51/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.02.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

51
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že Správny výbor Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách prijal 26. januára 2018 v Ženeve zmeny a doplnky v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (oznámenie č. 331/2010 Z. z., oznámenie č. 461/2010 Z. z., oznámenie č. 78/2013 Z. z., oznámenie č. 96/2015 Z. z. a oznámenie č. 9/2017 Z. z.).

Zmeny a doplnky nadobudli platnosť 1. januára 2019 v súlade s článkom 20 ods. 5 dohody a pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2019.

Do textu zmien a doplnkov možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky.