498/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020 do 31.08.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

498
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 20. decembra 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. b) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania, sa mení a dopĺňa takto:
3.
V nadpise § 22 sa slová „jednotlivo vyrobené“ nahrádzajú slovom „jednotlivé“.
4.
V § 22 ods. 1 úvodnej vete sa slová „Jednotlivo vyrobené“ nahrádzajú slovom „Jednotlivé“.
5.
V § 22 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
označenie pre pomalé vozidlá.“.
6.
V § 22 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2)
Jednotlivé vozidlo s obmedzenou prevádzkou nesmie presahovať najväčšiu rýchlosť 25 km · h-1.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
7.
V § 22 ods. 3 sa slová „jednotlivo vyrobeného“ nahrádzajú slovom „jednotlivého“.
8.
§ 22 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Identifikačné číslo vozidla VIN na jednotlivé vozidlo, ktoré je vyrobené
a)
po domácky, umiestňuje jednotlivý výrobca,
b)
komerčne, umiestňuje výrobca vozidla.
(5)
Jednotlivé vozidlo s obmedzenou prevádzkou, ktoré je komerčne vyrobené, musí spĺňať základné technické požiadavky na výrobný štítok vozidla.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I bodov 1, 2 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2020.
Arpád Érsek v. r.