55/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2019 do 31.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

55
ZÁKON
z 5. februára 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 351/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 288/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 8 ods. 2 sa na konci druhej vety dopĺňajú slová „inak je povinný stavebníkovi uhradiť náklady na údržbu, prevádzku a zabezpečenie stavby až do jej prevzatia“.
3.
V § 16 ods. 3 a § 17 ods. 3 sa slová „bezpečnostný orgán alebo ním“ nahrádzajú slovami „bezpečnostným orgánom“.
4.
V § 22 ods. 1 sa slová „Európskej únii“ nahrádzajú slovami „členskom štáte“.
5.
V § 22 ods. 8 sa slová „bezpečnostný orgán podľa § 103 ods. 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „bezpečnostným orgánom poverená právnická osoba“.
6.
Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠22a
Uvádzanie železničných vozidiel na miestne, historické alebo turistické účely a železničných vozidiel pre vlečky do prevádzky
(1)
Železničné vozidlá na miestne, historické alebo turistické účely a železničné vozidlá pre vlečky uvádza do prevádzky bezpečnostný orgán, ktorý vydá povolenie na uvedenie do prevádzky.
(2)
Na uvádzanie železničných vozidiel do prevádzky uvedených v odseku 1 sa primerane vzťahujú podmienky podľa § 22.“.
7.
V § 26 ods. 2 písm. b) sa za bodkočiarku vkladajú slová „na vykonávanie technicko-bezpečnostnej skúšky traťových strojov je držiteľom preukazu na vedenie dráhového vozidla najmenej päť rokov a“.
8.
V § 33 ods. 4 tretej vete sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová „ak ju zamestnanec neodmietne“.
9.
V § 33 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak bol zamestnanec vo funkcii rušňovodič zároveň očitým priamym účastníkom vážnej nehody alebo mimoriadnej udalosti s následkom smrti, alebo vážneho zranenia ľudí, zamestnávateľ je povinný tohto zamestnanca na mieste vzniku nehodovej udalosti vystriedať.“.
10.
V § 34 sa odsek 3 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
je právne oddelená od akéhokoľvek železničného podniku, a vo vertikálne integrovaných podnikoch od akýchkoľvek iných právnych subjektov v rámci podniku,
g)
má takú organizačnú a rozhodovaciu nezávislosť pri plnení základných povinností, aby žiaden železničný podnik alebo iný právny subjekt nemal na neho rozhodujúci vplyv a nedochádzalo ku konfliktu záujmov osôb zodpovedných za plnenie základných povinností.“.
11.
V § 34 sa odsek 6 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:
„f)
organizovať železničnú dopravu a plánovať údržbu železničnej infraštruktúry transparentným a nediskriminačným spôsobom,
g)
predložiť na odsúhlasenie regulačnému orgánu každú navrhovanú zmenu kategorizácie tratí a dopravných bodov pred ich plánovanou účinnosťou a zverejnením v podmienkach používania železničnej siete,
h)
zabezpečiť označenie železničných staníc a železničných zastávok, na ktorých sa vykonáva pravidelná osobná doprava, v jazyku národnostných menšín v obciach podľa osobitného predpisu;12a) označenie železničných staníc a železničných zastávok v jazyku národnostných menšín sa vykoná na náklady manažéra infraštruktúry.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a) § 2 ods. 1 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 204/2011 Z. z.“.
12.
V § 34 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 12, ktoré znejú:
„(7)
Manažér infraštruktúry môže, pod podmienkou zachovania obchodného tajomstva a nediskriminačného prístupu, so subjektom, ktorý spĺňa podmienky podľa § 34a, uzatvoriť zmluvu
a)
na vykonávanie základných povinností podľa § 34a ods. 4, ak takýto subjekt nie je železničným podnikom, neriadi železničný podnik, ani nie je riadený železničným podnikom, alebo
b)
o prenechaní správy infraštruktúry inému manažérovi infraštruktúry alebo účastníkom verejno-súkromných partnerstiev.
(8)
Manažér infraštruktúry môže na vykonávanie povinností týkajúcich sa rozvoja, údržby a obnovy železničnej infraštruktúry uzatvoriť zmluvu so železničným podnikom, subjektom, ktorý riadi železničný podnik, alebo subjektom, ktorý je železničným podnikom riadený.
(9)
Manažér infraštruktúry kontroluje vykonávanie povinností podľa odsekov 7 písm. a) a 8 a zodpovedá za ne. Pri uzatvorení zmlúv podľa odsekov 7 a 8 nesmie dôjsť ku konfliktu záujmov.
(10)
Ak sa základné povinnosti neudelia prevádzkovateľovi napájania, nevzťahujú sa na neho predpisy záväzné pre manažéra infraštruktúry, ak je zabezpečený súlad s § 28 ods. 2 a § 36.
(11)
Manažér infraštruktúry môže uzatvoriť so železničným podnikom alebo s viacerými železničnými podnikmi nediskriminačne dohodu o spolupráci na účely vytvorenia výhod pre zákazníkov formou zníženia nákladov alebo zvýšenia výkonnosti na časti železničnej siete, na ktorú sa vzťahuje dohoda. Regulačný orgán vykonáva dohľad nad uzatváraním tejto dohody monitoruje jej vykonávanie a v odôvodnených prípadoch môže odporučiť jej vypovedanie.
(12)
Manažér infraštruktúry nesmie poskytovať pôžičky železničnému podniku.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 13 a 14.
13.
§ 34 sa dopĺňa odsekmi 15 až 18, ktoré znejú:
„(15)
Rozvojom železničnej infraštruktúry sa rozumie plánovanie železničnej siete, finančné a investičné plánovanie a výstavba a modernizácia železničnej infraštruktúry.
(16)
Údržbou železničnej infraštruktúry sa rozumejú práce určené na zachovanie stavu a spôsobilosti existujúcej železničnej infraštruktúry.
