46/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.02.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

46
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. februára 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 122/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 48/2017 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 74/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písmená e) a f) znejú:
„e)
platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny,
f)
platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín,“.
2.
§ 7 a 8 vrátane nadpisov znejú:
㤠7
Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny
(1)
Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu11) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje vybrané druhy zeleniny.
(2)
Vybranými druhmi zeleniny sú
a)
listová zelenina, a to šalát a špenát,
b)
cibuľová zelenina, a to cibuľa, cesnak a pór,
c)
hlúbová zelenina, a to kapusta, kel, karfiol, kaleráb a ružičkový kel,
d)
koreňová zelenina, a to cvikla, mrkva, reďkev a reďkovka, petržlen a špargľa,
e)
plodová zelenina, a to baklažán, cuketa, dyňa, melón, paprika, tekvica okrem tekvice určenej pre produkciu semien na konzum a lisovanie, uhorka nakladačka a uhorka šalátová.
(3)
Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny sa poskytne na výmeru poľnohospodárskej plochy, ktorá spĺňa podmienky minimálneho počtu vysiatych alebo vysadených kusov druhov zeleniny na 1 ha podľa prílohy č. 1.
§ 8
Platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín
(1)
Platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu11) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje vybrané druhy bielkovinových plodín.
(2)
Vybranými druhmi bielkovinových plodín sú fazuľa, hrach a sója.
(3)
Platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín sa poskytne na výmeru poľnohospodárskej plochy, ktorá spĺňa podmienky minimálneho počtu vysiatych alebo vysadených kusov druhov bielkovinových plodín na 1 ha podľa prílohy č. 2.“.
3.
V § 13 ods. 1 sa slovo „elektronickom“ nahrádza slovom „geopriestorovom“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a) Čl. 17 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014) v platnom znení.“.
5.
Za § 16c sa vkladá § 16d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia
Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády.“.
6.
Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 36/2015 Z. z.
MINIMÁLNY POČET KUSOV DRUHOV ZELENINY NA 1 ha A MINIMÁLNA HMOTNOSŤ OSIVA NA 1 ha NA ÚČELY PLATBY NA PESTOVANIE VYBRANÝCH DRUHOV ZELENINY
Druh zeleniny Minimálny počet kusov druhov zeleniny na 1 ha (v kusoch) Minimálna hmotnosť osiva na 1 ha (v gramoch)
Listová zelenina Šalát 100 000 100
Špenát 100 000 1 000
Cibuľová zelenina Cibuľa 600 000 2 280
Cesnak 300 000 500 000
Pór 120 000 300
Hlúbová zelenina Kapusta 25 000 75
Kel 20 000 80
Ružičkový kel 25 000 100
Karfiol 25 000 75
Kaleráb 80 000 240
Koreňová zelenina Mrkva 600 000 720
Petržlen 400 000 480
Reďkev a reďkovka 1 000 000 7 000
Cvikla 200 000 2 600
Špargľa 20 000 400
Plodová zelenina Paprika 40 000 240
Uhorka nakladačka 30 000 750
Uhorka šalátová 25 000 500
Melón 3 000 120
Dyňa 3 000 120
Cuketa 5 000 500
Tekvica okrem tekvice určenej pre produkciu semien na konzum a lisovanie 2 500 325
Baklažán 2 500 10


Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 36/2015 Z. z.
MINIMÁLNY POČET KUSOV DRUHOV BIELKOVINÝCH PLODÍN NA 1 ha A MINIMÁLNA HMOTNOSŤ OSIVA NA 1 ha NA ÚČELY PLATBY NA PESTOVANIE VYBRANÝCH DRUHOV BIELKOVINOVÝCH PLODÍN
Druh bielkovinových plodín Minimálny počet kusov druhov bielkovinových plodín na 1 ha
(v kusoch)
Minimálna hmotnosť osiva na
1 ha
(v gramoch)
Fazuľa 500 000 130 000
Hrach 800 000 200 000
Sója 500 000 75 000“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Peter Pellegrini v. r.