58/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

58
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. februára 2019,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne
za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad
Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 6 a 9 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 257/2017 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad sa mení takto:
V § 3 ods. 1 sa suma „8 288 eur“ nahrádza sumou „9 800 eur“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2019.
Peter Pellegrini v. r.