(17)
Verejno-súkromným partnerstvom sa na účely tohto zákona rozumie záväzné dojednanie medzi verejným orgánom a jedným alebo viacerými podnikmi inými ako manažér infraštruktúry hlavnej domácej siete, v rámci ktorého podniky čiastočne alebo úplne budujú alebo financujú železničnú infraštruktúru alebo nadobúdajú právo vykonávať vo vopred vymedzenom období prevádzku, údržbu, obnovu alebo rozvoj železničnej infraštruktúry.
(18)
Vertikálne integrovaným podnikom sa rozumie podnik, v ktorom manažéra infraštruktúry kontroluje podnik, ktorý zároveň kontroluje aj železničný podnik alebo ho kontroluje železničný podnik prevádzkujúci službu železničnej dopravy na sieti manažéra infraštruktúry.“.
14.
Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34a
Nezávislosť manažéra infraštruktúry
(1)
Členovia správnej rady manažéra infraštruktúry a osoby zodpovedné za prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa základných povinností manažéra infraštruktúry nemôžu byť súčasne vymenovaní alebo zamestnaní ako členovia správnej rady železničného podniku. Správnou radou na účely tohto zákona je vedúci orgán železničného podniku, ktorý vykonáva výkonné a administratívne funkcie a zodpovedá za každodenné riadenie železničného podniku.
(2)
Členovia dozornej rady manažéra infraštruktúry, ak je zriadená, nemôžu byť súčasne vymenovaní alebo zamestnaní ako členovia dozornej rady železničného podniku. Dozornou radou na účely tohto zákona je najvyšší orgán podniku, ktorý plní úlohy dozoru vrátane kontroly správnej rady a strategických rozhodnutí týkajúcich sa podniku.
(3)
Členovia dozornej rady manažéra infraštruktúry a členovia správnej rady manažéra infraštruktúry a riadiaci pracovníci, ktorí im priamo podliehajú, sú povinní konať nediskriminačným spôsobom a ich nestrannosť nesmie byť ovplyvnená žiadnym konfliktom záujmov.
(4)
Základnými povinnosťami manažéra infraštruktúry na účely tohto zákona sú prideľovanie kapacity infraštruktúry podľa § 34 ods. 6 písm. a) vrátane určenia trasy, posúdenie jej dostupnosti, určovanie návrhu úhrad za používanie železničnej infraštruktúry podľa § 55 a vyberanie úhrad.“.
15.
V § 35 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Železničný podnik nesmie poskytovať pôžičky manažérovi infraštruktúry.“.
16.
V § 38 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „so sídlom v Slovenskej republike“ a slová „ako aj každému železničnému podniku so sídlom v inom členskom štáte, ktorý prevádzkuje dopravné služby v medzinárodnej doprave“ a na konci sa pripája táto veta: „Toto právo zahŕňa aj prístup k železničnej infraštruktúre, ktorá spája servisné zariadenia uvedené v prílohe č. 13 časti B druhom bode.“.
17.
V § 38 ods. 2 sa vypúšťa slovo „medzinárodnej“ a vypúšťa sa druhá a tretia veta.
18.
V § 38 ods. 3 sa vypúšťa slovo „medzinárodnej“ a slová „so sídlom v inom členskom štáte“.
19.
V § 39 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Regulačný orgán môže na žiadosť osôb uvedených v osobitnom predpise14a) obmedziť na území Slovenskej republiky prístup železničného podniku k železničným službám, ktoré poskytuje manažér infraštruktúry medzi východiskovým bodom a cieľovým bodom vlaku, ak sa na túto časť železničnej infraštruktúry alebo na alternatívnu trasu vzťahuje zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme a uplatňovanie práva prístupu by ohrozilo hospodársku rovnováhu predmetnej zmluvy.
(2)
Manažér infraštruktúry nepovolí prístup k železničnej infraštruktúre žiadateľovi, ktorý si nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa § 40 ods. 4 prvej vety.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14b sa vypúšťa.
20.
V § 39 ods. 3 prvej vete sa slovo „obmedzením“ nahrádza slovom „uplatnením“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Žiadosť sa podáva do jedného mesiaca od zverejnenia oznámenia o plánovanej novej službe na webovom sídle regulačného orgánu. Do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia regulačného orgánu manažér infraštruktúry nepovolí prístup k železničnej infraštruktúre železničnému podniku.“.
21.
V § 39 ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“ a vypúšťa sa slovo „medzinárodnej“.
22.
V § 39 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Regulačný orgán si do jedného mesiaca od prijatia žiadosti vyžiada potrebné informácie a údaje na účel analýzy podľa odseku 4 a zmluvné strany zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, manažér infraštruktúry a železničný podnik, ktorý žiada o prístup k železničnej infraštruktúre, sú povinní tieto informácie a údaje poskytnúť v lehote, ktorú určí. Ak železničný podnik, ktorý žiada o prístup k železničnej infraštruktúre, neposkytne informácie a údaje podľa prvej vety alebo informácie nie sú dostatočné ani po opakovanej výzve na ich doplnenie, manažér infraštruktúry na základe rozhodnutia regulačného úradu nepovolí prístup k železničnej infraštruktúre podľa § 38 ods. 1. Regulačný orgán posúdi poskytnuté informácie a údaje a podľa potreby ich prerokuje s osobami podľa odseku 3. Najneskôr do šiestich týždňov odo dňa, keď získal všetky potrebné informácie a údaje, regulačný orgán rozhodne o obmedzení alebo neobmedzení prístupu železničného podniku podľa odseku 1. Regulačný orgán musí svoje rozhodnutie odôvodniť a určiť v ňom podmienky, za ktorých môže požiadať o nové posúdenie rozhodnutia ktorýkoľvek žiadateľ podľa odseku 3 alebo železničný podnik, ktorý žiada o prístup k železničnej infraštruktúre, v lehote do jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia. Proti rozhodnutiu regulačného úradu nemožno podať rozklad. Ak regulačný orgán po vykonaní analýzy dôjde k záveru, že právo prístupu k železničným službám podľa odseku 1 môže ohroziť hospodársku rovnováhu zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, môže navrhnúť zmenu železničnej služby tak, aby sa zabezpečilo splnenie podmienok určených v rozhodnutí regulačného orgánu, za ktorých bolo možné požiadať o udelenie prístupu k železničným službám.
