507/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

507
VYHLÁŠKA
Úradu vlády Slovenskej republiky
z 20. decembra 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach
Úrad vlády Slovenskej republiky podľa § 46 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j)
zápisnici z výberového konania a zázname z výberového konania,“.
Doterajšie písmená j) až l) sa označujú ako písmená k) až m).
2.
V § 2 ods. 1 písmeno n) znie:
„n)
údaj o požadovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, ak sa podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta vyžaduje na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste ovládanie cudzieho jazyka,“.
3.
V § 2 ods. 2 sa slová „ods. 15“ nahrádzajú slovami „ods. 14“.
4.
V § 2 ods. 3 sa vypúšťa slovo „znakového“.
5.
V § 3 ods. 1 písm. j) sa slová „ods. 15“ nahrádzajú slovami „ods. 14“.
6.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Požadovanými dokumentmi podľa § 2 ods. 1 písm. r) k žiadosti o zaradenie podanej v listinnej podobe sú:
a)
profesijný štruktúrovaný životopis,
b)
motivačný list,
c)
kópia dokladu o získaní
1.
úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (ďalej len „úplné stredné vzdelanie“) alebo vyššieho odborného vzdelania, ktorým je pri úplnom strednom vzdelaní a vyššom odbornom vzdelaní získanom v cudzine, okrem úplného stredného vzdelania a vyššieho odborného vzdelania získaného v Českej republike, kópia dokladu o jeho získaní spolu s kópiou jeho osvedčeného prekladu do štátneho jazyka alebo kópia dokladu o jeho získaní spolu s kópiou rozhodnutia podľa osobitného predpisu2) a pri úplnom strednom vzdelaní a vyššom odbornom vzdelaní získanom v Českej republike kópia dokladu o jeho získaní, alebo
2.
vysokoškolského vzdelania, ktorým je pri vysokoškolskom vzdelaní získanom v cudzine, okrem vysokoškolského vzdelania získaného v Českej republike, kópia dokladu o jeho získaní s kópiou dodatku k vysokoškolskému diplomu3) spolu s kópiou ich osvedčeného prekladu do štátneho jazyka alebo kópia dokladu o jeho získaní spolu s kópiou rozhodnutia podľa osobitného predpisu2) a pri vysokoškolskom vzdelaní získanom v Českej republike kópia dokladu o jeho získaní s kópiou dodatku k vysokoškolskému diplomu,3)
d)
čestné vyhlásenie o
1.
bezúhonnosti,
2.
ovládaní štátneho jazyka, ak má byť súčasťou výberového konania písomný test na overenie ovládania štátneho jazyka (ďalej len „test zo štátneho jazyka“); ak uchádzač nie je občanom Slovenskej republiky, čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka, kópia dokladu o úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky zo štátneho jazyka alebo kópia dokladu o úspešnom absolvovaní štátnej skúšky zo štátneho jazyka,
3.
ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni alebo kópia dokladu o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni, ak sa podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste vyžaduje ovládanie cudzieho jazyka,
4.
odbornej praxi, ak sa podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta vyžaduje na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste odborná prax,
5.
trvaní štátnozamestnaneckého pomeru uchádzača ku dňu prihlásenia sa do výberového konania alebo o evidovaní uchádzača v registri nadbytočných štátnych zamestnancov ku dňu prihlásenia sa do výberového konania, ak ide o vnútorné výberové konanie,
e)
iný dokument, ak je to potrebné.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:
„2) § 33 až 39 a § 60 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) § 33 ods. 3 písm. d) zákona č. 422/2015 Z. z.“.
7.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Pri vysokoškolskom vzdelaní získanom v Českej republike môže uchádzač na účel odseku 2 písm. c) druhého bodu kópiu dodatku k vysokoškolskému diplomu3) nahradiť kópiou rozhodnutia podľa osobitného predpisu.2)“.
8.
V § 4 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni, ak sa podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta vyžaduje na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste ovládanie cudzieho jazyka.“.
9.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Požadovanými dokumentmi podľa § 2 ods. 1 písm. r) k žiadosti o zaradenie podanej v elektronickej podobe sú dokumenty uvedené v § 3 ods. 2 písm. a) až c), písm. d) druhom bode až piatom bode a písm. e).“.
