460/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

460
ZÁKON
z 27. novembra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 208/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 302/2019 Z. z. a zákona č. 364/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno k).
2.
V § 1 ods. 2 písmeno j) znie:
„j)
látky, ktoré sú určené na použitie ako kŕmne suroviny podľa osobitného predpisu8a) a ktoré nepozostávajú z vedľajších živočíšnych produktov a ani ich neobsahujú,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8aznie:
„8a)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 z 13. júla 2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a ktorým sa zrušujú smernica Rady 79/373/EHS, smernica Komisie 80/511/EHS, smernice Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutie Komisie 2004/217/ES (Ú. v. EÚ L 229, 1. 9. 2009) v platnom znení.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15) Napríklad zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
V § 2 ods. 4 písmeno g) znie:
„g)
na to, že látka alebo hnuteľná vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, bol udelený súhlas, ak sa vyžaduje podľa § 97 ods. 1 písm. o).“.
5.
V § 2 odsek 5 znie:
„(5)
Stav konca odpadu je stav, ktorý dosiahne odpad, ak prejde niektorou z činností zhodnocovania odpadu alebo recyklácie a spĺňa tieto podmienky:
a)
látka alebo vec sa má použiť na špecifické účely,
b)
pre látku alebo vec existuje trh alebo je po nej dopyt,
c)
látka alebo vec spĺňa technické požiadavky na špecifické účely a spĺňa požiadavky ustanovené osobitným predpisom16) a spĺňa technické normy alebo je v súlade s inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými požiadavkami alebo s prísnejšími požiadavkami, ktoré sa uplatňujú na výrobky, a
d)
použitie látky alebo veci nezapríčiní celkové nepriaznivé vplyvy na životné prostredie alebo na zdravie ľudí.“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa na konci pripája táto citácia: „§ 6b vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 367/2015 Z. z.“.
7.
V § 2 odsek 7 znie:
„(7)
Biologický odpad je odpad zo záhrad a parkov, potravinový odpad a kuchynský odpad z domácností, kancelárií, reštaurácií, veľkoobchodu, jedální, stravovacích zariadení a maloobchodných zariadení, ktorý je biologicky rozložiteľný a porovnateľný biologický odpad z potravinárskych závodov.“.
8.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Odpad, ktorý nie je nebezpečný, je odpad, na ktorý sa nevzťahuje odsek 9.
(11)
Potravinový odpad sú všetky potraviny,16a) ktoré sa stali odpadom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a) Čl. 2 nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. EÚ L 31, 1. 2. 2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 15/zv. 6) v platnom znení.“.
9.
V § 3 ods. 2 sa za slovo „zhodnocovanie“ vkladajú slová „vrátane triedenia“.
10.
V § 3 odsek 9 znie:
„(9)
Úprava odpadu je fyzikálny proces, tepelný proces, chemický proces alebo biologický proces vrátane triedenia odpadu, ktorý zmení vlastnosti odpadu s cieľom zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti, uľahčiť manipuláciu s ním alebo zlepšiť možnosti jeho zhodnotenia.“.
11.
V § 3 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:
„(14)
Materiálové zhodnocovanie odpadu je činnosť zhodnocovania odpadu okrem energetického zhodnocovania a opätovného spracovania na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo iné prostriedky na výrobu energie. Za materiálové zhodnocovanie sa považuje najmä príprava na opätovné použitie, recyklácia a spätné zasypávanie.“.
Doterajšie odseky 14 až 18 sa označujú ako odseky 15 až 19.
12.
V § 3 ods. 19 sa slová „zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou“ nahrádzajú slovami „spätné zasypávanie“.
13.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:
„(20)
Spätné zasypávanie je činnosť zhodnocovania odpadu, pri ktorej sa vhodný odpad, ktorý nie je nebezpečný, používa na účely rekultivácie vo vyťažených oblastiach alebo na technické účely pri terénnych úpravách. Odpad používaný na spätné zasypávanie musí nahradiť neodpadové materiály, musí byť vhodný na uvedené účely a použitý len v množstve, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie uvedených účelov.“.
14.
V § 5 ods. 4 písm. c) sa slová „v mieste ich vzniku“ nahrádzajú slovami
„1.
v mieste ich vzniku,
2.
na inom mieste u toho istého pôvodcu odpadu alebo
3.
v zariadení, na ktoré bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d),“.
15.
V § 6 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
obsah nebezpečných látok v materiáloch a vo výrobkoch.“.
16.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Príklady hospodárskych nástrojov a ďalších opatrení na poskytovanie stimulov na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva sú uvedené v prílohe č. 4a.“.
17.
V § 7 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje kvalitatívne alebo kvantitatívne ukazovatele a ciele predchádzania vzniku odpadu, ktoré sa vzťahujú predovšetkým na množstvo vzniknutého odpadu a opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov. Opisuje opatrenia, a ak je to potrebné návrhy nových opatrení na dosiahnutie týchto cieľov. Ciele a opatrenia v tomto programe sú zamerané na vylúčenie priamej väzby medzi hospodárskym rastom a negatívnymi environmentálnymi vplyvmi spojenými so vznikom odpadu.
(4)
Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje vyhodnotenie užitočnosti príkladov opatrení uvedených v prílohe č. 4 alebo iných príslušných opatrení. Súčasťou programu predchádzania vzniku odpadu je aj opis prínosu uplatnených nástrojov a uplatnených opatrení na predchádzanie vzniku odpadu uvedených v prílohe č. 4a.“.
18.
V § 8 ods. 3 písm. a) sa za slovom „bifenylov“ vkladá čiarka a slová „alebo o obci, ktorí program vypracúvajú“ sa nahrádzajú slovami „ktorý program vypracúva“.
19.
V § 9 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane odpadových materiálov a územného pokrytia triedeného zberu,“.
20.
V § 9 ods. 2 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „a potreby investícií nevyhnutných na splnenie uvedených potrieb,“.
21.
V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenami q) až s), ktoré znejú:
„q)
opatrenia na zabránenie prijímania odpadu, najmä komunálneho odpadu, vhodného na recykláciu alebo iné zhodnocovanie odpadu na skládky odpadov,
r)
opatrenia na predchádzanie všetkých podôb znečisťovania životného prostredia odpadom a na vyčistenie od všetkých druhov odpadu,
s)
vhodné kvalitatívne ukazovatele a kvantitatívne ukazovatele a ciele, ktoré sa vzťahujú na množstvo vzniknutého odpadu a jeho spracovanie a na komunálny odpad, ktorý je zneškodnený alebo energeticky zhodnotený.“.
22.
V § 9 ods. 3 sa slová „e) až j)“ nahrádzajú slovami „e) až j) a q) až s)“.
23.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Ministerstvo môže program predchádzania vzniku odpadu začleniť do programu Slovenskej republiky, pričom v ňom musí identifikovať ciele a opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu.“.
24.
§ 10 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
25.
V § 12 odsek 6 znie:
„(6)
Fyzické osoby nemôžu nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a stavebným odpadom z jednoduchých stavieb22a) a z drobných stavieb,22b) okrem zaobchádzania podľa § 63 ods. 1 a § 72. Na fyzickú osobu, ktorá nakladá so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb alebo z drobných stavieb sa vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 1 písm. e). Fyzická osoba nesmie nakladať alebo inak zaobchádzať so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb alebo drobných stavieb s obsahom azbestu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:
„22b) § 139b ods. 7 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
26.
V § 13 sa písmeno e) dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9.
odpad, ktorý neprešiel úpravou okrem
9.1
inertného odpadu, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie je technicky možná,
9.2
odpadu, u ktorého by úprava neviedla k zníženiu množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí alebo ohrozeniu životného prostredia,“.
27.
V § 13 písmeno g) znie:
„g)
zneškodňovať spaľovaním
1.
odpad, ktorý sa vyzbieral oddelene na účel prípravy na opätovné použitie alebo recyklácie, okrem odpadu, ktorý je nezhodnotiteľným zvyškom z týchto činností zhodnocovania takto oddelene vyzbieraného odpadu, ak nie je možný alebo účelný postup podľa § 6,
2.
biologicky rozložiteľný odpad okrem zneškodnenia odpadov, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b),
3.
komunálny odpad okrem spaľovania odpadu v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov,“.
28.
V § 14 ods. 2 sa bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „ak nie je v § 12 ods. 6 ustanovené inak.“.
29.
V § 14 odsek 5 znie:
„(5)
Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. n), je oprávnený odovzdať odpad aj inej osobe ako osobe uvedenej v odseku 1 písm. e), ak ide o odpad vhodný na využitie v domácnosti. Odpad vhodný na využitie v domácnosti je materiál, palivo,26) ktorým je len odpad z biomasy26a) alebo iná vec určená na konečnú spotrebu; konečnou spotrebou sa rozumie spotreba, v dôsledku ktorej vznikne komunálny odpad. Pri tomto postupe sa na držiteľa odpadov nevzťahujú povinnosti podľa odseku 1 písm. d). Ustanovenia osobitných predpisov27) týmto nie sú dotknuté. Na využitie v domácnosti sa nemôže odovzdať nebezpečný odpad, elektroodpad, odpadové pneumatiky a použité batérie a akumulátory.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a) § 8 ods. 5 písm. i) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2017 Z. z.“.
30.
V poznámke pod čiarou k odkazu 27 sa vypúšťa citácia „zákon č. 264/1999 Z. z.,“, na konci sa vkladá čiarka a pripája táto citácia: „zákon č. 56/2018 Z. z.“.
31.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prvýkrát použije materiál, ktorý prestal byť odpadom podľa § 2 ods. 5 a nebol umiestnený na trh, alebo umiestni materiál na trh prvýkrát potom, ako prestal byť odpadom podľa § 2 ods. 5, musí zabezpečiť, aby materiál spĺňal príslušné požiadavky podľa osobitných predpisov.15)“.
32.
V § 15 ods. 14 úvodnej vete sa slová „odsekoch 7 a 12“ nahrádzajú slovami „odsekoch 7, 12 a 19“.
33.
