454/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

454
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest
na súdoch výberovým konaním
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 47 ods. 2 písm. b) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2019 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 sa za slovami „mediačného úradníka“ vypúšťa čiarka a slová „justičného čakateľa“.
2.
V § 3 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o vyhlásenie výberového konania na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v dočasnej štátnej službe, súhlas ministerstva sa nevyžaduje.“.
3.
V § 3 ods. 6 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „ak odsek 7 neustanovuje inak“.
4.
V § 3 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Užšie vnútorné výberové konanie sa vyhlasuje na informačnej tabuli príslušného súdu najmenej sedem pracovných dní pred jeho uskutočnením.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
5.
V § 5 ods. 2 sa za slová „ods. 6“ vkladajú slová „a 7“.
6.
V § 6 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,“.
7.
V § 6 ods. 6, § 9 ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. a) a § 10 ods. 2 a 3 sa vypúšťajú slová „a justičného čakateľa“.
8.
V § 7 ods. 4, § 11 ods. 1 písm. b) a § 15 ods. 4 sa slová „vyššieho súdneho úradníka, probačného a mediačného úradníka a justičného čakateľa“ nahrádzajú slovami „vyššieho súdneho úradníka a probačného a mediačného úradníka“.
9.
V § 8 ods. 3 prvej vete sa slovo „sedem“ nahrádza slovom „päť“ a na konci prvej vety sa pripájajú tieto slová: „a ak ide o užšie vnútorné výberové konanie najmenej tri pracovné dni pred jeho uskutočnením“.
10.
V § 9 ods. 3 písm. b) a § 9 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a probačného a mediačného úradníka vo funkcii vedúceho štátneho zamestnanca“.
11.
V § 10 ods. 4 úvodnej vete sa za slová „mediačného úradníka“ vkladajú slová „a voľného štátnozamestnaneckého miesta probačného a mediačného úradníka vo funkcii vedúceho štátneho zamestnanca“.
12.
V § 18 odsek 1 znie:
„(1)
Služobný úrad oznámi uchádzačom výsledok výberového konania do desiatich pracovných dní od jeho ukončenia.“.
Doterajšie odseky 1 až 4 sa označujú ako odseky 2 až 5.
13.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠21a
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. januára 2020
Pri výberovom konaní, ktoré bolo vyhlásené na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta justičného čakateľa do 31. decembra 2019, sa postupuje podľa tejto vyhlášky v znení účinnom do 31. decembra 2019.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
v z. Edita Pfundtner v. r.