505/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

505
VYHLÁŠKA
Úradu vlády Slovenskej republiky
z 20. decembra 2019,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o systemizácii štátnozamestnaneckých miest, o štátnozamestnaneckom mieste vhodnom pre absolventa, o minimálnom počte štátnozamestnaneckých miest a o oznamovacej povinnosti služobného úradu
Úrad vlády Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 4 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 470/2019 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o
a)
systemizácii štátnozamestnaneckých miest (ďalej len „systemizácia“),
b)
štátnozamestnaneckom mieste vhodnom pre absolventa (ďalej len „absolventské miesto“),
c)
minimálnom počte štátnozamestnaneckých miest v organizačných útvaroch ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy,
d)
oznamovacej povinnosti služobného úradu podľa § 23 ods. 1 zákona.
§ 2
Systemizácia
(1)
Systemizácia sa vedie podľa organizačnej štruktúry služobného úradu.
(2)
Zo systemizácie služobného úradu vyplýva celkový počet štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade, zaradenie štátnozamestnaneckého miesta v organizačnej štruktúre, počet štátnozamestnaneckých miest štátnych zamestnancov v organizačných útvaroch, počet štátnozamestnaneckých miest vedúcich štátnych zamestnancov (ďalej len „vedúci zamestnanec“) a ich zaradenie v organizačnej štruktúre, počet absolventských miest a ich zaradenie v organizačných útvaroch.
(3)
Zo systemizácie správcu rozpočtovej kapitoly1) (ďalej len „správca“), ktorý je nadriadeným služobným úradom, vyplýva aj počet štátnozamestnaneckých miest určených pre jednotlivé podriadené služobné úrady.
(4)
Zo systemizácie správcu, ktorý má najmenej 150 štátnozamestnaneckých miest, okrem správcu, ktorým je Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky a Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, vyplýva aj počet určených absolventských miest.
(5)
Štátnozamestnanecké miesto je v systemizácii charakterizované opisom štátnozamestnaneckého miesta. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na štátnozamestnanecké miesto, na ktorom vykonáva štátnu službu štátny zamestnanec, ktorému patrí funkčný plat podľa § 126 ods. 4 zákona alebo podľa osobitného predpisu;2) takéto štátnozamestnanecké miesto je v systemizácii charakterizované označením funkcie podľa osobitného predpisu.3)
(6)
Počet štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade a v organizačnom útvare služobného úradu zodpovedá rozsahu a zložitosti vykonávaných činností podľa § 6 ods. 1, 2 a 4 zákona.
§ 3
Absolventské miesto
(1)
Počet absolventských miest určuje správca v systemizácii na kalendárny rok podľa prevádzkových možností; to nevylučuje možnosť určiť ďalšie absolventské miesta v systemizácii aj počas kalendárneho roka.
(2)
Absolventské miesto, ktoré nie je obsadené ani postupom podľa § 44 ods. 14 zákona, môže služobný úrad určiť v systemizácii ako štátnozamestnanecké miesto, ktoré nie je absolventským miestom; zároveň určí v systemizácii iné štátnozamestnanecké miesto ako absolventské miesto.
(3)
To isté štátnozamestnanecké miesto nemožno opätovne určiť za absolventské miesto, ak nie je obsadené do jedného roka odo dňa jeho určenia za absolventské miesto.
§ 4
Minimálny počet štátnozamestnaneckých miest v organizačných útvaroch
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy
(1)
Minimálny počet štátnozamestnaneckých miest vrátane štátnozamestnaneckých miest vedúcich zamestnancov a miest iných zamestnancov podľa osobitného predpisu4) v organizačných útvaroch ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy
a)
so schváleným limitom na rozpočtový rok najmenej 150 zamestnancov je v
1.
sekcii 15,
2.
odbore 5,
3.
kancelárii 4,
4.
oddelení 3,
5.
inom organizačnom útvare 3, ak nemá podľa organizačného poriadku postavenie sekcie, odboru alebo kancelárie,
b)
so schváleným limitom na rozpočtový rok menej ako 150 zamestnancov je v
1.
sekcii 12,
2.
odbore 4,
3.
kancelárii 3,
4.
oddelení 3,
5.
inom organizačnom útvare 3, ak nemá podľa organizačného poriadku postavenie sekcie alebo odboru.
(2)
Minimálny počet štátnozamestnaneckých miest podľa odseku 1 sa vzťahuje na organizačný útvar, ktorý riadi vedúci zamestnanec, ktorý je štátnym zamestnancom podľa zákona, ak odsek 3 neustanovuje inak.
(3)
Minimálny počet štátnozamestnaneckých miest podľa odseku 1 sa nevzťahuje na organizačný útvar,
a)
ktorý riadi vedúci zamestnanec vo verejnej funkcii alebo
b)
ktorého postavenie a pôsobnosť upravuje osobitný predpis.5)
§ 5
Oznamovacia povinnosť služobného úradu
Služobný úrad oznamuje údaje podľa § 23 ods. 1 zákona Úradu vlády Slovenskej republiky
a)
do 15. januára podľa stavu k 1. januáru,
b)
do 15. júla podľa stavu k 1. júlu.
§ 6
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 302/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest v znení vyhlášky č. 363/2018 Z. z.
§ 7
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Matúš Šutaj Eštok v. r.
1)
§ 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad § 14 ods. 9 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Napríklad § 22 ods. 1 až 6 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z.
4)
Napríklad zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad § 6 zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 372/2018 Z. z., § 10 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z.