56/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.02.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

56
OPATRENIE
Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
z 12. februára 2019,
ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu č. 276/2014 Z. z., výnosu č. 137/2015 Z. z., opatrenia č. 1521/2018/oLG-5 (oznámenie č. 78/2018 Z. z.) a opatrenia č. 311/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 15 ods. 1 písm. a) úvodnej vete sa za slovo „vyhlásenia“ vkladá slovo „o“.
2.
V § 15 ods. 1 písm. a) sa vkladajú nový prvý bod a druhý bod, ktoré znejú:
„1.
opis nesplnenia konkrétnych bodov alebo pravidiel prístupnosti webových stránok,
2.
opis nedodržania pravidiel prístupnosti týkajúci sa konkrétnych častí obsahu webového sídla, najmä v podobe uvedenia konkrétnych nedodržaných pravidiel, uvedenie dôvodov ich nedodržania a opis poskytnutých prístupných alternatív, ak existujú,“.
Doterajší prvý bod a druhý bod sa označujú ako tretí bod a štvrtý bod.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Patrik Krauspe v. r.