V § 15 sa odsek 14 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
držiteľ nezákonne umiestneného odpadu alebo osoba uvedená v odseku 2, ak prejaví záujem o zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu, pričom ak ide o
1.
komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, použije sa ustanovenie odseku 13,
2.
iné ako komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, výlučne prostredníctvom osoby, ktorá má na túto činnosť oprávnenie podľa tohto zákona.“.
34.
V § 15 ods. 16 sa na konci pripája táto veta: „Ak sú na zabezpečenie zhodnotenia odpadu alebo zneškodnenia odpadu v súlade s odsekom 14 poskytnuté finančné prostriedky Environmentálneho fondu, náklady, ktoré sú nahradené príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva osobou zodpovednou za nezákonné umiestnenie odpadu, sú príjmom Environmentálneho fondu.“.
35.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19)
Postup podľa odseku 14 sa uplatní aj po oznámení orgánu Policajného zboru podľa odseku 15, ktorý začal konať na základe inej skutočnosti, ako je oznámenie podľa odseku 7.“.
36.
V § 16 odsek 2 znie:
„(2)
Okrem povinností podľa odseku 1 je ten, kto vykonáva
a)
zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, povinný zaradiť odpad odobratý od takej osoby ako komunálny odpad; toto ustanovenie sa nevzťahuje na zber starých vozidiel a odpadových pneumatík,
b)
zber odpadu od fyzickej osoby, povinný oznamovať obci, na území ktorej sa zber odpadu uskutočňuje, údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu,
c)
výkup odpadu od fyzickej osoby, oznamovať obci, z ktorej vykúpený odpad pochádza, údaje o druhu a množstve vykúpeného odpadu.“.
37.
V § 16 ods. 4 písm. b) časť vety za bodkočiarkou znie:
„okrem elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov, pre ktoré má ten, kto vykonáva výkup, uzatvorenú zmluvu s výrobcom, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne, treťou osobou alebo príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.“.
38.
V poznámke pod čiarou k odkazu 35 sa citácia „§ 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 11 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
39.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Ten, kto vykonáva zber zmesového odpadu alebo triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov v obci, je povinný
a)
zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom zaradeným do skupiny určených meradiel a spĺňajúcim požiadavky na určené meradlo,35)
b)
ohlasovať príslušnej obci množstvá vyzbieraného zmesového odpadu a vyzbieraných komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov v obci, na území ktorej vznikli tieto odpady, do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bol zber uskutočnený.“.
40.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Ten, kto vykonáva výkup odpadu od fyzickej osoby, je povinný od nej vyžadovať poskytnutie údaju o obci, z ktorej vykúpený odpad pochádza.“.
41.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16a
Školský zber
(1)
Škola alebo školské zariadenie35a) (ďalej len „škola“), ktorá vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov pochádzajúcich z domácností, je povinná najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po ukončení štvrťroka oznamovať druh a množstvo vyzbieraného odpadu a informácie o nasledujúcom držiteľovi obci a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou, v ktorej sa tento zber vykonáva.
(2)
Na školu sa vzťahujú povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 ods. 1 písm. a) až e).
(3)
Na školu, ktorá vykonáva zber podľa odseku 1, sa nevzťahujú povinnosti podľa § 81
ods. 13, § 97 a 98.
(4)
Podmienky vykonávania zberu odpadov podľa odseku 1 môže obec upraviť vo
všeobecne záväznom nariadení.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
„35a) § 2 písm. x) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
42.
V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
plniť evidenčnú povinnosť a ohlasovaciu povinnosť a povinnosť uchovávania evidencie a ohlasovaných údajov o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu a ohlasovať údaje príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.“.
43.
V § 17 ods. 2 sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.
44.
V § 21 ods. 3 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmená j) až t) sa označujú ako písmená i) až s).
45.
V § 21 ods. 4 sa slová „písmen r) a s)“ nahrádzajú slovami „písmen q) a r)“.
46.
V § 24 ods. 4 sa slová „alebo osobitných účtoch“ nahrádzajú slovom „ministerstva“.
47.
V § 25 ods. 6 sa slová „ostatnými odpadmi“ nahrádzajú slovami „odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné“.
48.
V § 27 ods. 6 úvodnej vete sa slová „až k)“ nahrádzajú slovami „až l)“.
49.
V § 27 ods. 7 písm. d) sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.
50.
V § 28 ods. 4 písm. k) časť vety za bodkočiarkou znie:
„ak ide o použité batérie a akumulátory a odpadové pneumatiky, aj zoznam miest ich zberu, a ak ide o elektroodpad, zoznam miest zberu a zoznam miest spätného zberu.“.
51.
V § 28 sa odsek 4 dopĺňa písmenami af) až ah), ktoré znejú:
„af)
zabezpečiť každoročne overenie účtovnej závierky štatutárnym audítorom podľa osobitného predpisu58c) a zaslať správu štatutárneho audítora týkajúcu sa účtovnej závierky ministerstvu do 30 dní od vykonania overenia účtovnej závierky,
ag)
podieľať sa na vytvorení finančnej garancie podľa § 31a, pričom úhradu príspevku tvoriaceho finančnú garanciu je povinná vykonať do 28. februára,
ah)
upraviť finančné príspevky od zastúpených výrobcov po zohľadnení trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovnej použiteľnosti, recyklovateľnosti vyhradených výrobkov a po zohľadnení prítomnosti nebezpečných látok vo vyhradených výrobkoch.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58c znie:
„58c) Napríklad § 22, 23 a 27 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.“.
52.
V § 28 ods. 9 písmeno f) znie:
„f)
informácie o spôsobe financovania systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a nákladoch na činnosti vykonávané v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu; ak ide o organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly, Správa o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov obsahuje tieto informácie s rozlíšením nákladov na zber jednotlivých odpadových materiálov a nákladov na výkup jednotlivých odpadových materiálov,“.
53.
V § 28 sa odsek 9 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j)
informácie o svojich vlastníckych pomeroch,
k)
informácie o postupe výberu osôb podľa písmena b).“.
54.
V § 28 ods. 10 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „j) a k).“.
55.
V poznámke pod čiarou k odkazu 59 sa citácia „zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.“ nahrádza citáciou „zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
56.
V § 28 ods. 12 písm. c) sa slovo „pozostáva“ nahrádza slovami „je zložený“.
57.
V § 29 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
podieľať sa na vytvorení finančnej garancie podľa § 31a, pričom úhradu príspevku tvoriaceho finančnú garanciu je povinný vykonať do 28. februára; táto povinnosť sa nevzťahuje na výrobcu obalov, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne.“.
58.
V § 29 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).
59.
V § 31 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „Zakladatelia koordinačného centra sa po jeho založení stávajú členmi koordinačného centra a musia mať uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom podľa § 28 ods. 4 písm. f), § 29 ods. 1 písm. c) alebo § 44 ods. 8 písm. d). Za člena koordinačného centra sa považuje každý, kto má udelenú autorizáciu podľa § 89 ods. 1 písm. b) alebo c) a má uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom podľa § 28 ods. 4 písm. f), § 29 ods. 1 písm. c) alebo § 44 ods. 8 písm. d).“.
60.
V § 31 sa odsek 8 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
spôsob vytvorenia finančnej garancie podľa § 31a a podrobnosti o nej.“.
61.
V § 31 ods. 9 druhej vete sa slová „Zakladatelia alebo členovia“ nahrádzajú slovom „Členovia“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a § 31a“.
62.
V § 31 ods. 11 písm. l) sa za slová „b) až e)“ vkladajú slová „a q)“.
63.
V § 31 sa odsek 11 dopĺňa písmenami p až s), ktoré znejú:
„p)
zabezpečiť za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom boli použité prostriedky finančnej garancie, overenie účtovnej závierky štatutárnym audítorom podľa osobitného predpisu58a) a zaslať správu štatutárneho audítora týkajúcu sa účtovnej závierky ministerstvu do 30 dní od vykonania overenia účtovnej závierky,
q)
vytvoriť finančnú garanciu z príspevkov zakladateľov a členov koordinačného centra podľa § 31a do 90 dní odo dňa zápisu koordinačného centra do Registra koordinačných centier,
r)
oznamovať ministerstvom poverenej osobe údaje o finančnej garancii podľa § 31a a každú zmenu s ňou súvisiacu,
s)
zabezpečovať podľa potreby, najmenej raz za rok, dialóg medzi subjektmi pôsobiacimi v odpadovom hospodárstve.“.
64.
V § 31 ods. 17 písmeno d) znie:
„d)
je zložený aj
1.
zo zástupcov štátu, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu členov orgánu a ktorých navrhuje minister, pričom týmto návrhom je najvyšší orgán koordinačného centra viazaný,
2.
z jedného člena, ktorého navrhuje štatutárny orgán reprezentatívneho záujmového združenia miest a obcí s celoslovenskou pôsobnosťou, pričom týmto návrhom je najvyšší orgán koordinačného centra viazaný,“.
65.
Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31a
Finančná garancia
(1)
Finančná garancia slúži na zabezpečenie záväzkov zakladateľov koordinačného centra, členov koordinačného centra a subjektov, ktorí ešte nie sú členmi koordinačného centra, vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov.
(2)
Koordinačné centrum je povinné zabezpečiť, aby sa všetci jeho členovia podieľali na vytvorení finančnej garancie.
(3)
Na tvorbu finančnej garancie sa minimálna výška príspevku člena koordinačného centra, ktorý mal uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom v predchádzajúcom kalendárnom roku, okrem tretej osoby, ustanovuje takto:
a)
50 000 eur, ak celkové náklady vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27 ods. 5 neprevýšili 500 000 eur,
b)
100 000 eur, ak celkové náklady vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27 ods. 5 dosiahli viac ako 500 000 eur a neprevýšili 1 000 000 eur,
c)
200 000 eur, ak celkové náklady vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27 ods. 5 dosiahli viac ako 1 000 000 eur.
(4)
Na tvorbu finančnej garancie sa výška príspevku člena koordinačného centra, ak ide o tretiu osobu, ktorá mala uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom v predchádzajúcom kalendárnom roku, ustanovuje v sume 100 000 eur.
