaditeľ útvaru 15 % až 64 %
2.04. zástupca riaditeľa útvaru a súčasne riaditeľ odboru 14 % až 55 %
2.05. riaditeľ odboru 10 % až 51 %
2.06. zástupca riaditeľa odboru 9 % až 45 %
2.07. vedúci oddelenia 7 % až 35 %
“.
41.
V prílohe č. 2 druhej časti body 1.01. až 1.05. znejú:

1.01. generálny riaditeľ zboru 30 % až 90 %
1.02. námestník generálneho riaditeľa zboru 20 % až 77 %
1.03. riaditeľ odboru 15 % až 64 %
1.04. vikár, zástupca riaditeľa odboru 10 % až 50 %
1.05. vedúci úseku 8 % až 40 %
“.
42.
V prílohe č. 2 druhej časti body 2.01. až 2.04. znejú:

2.01. riaditeľ ústavu (nemocnice) 15 % až 64 %
2.02. zástupca riaditeľa ústavu (nemocnice) 10 % až 50 %
2.03. vedúci účelového zariadenia zboru 8 % až 40 %
2.04. vedúci oddelenia, zástupca vedúceho oddelenia, vedúci skupiny (úseku) 5 % až 30 %
“.
43.
V prílohe č. 2 tretej časti body 1.01. až 1.03. znejú:

1.01. riaditeľ 30 % až 90 %
1.02. námestník riaditeľa, riaditeľ sekcie, riaditeľ priamo riadeného odboru 20 % až 77 %
1.03. zástupca riaditeľa sekcie, zástupca riaditeľa priamo riadeného odboru, riaditeľ odboru, vedúci samostatného oddelenia 15 % až 64 %
“.
Čl. V
Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z. a zákona č. 314/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 46 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v odseku 4 nie je ustanovené inak.“.
2.
V § 46 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v odsekoch 6 a 7 nie je ustanovené inak.“.
3.
V § 46 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Na konanie pred okresným súdom a v trestnom konaní je príslušný krajský prokurátor a prokurátori krajskej prokuratúry, ak ide o trestné činy príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov uvedené v Trestnom poriadku;30b) na konanie pred okresným súdom a v trestnom konaní je príslušný krajský prokurátor a prokurátori krajskej prokuratúry, aj ak ide o trestné činy colníkov uvedené v Trestnom poriadku.30b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30b znie:
30b) § 10 ods. 8 písm. b) Trestného poriadku.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
4.
§ 46 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Miestna príslušnosť krajského prokurátora a prokurátorov krajskej prokuratúry uvedených v odseku 7 sa určuje podľa miestnej príslušnosti okresných súdov.“.
Čl. VI
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z. a zákona č. 373/2018 Z. z. sa mení takto:
V § 91 ods. 4 písm. g) sa slová „služby kriminálnej polície a služby finančnej polície“ nahrádzajú slovami „služby kriminálnej polície, služby finančnej polície a inšpekčnej služby“.
Čl. VII
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z., zákona č. 386/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 94/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Na vybavenie sťažnosti proti vedúcemu orgánu miestnej štátnej správy pri výkone štátnej správy je príslušný ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí úsek štátnej správy, ktorého sa sťažnosť týka.8a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
8a) § 4 ods. 7 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z.“.
2.
V § 22 ods. 3 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Na vybavenie sťažnosti podľa odseku 1 proti vedúcemu orgánu miestnej štátnej správy pri výkone štátnej správy je príslušný ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí úsek štátnej správy, ktorého sa sťažnosť týka.8a)“.
Čl. VIII
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z. a zákona č. 347/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 7 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Na základe vyslania podľa osobitného predpisu8a) môže úlohy štátneho zamestnanca podľa odseku 2 písm. b) siedmeho bodu plniť aj občan, ktorý vykonáva štátnu službu podľa osobitného predpisu.8b) Na občana podľa prvej vety sa primerane vzťahujú ustanovenia § 20 ods. 1 a 2, § 22 ods. 3, § 54, § 111 až 113, § 118 ods. 1, § 122, § 123, § 132 ods. 4, § 142 ods. 3, § 162 ods. 6, § 163 ods. 6, 8 a 9 a § 164 ods. 3.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:
8a) § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 73/1998 Z. z. v znení zákona č. 6/2019 Z. z.
8b) Zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2019 okrem čl. I bodu 2 § 4a ods. 1 druhej vety, bodu 5 § 7 ods. 3 časť vety za bodkočiarkou, čl. II bodu 1 § 10 ods. 8 písm. b) časť vety za bodkočiarkou, bodu 7 § 202 ods. 2 poslednej vety časť vety za bodkočiarkou, bodu 9 § 230 ods. 2 písm. i) časť vety za bodkočiarkou a čl. V bodu 3 § 46 ods. 7 časť vety za bodkočiarkou, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.
Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.