447/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

447
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 4. decembra 2019,
ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2020
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 12 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť (ďalej len „index rizika“) na rok 2020 pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a e) a ods. 2 zákona, a pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát podľa § 11 ods. 7 zákona, sa na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:


Poradové číslo vekovej skupiny Veková skupina poistencov Poistenci, za ktorých platiteľom poistného nie je štát Poistenci, za ktorých platiteľom poistného je štát
x x IRŽ(i) * IRM(i) * IRŽ(i) ** IRM(i) **
1. od 0 do 1 roka 1,65 1,8446
2. od 2 do 4 rokov 0,277 0,3201
3. od 5 do 9 rokov 0,2303 0,2611
4. od 10 do 14 rokov 0,2801 0,277
5. od 15 do 19 rokov 0,2172 0,1507 0,3138 0,2448
6. od 20 do 24 rokov 0,2561 0,1658 0,2891 0,2132
7. od 25 do 29 rokov 0,3322 0,1905 0,4621 0,3615
8. od 30 do 34 rokov 0,3408 0,1938 0,4901 0,5488
9. od 35 do 39 rokov 0,3012 0,2196 0,4729 0,6419
10. od 40 do 44 rokov 0,2949 0,2278 0,613 0,7509
11. od 45 do 49 rokov 0,3181 0,2582 0,8074 0,9551
12. od 50 do 54 rokov 0,3429 0,3093 0,9074 1,0951
13. od 55 do 59 rokov 0,3688 0,3429 0,9736 1,2187
14. od 60 do 64 rokov 0,4013 0,4349 0,6793 0,9455
15. od 65 do 69 rokov 0,4947 0,6375 0,7143 0,9565
16. od 70 do 74 rokov 0,6908 0,7772 0,7931 1,1181
17. od 75 do 79 rokov 0,8374 1,1231 0,8846 1,2311
18. od 80 rokov 1,144 0,8673 0,8963 1,1165
*
IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného nie je štát.
**
IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného je štát.
§ 2
Index rizika na rok 2020 sa pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
Číslo Kód Názov Index rizika
1. AST Astma 0,327
2. AUT Autoimunitné ochorenia liečené biologickou liečbou 1,7998
3. CFP Cystická fibróza a/alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasu 7,5118
4. CNS Ochorenie mozgu/miechy 3,1445
5. COP CHOCHP / ťažká astma 0,8558
6. DM1 Diabetes typu I 1,2693
7. DMH Diabetes s hypertenziou 0,3767
8. HEM Hemofília 74,3119
9. HOR Hormonálna onkoliečba 0,904
10. KVS Srdcové choroby 0,5158
11. ONK Malignity 7,7643
12. PAH Primárna pľúcna hypertenzia 41,4463
13. PAR Parkinsonova choroba 0,6504
14. RAS Liečba rastovým hormónom 3,1129
15. REN Renálne zlyhanie 18,8253
§ 3
Poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa § 1 prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.
§ 4
Index rizika na rok 2020 sa pre jednotlivé viacročné nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:


Číslo viacročnej nákladovej skupiny Index rizika
1 0
2 0,325
3 0,8746
4 1,2816
5 1,8283
6 2,9569
7 5,5404
8 15,2013
§ 5
Ak poistenec spĺňa podmienky pre zaradenie do viacerých viacročných nákladových skupín, zaraďuje sa do viacročnej nákladovej skupiny s najvyšším indexom rizika.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Andrea Kalavská v. r.