59/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

59
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. februára 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 274/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 290/2012 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 13/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 8 tabuľke A sa vypúšťa piaty riadok.
Doterajší šiesty až tridsiaty štvrtý riadok sa označujú ako piaty až tridsiaty tretí riadok.
2.
V prílohe č. 8 tabuľke A dvadsiatom siedmom riadku sa slová „Nemocnice s poliklinikami, n. o., miesto prevádzky ZZ Levice“ nahrádzajú slovami „Nemocnica Levice, s. r. o.“.
3.
V prílohe č. 8 tabuľke A tridsiatom riadku sa slová „FORLIFE n. o., Všeobecná nemocnica Komárno“ nahrádzajú slovami „Nemocnica Komárno, s. r. o.“.
4.
V prílohe č. 8 tabuľke A sa vypúšťa tridsiaty druhý riadok.
Doterajší tridsiaty tretí riadok sa označuje ako tridsiaty druhý riadok.
5.
V prílohe č. 8 sa tabuľka B dopĺňa jedenástym a dvanástym riadkom, ktoré znejú:

„11. Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica Ružinov 2.
12. Žilina Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2019.
Peter Pellegrini v. r.