(5)
Na tvorbu finančnej garancie sa minimálna výška príspevku člena koordinačného centra, ktorý nemal uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom v predchádzajúcom kalendárnom roku, ustanovuje v sume 75 000 eur za rok, v ktorom uzavrel zmluvu s koordinačným centrom.
(6)
Koordinačné centrum je povinné zabezpečiť minimálnu finančnú garanciu pozostávajúcu z príspevkov podľa odsekov 3 až 5 každoročne k 31. marcu.
(7)
Podrobnosti o vytvorení, použití, uvoľnení a zániku finančnej garancie určuje koordinačné centrum.
(8)
Finančná garancia sa nesmie použiť na úhradu sankcií podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.“.
66.
V § 32 ods. 5 sa za slovo „svoju“ vkladá slovo „riadnu“.
67.
V § 32 ods. 29 sa slovo „predchádzajúcom“ nahrádza slovom „príslušnom“ a slovo „predchádzajúci“ sa nahrádza slovom „príslušný“.
68.
V § 34 ods. 6 sa slová „osvetľovacie zariadenia“ nahrádzajú slovami „svetelné zdroje“.
69.
V § 44 sa odsek 8 dopĺňa písmenami v) a w), ktoré znejú:
„v)
upraviť finančné príspevky od zastúpených výrobcov po zohľadnení trvanlivosti, opraviteľnosti, recyklovateľnosti a po zohľadnení prítomnosti nebezpečných látok,
w)
podieľať sa na vytvorení finančnej garancie podľa § 31a, pričom úhradu príspevku tvoriaceho finančnú garanciu je povinná vykonať do 28. februára.“.
70.
V § 52 ods. 7 sa slová „určený “ nahrádzajú slovami „navrhnutý, konštruovaný a umiestnený na trh Slovenskej republiky “.
71.
V § 52 odsek 28 znie:
„(28)
Veľmi ľahká plastová taška je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov, ktorá sa vyžaduje ako primárny obal pre nebalené potraviny z hygienických dôvodov alebo pomáha predchádzať plytvaniu potravinami.“.
72.
V § 52 sa za odsek 28 vkladajú nové odseky 29 až 33, ktoré znejú:
„(29)
Oxo-degradovateľný plast je plastový materiál, ktorý obsahuje prísady spôsobujúce prostredníctvom oxidácie fragmentáciu plastového materiálu na mikrofragmenty alebo jeho chemický rozklad.
(30)
Jednorazový výrobok z plastu je výrobok, ktorý je vyrobený úplne alebo čiastočne z plastu a ktorý nie je navrhnutý, vyrobený alebo uvedený na trh s tým účelom, aby počas svojej životnosti absolvoval niekoľko cyklov alebo rotácií tým, že sa vráti výrobcovi na opätovné naplnenie alebo aby bol opätovne použitý na ten istý účel, na ktorý bol vyrobený.
(31)
Oxo-degradovateľná plastová taška je plastová taška vyrobená z plastových materiálov
obsahujúcich prídavné látky, ktoré urýchľujú rozpad plastového materiálu na mikročastice.
(32)
Kompozitný obal je obal zložený z dvoch vrstiev alebo z viacerých vrstiev z rôznych materiálov, ktoré sa nedajú ručne od seba oddeliť a sú súčasťou ucelenej jednotky pozostávajúcej z vnútorného obalu a vonkajšieho krytu, a ktorý sa ako taký napĺňa, uskladňuje, prepravuje a vyprázdňuje.
(33)
Dobrovoľná dohoda je formálna dohoda medzi orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva a subjektmi odpadového hospodárstva, ktorá je otvorená pre všetkých partnerov, ktorí sú ochotní plniť podmienky dohody s cieľom znižovania negatívnych vplyvov odpadov z obalov na životné prostredie.“.
Doterajšie odseky 29 a 30 sa označujú ako odseky 34 a 35.
73.
Za § 53 sa vkladá § 53a, ktorý znie:
㤠53a
Zakazuje sa uvádzať jednorazové výrobky z plastu uvedené v prílohe č. 7a a obaly z oxo-degradovateľných plastov na trh Slovenskej republiky.“.
74.
V § 54 odsek 5 znie:
„(5)
Výrobca obalov, ktorý poskytuje plastové tašky k nákupu tovaru alebo výrobkov, je povinný poskytovať
a)
ich za úhradu zodpovedajúcu minimálne náhrade nákladov, ktoré zodpovedajú nákladom na ich získanie; táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek,
b)
aj iné druhy tašiek.“.
75.
V § 59 ods. 4 písm. a) sa za slová „triedený zber“ vkladajú slová „v rozlíšení nákladov na jednotlivé odpadové materiály“.
76.
V § 59 ods. 5 sa za slová „v obci“ vkladá čiarka a slová „s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa odseku 2,“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „overenie funkčnosti triedeného zberu sa vykonáva v súčinnosti s touto obcou.“.
77.
V § 61 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
uzatvoriť písomnú zmluvu o spracovaní starých vozidiel so spracovateľom starých vozidiel.“.
78.
V § 64 ods. 2 písm. g) a § 65 ods. 1 písm. v) sa za slovo „zaslať“ vkladá slovo „bezodkladne“ a za slová „a následne mu“ sa vkladajú slová „do 30 dní“.
79.
V § 67 ods. 4 druhej úvodnej vete sa slová „ten, kto túto činnosť vykonal“ nahrádzajú slovami „osoba povinná podľa odseku 3“.
80.
§ 70 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
uzatvorenie zmluvy o spätnom zbere s distribútorom pneumatík, ktorý o to požiadal, do 30 dní od doručenia žiadosti.“.
81.
V § 71 ods. 1 úvodná veta znie:
„(1)
Distribútor pneumatík je povinný“.
82.
V § 71 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
uzatvoriť zmluvu o spätnom zbere s výrobcom pneumatík alebo s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky.“.
83.
Za § 73 sa vkladá § 73a, ktorý znie:
㤠73a
Zakazuje sa uvádzať jednorazové výrobky z plastu uvedené v prílohe č. 7a a neobalové výrobky z oxo-degradovateľných plastov na trh Slovenskej republiky.“.
84.
V § 76 ods. 4 písm. a) prvý bod a druhý bod znejú:
„1.
odpadových olejov s inými druhmi odpadov, ak zmiešavanie bráni ich regenerácii alebo inej recyklačnej činnosti, ktorou sa dosahuje rovnocenný alebo lepší celkový environmentálny výsledok než regeneráciou,
2.
jednotlivých druhov odpadových olejov navzájom, ak zmiešavanie bráni ich regenerácii alebo inej recyklačnej činnosti, ktorou sa dosahuje rovnocenný alebo lepší celkový environmentálny výsledok než regeneráciou,“.
85.
V § 76 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem toho, ak oddelený zber nie je vzhľadom na najlepšie postupy technicky uskutočniteľný“.
86.
V § 76 odsek 7 znie:
„(7)
Držiteľ odpadových olejov je povinný prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie regeneráciou alebo inými recyklačnými činnosťami, ktorými dosiahne rovnocenný alebo lepší celkový environmentálny výsledok než regeneráciou, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú. Ak nie je možná ich regenerácia alebo iný spôsob recyklácie, držiteľ odpadových olejov je povinný zabezpečiť ich energetické zhodnotenie. Ak nie je možné ich zhodnotenie, držiteľ odpadových olejov je povinný zabezpečiť ich zneškodnenie.“.
87.
V § 79 odsek 17 znie:
„(17)
Malé zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly musia byť zneškodnené bezodkladne po ukončení prevádzky zariadenia, a to niektorou z činností uvedených v odseku 7.“.
88.
V § 79 ods. 20 sa slová „činnosťou D10 uvedenou v prílohe č. 2“ nahrádzajú slovami „činnosťami uvedenými v odseku 7“.
89.
V § 80 odsek 1 znie:
„(1)
Komunálny odpad je
a)
zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku,
b)
zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.“.
90.
V § 80 odsek 4 znie:
„(4)
Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po
vytriedení zložiek komunálneho odpadu.“.
91.
V § 80 odsek 10 znie:
„(10)
Odpad z domácností je odpad, ktorý vyprodukovali domácnosti.“.
92.
§ 80 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Komunálny odpad nezahŕňa odpad z výroby, odpad z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva, odpad zo septikov, kanalizačnej siete a čistiarní vrátane čistiarenského kalu, staré vozidlá, stavebný odpad ani odpad z demolácií.“.
93.
V § 81 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá:
a)
obec, ak ide o
1.
zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,
2.
zmesový odpad z iných zdrojov,
3.
oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov a
4.
drobný stavebný odpad,
b)
ako pôvodca odpadu fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ak ide o
1.
oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
2.
elektroodpad a použité batérie a akumulátory.
(2)
Komunálny odpad z domácností vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje do skupiny 20. Zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je taký odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností, sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje do skupiny 20.“.
94.
V § 81 ods. 7 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „§ 10 ods. 1 a“.
95.
V § 81 ods. 7 písmeno c) znie:
„c)
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov [§ 105 ods. 3
písm. w)],“.
96.
V § 81 ods. 7 písmeno h) znie:
„h)
zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci a konkrétnych opatrení zavedených na podporu predchádzania vzniku odpadu na území obce,“.
97.
V § 81 ods. 9 úvodnej vete sa za slovo „odpadov“ vkladá čiarka a slová „okrem skutočností podľa odseku 1 písm. b)“.
98.
V § 81 ods. 15 sa slová „programom obce“ nahrádza slovami „programom kraja“.
99.
V § 81 odsek 21 znie:
„(21)
Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá
a)
má zabezpečené energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 uvedenou v prílohe č. 1,
b)
preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad alebo
c)
preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach.“.
100.
V § 81 odsek 21 znie:
„(21)
Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad.“.
101.
V § 81 odsek 25 znie:
„(25)
Obec je povinná nahlásiť ministerstvu a organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa § 59 ods. 2, údaje o produkcii zmesového odpadu a komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov oddelene vyzbieraných v obci za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára.“.
