452/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

452
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. decembra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd
Vláda Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 1 písm. j) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 1 znie:
„(1)
Prahové hodnoty pre anorganické látky znečisťujúce podzemné vody a ukazovatele znečistenia sú uvedené v prílohe č. 1 častiach A a B. Prahové hodnoty pre vybrané organické znečisťujúce látky uvedené v prílohe č. 1 časti C sú ustanovené na celoštátnej úrovni a sú jednotné pre všetky útvary podzemných vôd. Na hodnotenie chemického stavu geotermálnych útvarov podzemných vôd sa namiesto prahových hodnôt používa kritérium, ktorým je stabilita chemického zloženia.“.
2.
Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:
㤠1a
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.
3.
Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:
4.
Nariadenie vlády sa dopĺňa prílohou č. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 282/2010 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (Ú. v. EÚ L 372, 27. 12. 2006) v znení smernice Komisie 2014/80/EÚ z 20. júna 2014 (Ú. v. EÚ L 182, 21. 6. 2014).
2.
Smernica Komisie 2014/80/EÚ z 20. júna 2014, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (Ú. v. EÚ L 182, 21. 6. 2014).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Peter Pellegrini v. r.