(6)
Regulačný orgán nesprístupní citlivé obchodné informácie osôb podľa odseku 5 na ich žiadosť. O tom, či sa informácie považujú za citlivé obchodné informácie rozhodne regulačný orgán. To sa nevzťahuje na informácie, ktoré sú nevyhnutné vo vzťahu k oznámeniu o plánovanej novej službe podľa odseku 3.“.
23.
§ 39 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Prístup k službám vysokorýchlostnej osobnej dopravy je možné udeliť len na základe požiadaviek, ktoré určí regulačný orgán. Ak regulačný orgán po vykonaní analýzy dôjde k záveru, že plánované služby vysokorýchlostnej osobnej dopravy medzi východiskovým bodom a cieľovým bodom vlaku narušujú hospodársku rovnováhu zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, môže navrhnúť zmenu železničnej služby tak, aby sa zabezpečilo splnenie podmienok na udelenie prístupu podľa § 38.
(11)
Službami vysokorýchlostnej osobnej dopravy na účely tohto zákona sú služby osobnej železničnej dopravy prevádzkované bez medziľahlých zastávok medzi dvoma miestami vzdialenými aspoň 200 km na špeciálne vybudovaných vysokorýchlostných tratiach, ktoré sú vybavené spravidla pre rýchlosť najmenej 250 km/h, a prevádzkované spravidla pri týchto rýchlostiach.“.
24.
V § 40 odsek 4 znie:
„(4)
Ak žiadateľ mieni požiadať manažéra infraštruktúry o pridelenie kapacity infraštruktúry so zámerom vykonávať osobnú dopravu a zároveň je na túto časť železničnej infraštruktúry alebo na alternatívnu trasu obmedzené právo k prístupu k železničnej infraštruktúre, alebo sa na ňu vzťahuje zmluva o službách vo verejnom záujme, upovedomí o tom manažéra infraštruktúry a regulačný orgán najneskôr 18 mesiacov pred nadobudnutím platnosti cestovného poriadku, ktorého sa žiadosť o pridelenie kapacity infraštruktúry týka. S cieľom umožniť posúdenie možného hospodárskeho vplyvu na existujúce zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, regulačný orgán najneskôr do desiatich dní zabezpečí na celej navrhovanej vlakovej trase informovanie príslušných regulačných orgánov, ktoré informujú dotknutých objednávateľov dopravných služieb uzavierajúcich zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, manažérov infraštruktúry a železničné podniky, ktoré plnia záväzok z týchto zmlúv.“.
25.
V § 46 ods. 1 sa za slovo „období“ vkladajú slová „alebo úseku dňa“.
26.
V § 46 ods. 2 sa za slovo „siete“ vkladajú slová „pre dané obdobie alebo daný úsek dňa“.
27.
V § 46 odsek 3 znie:
„(3)
Ak úhrady za používanie železničnej infraštruktúry, ktoré zohľadňujú nedostatok kapacity, ešte neboli stanovené alebo ak sa koordináciou nedosiahol uspokojivý výsledok a železničná infraštruktúra bola pre dané obdobie alebo daný úsek dňa vyhlásená za preťaženú, manažér infraštruktúry uplatní pri prideľovaní kapacity pri preťaženej infraštruktúre priority
a)
na hlavných železničných tratiach v tomto poradí:
1.
dopravné služby vo verejnom záujme realizované systémovým, alebo taktovým rozložením trás,
2.
dohodnuté medzinárodné vlakové trasy pre osobnú dopravu realizované vo verejnom záujme,
3.
ostatné dohodnuté medzinárodné vlakové trasy pre osobnú dopravu,
4.
dohodnuté medzinárodné vlakové trasy pre nákladnú dopravu,
5.
dopravné služby vo verejnom záujme, na ktoré sa nevzťahuje prvý a druhý bod,
6.
ostatné dopravné služby medzinárodnej osobnej dopravy,
7.
ostatné dopravné služby medzinárodnej nákladnej dopravy,
8.
ostatné dopravné služby.
b)
na vedľajších železničných tratiach v tomto poradí:
1.
dopravné služby vo verejnom záujme,
2.
dopravné služby osobnej dopravy,
3.
dopravné služby nákladnej dopravy,
4.
ostatné dopravné služby.“.
28.
V § 46 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.
29.
V § 46 ods. 6 sa za slovo „zohľadniť“ vkladajú slová „pri rovnocennej priorite dvoch a viacerých požiadaviek“.
30.
V § 50 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a regulačný orgán na základe jeho žiadosti“.
31.
V § 51 ods. 1 prvej vete sa za slová „havarijný plán,“ vkladajú slová „ktorý si vzájomne skoordinujú a“.
32.
V § 51 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pri riešení núdzovej situácie, ktorá môže mať vplyv na cezhraničnú dopravu, manažér infraštruktúry spolupracuje s manažérmi infraštruktúry, na ktorých sieť a dopravu môže mať toto narušenie vplyv na obnove cezhraničnej dopravy.“.
33.
V § 52 sa odsek 3 dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:
„e)
organizovania železničnej dopravy,
f)
plánovania obnovy a údržby železničnej infraštruktúry,
g)
plnenia povinností podľa § 34 ods. 5, ods. 6 písm. a) a d), odsekov 7 až 11 a 34a.“.
34.
V § 52 ods. 5 sa za slovo „oprávnený“ vkladajú slová „do jedného mesiaca od prijatia sťažnosti alebo podnetu“.
35.
V § 53 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podrobnosti návrhu systému úhrad podľa § 57 ods. 1“.
36.
