498/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

498
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 20. decembra 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. b) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania, sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa citácia „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov.“ a na konci sa pripája táto citácia: „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14. 6. 2018).“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa citácia „Časť B prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/2013 Z. z.“ a na konci sa pripája táto citácia: „Príloha I časť B nariadenia (EÚ) 2018/858.“.
3.
V nadpise § 22 sa slová „jednotlivo vyrobené“ nahrádzajú slovom „jednotlivé“.
4.
V § 22 ods. 1 úvodnej vete sa slová „Jednotlivo vyrobené“ nahrádzajú slovom „Jednotlivé“.
5.
V § 22 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
označenie pre pomalé vozidlá.“.
6.
V § 22 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Jednotlivé vozidlo s obmedzenou prevádzkou nesmie presahovať najväčšiu rýchlosť 25 km · h-1.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
7.
V § 22 ods. 3 sa slová „jednotlivo vyrobeného“ nahrádzajú slovom „jednotlivého“.
8.
§ 22 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Identifikačné číslo vozidla VIN na jednotlivé vozidlo, ktoré je vyrobené
a)
po domácky, umiestňuje jednotlivý výrobca,
b)
komerčne, umiestňuje výrobca vozidla.
(5)
Jednotlivé vozidlo s obmedzenou prevádzkou, ktoré je komerčne vyrobené, musí spĺňať základné technické požiadavky na výrobný štítok vozidla.“.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25) Dodatok 2 časti I prílohy II nariadenia (EÚ) 2018/858.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I bodov 1, 2 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2020.
Arpád Érsek v. r.