53/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.02.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

53
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 12. februára 2019 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2019 z 11. januára 2019 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike na rok 2019 z 20. decembra 2018 uzatvorená medzi Asociáciou vodárenských spoločností
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
3.
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2015 – 2020 z 15. septembra 2015 uzatvorený 16. októbra 2018 medzi Integrovaným odborovým zväzom
a
Úniou zamestnávateľov v civilnom letectve Slovenskej republiky.