471/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

471
ZÁKON
z 3. decembra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z., zákona č. 57/1999 Z. z., zákona č. 447/2000 Z. z., zákona č. 175/2002 Z. z., zákona č. 668/2002 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 94/2006 Z. z., zákona č. 598/2006 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 236/2011 Z. z., zákona č. 532/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 97/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 443/2015 Z. z., zákona č. 340/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4a ods. 2 sa na konci druhej vety pripájajú slová „a bezúhonnosť“, za druhú vetu sa vkladá nová tretia a štvrtá veta, ktoré znejú: „Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;1bb) tieto údaje kancelária národnej rady bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“ a na konci sa pripája táto veta: „Podmienku bezúhonnosti musí asistent poslanca spĺňať po celý čas vykonávania funkcie asistenta poslanca; o strate bezúhonnosti je asistent poslanca povinný informovať poslanca a kanceláriu národnej rady bezodkladne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1bb znie:
„1bb) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak prezident po skončení výkonu jeho funkcie začne vykonávať inú funkciu ústavného činiteľa Slovenskej republiky podľa § 1, po dobu výkonu tejto funkcie sa mu pozastaví vyplácanie platu podľa odseku 2 a neposkytuje sa mu služba ochrany určených osôb náležiaca prezidentovi.4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a) § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I bodu 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.