V § 57 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a predložiť regulačnému orgánu najmenej deväť mesiacov pred jeho navrhovanou účinnosťou“.
37.
Doterajší text § 61a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Manažér infraštruktúry sa podieľa na činnosti Európskej siete manažérov infraštruktúry, ktorej cieľom je najmä rozvíjanie železničnej infraštruktúry, podporovanie zavedenia jednotného európskeho železničného priestoru, monitorovanie a meranie výkonnosti a riešenie cezhraničných úzkych miest.
(3)
Manažéri infraštruktúry, dotknuté železničné podniky a žiadatelia o pridelenie kapacity zavedú v záujme koordinovania svojej činnosti v oblasti údržby a rozvoja kapacity infraštruktúry, intermodality a interoperability, podmienok prístupu k železničnej infraštruktúre, používania a kvality služieb manažéra infraštruktúry, cieľov, ktoré sú obsahom zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry a vykonávania podmienok používania siete primerané postupy. Koordinácia sa vykoná aspoň raz ročne. Postupy koordinácie a prehľad činností vykonaných v rámci koordinácie zverejní manažér infraštruktúry na svojom webovom sídle. Koordinácie podľa prvej vety sa môže zúčastniť aj regulačný orgán a v prípade potreby možno prizvať aj zástupcov používateľov služieb a regionálnych a miestnych orgánov.“.
56.
V § 103 ods. 2 sa vypúšťajú písmená c) a d).
Doterajšie písmená e) až s) sa označujú ako písmená c) až q).
57.
V § 103 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podrobnosti návrhu systému úhrad“.
58.
V § 103 ods. 2 písm. g) prvom bode sa vypúšťajú slová „okrem určených technických zariadení lanových dráh,“.
59.
V § 103 ods. 2 písm. g) druhom bode sa vypúšťajú slová „okrem určených činností na zariadeniach lanových dráh,“.
60.
V § 103 ods. 2 sa písmeno g) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
posudzovaním rizík v súlade s osobitným predpisom.31b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31b znie:
„31b) Čl. 9 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 402/2013 z 30. apríla 2013 o spoločnej bezpečnostnej metóde hodnotenia a posudzovania rizík, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 352/2009 (Ú. v. EÚ L 121, 3. 5. 2013) v platnom znení.“.
63.
V § 103 sa odsek 2 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
odníma poverenia vydané podľa písmena g), ak zistí závažné nedostatky alebo ak zistí rozpor s podmienkami, za ktorých boli vydané, alebo s týmto zákonom.“.
66.
V § 109 sa odsek 12 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
organizuje železničnú dopravu a plánuje údržbu železničnej infraštruktúry netransparentným a diskriminačným spôsobom,
e)
nepredloží na odsúhlasenie regulačnému orgánu každú navrhovanú zmenu kategorizácie tratí a dopravných bodov pred ich plánovanou účinnosťou.“.
67.
V § 109 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:
„(14)
Ministerstvo uloží pokutu od 10 000 eur do 50 000 eur vlastníkovi dotknutej stavby, ktorý si neprevezme stavbu v súlade s § 8 ods. 2.“.
Doterajšie odseky 14 až 16 sa označujú ako odseky 15 až 17.
68.
V § 109 ods. 15 sa slová „1 až 13“ nahrádzajú slovami „1 až 14“.
69.
V § 109 ods. 16 sa na konci pripája táto veta: „Vlastníkovi dotknutej stavby, ktorý si neprevzal stavbu v súlade s § 8 ods. 2 ani do jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia o uložení predchádzajúcej pokuty podľa odseku 14, ministerstvo ukladá pokutu opakovane až do splnenia povinnosti.“.
70.
V § 110 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „okrem Cyperskej republiky a Maltskej republiky“.
71.
V § 110 ods. 2 písm. b) sa slovo „Zmluvy“ nahrádza slovom „Dohody“.
72.
§ 110 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
V konaní podľa tohto zákona úrad vydáva a doručuje výlučne v listinnej podobe36a) tieto dokumenty:
a)
doklad o odbornej spôsobilosti na revízie, inšpekcie, skúšky a obsluhu určených technických zariadení v prevádzke na dráhe a na kontrolu činností vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní podľa § 103 ods. 2 písm. c),
b)
povolenie na prevádzkovanie dráhy vydané fyzickej osobe podľa § 103 ods. 2 písm. e),
c)
preukaz na vedenie dráhového vozidla alebo preukaz na riadenie chodu lanovej dráhy podľa § 103 ods. 2 písm. l).
(5)
V konaní podľa tohto zákona ministerstvo vydáva a doručuje výlučne v listinnej podobe36a) tieto dokumenty:
a)
osvedčenie skúšobného komisára podľa § 102 ods. 1 písm. u),
b)
doklad o odbornej spôsobilosti podľa § 102 ods. 1 písm. v).
(6)
V konaní podľa tohto zákona vyšší územný celok vydáva a doručuje výlučne v listinnej podobe36a) tieto dokumenty:
a)
povolenie na prevádzkovanie mestskej dráhy vydané fyzickej osobe podľa § 105 ods. 1 písm. f),
b)
preukaz na vedenie dráhového vozidla mestskej dráhy podľa § 105 ods. 1 písm. h).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
„36a) § 17 ods. 1 a § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.“.
73.
V § 111 ods. 1 sa slová „siete a na vydávanie predchádzajúceho súhlasu ministerstva podľa § 28 ods. 8“ nahrádzajú slovami „siete, na vydávanie predchádzajúceho súhlasu ministerstva podľa § 28 ods. 8 a na postup regulačného orgánu podľa § 39“.
74.
V § 111 ods. 3 sa slová „Proti rozhodnutiu“ nahrádzajú slovami „Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, proti rozhodnutiu“.
75.
Za § 112d sa vkladajú § 112e a 112f, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠112e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2019
(1)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 15. marcom 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 14. marca 2019.
