47/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

47
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 12. februára 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 67/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 16 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 67/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. b) sa slová „0 do 79 rokov veku v skupinách po piatich rokoch“ nahrádzajú slovami „5 do 79 rokov veku v skupinách po piatich rokoch, osobitne v skupine od 0 do dovŕšenia 1 roku veku, osobitne v skupine od 1 roku veku do 4 rokov veku“.
2.
V § 1 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Na výpočet mesačného prerozdeľovania sa určuje za každú zdravotnú poisťovňu počet poistencov zaradených do viacročných nákladových skupín vychádzajúci z údajov oznámených podľa odseku 4; ak sa poistenec nachádza v zozname podľa § 27 ods. 2 písm. b) zákona a zároveň aj v zozname podľa § 27 ods. 2 písm. c) zákona, zaradí sa do viacročnej nákladovej skupiny iba raz. Celkový počet poistencov zaradených do jednotlivých viacročných nákladových skupín za každú zdravotnú poisťovňu samostatne je súčasťou rozhodnutia o mesačnom prerozdeľovaní.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
3.
V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Údaj o počte poistencov zaradených do jednotlivých viacročných nákladových skupín podľa § 27c ods. 1 až 4 zákona za rozhodujúce obdobie za každú zdravotnú poisťovňu sa určuje ako súčet poistencov zaradených do viacročných nákladových skupín za jednotlivé kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia podľa § 1 ods. 6. Celkový počet poistencov zaradených do viacročných nákladových skupín za každú zdravotnú poisťovňu samostatne je súčasťou rozhodnutia o ročnom prerozdeľovaní.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
4.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2019
Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od
1. marca 2019 sa vykoná prvýkrát v marci 2019 za január 2019. Ročné prerozdeľovanie poistného podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 1. marca 2019 sa vykoná prvýkrát v roku 2020 za rok 2019.“.
5.
V prílohe č. 1 tabuľke sa riadok „od 0 rokov do 4 rokov vrátane“ nahrádza novými dvoma riadkami tak, že prvý nový riadok má označenie „od 0 rokov do dovŕšenia 1 roku“ a druhý nový riadok má označenie „od 1 roku do 4 rokov“.
6.
V prílohe č. 4 časti „Textový formát na zasielanie údajov podľa § 27 ods. 2 písm. f) zákona“ sa v tabuľke popisujúcej telo dávky dopĺňa riadok 7, ktorý znie:
„7. Číslo viacročnej nákladovej skupiny poistenca P INT 1-2
.“.
7.
V prílohe č. 4 časti „Textový formát na zasielanie údajov podľa § 27 ods. 2 písm. f) zákona“ sa vo vysvetlivkách pod tabuľkou dopĺňa vysvetlivka k riadku 7, ktorá znie:
„7.
Uvádza sa číslo viacročnej nákladovej skupiny poistenca. Uvádza sa celé číslo v intervale od 1 do x, pričom x je celkový počet viacročných nákladových skupín.“.
8.
V prílohe č. 4 časť „xsd schéma na zasielanie údajov podľa § 27 ods. 2 písm. f) zákona“ znie:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2019.
Andrea Kalavská v. r.