504/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

504
VYHLÁŠKA
Úradu vlády Slovenskej republiky
z 20. decembra 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 136/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení
Úrad vlády Slovenskej republiky podľa § 123 ods. 10 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 136/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „komisia“)“.
2.
V § 1 písm. e) sa za slová „generálneho tajomníka“ vkladajú slová „služobného úradu (ďalej len „generálny tajomník“)“.
3.
V § 2 odsek 5 znie:
„(5)
Na začiatku hodnotiaceho rozhovoru hodnotiteľ zhodnotí vykonávanie štátnej služby hodnoteným štátnym zamestnancom za hodnotené obdobie v každej hodnotenej oblasti. Na dosiahnutie aktívnej účasti hodnoteného štátneho zamestnanca na objektívnom zhodnotení vykonávania štátnej služby umožní hodnotiteľ štátnemu zamestnancovi vyjadriť sa k zhodnoteniu a uviesť ďalšie výsledky, ktoré dosiahol v hodnotenom období. Následne hodnotiteľ ústne oboznámi štátneho zamestnanca s výsledkom služobného hodnotenia. Ak štátny zamestnanec dosiahne štandardné výsledky, uspokojivé výsledky alebo neuspokojivé výsledky, hodnotiteľ oboznámi štátneho zamestnanca aj s odporučeniami na zlepšenie vykonávania štátnej služby. V závere hodnotiaceho rozhovoru umožní hodnotiteľ štátnemu zamestnancovi vyjadriť sa k výsledku služobného hodnotenia a k odporučeniam na zlepšenie vykonávania štátnej služby, ak sú štátnemu zamestnancovi odporučené.“.
4.
V § 2 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Ak štátny zamestnanec v služobnom hodnotení dosiahne uspokojivé výsledky alebo neuspokojivé výsledky, hodnotiteľ vo vyhotovení služobného hodnotenia náležite písomne odôvodní výsledok služobného hodnotenia v každej hodnotenej oblasti. Hodnotiteľ môže písomne odôvodniť výsledok služobného hodnotenia v každej hodnotenej oblasti aj vtedy, ak štátny zamestnanec dosiahne v služobnom hodnotení vynikajúce výsledky, veľmi dobré výsledky alebo štandardné výsledky.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
5.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Odborné vedomosti štátneho zamestnanca sa hodnotia z hľadiska osvojenia si potrebných poznatkov, kvality a rozsahu získaných vedomostí a schopnosti používať osvojené poznatky a získané vedomosti pri vykonávaní štátnej služby.“.
6.
Nadpis § 5 znie: „Komisia“.
7.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová „pre služobné hodnotenie (ďalej len „komisia“)“.
8.
V § 6 sa vypúšťajú slová „podľa § 123 ods. 7 zákona“.
9.
V § 7 ods. 2 sa slovo „nevyhovel“ nahrádza slovom „nevyhovie“.
10.
V § 7 ods. 4 sa slovo „nevyhovela“ nahrádza slovom“nevyhovie“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Matúš Šutaj Eštok v. r.