102.
§ 81 sa dopĺňa odsekom 26, ktorý znie:
„(26)
Na území vojenského obvodu108a) úlohy a povinnosti obce podľa tohto zákona plní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 108a znie:
„108a) § 2 ods. 1 zákona č. 281/1997 Z. z. v znení zákona č. 96/2012 Z. z.“.
103.
V § 82 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „odpadu“ vkladajú slová „a právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ môže bezplatne odovzdať oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a komunálny odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov“.
104.
V § 82 ods. 2 sa za slovo „ako“ vkladá slovo „osobou“ a za slová „odseku 1“ sa vkladajú slová „alebo inej oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu, ako je uvedená v odseku 1“.
105.
V § 82 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „[§ 105 ods. 3 písm. d)]“.
106.
V § 83 odsek 2 znie:
„(2)
Prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností podľa § 14 a § 81 ods. 9 a 16 vytvoriť, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.“.
107.
V § 88a ods. 5 sa za slová „odseku 3“ vkladajú slová „alebo odseku 4“.
108.
V § 90 ods. 3 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
v predchádzajúcich troch rokoch nebolo vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre príslušný vyhradený výrobok podľa § 27 ods. 1, právnickej osobe, ktorá žiada o udelenie autorizácie a členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorí žiadajú o udelenie autorizácie neboli členmi štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej bolo v predchádzajúcich troch rokoch vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov.“.
109.
V § 90 ods. 3 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
v predchádzajúcich troch rokoch jej nebolo vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti tretej osoby právnickej osobe, ktorá žiada o udelenie autorizácie a členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorí žiadajú o udelenie autorizácie, neboli členmi štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej bolo v predchádzajúcich troch rokoch vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti tretej osoby.“.
110.
V § 90 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
žiadateľovi v predchádzajúcich troch rokoch nebolo vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti individuálneho plnenia povinností pre príslušný vyhradený výrobok.“.
111.
V § 91 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
osobné údaje odborne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť,“.
112.
V § 91 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
osobné údaje odborne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť,“.
113.
V § 91 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená b) až g).
114.
V § 91 ods. 6 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).
115.
V § 92 ods. 2 prvá veta znie: „Držiteľ autorizácie môže požiadať o predĺženie jej platnosti najskôr šesť mesiacov pred uplynutím času, na ktorý bola udelená, a najneskôr tri mesiace pred uplynutím času, na ktorý bola udelená.“.
116.
V § 93 odsek 1 znie:
„(1)
Držiteľ autorizácie je povinný ministerstvu oznámiť každú zmenu údajov uvedených v rozhodnutí o udelení autorizácie a zmenu osobných údajov fyzickej osoby – podnikateľa, osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu, alebo osobných údajov zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, a to do 30 dní od vzniku zmeny. Pri zmene štatutárneho orgánu alebo osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu podľa § 90 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. a), sa preukazuje bezúhonnosť.“.
117.
V § 93 ods. 2 písm. b) sa za slovo „činností“ vkladajú slová „alebo rozšírenie rozsahu činností“.
118.
V § 94 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 28 ods. 4 písm. a), c), d) prvý bod a druhý bod, písm. e), f), q) alebo písm. ad),“.
119.
V § 94 ods. 3 písmeno e) znie:
„e)
držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 44 ods. 8 písm. a), c), f) alebo
písm. u),“.
120.
V § 94 ods. 4 písmeno e) znie:
„e)
držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 29 ods. 1 písm. a), d), i) alebo
písm. m),“.
121.
V § 94 sa odsek 5 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
uplynutím lehoty podľa § 28 ods. 4 písm. ag), v ktorej organizácia zodpovednosti výrobcov neuhradí príspevok tvoriaci finančnú garanciu, ak ide o autorizáciu na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov,
g)
uplynutím lehoty podľa § 29 ods. 1 písm. o), v ktorej výrobca vyhradeného výrobku, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne, neuhradí príspevok tvoriaci finančnú garanciu, ak ide o autorizáciu na činnosť individuálneho plnenia.“.
122.
V § 94b sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
koordinačné centrum poruší povinnosť podľa § 31ods. 11 písm. q).“.
123.
V § 95 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
bezúhonnosť; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov,“.
124.
§ 95 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 2 písm. a) ministerstvo bezodkladne zašle údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov122a) v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
125.
V § 97 ods. 1 písm. e) druhom bode sa za slová „100 ton“ vkladajú slová „a zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton“.
126.
V § 97 ods. 1 písm. o) sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „hnuteľná“.
127.
V § 97 ods. 1 písmeno s) znie:
„s)
využívanie odpadov na spätné zasypávanie,“.
128.
V § 97 ods. 18 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Ak sa konanie o predĺženie platnosti súhlasu neskončí do troch mesiacov bez zavinenia žiadateľa, platia pre žiadateľa podmienky určené v súhlase platnom pred podaním žiadosti o predĺženie súhlasu do ukončenia tohto konania.“.
129.
§ 97 sa dopĺňa odsekmi 20 a 21, ktoré znejú:
„(20)
Súhlas podľa odseku 1 písm. o) sa vzťahuje na látky a hnuteľné veci, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v § 2 ods. 4 okrem látok a hnuteľných vecí uvedených v prílohe č. 8b.
(21)
Súhlas podľa odseku 1 písm. s) sa udeľuje výlučne vlastníkovi pozemku, a ak ide o spätné zasypávanie na účel likvidácie banských diel a lomov, organizácii oprávnenej vykonávať banskú činnosť podľa osobitného predpisu.126)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 126 znie:
„126) § 3a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.“.
130.
§ 104 vrátane nadpisu znie:
㤠104
Základné ustanovenie
Orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva sú:
a)
ministerstvo,
b)
inšpekcia,
c)
okresný úrad v sídle kraja,
d)
okresný úrad,
e)
obec,
f)
Slovenská obchodná inšpekcia,
g)
colný úrad,
h)
Kriminálny úrad finančnej správy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 137a sa vypúšťa.
131.
V § 105 ods. 2 písmeno af) znie:
„af)
zabezpečuje prostredníctvom poverenej osoby analýzy zmesového komunálneho odpadu,“.
132.
V § 105 ods. 3 písm. a) sa vypúšťa čiarka a slovo „obce“.
133.
V § 105 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „zoznam nebezpečných vlastností podľa Bazilejského dohovoru, zoznam skupín odpadov a zoznam škodlivých látok podľa Bazilejského dohovoru,“.
134.
V § 105 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „obsah a spôsob vedenia evidencie, uchovávanie a ohlasovanie údajov z evidencie o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadov,“.
135.
V § 105 ods. 3 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „podrobnosti o zasielaní údajov podľa § 28 ods. 4 písm. h), k) a n) a § 44 ods. 8 písm. f), h) a n),“.
136.
V § 105 ods. 3 písmeno aa) znie:
„aa)
metodiku analýzy zmesového komunálneho odpadu,“.
137.
V § 105 sa odsek 3 dopĺňa písmenom ac), ktoré znie:
„ac)
podrobnosti týkajúce sa zohľadnenia trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovného použitia, recyklovateľnosti a prítomnosti nebezpečných látok vo vyhradených výrobkoch.“.
138.
V § 105 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „každý druhý rok“.
139.
V § 105 ods. 4 písm. c) sa číslo „šiestich“ nahrádza číslom „18“.
140.
§ 106 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
kontroluje dodržiavanie povinností uvedených v § 53a, § 73a a § 135g.“.
141.
V § 107 písm. d) sa vypúšťajú slová „posudzuje program obce a“ a slová „ktoré presahujú“ sa nahrádzajú slovami „ktorý presahuje“.
142.
V § 107 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vyjadrenie k dokumentácii v konaní o povolení terénnych úprav podľa § 99 ods. 1 písm. b) štvrtého bodu“.
143.
V § 107 písmeno u) znie:
„u)
udeľuje súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie,“.
144.
V § 108 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „posudzuje program obce a“ a slová „ktoré nepresahujú“ sa nahrádzajú slovami „ktorý nepresahuje“.
145.
V § 108 ods. 1 písm. e) prvý bod znie:
„1.
ohlásení podľa § 14 ods. 1 písm. g) a § 17 ods. 1 písm. m),“.
146.
V § 108 ods. 1 písm. e) druhom bode sa slová „§ 21 ods. 3 písm. p)“ nahrádzajú slovami „§ 21 ods. 3 písm. o)“ a v treťom bode sa slová „§ 21 ods. 3 písm. r)“ nahrádzajú slovami „§ 21 ods. 3 písm. p)“.
147.
V § 110 ods. 1 písm. a) sa za slovo „povinností“ vkladajú slová „vo vzťahu k spotrebiteľovi okrem prvovýroby,“ za slová „§ 53,“ sa vkladajú slová „§ 53a,“ a za slová „§ 61 ods. 1 písm. a) až c) a h),“ sa vkladajú slová „§ 73a a § 135g a v“.
148.
§ 111 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy je orgánom štátneho dozoru (§ 112) na účel kontroly dodržiavania povinností uvedených v § 53a a 73a, ak sa táto kontrola vykonáva v súvislosti s cezhraničným pohybom jednorazových výrobkov z plastu. Ak colný úrad alebo Kriminálny úrad finančnej správy zistí porušenie povinností podľa § 53a a 73a, bezodkladne telefonicky alebo elektronicky informuje ministerstvo a inšpekciu.“.
149.
V § 112 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Poverenie vedúceho orgánu kontroly alebo ním splnomocneného zástupcu podľa osobitného predpisu145a) sa na výkon štátneho dozoru podľa tohto zákona nevyžaduje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 145a znie:
„145a) § 9 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.
150.
V poznámke pod čiarou k odkazu 146 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
151.
§ 112 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Orgán štátneho dozoru a orgán Policajného zboru nezodpovedajú za škodu spôsobenú kontrolovanej osobe, ak k jej vzniku došlo pri výkone oprávnenia vstupovať na pozemky, do prevádzkových priestorov, stavieb, zariadení a iných priestorov podľa odseku 4 písm. a) bez poskytnutej súčinnosti zo strany kontrolovanej osoby.“.
