450/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

450
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 9. decembra 2019,
ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov živočíchov vzbudzujúcich obavy Európskej únie1) a inváznych nepôvodných druhov živočíchov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky2) sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 2
(1)
Podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Európskej únie a inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky sú uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov rastlín podľa odseku 1 zahŕňa aj nakladanie s biomasou3) z takto odstránených inváznych nepôvodných druhov rastlín. Spôsoby nakladania s biomasou podľa prvej vety sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
László Sólymos v. r.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 450/2019 Z. z.
Spôsoby nakladania s biomasou z inváznych nepôvodných druhov rastlín
1.
Kompostovanie
Kompostujú sa sterilné rastliny alebo ich časti, ktoré ešte nevytvárajú semená ani plody. Pri druhoch rodu Fallopia sp. sa kompostujú nadzemné časti rastlín.
2.
Spálenie
Ak rastliny už tvoria semená alebo plody, je potrebné ich najprv vysušiť takým spôsobom, že nemôže dôjsť k rozšíreniu ich semien alebo plodov do okolia a následne vysušené rastliny spáliť v súlade s osobitným predpisom.5)
3.
Štiepkovanie
Štiepku je možné využiť na mulč, ak nie sú zoštiepkované jedince drevín so semenami.
4.
Skrmovanie
Pokosenú biomasu z inváznych nepôvodných druhov rastlín je možné využiť aj na skŕmenie hospodárskymi druhmi zvierat.
5.
Iné spôsoby
Iné spôsoby spracovania biomasy podľa osobitného predpisu.6)
1)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1141 z 13. júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 (Ú. v. EÚ L 189, 14. 7. 2016) v platnom znení.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky.
3)
§ 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2011 Z. z.
5)
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.