494/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

494
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. decembra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 54/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 54/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 17 vrátane nadpisu znie:
㤠17
Transpozičné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.
2.
V prílohe č. 1 tabuľke stĺpci rod a druh sa slová „Allium ascalonicum“ nahrádzajú slovami „Allium cepa – skupina Aggregatum“, slová „Allium cepa“ sa nahrádzajú slovami „Allium cepa – skupina Cepa“, slová „Brassica pekiniensis“ sa nahrádzajú slovami „Brassica rapa – skupina kapusty čínske“ a slová „Lycopersicon lycopersicum“ sa nahrádzajú slovami „Solanum lycopersicum“.
3.
Nadpis prílohy č. 2 znie:
„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
4.
V prílohe č. 2 prvý bod znie:
„1.
Smernica Rady 2008/72/ES z 15. júla 2008 o uvádzaní množiteľského a sadivového zeleninového materiálu iného ako osivo na trh (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 205, 1. 8. 2008) v znení vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2013/166/EÚ z 2. apríla 2013 (Ú. v. EÚ L 94, 4. 4. 2013) a v znení vykonávacej smernice Komisie 2013/45/EÚ zo 7. augusta 2013 (Ú. v. EÚ L 213, 8. 8. 2013).“.
5.
Príloha č. 2 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/990 zo 17. júna 2019, ktorou sa mení zoznam rodov a druhov uvedený v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice Rady 2002/55/ES, v prílohe II k smernici Rady 2008/72/ES a v prílohe k smernici Komisie 93/61/EHS (Ú. v. EÚ L 160, 18. 6. 2019).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2020.
Peter Pellegrini v. r.