495/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

495
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. decembra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 470/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 565/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 489/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 219/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 394/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 22/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 114/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 273/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2017 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/2018 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 173/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 27 písm. b) sa slovo „pätnásteho“ nahrádza slovom „tridsiateho“.
2.
Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2020
Doba registrácie odrody viniča alebo odrody chmeľu podľa § 3 ods. 27 písm. b) v znení účinnom od 1. júla 2020 sa vzťahuje aj na odrodu registrovanú do 30. júna 2020.“.
3.
V prílohe č. 1 časť B znie:
„ČASŤ B
ZELENINY
Allium cepa L.
—skupina Cepa (cibuľa, cibuľa kuchynská nakopená)
—skupina Aggregatum (šalotka)
Allium fistulosum L. (cesnak zimný)
—všetky odrody
Allium porrum L. (pór)
—všetky odrody
Allium sativum L. (cesnak)
—všetky odrody
Allium schoenoprasum L. (cesnak pažítkový)
—všetky odrody
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (trebuľka voňavá)
—všetky odrody
Apium graveolens L.
—skupina zelery
—skupina zelerovité
Asparagus officinalis L. (špargľa)
—všetky odrody
Beta vulgaris L.
—skupina repy obyčajné (cvikla vrátane repy cheltenhamskej)
—skupina repy listové (repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová – mangold)
Brassica oleracea L.
—skupina kely
—skupina karfioly
—skupina Capitata (červená a biela kapusta)
—skupina kely ružičkové
—skupina kaleráby
—skupina kely hlávkové
—skupina brokolice (kapusta obyčajná špargľová)
—skupina kapusty listové
—skupina Tronchuda (kapusta bezhlávková)
Brassica rapa L.
—skupina kapusty čínske
—skupina okrúhlice
Capsicum annuum L. (paprika ročná štipľavá alebo sladká)
—všetky odrody
Cichorium endivia L. (čakanka)
—všetky odrody
Cichorium intybus L.
—skupina čakanky obyčajné
—skupina čakanky obyčajné siate listové (šalátové)
—skupina čakanky obyčajné siate cigóriové (priemyselné)
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (dyňa červená)
—všetky odrody
Cucumis melo L. (melón cukrový)
—všetky odrody
Cucumis sativus L.
—skupina uhorky
—skupina uhorky nakladačky
Cucurbita maxima Duchesne (tekvica)
—všetky odrody
Cucurbita pepo L. (tekvica obyčajná vrátane tekvice veľkoplodej a patizónu alebo cukety vrátane patizónov nezrelých)
—všetky odrody
Cynara cardunculus L.
—skupina artičoky zeleninové
—skupina artičoky kardové
Daucus carota L. (mrkva a mrkva kŕmna)
—všetky odrody
Foeniculum vulgare Mill. (fenikel)
—skupina Azoricum
Lactuca sativa L. (šalát)
—všetky odrody
Solanum lycopersicum L. (rajčiak jedlý)
—všetky odrody
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
—skupina petržlenové vňate
—skupina korene petržlenu
Phaseolus coccineus L. (fazuľa šarlátová)
—všetky odrody
Phaseolus vulgaris L.
—skupina fazule záhradné kríčkovité
—skupina fazule záhradné tyčové
Pisum sativum L.
—skupina hrachy siate pravé lúskavé
—skupina hrachy siate stržňové
—skupina hrachy siate cukrové
Raphanus sativus L.
—skupina reďkvi siate
—skupina reďkvi siate čierne
Rheum rhabarbarum L. (rebarbora)
—všetky odrody
Scorzonera hispanica L. (hadomor španielsky)
—všetky odrody
Solanum melongena L. (baklažán)
—všetky odrody
Spinacia oleracea L. (špenát)
—všetky odrody
Valerianella locusta (L.) Laterr. (valeriánka poľná)
—všetky odrody
Vicia faba L. (bôb obyčajný)
—všetky odrody
Zea mays L.
—skupina kukurice sladké
—skupina kukurice pukancové
Hybridy všetkých uvedených druhov a skupín.“.
4.
V prílohe č. 4 deviaty bod znie:
„9.
Smernica Rady 2008/72/ES z 15. júla 2008 o uvádzaní množiteľského a sadivového zeleninového materiálu iného ako osivo na trh (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 205, 1. 8. 2008) v znení vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2013/166/EÚ z 2. apríla 2013
(Ú. v. EÚ L 94, 4. 4. 2013).“.
5.
Príloha č. 4 sa dopĺňa tridsiatym prvým bodom, ktorý znie:
„31.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/990 zo 17. júna 2019, ktorou sa mení zoznam rodov a druhov uvedený v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice Rady 2002/55/ES, v prílohe II k smernici Rady 2008/72/ES a v prílohe k smernici Komisie 93/61/EHS (Ú. v. EÚ
L 160, 18. 6. 2019).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2020.
Peter Pellegrini v. r.