(2)
Označenie železničných staníc a železničných zastávok podľa § 34 ods. 6 písm. h) je manažér infraštruktúry povinný zabezpečiť do 31. decembra 2019.
(3)
Na izolované železničné trate s dĺžkou menšou ako 500 km s odlišným rozchodom koľaje, ako je rozchod hlavnej železničnej siete Európskej únie, ktoré sa napájajú na železničné siete tretích štátov, na ktoré sa právne záväzné akty Európskej únie nevzťahujú a ktoré spravuje iný manažér infraštruktúry ako manažér infraštruktúry hlavnej domácej siete podľa tohto zákona, sa § 34 ods. 6 písm. a), § 36, § 37, § 39 až § 43, § 44 ods. 2 písm. b), ods. 3, 4, 6, 9 a 10, § 45 až 51, § 53 ods. 1 písm. f), § 55 až 59 a § 61a tohto zákona do 24. decembra 2031 nevzťahujú. Ustanovenia podľa prvej vety sa do 24. decembra 2031 nevzťahujú ani na železničné podniky pôsobiace výlučne na týchto železničných tratiach.
(4)
Ak ustanovenia tohto zákona, ktoré sa na trate podľa odseku 3 vzťahujú, ponechávajú úpravu niektorých podmienok na podmienkach používania železničnej siete, použijú sa na pomery týchto tratí primerane podmienky manažéra infraštruktúry hlavnej domácej siete podľa tohto zákona.
(5)
Železničný podnik podľa odseku 3 môže byť zároveň aj manažérom infraštruktúry bez toho, aby to malo vplyv na rozsah alebo výkon akýchkoľvek funkcií manažéra infraštruktúry, jeho organizáciu alebo systém výberu a odmeňovania členov jeho správnej rady alebo dozornej rady.
(6)
Železničný podnik a manažér infraštruktúry podľa odseku 3 môžu byť súčasťou jedného koncernu alebo vo vzájomnej pozícii ovládajúcej a ovládanej osoby aj s tým istým personálnym zastúpením, vzájomným alebo jednostranným, v riadiacej rade alebo dozornej rade druhej osoby bez toho, aby to malo vplyv na rozsah alebo výkon akýchkoľvek funkcií manažéra infraštruktúry, jeho organizáciu alebo systém výberu a odmeňovania členov jeho riadiacej rady a dozornej rady.
§ 112f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 16. júna 2020
(1)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 16. júnom 2020 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 15. júna 2020.
(2)
Povolenia na uvedenie železničného vozidla do prevádzky, povolenia typu železničného vozidla, bezpečnostné povolenia, bezpečnostné osvedčenia a iné právoplatné rozhodnutia vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 15. júna 2020 zostávajú v platnosti až do uplynutia ich platnosti alebo do ich zrušenia v konaniach podľa tohto zákona v znení účinnom od 15. júna 2020.
(3)
Povolenie agentúry podľa § 71a nie je potrebné pre projekty, pri ktorých sa ukončilo verejné obstarávanie alebo zmluva bola uzatvorená pred 16. júnom 2020 a do 16. júna 2031, ani na opcie uvedené v zmluvách, ktoré boli uzatvorené pred 15. júnom 2016, a to ani v prípade, ak by sa vykonávali po tomto dátume.
(4)
Pred vydaním povolenia na uvedenie do prevádzky pre subsystém traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia, ktoré zahŕňajú Európsky systém riadenia železničnej dopravy, na ktoré sa nevzťahovalo povolenie agentúry podľa § 71a, bezpečnostný orgán spolupracuje s agentúrou na účely zabezpečenia plnej interoperability technických riešení v súlade s osobitným predpisom.36b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36b znie:
„36b) Čl. 30 ods. 3 a čl. 31 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/796.“.
Čl. III
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 351/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 2a sa vkladá § 2b, ktorý znie:
㤠2b
(1)
Objednávateľom dopravných služieb vo verejnej doprave na dráhe na účely tohto zákona je
a)
orgán verejnej správy, ktorý je povinný zabezpečiť dopravnú obslužnosť územia v celoštátnej doprave, v regionálnej doprave a v mestskej doprave, alebo
b)
iná osoba.2a)
(2)
Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti vo verejnej doprave podľa odseku 1 písm. a) objednávateľ dopravných služieb uzatvára s dráhovými podnikmi zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme.
(3)
Zmluvou o dopravných službách vo verejnom záujme sa objednáva vnútroštátna doprava a medzinárodná doprava po štátnu hranicu, ak je jej pokračovanie dohodnuté so susedným štátom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a) Napríklad § 1 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 2 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 570/2005 Z. z., § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 3 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a sa vypúšťa.
3.
V § 8 ods. 5 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti“.
4.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
㤠8a
(1)
Objednávateľ dopravnej služby môže požadovať od železničných podnikov poskytujúcich služby vo vnútroštátnej osobnej doprave, aby sa zapojili do spoločného systému informovania a integrovaného predaja prepravných dokladov na účely vydávania cestovných lístkov, jednotných priamych cestovných lístkov a rezervácií. Takýto systém nesmie viesť k narušeniu trhu a diskriminácii železničných podnikov.
(2)
Priamym cestovným lístkom na účely tohto zákona je prepravný doklad, ktorý predstavuje prepravnú zmluvu na nadväzujúce služby železničnej dopravy, ktoré prevádzkuje jeden alebo viaceré železničné podniky.“.
5.
V § 11 ods. 6 druhá veta znie: „Žiadateľ o licenciu musí licenčnému orgánu poskytnúť
a)
podnikateľský plán zohľadňujúci plánovaný objem dopravy, prevádzkové náklady, náklady na nákup železničných vozidiel, náklady na dopravnú základňu, na strediská údržby a na prevádzku vozidlového parku železničných vozidiel,
b)
doklad o dostupných finančných prostriedkoch vrátane prostriedkov na bankových účtoch a zárukách na bankové úvery a pôžičky, prípadne zárukách materskej spoločnosti vo výške spôsobilej zabezpečiť plánovanú činnosť na obdobie podľa prvej vety,
c)
doklad o fondoch a aktívach použiteľných ako záruky,
d)
doklad o existujúcom zaťažení podnikových aktív,
e)
doklad o právnom vzťahu k železničným vozidlám na zabezpečenie plánovanej činnosti podľa prvej vety,
f)
doklad o vyrovnaných záväzkoch voči štátnemu rozpočtu a zdravotnej poisťovni a o uhradení poistného na sociálne poistenie a povinného príspevku na starobné dôchodkové sporenie.“.
