468/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

468
ZÁKON
z 3. decembra 2019
o štátnom rozpočte na rok 2020
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2020 sa rozpočtujú sumou 15 792 695 566 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020 sa určujú sumou 18 560 877 994 eur.
(2)
Schodok štátneho rozpočtu na rok 2020 sa určuje sumou 2 768 182 428 eur.
(3)
Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2020 je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2020 je uvedené v prílohách č. 2 a 3. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády Slovenskej republiky sú uvedené v prílohe č. 4.
(5)
Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2020 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5, v celkovej sume 1 635 356 391 eur; z toho do rozpočtov obcí 1 043 381 247 eur a do rozpočtov vyšších územných celkov 591 975 144 eur.
(6)
Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2020 rozpočtujú v celkovej sume 86 198 153 eur; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.
(7)
Celková platba za poistencov štátu1) na verejné zdravotné poistenie na rok 2020 je uvedená v prílohe č. 7.
§ 2
(1)
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo na základe splnomocnenia vlády minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2020 uvedené v prílohách č. 2 až 7, pričom ustanovenia osobitného predpisu o vykonávaní rozpočtových opatrení2) tým nie sú dotknuté. Vláda alebo na základe splnomocnenia vlády minister financií Slovenskej republiky vykonáva v roku 2020 úpravy v systemizácii podľa osobitných predpisov.3)
(2)
Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2020 podľa § 1 ods. 2.
§ 3
(1)
Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4) na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzavretej pred 1. januárom 2018 sa na rok 2020 určuje vo výške 0 % ročne.
(2)
Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4) na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzavretej pred 1. januárom 2018 sa na rok 2020 určuje vo výške 2 % ročne.
(3)
Štátny príspevok pre mladomanželov poskytovaný mladomanželom z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu5) sa na rok 2020 určuje vo výške 3 % ročne.
§ 4
(1)
Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2020 je 5 400 314 256 eur.6)
(2)
Vláda je oprávnená v roku 2020 prevziať rámcový úver od Rozvojovej banky Rady Európy na účely spolufinancovania prioritných projektov v rámci Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020 do výšky 400 000 000 eur.
(3)
Vláda je oprávnená v roku 2020 prevziať rámcový úver od Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte na roky 2020 až 2022 v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu do výšky 300 000 000 eur.
(4)
Vláda je oprávnená v roku 2020 prevziať rámcový úver od Európskej investičnej banky na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte na roky 2020 až 2022 v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu do výšky 300 000 000 eur.
§ 5
(1)
Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Národného bezpečnostného úradu a príslušníkov finančnej správy7) sa v roku 2020 zvýšia o 10 % od 1. januára 2020.
(2)
Hodnostné platy profesionálnych vojakov8) sa v roku 2020 zvýšia o 10 % od 1. januára 2020. Ak osobitný predpis9) ustanoví nové hodnostné platy profesionálnych vojakov, tieto nové hodnostné platy sa v roku 2020 zvýšia o 0 %.
§ 6
(1)
Vodohospodárska výstavba, š. p., odvedie za rok 2020 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení10) (ďalej len „osobitný odvod“) v sume 200 000 eur.
(2)
Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedie Vodohospodárska výstavba, š. p., na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky preddavok v sume 200 000 eur do 31. októbra 2020.
(3)
Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2020.
(4)
Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži Vodohospodárska výstavba, š. p., prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu;11) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu11) zostávajú nedotknuté.
§ 7
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.
1)
§ 13 ods. 14 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 15 až 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 212/2003 Z. z.
§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
§ 11 ods. 5 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 74 ods. 3 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 122ya ods. 12 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z.
5)
§ 88a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 4 ods. 3 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 157 ods. 1 zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. 377/2019 Z. z.
10)
§ 8 ods. 3 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
11)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.
Príloha č. 2 k zákonu č. 468/2019 Z. z.
Príloha č. 3 k zákonu č. 468/2019 Z. z.
Príloha č. 6
k zákonu č. 468/2019 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2020
(v eurách)


Rezerva vlády SR 5 000 000
Rezerva predsedu vlády SR 1 500 000
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii 79 698 153
Spolu 86 198 153
Príloha č. 7
k zákonu č. 468/2019 Z. z.
CELKOVÁ PLATBA ZA POISTENCOV ŠTÁTU NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE NA ROK 2020
(v eurách)


Celková platba za poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie 1 139 028 589