152.
V § 113 ods. 2 sa vypúšťa písmeno m).
Doterajšie písmená n) až r) sa označujú ako písmená m) až q).
153.
V § 113 ods. 2 písmeno m) znie:
„m)
vydanie písomného potvrdenia v súlade s ustanoveniami § 24 ods. 5 na určenie rozsahu disponovania s prostriedkami účelovej finančnej rezervy,“.
154.
V § 114 ods. 4 prvej vete sa za slovom „inak“ vkladajú slová „a ak nejde o mobilné zariadenie“.
155.
V § 114a ods. 1 písm. a) treťom bode sa čiarka nahrádza slovom „alebo“.
156.
V § 114c ods. 8 písm. a) treťom bode sa vypúšťa slovo „alebo“ a štvrtom bode sa na konci pripája slovo „alebo“.
157.
V § 114c ods. 8 sa písmeno a) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
po preskúmaní dokladov a vykonaní miestnej obhliadky podľa odseku 5 dospel k záveru, že neboli vykonané všetky opatrenia na účel splnenia požiadaviek na skládku odpadov podľa odseku 1 písm. b),“.
158.
V § 114c ods. 9 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
odseku 8 písm. a) piateho bodu do 30 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 5,“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
159.
V § 114c ods. 12 sa slová „a štvrtého“ nahrádzajú slovami „až piateho“.
160.
V § 114c ods. 13 úvodnej vete sa slovo „štvrtého“ nahrádza slovom „piateho“.
161.
§ 114c sa dopĺňa odsekmi 16 až 19, ktoré znejú:
„(16)
Prevádzkovateľ skládky odpadov, na ktorú sa nevzťahovala povinnosť predložiť plán úprav skládky odpadov podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2015, môže predložiť doklady podľa odseku 1 písm. b) a požiadať o vydanie konečného rozhodnutia o pokračovaní činnosti prevádzkovania skládky odpadov.
(17)
Pre skládku odpadov, pre ktorú bolo vydané potvrdenie o uzavretí pre všetky jej časti podľa § 97 ods. 13, sa toto potvrdenie považuje za konečné rozhodnutie o ukončení činnosti prevádzkovania skládky odpadov.
(18)
Ak ide o skládku odpadov, ktorú prevádzkuje viac prevádzkovateľov, na ktorých sa nevzťahovala povinnosť podľa odseku 1
a)
prevádzkovateľ časti skládky odpadov, na ktoré bolo vydané právoplatné rozhodnutie na prevádzkovanie skládky odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) alebo podľa osobitného predpisu148c) a chce pokračovať v činnosti prevádzkovania skládky odpadov, predloží doklady podľa odseku 1 písm. a), ak chce oddeliť prevádzkovanú časť od nevyhovujúcej časti skládky odpadov,
b)
prevádzkovateľ časti skládky odpadov, ktorá má právoplatné rozhodnutie na prevádzkovanie skládky odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) alebo podľa osobitného predpisu148c) a chce pokračovať v činnosti prevádzkovania skládky odpadov ako celok, predloží doklady podľa odseku 1 písm. b) a preukáže, že všetky časti skládky odpadov spĺňajú požiadavky odseku 2,
c)
prevádzkovateľ tých častí skládky odpadov, ktoré majú právoplatné rozhodnutie na prevádzkovanie týchto častí skládky odpadov a nechce pokračovať v činnosti, postupujú podľa odseku 1 písm. c).
(19)
Po predložení dokladov prevádzkovateľom podľa odseku 18 orgán štátnej správy odpadového hospodárstva alebo inšpekcia postupuje podľa odsekov 2 až 16.“.
162.
§ 117 vrátane nadpisu znie:
㤠117
Iné správne delikty
(1)
Pokutu od 500 eur do 50 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. a), f), g), h), n); § 15 ods. 2, 18; § 16 ods. 1, 2; § 16 ods. 4; § 16 ods. 8 písm. b); 16a ods. 1; § 17 ods. 1 písm. c), d), g), h), i), k), l), m); § 19 ods. 1 písm. b), c), e), h), i); § 20 ods. 9; § 21 ods. 3 písm. b), c), e), h), j), o), p), q), r); § 26 ods. 2 písm. a), b); § 26 ods. 3, 4, 5, 6; § 27 ods. 4 písm. h); § 28 ods. 4 písm. h), i), k), n), o), p), s), t), ac), ad), ae); § 28 ods. 9 písm. a), b), c),d), f), g), h), i), j), k), ods. 10, 11; § 29 ods. 1 písm. d), e), f), g), h), i), m); § 30 ods. 6, 7; § 34 ods. 1 písm. l); § 38 ods. 1; § 39 ods. 4 písm. d), e); § 41 písm. a), b), c), d), m), n); § 44 ods. 8 písm. f), g), h), j), k), l), n), o), u); § 44 ods. 12, 13, 14; § 46 ods. 2; § 50 ods. 4; § 51 písm. e), f), g), j); § 53 ods. 7, 8; § 54 ods. 1 písm. f), ods. 5; § 55 ods. 3, 4, 5; § 56 ods. 4, 5, 9, 10; § 61 ods. 1 písm. h), i), j); § 61 ods. 2, 3, 6; § 62 ods. 2, 3, 4; § 64 ods. 2 písm. b), g), h); § 65 ods. 1 písm. e), f), o), p), q), r), s), v), w), x); § 67 ods. 1, 3, 4; § 74 ods. 1 písm. b); § 79 ods. 8, 10; § 81 ods. 2, 3, 4, 15, 25; § 82 ods. 3 písm. a), b); § 92 ods. 4; § 93 ods. 1; § 103 ods. 7, 13, 19, 20; § 125 ods. 5.
(2)
Pokutu od 800 eur do 80 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 6 ods. 6, 7, 8, 9; § 10 ods. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12; § 11; § 16 ods. 8 písm. a), d); § 17 ods. 1 písm. e); § 19 ods. 1 písm. g), i); § 21 ods. 3 písm. d), n); § 25 ods. 5, § 27 ods. 15; § 28 ods. 4 písm. j); § 37; § 41 písm. e), f); § 48; § 51 písm. b), c); § 55 ods. 1, 2, 6; § 56 ods. 1, 2, 3, 6, 7; § 64 ods. 2 písm. a), f); § 65 ods. 1 písm. c), d), n), u); § 71; § 81 ods. 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24; § 82 ods. 3 písm. c), d); § 83; § 98; § 135.
(3)
Pokutu od 1 200 eur do 120 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 6 ods. 10; § 12 ods. 1, 2, 6; § 14 ods. 1 písm. b), c), d), e), i), j), m); § 14 ods. 6; § 15 ods. 13; § 16 ods. 3; § 16 ods. 8 písm. c), e), f), g); § 17 ods. 1 písm. f); § 21 ods. 3 písm. i), k), s); § 22; § 23; § 25 ods. 4, 6, 10, 12; § 26 ods. 1 písm. b); § 27 ods. 4 písm. a), b), c), d), i), l); § 27 ods. 8, 12, 13, 17, 18, 19, 21; § 28 ods. 4 písm. a), b), f), g), m), q), r), u), v), w), x), y), z), aa), ab), af), ag),ah); § 28 ods. 5; § 28 ods. 9 písm. c); § 28 ods. 12 písm. c); § 28 ods. 13; § 29 ods. 1 písm. a), c), d), h), j), k), l), o); § 29 ods. 2; § 30 ods. 1, 2, 3, 4; § 31 ods. 6, ods. 11 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), r), s), 12, 13, 14, 15, 17 písm. c); § 31 ods. 8; § 34 ods. 1 písm. a), b), c), d), f), g), h), i), j), k); § 34 ods. 3, 4, 5, 6; § 35; § 36; § 38 ods. 2, 3; § 39 ods. 1, 3; § 39 ods. 4 písm. a), b), c); § 39 ods. 5; § 40 ods. 2; § 41 písm. g), h), i), j), k), l); § 44 ods. 3; § 44 ods. 8 písm. a), d), e), m), q), r), s),v),w); § 44 ods. 9; § 45; § 46 ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 2 písm. d), e); § 49; § 50 ods. 1, 2; § 51 písm. h), i); § 53 ods. 1, 5, 6; § 54 ods. 1 písm. a), b), c); § 57 ods. 1, 2, 4; § 59; § 61 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), k); § 63 ods. 1; § 64 ods. 2 písm. c), d), e); § 65 ods. 1 písm. b), g), h), i), j), k), l), m), t); § 66 ods. 2, 3, 5; § 70; § 72; § 73 ods. 10; § 74 ods. 2 a 3; § 75 ods. 2, 3; § 76 ods. 6, 7, 8, 9, 10; § 77 ods. 4; § 78; § 79 ods. 15, 19; § 81 ods. 9; § 125 ods. 1, 2, 3, 4, § 135ea ods. 3; § 135eb ods. 6, 7, 8.
(4)
Pokutu od 1 500 eur do 200 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší alebo koná v rozpore s § 17 ods. 1 písm. a), b), j); § 19 ods. 1 písm. a), d); § 19 ods. 3; § 21 ods. 1; § 21 ods. 3 písm. a), l), m); § 26 ods. 1 písm. a); § 28 ods. 4 písm. c), d); § 29 ods. 1 písm. b); § 44 ods. 8 písm. b), c); § 51 písm. a); § 64 ods. 1; § 65 ods. 1 písm. a); § 89 ods. 1; § 97; § 114 ods. 4.
