461/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

461
ZÁKON
z 5. decembra 2019,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 280/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z. a zákona č. 154/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
zlúčením operačných programov zmena operačných programov podľa osobitného predpisu,12a) v dôsledku ktorej dochádza k zániku jedného alebo viacerých operačných programov včlenením do iného existujúceho operačného programu, ktorý sa tým stáva nástupníckym operačným programom; zlúčenie operačných programov je účinné dňom nasledujúcim po dni oznámenia o schválení žiadosti o zmenu nástupníckeho operačného programu Európskou komisiou podľa osobitného predpisu,12a) ktorej obsahom je včlenenie jedného alebo viacerých zanikajúcich operačných programov do iného existujúceho operačného programu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a) Čl. 30 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.“.
2.
V § 7 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Konkrétne rozdelenie úloh medzi riadiacim orgánom a sprostredkovateľským orgánom upraví písomná zmluva podľa § 8 ods. 2.“.
3.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:
„(10)
Ak dôjde k zlúčeniu operačných programov, realizácia zanikajúceho operačného programu podľa § 7 a riadenie zanikajúceho operačného programu podľa osobitného predpisu43a) prechádza na riadiaci orgán nástupníckeho operačného programu, ktorý je právnym nástupcom riadiaceho orgánu zanikajúceho operačného programu v celom rozsahu ku dňu účinnosti zlúčenia operačných programov.
(11)
Ak po zlúčení operačných programov koná podľa odseku 12 alebo podľa § 54 riadiaci orgán zanikajúceho operačného programu, koná v postavení riadiaceho orgánu nástupníckeho operačného programu.
(12)
Riadiaci orgán zanikajúceho operačného programu je zodpovedný voči riadiacemu orgánu nástupníckeho operačného programu za nedostatky a iné finančné záväzky, ktoré vznikli z konania alebo opomenutia konania riadiaceho orgánu zanikajúceho operačného programu do zlúčenia operačných programov a za nedostatky a iné finančné záväzky, ktoré vznikli z konania alebo opomenutia konania riadiaceho orgánu zanikajúceho operačného programu podľa odseku 11 po zlúčení operačných programov; v týchto prípadoch poskytovateľ, ktorý bol riadiacim orgánom zanikajúceho operačného programu, zisťuje a rieši nezrovnalosti, prijíma nápravné opatrenia vo forme finančných opráv a vysporiadania finančných vzťahov a iných nápravných opatrení.85) Zodpovednosť riadiaceho orgánu nástupníckeho operačného programu podľa osobitného predpisu40) tým nie je dotknutá.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:
„43a) Čl. 125 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.“.
4.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Ak po zlúčení operačných programov koná podľa odseku 8 alebo podľa § 54 sprostredkovateľský orgán zanikajúceho operačného programu, koná v postavení sprostredkovateľského orgánu nástupníckeho operačného programu.
(8)
Sprostredkovateľský orgán zanikajúceho operačného programu je zodpovedný voči riadiacemu orgánu nástupníckeho operačného programu za nedostatky a iné finančné záväzky, ktoré vznikli z konania alebo opomenutia konania sprostredkovateľského orgánu zanikajúceho operačného programu do zlúčenia operačných programov a za nedostatky a iné finančné záväzky, ktoré vznikli z konania alebo z opomenutia konania sprostredkovateľského orgánu zanikajúceho operačného programu podľa odseku 7 po zlúčení operačných programov; v týchto prípadoch poskytovateľ alebo jeho rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ak bola sprostredkovateľským orgánom zanikajúceho operačného programu, zisťuje a rieši nezrovnalosti, prijíma nápravné opatrenia vo forme finančných opráv a vysporiadania finančných vzťahov a iných nápravných opatrení85) a plní ďalšie úlohy v súlade so zmluvou podľa odseku 2 alebo podľa § 7 ods. 3.“.
5.
Za § 53 sa vkladajú § 54 a 55, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠54
Spoločné ustanovenia týkajúce sa zlúčenia operačných programov
(1)
Právne účinky výzvy alebo vyzvania vyhlásené poskytovateľom zanikajúceho operačného programu zostávajú po zlúčení operačných programov zachované.
