506/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

506
VYHLÁŠKA
Úradu vlády Slovenskej republiky
z 20. decembra 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 128/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu údajov poskytovaných do registra výberových konaní, do registra úspešných absolventov a do registra nadbytočných štátnych zamestnancov
Úrad vlády Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 128/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu údajov poskytovaných do registra výberových konaní, do registra úspešných absolventov a do registra nadbytočných štátnych zamestnancov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Služobný úrad podľa § 15 ods. 2 písm. e) a f) zákona poskytuje do registra výberových konaní údaje podľa prílohy č. 1 trinásteho bodu.“.
2.
V § 2 ods. 4 sa za slová „prílohy č. 1“ vkladajú slová „prvého bodu až dvanásteho bodu“.
3.
V prílohe č. 1 prvom bode písm. f) a druhom bode písm. n) sa slová „ods. 15“ nahrádzajú slovami „ods. 14“.
4.
V prílohe č. 1 prvom bode písmeno r) znie:
„r)
údaj o požadovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, ak sa podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste vyžaduje ovládanie cudzieho jazyka,“.
5.
V prílohe č. 1 jedenástom bode písm. a) a dvanástom bode písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo druhú časť hromadného výberového konania“.
6.
V prílohe č. 1 jedenástom bode písm. c) a dvanástom bode písm. g) sa za slovom „zamestnanca“ vypúšťa čiarka a slová „ak ide o výberové konanie“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Matúš Šutaj Eštok v. r .