(5)
Pokutu od 2 000 eur do 250 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. k), l); § 16 ods. 6, 7; § 19 ods. 4; § 20 ods. 2, 3, 6; § 24; § 26 ods. 2 písm. c), d); § 27 ods. 4 písm. e), f), g), j), k); § 27 ods. 5, 6; § 28 ods. 4 písm. e), l); § 28 ods. 7; § 29 ods. 1 písm. f), l), m); § 29 ods. 4; § 31 ods. 11 písm. q); § 34 ods. 1 písm. e); § 44 ods. 8 písm. i), p), t); § 44 ods. 11; § 46 ods. 1 písm. a), b), c); § 47 ods. 1 písm. a), b), c); § 47 ods. 2 písm. a), b), c); § 51 písm. d); § 54 ods. 1 písm. d), e); § 74 ods. 1 písm. a); § 79 ods. 14, 18, 20, 21, 22, 23; § 79a ods. 3; § 84 ods. 4; § 88 ods. 2, 4; § 88a ods. 2, 4; § 112 ods. 6; § 135eb ods. 9, 10.
(6)
Pokutu od 4 000 eur do 350 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 13; § 16 ods. 5, 10; § 19 ods. 1 písm. f), § 21 ods. 2; § 21 ods. 3 písm. f), g); § 25 ods. 1, 7; § 28 ods. 9 písm. e); § 31a ods. 2, 6, 8; § 33; § 43; § 53 ods. 3; § 53a; § 62 ods. 6; § 73a; § 76 ods. 4; § 79 ods. 16, 24; § 84 ods. 3, 5; § 135e ods. 1, 2, 3, 4; § 135g.“.
163.
Jedenásta časť sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 150 až 159a sa vypúšťajú.
164.
Za § 135e sa vkladajú § 135ea a 135eb, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠135ea
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
Rozhodnutia, či zariadenie je, alebo nie je elektrozariadením, vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018, strácajú platnosť.
(2)
Rozhodnutia o udelení autorizácie, ktoré obsahujú osobné údaje fyzickej osoby – podnikateľa, jej zástupcu alebo osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu vydané podľa doterajších právnych predpisov ostávajú v platnosti; pri zmene týchto údajov sa nevyžaduje zmena rozhodnutia.
(3)
Zmluvy uzatvorené podľa § 59 ods. 4 sú zmluvné strany povinné uviesť do súladu s týmto zákonom do 31. decembra 2020.
§ 135eb
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2020
(1)
Programy vypracované podľa § 9 tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2020, sa považujú za programy podľa tohto zákona a zostávajú v platnosti.
(2)
Súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu pre vlastníka a súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie, vydaný podľa doterajších predpisov, je jeho držiteľ povinný predložiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na preskúmanie do 30. septembra 2020. Súhlasy, ktoré mali byť a neboli predložené na preskúmanie podľa prvej vety, strácajú platnosť.
(3)
Organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá má platnú autorizáciu na výkon činnosti podľa § 89 ods. 1 písm. b), si povinnosť podľa § 28 ods. 4 písm. ag) prvýkrát plní v roku 2021.
(4)
Tretia osoba, ktorá má platnú autorizáciu na výkon činnosti podľa § 89 ods. 1 písm. b), si povinnosť podľa § 44 ods. 8 písm. w) prvýkrát plní v roku 2021.
(5)
Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne a má platnú autorizáciu na výkon činnosti podľa § 89 ods. 1 písm. c), si povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. o) prvýkrát plní v roku 2021.
(6)
Koordinačné centrum zapísané v Registri koordinačných centier podľa doterajších právnych predpisov je povinné uviesť do súladu zmluvu o založení koordinačného centra najneskôr do 31. decembra 2020.
(7)
Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná upraviť finančné príspevky podľa § 28 ods. 4 písm. h) do 31. decembra 2020.
(8)
Tretia osoba je povinná upraviť finančné príspevky podľa § 44 ods. 8 písm. v) do 31. decembra 2020.
(9)
Koordinačné centrum je povinné zosúladiť organizačnú štruktúru s § 31 ods. 11
písm. n) a ods. 17 do 30. júna 2021.
(10)
Koordinačné centrum zapísané v Registri koordinačných centier podľa doterajších predpisov je povinné vytvoriť finančnú garanciu podľa § 31a do 31. marca 2021.
(11)
Rozhodnutia vydané podľa § 97 ods. 1 písm. o) na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, ktoré boli vydané pre zoznam látok alebo hnuteľných vecí uvedených v prílohe č. 8b a ktoré zároveň spĺňajú ustanovenia § 2 ods. 4, strácajú platnosť
1. júla 2020.“.
165.
V § 135f druhej vete sa slová „31. decembra 2019“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2020“ a tretia veta znie: „Organizácia zodpovednosti výrobcov a tretia osoba sú povinné prostredníctvom informačného systému požiadať o registráciu ich zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov do 31. decembra 2020.“.
166.
Za § 135f sa vkladá § 135g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠135g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 3. júla 2021
Jednorazové výrobky z plastu uvedené v prílohe č. 7a je možné distribuovať do 31. decembra 2021.“.
167.
Za § 136a sa vkladá § 136b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠136b
Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2020
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity na zhodnotenie elektroodpadu a na opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 206/2010 Z. z.“.
168.
Nadpis nad § 137 znie: „Záverečné ustanovenia“.
169.
Za § 137 sa vkladá § 137a, ktorý znie:
㤠137a
Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.160)“.
170.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z.
ZHODNOCOVANIE ODPADU
R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom
R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel
R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)a)
R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenínb)
R5 Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálovc)
R6 Regenerácia kyselín a zásad
R7 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia
R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov
R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie
R10 Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia
R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10
R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11d)
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)e)
Poznámky
a)
Patrí sem aj príprava na opätovné použitie, splyňovanie a pyrolýza využívajúca zložky, ako sú chemické látky a zhodnocovanie organických látok vo forme spätného zasypávania.
b)
Patrí sem aj príprava na opätovné použitie.
c)
Patrí sem aj príprava na opätovné použitie, recyklácia anorganických stavebných materiálov, zhodnocovanie anorganických materiálov vo forme spätného zasypávania a čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova.
d)
Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním odpadu vrátane predbežnej úpravy, okrem iného napr. rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, separovanie, miešanie a zmiešavanie pred podrobením sa ktorejkoľvek z činností R1 až R11.
e)
Dočasné uskladnenie je dočasné uloženie podľa § 3 ods. 5.“.
171.
V prílohe č. 3 časť III. vrátane nadpisu znie:
„III.
Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov
_____________________________________________________________________________________
Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov je dosahovať:
1.
celkovú mieru zhodnocovania najmenej vo výške 60 % hmotnosti odpadov z obalov,
2.
celkovú mieru recyklácie najmenej vo výške 55 % a najviac vo výške 80 % celkovej
hmotnosti odpadov z obalov,
3.
mieru zhodnocovania pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo
výške
60 % hmotnosti sklenených odpadov z obalov,
68 % hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky),
55 % hmotnosti kovových odpadov z obalov,
48 % hmotnosti plastových odpadov z obalov,
35 % hmotnosti drevených odpadov z obalov,
4.
mieru recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výške:
60 % hmotnosti sklenených odpadov z obalov,
60 % hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky),
55 % hmotnosti kovových odpadov z obalov,
45 % hmotnosti plastových odpadov z obalov,
25 % hmotnosti drevených odpadov z obalov.
5.
do 31. decembra 2025 mieru recyklácie najmenej vo výške 65 % z celkovej hmotnosti odpadov z obalov,
6.
do 31. decembra 2030 mieru recyklácie najmenej vo výške 70 % z celkovej hmotnosti odpadov z obalov,
7.
mieru recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) do 31. decembra 2025 najmenej vo výške
70 % sklo,
75 % papier a lepenka,
70 % železné kovy,
50 % hliník,
50 % plast,
25 % drevo,
8.
mieru recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) do 31. decembra 2030 najmenej vo výške
75 % sklo,
85 % papier a lepenka,
80 % železné kovy,
60 % hliník,
55 % plast,
30 % drevo.“.
172.
V prílohe č. 3 časti V. sa na konci pripájajú tieto vety:
„Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu do roku 2025 najmenej na 55 %, do roku 2030 najmenej na 60 % a do roku 2035 najmenej na 65 % podľa hmotnosti komunálneho odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku.
Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je do roku 2035 znížiť množstvo komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním najmenej na 10 % z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu.“.
173.
V prílohe č. 3 časti VII. sa za slovami „(stav konca odpadu)“ vypúšťa čiarka a slová „§ 3 ods. 10 (príprava na opätovné použitie)“.
174.
Za prílohu č. 4 sa vkladá príloha č. 4a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 4a
k zákonu č. 79/2015 Z. z.
PRÍKLADY HOSPODÁRSKYCH NÁSTROJOV A ĎALŠÍCH OPATRENÍ NA POSKYTOVANIE STIMULOV PRE UPLATŇOVANIE HIERARCHIE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
1.
Poplatky a obmedzenia súvisiace s ukladaním odpadu na skládku a jeho spaľovaním, ktoré podnecujú predchádzanie vzniku odpadu a recykláciu, pričom skládkovanie sa považuje za najmenej vhodný spôsob nakladania s odpadom.
2.
Schémy platby podľa množstva odpadu (zásada „plať za to, čo vyhodíš“), pri ktorých pôvodcovia odpadu platia na základe skutočného množstva vzniknutého odpadu a ktoré poskytujú stimuly na triedenie recyklovateľného odpadu pri zdroji a na znižovanie zmesového odpadu.
3.
Finančné stimuly na darovanie výrobkov, najmä potravín.
4.
Systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre rôzne druhy odpadu a opatrenia na zvýšenie ich účinnosti, efektívnosti nákladov a riadenia.
5.
Systémy vratných záloh a ďalšie opatrenia na podporu účinného zberu použitých výrobkov a materiálov.
6.
Riadne plánovanie investícií v oblasti infraštruktúry odpadového hospodárstva, a to aj prostredníctvom fondov Európskej únie.
7.
Udržateľné verejné obstarávanie na podporu lepšieho nakladania s odpadom a používanie recyklovaných výrobkov a materiálov.
8.
Postupné rušenie dotácií, ktoré nie sú v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
9.
Používanie fiškálnych opatrení alebo iných prostriedkov na podporu zavádzania výrobkov a materiálov, ktoré sa pripravujú na opätovné použitie alebo sa recyklujú.