6.
V § 13 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Licenčný orgán môže licenciu odňať, ak držiteľ licencie
a)
prestal spĺňať požiadavky na jej udelenie podľa tohto zákona,
b)
porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom,
c)
požiada o jej odňatie,
d)
nespĺňa podmienky určené v licencii.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
7.
V § 16 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Policajný zbor spolupracuje s dopravcom pri zisťovaní totožnosti cestujúceho, ktorý sa nepreukázal dokladom totožnosti podľa odseku 4. Policajný zbor je oprávnený poskytnúť dopravcovi identifikačné údaje cestujúceho v rozsahu a na účel podľa § 8 ods. 5.“.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako 6 až 9.
8.
V § 21 ods. 2 druhej vete sa čiarka za slovom „rekreačného“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a turistického“.
9.
V § 21 ods. 4 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo formou verejnej súťaže podľa tohto zákona“.
10.
V § 21 ods. 7 sa za slovo „záujme“ vkladajú slová „priamym zadaním“.
11.
V § 21 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Úhradu za záväzok zo zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme pri verejnej súťaži tvorí vysúťažená cena v prepočte na jednotku dopravného výkonu podľa súťažných podmienok verejnej súťaže.“.
Doterajšie odseky 8 až 16 sa označujú ako 9 až 17.
12.
V § 21 ods. 9 sa na konci úvodnej vety vkladá slovo „spravidla“ a v písmene d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podmienky celosieťovej tarify“.
13.
V § 21 ods. 9 písmeno f) znie:
„f)
spôsob výpočtu náhrady preukázateľnej straty z poskytnutých dopravných služieb15) pri zmluve zadanej priamo a harmonogram úhrad podľa odsekov 7 a 8,“.
14.
V § 21a sa vypúšťa slovo „medzinárodnú“ a slová „medzinárodnej“.
15.
Za § 21a sa vkladajú § 21b až 21j, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Verejná súťaž na uzavretie zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme
§ 21b
(1)
Verejnú súťaž na uzavretie zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme (ďalej len „verejná súťaž“) vyhlasuje objednávateľ dopravných služieb vo verejnej doprave.
(2)
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje verejnú súťaž uverejnením oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže na svojom webovom sídle.
(3)
Verejná súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov.
(4)
V oznámení o vyhlásení verejnej súťaže vyhlasovateľ súťaže určí lehotu na predloženie žiadostí o účasť a podmienky účasti.
(5)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže.
(6)
Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný vyhlasovateľ súťaže riadne odôvodniť a nemožno použiť lehotu podľa odseku 5, lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže.
§ 21c
(1)
Výzvu na predkladanie ponúk vyhlasovateľ súťaže pošle len záujemcom, ktorí požiadali o účasť v lehote podľa § 21b ods. 5 alebo 6 a preukázali splnenie podmienok účasti. Ponuku môže predložiť len záujemca, ktorého vyhlasovateľ súťaže vyzval na predloženie ponuky. Vybraný záujemca môže predložiť len jednu ponuku sám alebo v rámci konzorcia podnikov.
(2)
Výzva na predkladanie ponúk obsahuje
a)
odkaz na webové sídlo, na ktorom sú dostupné súťažné podklady,
b)
odkaz na uverejnené oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže,
c)
lehotu na predkladanie ponúk, adresu, na ktorú sa ponuky predkladajú, jazyk alebo jazyky, v ktorých možno predkladať ponuky,
d)
uvedenie všetkých dokumentov, ktoré sa majú predložiť,
e)
relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti kritérií, ak nie je uvedené v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže alebo v súťažných podkladoch,
f)
ďalšie potrebné informácie.
(3)
Ak nie je možné zverejniť súťažné podklady na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže, predložia sa ako príloha k výzve na predkladanie ponúk.
(4)
Lehotu na predkladanie ponúk určí vyhlasovateľ súťaže, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
(5)
Vyhlasovateľ verejnej súťaže nemôže uverejnené podmienky verejnej súťaže meniť alebo verejnú súťaž zrušiť, ibaže si toto právo v uverejnených podmienkach verejnej súťaže vyhradil a zmenu a zrušenie uverejnil spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky verejnej súťaže. Ak vyhlasovateľ zmení uverejnené podmienky verejnej súťaže, je povinný primerane predĺžiť lehotu na predloženie žiadosti o účasť alebo lehotu na predkladanie ponúk.
§ 21d
Predkladanie ponúk
(1)
Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Ak sa ponuka
a)
predkladá na elektronickom médiu, uvedie sa obchodné meno, sídlo, miesto podnikania uchádzača a heslo súťaže,
b)
doručuje prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, doručí sa v uzavretom obale s uvedením obchodného mena, sídla, miesta podnikania uchádzača a heslom súťaže.
(2)
Ak sa ponuka doručuje osobne alebo na elektronickom médiu, vyhlasovateľ súťaže vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky.
(3)
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.
§ 21e
Komisia
(1)
Vyhlasovateľ súťaže je povinný na vyhodnotenie ponúk zriadiť najmenej trojčlennú komisiu. Komisia musí mať nepárny počet členov. Komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov. Členovia komisie musia mať technické, ekonomické, dopravné alebo právnické vzdelanie; vyhlasovateľ súťaže je oprávnený spracúvať dokumenty v nevyhnutnom rozsahu na tento účel. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov.
