449/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

449
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. decembra 2019,
ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Zoznam inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Zoznam inváznych nepôvodných druhov živočíchov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky je uvedený v prílohe č. 2.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Peter Pellegrini v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 449/2019 Z. z.
ZOZNAM INVÁZNYCH NEPÔVODNÝCH DRUHOV RASTLÍN VZBUDZUJÚCICH OBAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vedecké meno Slovenské meno
Amorpha fruticosa beztvarec krovitý
Ambrosia artemisiifolia ambrózia palinolistá
Fallopia sp. (syn. Reynoutria) pohánkovec (krídlatka)
Lycium barbarum kustovnica cudzia
Negundo aceroides javorovec jaseňolistý
Solidago canadensis zlatobyľ kanadská
Solidago gigantea zlatobyľ obrovská
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 449/2019 Z. z.
ZOZNAM INVÁZNYCH NEPÔVODNÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV VZBUDZUJÚCICH OBAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vedecké meno Slovenské meno
Ameiurus melas sumček čierny
Arion lusitanicus slizovec iberský
Chrysemys picta korytnačka maľovaná
Gasterosteus aculeatus pichľavka siná
Mustela vision norok americký
Neogobius fluviatilis býčko piesočný
Neogobius gymnotrachelus býčko nahotemenný
Neogobius kessleri býčko hlavatý
Neogobius melanostomus býčko čiernoústy
Sinanodonta woodiana škľabka ázijská