10.
V § 5 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „forma overenia“)“.
11.
V § 8 ods. 3 písm. a) tretí bod znie: „3. testu zo štátneho jazyka,“.
12.
V § 8 ods. 3 písm. a) sa za štvrtý bod vkladá nový piaty bod, ktorý znie:
5.
písomného testu na overenie úrovne ovládania práce s informačnými technológiami (ďalej len „test z práce s informačnými technológiami“),“.
Doterajšie body 5 až 7 sa označujú ako body 6 až 8.
13.
V § 8 ods. 3 písm. a) siedmy bod znie:
„7.
prípadovej štúdie, písomnej časti prípadovej štúdie alebo ústnej časti prípadovej štúdie,“.
14.
V § 8 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
môžu v ústnej časti výberového konania overovať prípadovou štúdiou alebo ústnou časťou prípadovej štúdie odborné vedomosti alebo schopnosti uchádzača, ak ich neoveruje odborník alebo inštitúcia podľa § 41 ods. 17 zákona,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).
15.
V § 10 ods. 1 prvej vete sa za slovo „pozostáva“ vkladajú slová „najmenej z 10 otázok a najviac“ a za slová „štátneho zamestnanca a“ sa vkladajú slová „najmenej z 15 otázok a najviac“.
16.
V § 10 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
17.
V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta štátneho zamestnanca je možné v odbornom teste získať celkovo 20 bodov a pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca celkovo 30 bodov.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
18.
V § 11 ods. 1 sa slová „s odborníkmi z“ nahrádzajú slovami „s odborníkom alebo inštitúciou pôsobiacou v“.
19.
V § 11 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorý nie je občanom Slovenskej republiky.“.
20.
V § 11 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „za každú správnu odpoveď je možné získať jeden bod.“.
21.
V § 11 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
22.
V § 12 ods. 1 sa slová „s odborníkmi z“ nahrádzajú slovami „s odborníkom alebo inštitúciou pôsobiacou v“.
23.
V § 12 odsek 6 znie:
„(6)
Na úspešné absolvovanie testu z cudzieho jazyka je potrebné získať najmenej
a)
9 bodov pri úrovniach A1 a A2,
b)
12 bodov pri úrovni B1,
c)
14 bodov pri úrovniach B2, C1 a C2.“.
24.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Test z práce s informačnými technológiami
(1)
Test z práce s informačnými technológiami zabezpečuje služobný úrad v spolupráci s odborníkom alebo inštitúciou pôsobiacou v oblasti informačných technológií alebo komunikačných technológií podľa § 41 ods. 17 zákona.
(2)
Test z práce s informačnými technológiami pozostáva najmenej z 5 písomných úloh a najviac z 10 písomných úloh; úlohy sa realizujú pomocou informačných technológií alebo komunikačných technológií.
(3)
V teste z práce s informačnými technológiami je možné získať celkovo 10 bodov.
(4)
Na úspešné absolvovanie testu z práce s informačnými technológiami je potrebné získať najmenej šesť bodov.“.
25.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:
㤠13a
(1)
Ak sa na riadny výkon štátnej služby vyžaduje na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste, že uchádzač má analytické, koncepčné a strategické myslenie na určitej úrovni, je možné testom na overenie schopností a vlastností overovať pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta štátneho zamestnanca alebo pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca len túto schopnosť uchádzača; primerane sa použijú ustanovenia § 13 ods. 1 a 2, ods. 3 prvej vety a ods. 4.
(2)
Výsledok testu na overenie schopností a vlastností podľa odseku 1 poskytuje výberovej komisii psychológ spolu s vyjadrením, či uchádzač spĺňa požadovanú úroveň analytického, koncepčného a strategického myslenia alebo nespĺňa požadovanú úroveň analytického, koncepčného a strategického myslenia; vyjadrenie má pre výberovú komisiu záväzný charakter.
(3)
Úspešným v teste na overenie schopností a vlastností podľa odseku 1 je uchádzač, ktorý podľa vyjadrenia psychológa spĺňa požadovanú úroveň analytického, koncepčného a strategického myslenia.“.
26.
V § 14 ods. 4 sa za slovo „odborníkov“ vkladajú slová „alebo inštitúcie pôsobiacej“.
27.