(2)
Zhodnotenie projektových zámerov vykonané podľa § 18 v rámci zanikajúceho operačného programu neskončené vypracovaním hodnotiacej správy podľa § 18 ods. 6 do zlúčenia operačných programov, dokončuje po zlúčení operačných programov poskytovateľ zanikajúceho operačného programu, ktorý posudzovanie začal.
(3)
Právne účinky hodnotiacich správ vydaných podľa § 18 v rámci zanikajúceho operačného programu zostávajú po zlúčení operačných programov zachované.
(4)
Konania začaté podľa § 19 alebo 21 v rámci zanikajúceho operačného programu, a právoplatne neskončené do zlúčenia operačných programov, dokončuje po zlúčení operačných programov poskytovateľ zanikajúceho operačného programu, ktorý konanie začal.
(5)
Konania začaté podľa § 23 alebo 24 v rámci zanikajúceho operačného programu, právoplatne neskončené do zlúčenia operačných programov, dokončuje po zlúčení operačných programov štatutárny orgán poskytovateľa zanikajúceho operačného programu, ktorý konanie začal. Preskúmanie podnetu podľa § 24 neskončené do zlúčenia operačných programov dokončuje po zlúčení operačných programov štatutárny orgán poskytovateľa zanikajúceho operačného programu. Konania začaté podľa § 41 alebo 41a v rámci zanikajúceho operačného programu, právoplatne neskončené do zlúčenia operačných programov, dokončuje po zlúčení operačných programov správny orgán, ktorý konanie začal.
(6)
Úkony týkajúce sa odvolania a odvolacieho konania, na ktoré je príslušný poskytovateľ podľa § 22 alebo 23, neskončené do zlúčenia operačných programov, dokončuje po zlúčení operačných programov poskytovateľ zanikajúceho operačného programu, ktorý konanie začal.
(7)
Právne účinky rozhodnutí vydaných podľa § 19 až 21, § 23, § 24, § 41 alebo 41a v rámci zanikajúceho operačného programu zostávajú po zlúčení operačných programov zachované.
(8)
Zlúčením operačných programov prechádzajú práva a povinnosti pri realizácii projektu z rozhodnutia podľa § 16 ods. 2 z poskytovateľa zanikajúceho operačného programu na poskytovateľa nástupníckeho operačného programu bez potreby vykonania osobitného úkonu týkajúceho sa tejto zmeny, ak poskytovateľ zanikajúceho operačného programu a poskytovateľ nástupníckeho operačného programu a prijímateľ sú tou istou osobou.
(9)
Podmienka podľa § 16 ods. 2 sa vo vzťahu ku konkrétnemu rozhodnutiu, ktoré je vydané pred zlúčením operačných programov, považuje za zachovanú aj vtedy, ak v dôsledku zlúčenia operačných programov prestane byť poskytovateľ a prijímateľ tou istou osobou.
(10)
Návrh zmluvy podľa § 25 ods. 5 zasiela orgán, ktorý je oprávnený konať ako poskytovateľ v nástupníckom operačnom programe ku dňu podpisu návrhu zmluvy podľa § 25.
(11)
Zlúčením operačných programov prechádzajú práva a povinnosti zo zmluvy podľa § 25 z poskytovateľa zanikajúceho operačného programu na poskytovateľa nástupníckeho operačného programu, bez potreby vykonania osobitného úkonu týkajúceho sa tejto zmeny. Zlúčením operačných programov prechádzajú práva a povinnosti z iných zmlúv uzavretých medzi poskytovateľom a prijímateľom alebo medzi poskytovateľom a treťou osobou alebo z iných právnych úkonov v súvislosti so zmluvou podľa § 25, z poskytovateľa zanikajúceho operačného programu na poskytovateľa nástupníckeho operačného programu bez potreby vykonania osobitného úkonu týkajúceho sa tejto zmeny. Právne účinky zmluvy podľa § 25, iných zmlúv uzavretých medzi poskytovateľom a prijímateľom alebo medzi poskytovateľom a treťou osobou v súvislosti so zmluvou podľa § 25 alebo iných právnych úkonov vykonaných pri poskytovaní príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov zostávajú po zlúčení operačných programov zachované.
