448/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

448
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. decembra 2019,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a § 45 ods. 1 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2008 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 556/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 506/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 41/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 550/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 444/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 395/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 445/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 369/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 361/2017 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 415/2018 Z. z. sa mení takto:
Prílohy č. 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.
Výška pracovných taríf pre obvinených a odsúdených zaradených do práce
(v eurách mesačne)
Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
1 2 3 4
1 do 5 rokov 221,00 239,80 259,30 424,30
2 od 5 do 10 rokov 231,00 249,60 271,10 443,10
3 nad 10 rokov 240,50 260,30 282,20 461,00

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.
Výška pracovných taríf pre obvinených a odsúdených zaradených do práce
(v eurách za hodinu)
Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
1 2 3 4
1 do 5 rokov 1,270 1,378 1,490 2,439
2 od 5 do 10 rokov 1,328 1,434 1,558 2,547
3 nad 10 rokov 1,382 1,496 1,622 2,649“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Peter Pellegrini v. r.