10.
Podpora výskumu a inovácií v oblasti vyspelých technológií recyklácie a repasovania.
11.
Používanie najlepších dostupných techník na spracovanie odpadu.
12.
Hospodárske stimuly pre regionálne a miestne orgány, najmä na podporu predchádzania vzniku odpadu a na posilnenie systémov triedeného zberu, ktoré sa zároveň vyhýbajú podpore skládkovania a spaľovania.
13.
Informačné kampane pre verejnosť, najmä pokiaľ ide o triedený zber, predchádzanie vzniku odpadu a znižovanie znečisťovania odpadom a začlenenie týchto otázok do vzdelávania a odbornej prípravy.
14.
Systémy koordinácie, a to aj digitálnymi prostriedkami, medzi všetkými príslušnými verejnými orgánmi zapojenými do odpadového hospodárstva.
15.
Podpora nepretržitého dialógu a spolupráce medzi všetkými zainteresovanými stranami v oblasti odpadového hospodárstva a podpora dobrovoľných dohôd a podávania správ podnikov o odpadoch.“.

175.
Za prílohu č. 7 sa vkladá príloha č. 7a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 7a
k zákonu č. 79/2015 Z. z.
JEDNORAZOVÉ VÝROBKY Z PLASTU, KTORÉ JE ZAKÁZANÉ UVÁDZAŤ
NA TRH SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na trh Slovenskej republiky je zakázané uvádzať tieto jednorazové výrobky z plastu:
1.
vatové tyčinky do uší, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis,162)
2.
príbory (vidličky, nože, lyžice, paličky na jedenie),
3.
taniere,
4.
slamky, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis,162)
5.
miešadlá na nápoje,
6.
paličky určené na pripevnenie k balónom a podopieranie balónov okrem balónov na priemyselné alebo iné profesionálne využitie a uplatnenie, ktoré sa nedistribuujú spotrebiteľom, ako aj mechanizmy takých paličiek,
7.
nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu, t. j. nádoby, ako sú škatule, s viečkom alebo bez viečka, ktoré sa používajú na potraviny, ktoré sú:
a)
určené na priamu konzumáciu buď na mieste predaja, alebo na inom mieste, ako je miesto predaja (tzv. take-away),
b)
spravidla konzumované priamo z tejto nádoby, a
c)
hotové na konzumáciu bez akejkoľvek ďalšej prípravy, napríklad varenia alebo zohrievania, vrátane nádob na potraviny určené na rýchle občerstvenie (tzv. fast-food) alebo na akékoľvek iné jedlá určené na priamu konzumáciu okrem nápojových obalov, tanierov a balení a vrecúšok obsahujúcich potraviny,
8.
nápojové obaly vyrobené z expandovaného polystyrénu vrátane ich uzáverov a viečok,
9.
poháre na nápoje vyrobené z expandovaného polystyrénu vrátane ich uzáverov a viečok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 162 znie:
„162) Napríklad zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 527/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok.“.

176.
Za prílohu č. 8a sa vkladá príloha č. 8b, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 8b
k zákonu č. 79/2015 Z. z.
ZOZNAM LÁTOK ALEBO HNUTEĽNÝCH VECÍ, PRE KTORÉ SA NEVYŽADUJE SÚHLAS podľa § 97 ods. 1 písm. o)
Súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. o) sa nevyžaduje na
1.
piliny, hobliny a odrezky z prírodného dreva,
2.
piliny, hobliny, triesky, prach a zlomky zo železných a neželezných kovov,
3.
okuje z valcovania zo železiarskeho a oceliarskeho priemyslu,
4.
textilné ústrižky (čisté nite, zvyšky látok).“.

177.
Príloha č. 9 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 9 k zákonu č. 79/2015 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov ( Ú. v. ES L 365, 31.12.1994; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 13) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.1/zv. 4), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/12/ES z 11. februára 2004 (Ú. v. EÚ L 47, 18. 2. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.13/zv. 34), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/20/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 70, 16. 3. 2005), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009) a smernice Komisie 2013/2/EÚ zo 7. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 37, 8. 2. 2013).
2.
Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (Ú. v. ES L 243, 24.9.1996; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009).
3.
Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16. 7. 1999; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 4) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008) a smernice Rady 2011/97/EÚ z 5. decembra 2011 (Ú. v. EÚ L 328, 10. 12. 2011).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. ES L 269, 21. 10. 2000; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 5) v znení rozhodnutia Komisie 2002/525/ES z 27. júna 2002 (Ú. v. EÚ L 170, 29. 6. 2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 7), rozhodnutia Komisie 2005/63/ES z 24. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 25, 28. 1. 2005), rozhodnutia Komisie 2005/438/ES z 10. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 152, 15. 6. 2005), rozhodnutia Rady 2005/673/ES z 20. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 254, 30. 9. 2005), rozhodnutia Komisie 2008/689/ES z 1. augusta 2008 (Ú. v. EÚ L 225, 23. 8. 2008), smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2008/33/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 345, 23. 12. 2008), rozhodnutia Komisie 2010/115/EÚ z 23. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 48, 25. 2. 2010), smernice Komisie 2011/37/EÚ z 30. marca 2011 (Ú. v. EÚ L 85, 31. 3. 2011) a smernice Komisie 2013/28/EÚ zo 17. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 135, 22. 5. 2013).
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS (Ú. v. EÚ L 266, 26. 9. 2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/12/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/103/ES z 19. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 327, 5. 12. 2008) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/56/EÚ z 20. novembra 2013 (Ú. v. EÚ L 329, 10. 12. 2013).
6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22. 11. 2008).
7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010).
8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Ú. v. EÚ L 197, 24. 7. 2012).
9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/720 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek (Ú. v. EÚ L 115, 6. 5. 2015).
10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/849 z 30. mája 2018, ktorou sa menia smernice 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018).
11.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/850 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018).
12.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018).
13.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018).
14.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 155, 12. 6. 2019).“.
178.
Slová „škodlivé látky“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „nebezpečné látky“ v príslušnom tvare.
179.
Slová „viacvrstvové kombinované materiály“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „kompozitné obaly“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z. a zákona č. 395/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 162 písmene k) sa slová „povrchovú úpravu terénu 38)“ nahrádzajú slovami „spätné zasypávanie“.“.
2.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 162 písmene s) sa za slová „dočasného uskladnenia“ vkladajú slová „odpadovej“.“.
3.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 162 písmene y) sa slová „až v)“ nahrádzajú slovami „až t) a aj) až am)“.“.
Čl. III
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 198/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 240/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 310/2018 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 356/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 14 ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 3 a 5“.
2.
V § 68 písm. g) sa za slovami „§ 13 ods. 6 a 7“ vkladajú slová „a § 14 ods. 6 a 7“.
Čl. IV
Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 569/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 4/2010 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z. a zákona 239/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 4 sa vypúšťajú slová „listinnej podobe alebo“.
2.
V § 6 ods. 4 písm. a) sa slová „31. mája“ nahrádzajú slovami „28. februára“.
3.
V § 6 ods. 8 sa slová „do 12 mesiacov“ nahrádzajú slovami „do 11 mesiacov“.
Čl. V
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 268/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 369/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 77 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov od poplatníkov podľa odseku 2 písm. b) a c),“.
2.
V § 77 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „od poplatníkov podľa odseku 2 písm. a),“.
3.
V § 77 ods. 3 sa slová „poplatok platí“ nahrádzajú slovami „poplatníkom je len raz a poplatok platí“ a za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Ak poplatník nemá v obci trvalý pobyt ani prechodný pobyt a je oprávnený na území obce užívať alebo užíva viac nehnuteľností, poplatok platí a poplatníkom je len raz.“.
4.
V § 77 ods. 7 druhej vete sa slovo „Za“ nahrádza slovom „Namiesto“ a slovo „plní“ sa nahrádza slovom „preberá“.
5.
V § 80 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Za zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku sa nepovažuje uplatnenie nároku na zníženie a odpustenie poplatku.“.
6.
V § 81 ods. 1 tretej vete sa vypúšťajú slová „preukáže, že“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak je v obci, v jednotlivej časti obce podľa § 17a, v jednotlivom katastrálnom území, pre poplatníkov obývajúcich, užívajúcich určité druhy nehnuteľností alebo sídliacich v určitých druhoch nehnuteľností zavedený množstvový zber, pričom obec vyrubuje poplatok rozhodnutím a súčasne nehnuteľnosť má oprávnenie užívať alebo užívajú viacerí poplatníci a nemajú určeného zástupcu, obec vyrubí poplatok každému z nich do výšky ich podielu na poplatku z celkového počtu poplatníkov užívajúcich zbernú nádobu priradenú k určitej nehnuteľnosti.“.
7.
§ 82 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Pri súbehu znížení poplatku podľa odseku 2 a § 83 ods. 2 sa uplatní jedno zníženie alebo zníženie výhodnejšie pre poplatníka. Ak sa poplatník nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce viac ako 90 dní, pričom túto podmienku splní kumuláciou viacerých podmienok na zníženie a odpustenie poplatku, a súčasne obdobie s podmienkou na odpustenie poplatku, počas ktorého sa poplatník nezdržiaval na území obce je kratšie ako 90 dní, má nárok len na zníženie poplatku.
(5)
Poplatník uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa odseku 2 podľa podmienok a na základe podkladov ustanovených podľa § 83 ods. 1 najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.“.
8.
V § 83 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku sa vzťahujú na všetkých poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) rovnako z dôvodu vzniku poplatkovej povinnosti.“.
9.
V § 83 ods. 2 sa slovo „oslobodenie od“ nahrádza slovom „odpustenie“, za slovom „sprievodcom“ sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo poplatníkovi, ktorý preukáže, že vytriedil určený podiel zložiek komunálneho odpadu; vekovú hranicu poplatníka, ktorým je fyzická osoba staršia ako 62 rokov, môže obec zvýšiť“.
10.