(2)
Vyhlasovateľ súťaže môže na zabezpečenie transparentnosti vymenovať do komisie aj ďalších členov bez práva vyhodnocovať ponuky.
(3)
Člen komisie musí byť bezúhonný. Za bezúhonného sa na účely tohto ustanovenia považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin súvisiaci s verejným obstarávaním alebo za trestný čin súvisiaci s poskytovaním dopravných služieb.
(4)
Člen komisie nesmie byť osoba, ktorá je alebo počas jedného roka pred vymenovaním za člena komisie bola
a)
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo iného orgánu uchádzača, ktorým je právnická osoba,
b)
spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je uchádzačom alebo tichým spoločníkom uchádzača,
c)
zamestnancom uchádzača, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je uchádzač členom.
(5)
Členom komisie nesmie byť ani
a)
blízka osoba osoby uvedenej v odseku 4 a
b)
osoba, u ktorej možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti vo vzťahu k uchádzačovi alebo záujemcovi, najmä ak ide o osobu, ktorá sa podieľala na príprave dokumentov v danej verejnej súťaži na strane záujemcu alebo uchádzača alebo ktorej môže vzniknúť výhoda alebo ujma v súvislosti s výsledkom vyhodnotenia ponúk.
(6)
Člen komisie je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť vyhlasovateľovi súťaže, že nastali skutočnosti, pre ktoré nemôže byť členom komisie vždy, keď takéto skutočnosti v priebehu verejnej súťaže nastanú.
§ 21f
Otváranie ponúk
(1)
Vyhlasovateľ súťaže je povinný zverejniť na webovom sídle informáciu s uvedením dátumu otvárania ponúk aspoň päť pracovných dní vopred; bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať otváranie ponúk. Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponúk a následne otvorí ponuky. Po otvorení ponúk sa vykonajú všetky úkony podľa tohto zákona spočívajúce vo vyhodnotení týchto ponúk, podaní vysvetlenia, doplnení ponúk, vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.
(2)
Vyhlasovateľ súťaže písomne oznámi uchádzačom miesto a čas otvárania ponúk, pričom lehota medzi doručením oznámenia a otváraním ponúk nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní. Vyhlasovateľ súťaže je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Komisia overí neporušenosť ponúk a zverejní obchodné mená, sídla, miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených vyhlasovateľom súťaže na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje sa nezverejňujú.
(3)
Vyhlasovateľ súťaže najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania ponúk. Zápisnica obsahuje údaje zverejnené podľa odseku 2.
§ 21g
Vyhodnocovanie ponúk
(1)
Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek vyhlasovateľa súťaže na predmet verejnej súťaže a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky, a ak je to potrebné, aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
(2)
Ak sa javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k službe, ktorá je predmetom verejnej súťaže, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktorá je pre jej cenu podstatná. Vysvetlenie sa môže týkať najmä
a)
hospodárnosti a bezpečnosti poskytovaných služieb,
b)
technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie služby,
c)
osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
d)
dodržiavania povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,18d)
e)
dodržiavania povinností voči subdodávateľom.
(3)
Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.
(4)
Vyhlasovateľ súťaže vylúči ponuku, ak
a)
ponuka nespĺňa požiadavky na predmet verejnej súťaže uvedený v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky,
b)
uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa odseku 1 do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie uchádzačovi, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,
c)
uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou podľa odseku 1,
d)
uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,
e)
uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa odseku 2,
f)
uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk,
g)
uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejnej súťaže.
(5)
Vyhlasovateľ súťaže je povinný písomne oznámiť uchádzačovi vylúčenie s uvedením
a)
dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet verejnej súťaže určenými vyhlasovateľom súťaže,
b)
lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka.
(6)
Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v súťažných podkladoch, ktoré sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž.
(7)
O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia komisie. Zápisnica obsahuje najmä
a)
zoznam členov komisie,
b)
zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky,
c)
zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
d)
dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,
e)
poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky,
f)
dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou.
(8)
Zápisnica o vyhodnotení ponúk sa odovzdá vyhlasovateľovi súťaže.
(9)
Členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk počas vyhodnocovania ponúk.
(10)
Vyhlasovateľ súťaže je povinný po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, o zámere uzavrieť zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme a poradie uchádzačov na webovom sídle. Úspešnému uchádzačovi oznámia, že jeho ponuku prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.
§ 21h
Uzavretie zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme
(1)
Uzavretá zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
(2)
Vyhlasovateľ súťaže môže uzavrieť zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 21g ods. 10, ak nebola doručená námietka podľa § 21i ods. 1.
(3)
Ak bola doručená námietka v lehote podľa § 21i ods. 3, vyhlasovateľ súťaže môže uzavrieť zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme s úspešným uchádzačom najskôr piaty deň po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia podľa § 21i ods. 7 alebo rozhodnutia podľa § 21i ods. 12, ak odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zruší.
(4)
Ak námietka bola zamietnutá, vyhlasovateľ súťaže môže uzavrieť zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí námietky podľa § 21i ods. 5.
(5)
Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť vyhlasovateľovi súťaže riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme.
(6)
Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme alebo nie je splnená povinnosť podľa odseku 5, vyhlasovateľ súťaže môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.
§ 21i
Revízny postup
(1)
Uchádzač, záujemca alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom vyhlasovateľa súťaže, môže podať námietku proti
a)
podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže alebo vo výzve na predkladanie ponúk,
b)
podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých vyhlasovateľom súťaže,
c)
oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme,
d)
vylúčeniu z verejnej súťaže,
e)
vyhodnoteniu ponúk.
(2)
Námietka musí obsahovať
a)
identifikačné údaje osoby, ktorá podáva námietky,
b)
identifikačné údaje vyhlasovateľa súťaže,
c)
označenie verejnej súťaže, proti ktorej námietka smeruje,
d)
označenie porušenia postupu podľa odseku 1,
e)
opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov,
f)
návrh osoby, ktorá podáva námietky na jej vybavenie,
g)
podpis osoby, ktorá podáva námietky, alebo osoby oprávnenej za ňu konať.
