508/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

508
OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 426/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originalityV čl. I bode 15 § 49a ods. 2 majú slová „deviateho bodu a desiateho bodu“ správne znieť: „ôsmeho bodu a deviateho bodu“.