§ 83 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Obec môže všeobecne záväzným nariadením11) zaviesť množstvový zber k 1. januáru zdaňovacieho obdobia v obci, v jednotlivej časti obce podľa § 17a, v jednotlivom katastrálnom území alebo pre poplatníkov obývajúcich alebo užívajúcich určité druhy nehnuteľností alebo sídliacich v určitých druhoch nehnuteľností.“.
11.
Za § 104j sa vkladá § 104k, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠104k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2020
(1)
Na poplatkovú povinnosť a oznamovaciu povinnosť vzniknutú do 31. decembra 2020 sa vzťahuje tento zákon v znení účinnom do 30. júna 2020.
(2)
Nedoplatok na poplatku voči poplatníkovi, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, uhradí jeho zákonný zástupca alebo opatrovník najneskôr v lehote do 31. marca 2021, pričom po uplynutí tejto lehoty sa takýto nedoplatok na poplatku stáva jeho nedoplatkom.“.
Čl. VI
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z. zákona č. 292/2017 Z. z., zákona 332/2017 Z. z., zákona č. 329/2018 a zákona č. 111/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami aj) a ak), ktoré znejú:
„aj)
financovanie preventívnych opatrení a nápravných opatrení podľa osobitného predpisu,11ia)
ak)
zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu podľa osobitného predpisu.11ib)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11ia a 11ib znejú:
„11ia)§ 4 ods. 3 písm. c) a § 5 ods. 3 písm. c) zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
11ib) § 15 ods. 14 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
2.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
(16)
Prostriedky fondu poskytnuté podľa § 4g ods. 4 písm. a) a § 4h ods. 4 písm. a) nesmú v súčte prekročiť 5 % z ročného príjmu fondu.“.
3.
V § 4f ods. 1 písm. a) sa za slovo „republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „ministerstvo vnútra“)“.
4.
Za § 4f sa vkladajú § 4g a 4h, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠4g
Financovanie preventívnych opatrení a nápravných opatrení
(1)
Ministerstvo vnútra môže požiadať fond o poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. aj). Žiadosť možno podať na fond v priebehu kalendárneho roka. Vzor žiadosti fond uverejní na svojom webovom sídle.
(2)
Žiadosť obsahuje
a)
názov žiadateľa,
b)
sídlo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo žiadateľa,
d)
údaje o štatutárnom orgáne žiadateľa,
e)
účel a výšku požadovaných prostriedkov fondu,
f)
doklady preukazujúce náklady, ktoré boli vynaložené na preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia zo strany okresného úradu, a to najmenej vo výške 100 000 eur,
g)
ďalšie údaje a doklady potrebné na posúdenie žiadosti.
(3)
Prostriedky fondu možno poskytnúť žiadateľovi najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených na účely § 4 ods. 1 písm. aj); za priame náklady sa považujú náklady na služby alebo tovary priamo súvisiace s výkonom preventívnych opatrení alebo nápravných opatrení okresným úradom.12o)
(4)
O poskytnutí prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. aj) rozhoduje
a)
minister na základe odporúčania rady fondu, ak je výška požadovaných prostriedkov fondu uvedená v žiadosti nižšia ako 200 000 eur,
b)
vláda Slovenskej republiky na návrh ministra, ktorému poskytnutie prostriedkov odporučí rada fondu, ak je výška požadovaných prostriedkov fondu uvedená v žiadosti 200 000 eur alebo vyššia.
(5)
Na základe rozhodnutia podľa odseku 4 fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu na financovanie preventívnych opatrení a nápravných opatrení.
(6)
Fond vedie evidenciu podaných žiadostí a vykoná kontrolu ich formálnej správnosti a úplnosti. Ak žiadosť o poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. aj) neobsahuje náležitosti podľa odseku 2, fond vyzve žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť doplnil. Na žiadosť, ktorú žiadateľ v tejto lehote nedoplní, fond neprihliada.
(7)
Povinnosť príslušného orgánu konať o povinnosti nahradiť náklady na preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia podľa osobitného predpisu12p) nie je poskytnutím prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. aj) dotknutá. Uhradená alebo vymožená suma náhrady nákladov je príjmom fondu.
(8)
Na poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. aj) nie je právny nárok.
(9)
Na poskytovanie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. aj) sa nevzťahujú vykonávací predpis podľa § 13 a správny poriadok.
§ 4h
Poskytovanie prostriedkov fondu na zabezpečenie zhodnotenia
alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu
(1)
Ministerstvo vnútra môže požiadať fond o poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ak). Žiadosť možno podať na fond v priebehu kalendárneho roka. Vzor žiadosti fond uverejní na svojom webovom sídle.
(2)
Žiadosť obsahuje
a)
názov žiadateľa,
b)
sídlo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo žiadateľa,
d)
údaje o štatutárnom orgáne žiadateľa,
e)
účel a výšku požadovaných prostriedkov fondu,
f)
doklady preukazujúce náklady, ktoré boli vynaložené na zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu zo strany okresného úradu, a to najmenej vo výške 100 000 eur,
g)
ďalšie údaje a doklady potrebné na posúdenie žiadosti.
(3)
Prostriedky fondu možno poskytnúť žiadateľovi najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených na účely § 4 ods. 1 písm. ak); za priame náklady sa považujú náklady na služby alebo tovary priamo súvisiace so zabezpečením zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu okresným úradom.12q)
(4)
O poskytnutí prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ak) rozhoduje
a)
minister na základe odporúčania rady fondu, ak je výška požadovaných prostriedkov fondu uvedená v žiadosti nižšia ako 200 000 eur,
b)
vláda Slovenskej republiky na návrh ministra, ktorému poskytnutie prostriedkov odporučí rada fondu, ak je výška požadovaných prostriedkov fondu uvedená v žiadosti 200 000 eur alebo vyššia.
(5)
Na základe rozhodnutia podľa odseku 4 fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu na zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu.
(6)
Fond vedie evidenciu podaných žiadostí a vykoná kontrolu ich formálnej správnosti a úplnosti. Ak žiadosť o poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ak) neobsahuje náležitosti podľa odseku 2, fond vyzve žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť doplnil. Na žiadosť, ktorú žiadateľ v tejto lehote nedoplní, fond neprihliada.
(7)
Nárok toho, kto zabezpečil zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu v súlade s osobitným predpisom, na náhradu vynaložených nákladov voči osobe, ktorá je zodpovedná za nezákonné umiestnenie odpadu, nie je poskytnutím prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ak) dotknutý. Suma náhrady takto vynaložených nákladov je príjmom fondu.
(8)
Na poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ak) nie je právny nárok.
(9)
Na poskytovanie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ak) sa nevzťahujú vykonávací predpis podľa § 13 a správny poriadok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazom 12o až 12q znejú:
„12o) § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 359/2007 Z. z.
12p) § 31 zákona č. 359/2007 Z. z.
12q) § 108 ods. 1 písm. q) zákona č. 79/2015 Z. z.“.
5.
V § 10 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 a 4 sa slová „§ 4b a 4c“ nahrádzajú slovami „§ 4b, 4c, 4g a 4h“.
6.
V § 10 ods. 1 písm. e) a § 11 ods. 2 sa slová „§ 4 ods. 1 písm. m) a ad)“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 písm. m), ad), aj) a ak)“.
7.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Časový interval čerpania prostriedkov fondu upravený zmluvou podľa odseku 1 písm. b) možno na návrh žiadateľa v odôvodnených prípadoch predĺžiť. O návrhu na predĺženie časového intervalu podľa prvej vety rozhoduje riaditeľ na základe odporúčania rady fondu. Časový interval čerpania prostriedkov fondu možno predĺžiť iba v nevyhnutnom rozsahu tak, aby takým predĺžením nedošlo k ohrozeniu účelu poskytovanej podpory, a to najmä vtedy, ak použitiu prostriedkov fondu v dohodnutom intervale bránia objektívne dôvody. Predĺženie čerpania prostriedkov fondu sa uskutoční uzatvorením dodatku k zmluve, v ktorom sa uvedie nový časový interval ich čerpania.“.
Čl. VII
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 448/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 312/2016 Z. z., zákona č. 142/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 58 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak zverejňované dokumenty a rozhodnutia podľa tohto zákona obsahujú osobné údaje, príslušný orgán ich zverejňuje v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a označenie nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu;35ba) príslušný orgán zverejňuje dokumenty a rozhodnutia na účel informovania verejnosti o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35ba znie:
„35ba) § 42 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VIII
Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 210/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 31 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak boli príslušnému orgánu na účel financovania preventívnych opatrení alebo nápravných opatrení poskytnuté finančné prostriedky Environmentálneho fondu, uhradená alebo vymožená suma náhrady nákladov je príjmom Environmentálneho fondu.“.
Čl. IX
Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 148/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 193/2018 Z. z. a zákona č. 312/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 31 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ministerstvo
a)
sleduje výskum a vývoj v oblasti najlepších dostupných techník a uverejňovanie nových a aktualizovaných záverov o najlepších dostupných technikách,
b)
spolupracuje so združeniami prevádzkovateľov a prevádzkovateľmi v jednotlivých priemyselných odvetviach vo veciach zavádzania najlepších dostupných techník v jednotlivých kategóriách prevádzok,
c)
monitoruje a vyhodnocuje získané údaje z používania najlepších dostupných techník v jednotlivých kategóriách prevádzok a vyhodnotenia poskytuje inšpekcii a združeniam podnikateľov v jednotlivých priemyselných odvetviach.“.
2.
V § 32 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
Čl. X
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 4 až 9, 11 až 13, 15 až 17, 19 až 23, 27, 31, 37, 41, 42, 47, 51, 53, 54, 57, 59 až 65, 69, 72, 84 až 86, 89, 90, 92, 93, 95, 97, 103, 104, 121, 122, 127, 129, 138, 139, 143, 145, 170 až 174, 176, čl. II a čl. V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2020, čl. I bodov 26, 36, 40, 50, 52, 58, 75, 77, 82, 96, 99, 101, 105 a 106, ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2021, čl. I bodov 73, 83, 140, 147, 148 a 175, ktoré nadobúdajú účinnosť 3. júla 2021, a čl. I bodov 39 a 100, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.