496/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

496
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. decembra 2019,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 186/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2014 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 2 treťom bode sa za slová „Čakanka šalátová (Cichorium intybus var. foliosum)“ vkladajú slová „(skupina čakanky obyčajné, skupina čakanky obyčajné siate listové – šalátové)“, za slová „Čakanka priemyselná (Cichorium intybus)“ vkladajú slová „(skupina čakanky obyčajné siate cigóriové – priemyselné)“, za slová „Cvikla (Beta vulgaris var. Conditiva)“ vkladajú slová „(skupina repy obyčajné)“, za slová „Karfiol (Brassica oleracea convar. Botrytis var. Botrytis)“ vkladajú slová „(skupina karfioly)“, za slová „Kapustoviny iné ako karfiol (Brassica oleracea)“ vkladajú slová „(iné ako skupina karfioly)“, za slová „Mangold (Beta vulgaris var. Vulgaris)“ vkladajú slová „(iné ako skupina repy obyčajné)“ a za slová „Okrúhlica (Brassica rapa var. Rapa) a čínska kapusta“ vkladajú slová „(skupina kapusty čínske, skupina okruhlice)“.
2.
V prílohe č. 3 treťom bode sa za slová „Čakanka šalátová (Cichorium intybus var. foliosum)“ vkladajú slová „(skupina čakanky obyčajné, skupina čakanky obyčajné siate listové – šalátové)“ a za slová „Čakanka priemyselná (Cichorium intybus)“ vkladajú slová „(skupina čakanky obyčajné siate cigóriové – priemyselné)“.
3.
Príloha č. 4 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/990 zo 17. júna 2019, ktorou sa mení zoznam rodov a druhov uvedený v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice Rady 2002/55/ES, v prílohe II k smernici Rady 2008/72/ES a v prílohe k smernici Komisie 93/61/EHS (Ú. v. EÚ L 160, 18. 6. 2019).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2020.
Peter Pellegrini v. r.