§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Priebeh výberového konania
(1)
Členovia výberovej komisie a uchádzači sú pred začatím výberového konania oboznámení s priebehom výberového konania a podmienkami v jednotlivých častiach výberového konania.
(2)
Písomná časť výberového konania môže pozostávať z týchto foriem overenia:
a)
všeobecný test,
b)
odborný test,
c)
test zo štátneho jazyka,
d)
test z cudzieho jazyka,
e)
test z práce s informačnými technológiami,
f)
test na overenie schopností a vlastností,
g)
prípadová štúdia alebo písomná časť prípadovej štúdie.
(3)
V ústnej časti výberového konania sa formy overenia uskutočňujú v tomto poradí:
a)
prípadová štúdia alebo ústna časť prípadovej štúdie,
b)
metóda hodnotiaceho centra,
c)
osobný pohovor.
(4)
Ak písomná časť výberového konania alebo ústna časť výberového konania pozostáva z viacerých foriem overenia, postupuje uchádzač na ďalšiu formu overenia až po úspešnom absolvovaní predchádzajúcej formy overenia, ak odsek 5 alebo odsek 6 neustanovuje inak; pri forme overenia podľa § 13 a 14 postupuje uchádzač na ďalšiu formu overenia až po jej absolvovaní.
(5)
Uchádzač, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, postupuje na ďalšiu formu overenia, aj keď neabsolvoval test zo štátneho jazyka, ak predloží služobnému úradu kópiu dokladu podľa § 3 ods. 2 písm. d) druhého bodu ku dňu prihlásenia sa do výberového konania.
(6)
Uchádzač postupuje na ďalšiu formu overenia, aj keď neabsolvoval test z cudzieho jazyka, ak predloží služobnému úradu kópiu dokladu o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni ku dňu prihlásenia sa do výberového konania a od jeho získania neuplynuli viac ako dva roky.
(7)
Ak sa výberové konanie skladá z písomnej časti a z ústnej časti, uchádzač postupuje do ústnej časti výberového konania, len ak vyhovie podmienkam písomnej časti výberového konania.
(8)
Výsledky uchádzačov z foriem overenia, ktoré sa realizovali pred osobným pohovorom, sa sprístupnia členom výberovej komisie.
(9)
Ak výberové konanie pozostáva z formy overenia podľa odseku 2 písm. c), d) alebo písm. f) alebo odseku 3 písm. b), body, ktoré uchádzač v tejto forme overenia získa, sa nezohľadnia v celkovom súčte jeho bodového hodnotenia dosiahnutého vo výberovom konaní.“.
28.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16a
Zápisnica z výberového konania a záznam z výberového konania
(1)
Zápisnica z výberového konania obsahuje
a)
identifikátor výberového konania,
b)
názov a sídlo služobného úradu,
c)
druh výberového konania,
d)
počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest,
e)
obsadzovanú funkciu,
f)
údaj o tom, či sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca,
g)
odbor štátnej služby,
h)
organizačný útvar,
i)
dátum, miesto a čas uskutočnenia výberového konania,
j)
zloženie výberovej komisie,
k)
meno, priezvisko a identifikátor uchádzača, ktorý sa prihlásil do výberového konania,
l)
meno, priezvisko a identifikátor uchádzača nezaradeného do výberového konania a dôvod nezaradenia uchádzača do výberového konania,
m)
priebeh výberového konania,
n)
formy overenia, z ktorých pozostávalo výberové konanie,
o)
meno, priezvisko a identifikátor uchádzača s výsledkom, ktorý dosiahol v jednotlivých formách overenia, spolu s počtom získaných bodov, ak je možné vo forme overenia získať body,
p)
určené poradie úspešnosti uchádzačov,
q)
odôvodnenie preferencie pre jedného z uchádzačov v prípade postupu podľa § 41 ods. 21 zákona,
r)
podľa vyhodnotenia výberového konania meno, priezvisko a identifikátor
1.
vybraného úspešného uchádzača,
2.
ďalšieho úspešného uchádzača,
3.
neúspešného uchádzača,
4.
uchádzača, ktorý sa nezúčastnil výberového konania,
s)
výsledok výberového konania,
t)
dátum podpísania zápisnice,
u)
iný údaj, ak je to potrebné.