(12)
Pohľadávky a záväzky, ktoré mal v správe riadiaci orgán zanikajúceho operačného programu, prechádzajú zlúčením operačných programov na riadiaci orgán nástupníckeho operačného programu; na zodpovednosť riadiaceho orgánu zanikajúceho operačného programu voči riadiacemu orgánu nástupníckeho operačného programu a na povinnosti týkajúce sa zisťovania a riešenia nezrovnalostí a výkonu nápravných opatrení sa vzťahuje § 7 ods. 12. Na zodpovednosť sprostredkovateľského orgánu zanikajúceho operačného programu voči sprostredkovateľskému orgánu nástupníckeho operačného programu a na povinnosti týkajúce sa zisťovania a riešenia nezrovnalostí a výkonu nápravných opatrení sa vzťahuje § 8 ods. 8.
(13)
Informačný monitorovací systém podľa § 49 ods. 1 zabezpečí obsah informácii evidovaných v rámci zanikajúceho operačného programu aj po zlúčení operačných programov. Informačný monitorovací systém umožní plynulú implementáciu po zlúčení operačných programov najneskôr do šiestich mesiacov od zlúčenia operačných programov. Účinky úkonov vykonaných orgánmi podľa § 49 ods. 2 v rámci zanikajúceho operačného programu zostávajú po zlúčení operačných programov zachované. Účinky úkonov vykonaných žiadateľom a prijímateľom podľa § 49 ods. 3 v rámci zanikajúceho operačného programu zostávajú po zlúčení operačných programov zachované.
§ 55
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
Tento zákon sa vzťahuje aj na zlúčenie operačných programov, ktoré nastalo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
(2)
Ak došlo k zlúčeniu operačných programov pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, zlúčenie operačných programov sa považuje za účinné dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.
Čl. II
Zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 112/2018 Z. z. a zákona č. 374/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak dôjde k zlúčeniu operačných programov,15a) plnenie úloh vo vzťahu k finančným nástrojom podľa tohto zákona prechádza na riadiaci orgán nástupníckeho operačného programu, ktorý je právnym nástupcom riadiaceho orgánu zanikajúceho operačného programu v celom rozsahu ku dňu účinnosti zlúčenia operačných programov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a) § 3 ods. 1 písm. l) zákona č. 292/2014 Z. z. v znení zákona č. 461/2019 Z. z.“.
2.
Za § 24 sa vkladajú § 25 a 26, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠25
Spoločné ustanovenia týkajúce sa zlúčenia operačných programov
(1)
Zlúčením operačných programov prechádzajú práva a povinnosti zo zmluvy podľa § 15 z poskytovateľa zanikajúceho operačného programu na poskytovateľa nástupníckeho operačného programu bez potreby vykonania osobitného úkonu týkajúceho sa tejto zmeny. Právne účinky zmluvy podľa § 15 a 16 alebo iných právnych úkonov vykonaných pri poskytovaní príspevku na finančný nástroj, vrátení príspevku na finančný nástroj a pri vykonávaní finančných nástrojov zostávajú po zlúčení operačných programov zachované.
(2)
Konania alebo procesy podľa tohto zákona neukončené do zlúčenia operačných programov dokončuje poskytovateľ nástupníckeho operačného programu.
(3)
Na úpravu práv, povinností a vzťahov, ktoré sú dotknuté zlúčením operačných programov, sa v prípadoch neupravených v tomto zákone použijú ustanovenia osobitného predpisu.47)
§ 26
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
Tento zákon sa vzťahuje aj na zlúčenie operačných programov, ktoré nastalo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
(2)
Ak došlo k zlúčeniu operačných programov pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, zlúčenie operačných programov sa považuje za účinné dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:
„47) § 54 zákona č. 292/2014 Z. z. v znení zákona č. 461/2019 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.