446/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

446
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 4. decembra 2019,
ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových
skupín na rok 2020
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 12 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2020 je uvedený v prílohe.
§ 2
Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín ustanovený touto vyhláškou sa prvýkrát použije v marci 2020 pri mesačnom prerozdeľovaní poistného za január 2020.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Andrea Kalavská v. r.
Príloha k vyhláške č. 446/2019 Z. z.
ZOZNAM FARMACEUTICKO-NÁKLADOVÝCH SKUPÍN NA ROK 2020
Číslo
farmaceuticko-
nákladovej
skupiny
Kód
farmaceuticko-
nákladovej
skupiny
Názov farmaceuticko-
nákladovej skupiny podľa
choroby alebo spôsobu liečby
ATC skupina Kód asociovaný
s priradenými
diagnózami podľa
Medzinárodnej
klasifikácie chorôb –
MKCH – 10. revízie
1. AST Astma R03 okrem (R03AC18, R03AK03, R03BB, R03BC01, R03CC13, R03CC02) J40 – J47
2.
AUT
Autoimunitné ochorenia liečené biologickou liečbou L04AA11, L04AA24, L04AA26, L04AA32, L04AA33, L04AB, L04AC K50 – K52, L40, M05 – M09, M30 – M36, M45
3. CFP Cystická fibróza a/alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasu J01GB01, J01XB01, R05CB13 E84
4. CNS Ochorenie mozgu/miechy L03AB07, L03AB08, L03AB13, L03AX13, L04AA23, L04AA27, L04AA31, L04AA34, M03BX01, M03BX02, N07XX09 G35 – G37, G80 – G83, I60 – I69
5. COP CHOCHP/ťažká astma R03AC18, R03AK03, R03BB J40 – J47
6. DM1 Diabetes typu I A10A E10 – E14
7. DMH Diabetes s hypertenziou (A10A a zároveň [C02 okrem (C02KX), C03 okrem (C03CA01), C07, C08 okrem (C08CA06), C09]) alebo (A10B a zároveň [C02 okrem (C02KX), C03 okrem (C03CA01), C07, C08 okrem (C08CA06), C09]) I10 – I25
8. HEM Hemofília B02BD okrem B02BD01 D66 – D68
9. HOR Hormonálna onkoliečba L02 C00 – D48
10. KVS Srdcové choroby C01A, C01B, C01D, C01EB15, C01EB17, C03CA01 I20 – I52
11. ONK Malignity L01 okrem (L01BA01), L03AA, L04AX04 C00 – D48
12. PAH Primárna pľúcna hypertenzia B01AC11, B01AC21, C02KX, G04BE03 I27.0
13. PAR Parkinsonova choroba N04B G20, G21, G22
14. RAS Liečba rastovým hormónom H01AC01 E23, Q96
15. REN Renálne zlyhanie B03X, V03AE N17 – N19, D46
Vysvetlivky:
1.
ATC skupina je anatomicko-terapeuticko-chemická skupina liečiv.
2.
Ak je v stĺpci ATC skupina uvedených viacero ATC skupín oddelených čiarkou, podmienka vydania alebo podania aspoň 181 štandardných dávok liečiva podľa § 27b ods. 2 zákona je splnená, ak sa dosiahne aspoň 181 štandardných dávok liečiva v úhrne vo všetkých týchto ATC skupinách.
3.
Ak je ATC skupina definovaná reťazcom, ktorý má menej ako sedem znakov, zahŕňa všetky ATC kódy, ktoré sa začínajú týmto reťazcom.