(2)
Ak dôjde po uskutočnení výberového konania k zrušeniu obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta alebo zanikne dôvod na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta, k zápisnici z výberového konania sa vyhotoví a pripojí aj písomný záznam o tejto skutočnosti so stručným odôvodnením jej vzniku podpísaný generálnym tajomníkom služobného úradu.
(3)
Na záznam z výberového konania, ktoré je zrušené, sa primerane vzťahuje odsek 1 písm. a) až c), k) a l), t) a u). V zázname podľa prvej vety sa uvedie aj dôvod zrušenia výberového konania podľa zákona so stručným odôvodnením jeho vzniku.
(4)
Na záznam z výberového konania, ktoré je neúspešné z dôvodu podľa § 41 ods. 25 písm. c) až e) zákona, sa primerane vzťahuje odsek 1 písm. a) až c), i) až l), písm. r) štvrtý bod a písm. s) až u). V zázname podľa prvej vety sa uvedie aj dôvod neúspešnosti výberového konania podľa § 41 ods. 25 písm. c) až e) zákona.
(5)
Údaje, ktoré má obsahovať zápisnica z výberového konania, je možné uviesť v celom rozsahu v zápisnici z výberového konania alebo je možné časť týchto údajov uviesť na samostatnej listine, ktorá sa pripojí ako príloha k zápisnici z výberového konania; to platí primerane aj na údaje, ktoré má obsahovať záznam z výberového konania.“.
29.
V § 17 odsek 3 znie:
„(3)
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto sa ponúkne ďalšiemu úspešnému uchádzačovi v poradí, ak je zrejmé, že nedôjde k jeho obsadeniu vybraným úspešným uchádzačom, najmä ak vybraný úspešný uchádzač nepodá žiadosť o prijatie do štátnej služby v termíne podľa odseku 2 písm. j) alebo žiadosť o prijatie na obsadzované štátnozamestnanecké miesto v termíne podľa odseku 2 písm. k).“.
30.
V § 19 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „hromadné výberové konanie z absolventov“) a môže sa vyhlásiť aj na obsadenie väčšieho počtu štátnozamestnaneckých miest“.
31.
V § 20 vrátane nadpisu sa vypúšťajú slová „z absolventov“.
32.
V § 20 odsek 1 znie:
„(1)
Na prvú časť hromadného výberového konania sa primerane vzťahujú ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) až c), l) až n), r) až y) a ods. 3, § 3 ods. 1, ods. 2 písm. a) až c), písm. d) prvého bodu až tretieho bodu, písm. e) a ods. 3, § 4 ods. 1, § 5 písm. a) až e), j) až m), § 6 písm. a) až e), j) až l), § 7 ods. 2, § 8 ods. 3 písm. a) prvého bodu až štvrtého bodu a ods. 4, § 9 ods. 1, § 10 až 12, § 16 ods. 1, ods. 2 písm. a) až d), ods. 5, 6 a 9, § 16a ods. 1 písm. a) až c), i) až o), písm. r) tretieho bodu a štvrtého bodu, písm. s) až u), ods. 4 a 5 a § 17 ods. 1 písm. a) až c), f) a g).“.
33.
V § 20 ods. 5 sa slová „písm. a) až d) a písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až c), písm. d) druhom bode a treťom bode a písm. e)“.
34.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Zápisnica z prvej časti hromadného výberového konania obsahuje aj meno, priezvisko a identifikátor úspešného uchádzača.“.
35.
V § 21 vrátane nadpisu sa vypúšťajú slová „z absolventov“.
36.
V § 21 odsek 1 znie:
„(1)
Na druhú časť hromadného výberového konania sa primerane vzťahujú ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) až f), h) až y) a ods. 3, § 3 ods. 1, ods. 2 písm. a) až c), písm. d) prvého bodu a tretieho bodu, písm. e) a ods. 3, § 4, § 5 písm. a) až f), h) až m), § 6 písm. a) až f), h) až l), § 7, § 8, § 10, § 12, § 15 až 18.“.
37.
§ 22 vrátane nadpisu znie:
㤠22
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Pri výberových konaniach, ktoré boli vyhlásené do 31. decembra 2019, sa postupuje podľa tejto vyhlášky v znení účinnom do 31. decembra 2019.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Matúš Šutaj Eštok v. r.