(3)
Námietka musí byť v listinnej podobe, faxom alebo v elektronickej podobe doručená vyhlasovateľovi súťaže do 10 dní odo dňa oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk.
(4)
Ak námietka neobsahuje náležitosti podľa odseku 2 alebo ak nie je doručená v podobe podľa odseku 3, vyhlasovateľ súťaže najneskôr do troch pracovných dní po doručení námietky vyzve osobu, ktorá podala námietky na odstránenie jej nedostatkov. Doplnená námietka musí byť doručená do troch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy.
(5)
Ak osoba, ktorá podala námietku, nedoručí námietku v lehote podľa odseku 3 alebo ak námietka ani po výzve na odstránenie nedostatkov podľa odseku 4 nemá náležitosti podľa odseku 2 alebo po tejto výzve nie je doručená v podobe podľa odseku 3, vyhlasovateľ súťaže námietku zamietne a osobe, ktorá podala námietku, doručí zamietnutie námietky s odôvodnením do piatich pracovných dní od jej prevzatia.
(6)
Vyhlasovateľ súťaže sa nebude zaoberať námietkou v tej istej veci, v ktorej už postupovala podľa odseku 7. Táto skutočnosť sa v lehote podľa odseku 5 oznámi osobe, ktorá podala námietku s uvedením, akým spôsobom bola vec vybavená.
(7)
Vyhlasovateľ súťaže je povinný rozhodnúť o námietke v lehote 15 dní od jej doručenia. Vyhlasovateľ súťaže rozhoduje o námietke rozhodnutím. Vyhlasovateľ súťaže môže námietku zamietnuť alebo námietke vyhovieť a odstrániť nedostatky uvedené v námietke.
(8)
Voči rozhodnutiu podľa odseku 7 možno podať rozklad v lehote 15 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. O rozklade rozhoduje minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky na návrh ním zriadenej osobitnej komisie (ďalej len „odvolací orgán“).
(9)
Rozklad musí obsahovať
a)
identifikačné údaje osoby, ktorá rozklad podáva,
b)
označenie rozhodnutia, proti ktorému rozklad smeruje,
c)
opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov,
d)
návrh na rozhodnutie o rozklade,
e)
podpis osoby, ktorá rozklad podáva, alebo osoby oprávnenej za ňu konať.
(10)
Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to potrebné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
(11)
Odvolací orgán zastaví rozhodnutím konanie o rozklade, ak
a)
rozklad nebol podaný oprávnenou osobou,
b)
rozklad bol podaný po uplynutí lehoty,
c)
rozklad neobsahoval všetky náležitosti,
d)
osoba, ktorá rozklad podala, vzala späť podaný rozklad pred vydaním rozhodnutia o rozklade,
e)
odpadol dôvod konania.
(12)
Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak rozklad zamietne a rozhodnutie potvrdí.
(13)
Odvolací orgán rozhodne o rozklade do 30 dní odo dňa doručenia rozkladu.
(14)
Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu o rozklade nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie odvolacieho orgánu o rozklade je preskúmateľné súdom.
§ 21j
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
hospodárskym subjektom právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu poskytuje dopravné služby,
b)
záujemcom hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnej súťaži,
c)
uchádzačom hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku,
d)
súťažnými podkladmi písomné, grafické alebo iné podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane všetkých okolností, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18d znie:
„18d) Napríklad Zákonník práce, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 27 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie,“.
18.
V § 27 ods. 1 písm. e) sa za slovo „bezúhonnosť“ vkladajú slová „podľa § 11 ods. 2“.
20.
V § 36 ods. 1 písm. p) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podmienky poskytovania výhod prepravy po železniciach členských štátov združených v Organizácii pre spoluprácu železníc“.
22.
V § 42 ods. 2 písm. d) sa za slová „do 500 eur a“ vkladajú slová „možno uložiť“.
23.
V § 44 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
verejnej súťaže podľa § 21b až 21j.“.
24.
§ 44 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
V konaní podľa tohto zákona bezpečnostný orgán vydáva a doručuje preukazy rušňovodičov podľa § 34 ods. 1 písm. a) výlučne v listinnej podobe.29)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:
„29) § 17 ods. 1 a § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.“.
25.
Za § 46e sa vkladá § 46f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠46f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2019
(1)
Licencie na prevádzkovanie dopravy na vlečkách strácajú platnosť 15. marca 2019.
(2)
Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme uzatvorené podľa tohto zákona v znení účinnom do 14. marca 2019 zostávajú v platnosti do času, na ktorý boli uzatvorené.“.
26.
Príloha č. 5 sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2370 zo 14. decembra 2016, ktorou sa mení smernica 2012/34/EÚ, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 352, 23. 12. 2016).“.
Čl. IV
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 9/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14 ods. 2 časti vety za bodkočiarkou sa slová „inak je povinný poskytnúť identifikačné údaje“ nahrádzajú slovami „inak je povinný preukázať sa dokladom totožnosti na zaznamenanie identifikačných údajov potrebných“.
2.
V § 14 ods. 3 sa slová „poskytnúť identifikačné údaje“ nahrádzajú slovami „preukázať sa dokladom totožnosti na zaznamenanie identifikačných údajov“.
3.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Policajný zbor spolupracuje s dopravcom pri zisťovaní totožnosti cestujúceho, ktorý sa nepreukázal dokladom totožnosti podľa odseku 2. Policajný zbor je oprávnený poskytnúť dopravcovi identifikačné údaje cestujúceho v rozsahu a na účel podľa odseku 2.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2019 okrem čl. II a čl. III bodov 16, 19 a 21, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, a čl. I bodov 1, 38 až 55, 61, 62, 64, 65, 76 až 107, ktoré nadobúdajú účinnosť 16. júna 2020.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.