497/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

497
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. decembra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2017 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16 ods. 4 písm. c) sa slová „ovocných sadov alebo vinohradov, ak ide o operácie podľa § 15 písm. a) alebo písm. c)“ nahrádzajú slovami „vinohradov, ak ide o operáciu podľa § 15 písm. c)“.
2.
V § 36 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „ovocných sadov alebo“.
3.
V § 40 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
Poznámka pod čiarou k odkazu 53 sa vypúšťa.
4.
V § 40 ods. 11 písm. b) sa slová „§ 39 ods. 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 39 písm. a)“ a slová „§ 39 ods. 1 písm. b) až d)“ sa nahrádzajú slovami „§ 39 písm. b) až d)“.
5.
V § 53 ods. 3 sa nad slovo „neposkytne“ umiestňuje odkaz 60b.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60b znie:
„60b) Čl. 19 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 v platnom znení.“.
6.
Za § 60c sa vkladá § 60d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠60d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2020
Na posudzovanie splnenia podmienok poskytnutia platby, o ktorú žiadateľ požiadal do 31. januára 2020, sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 31. januára 2020.“.
7.
V prílohe č. 16a vo vysvetlivke „Kód udalosti“ sa vypúšťajú slová „predaj neregistrovanému držiteľovi,“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2020.
Peter Pellegrini v. r.