443/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

443
VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2019
o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 3 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Na výkon funkcie v hodnostnom zbore mužstva sa požaduje najmenej stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore v skupine študijných odborov alebo v skupine učebných odborov elektrotechnika, v študijnom odbore elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách alebo v študijnom odbore technik informačných a telekomunikačných technológií pre vojenské odbornosti
a)
protivzdušná obrana okrem špecializácie
1.
odborník manažmentu protivzdušnej obrany,
2.
odborník na velenie a obsluhu prenosného protilietadlového raketového kompletu,
3.
odborník na kompletizáciu protilietadlového raketového kompletu malého dosahu,
b)
letecké pozemné informačné systémy,
c)
letecká prevádzková služba v špecializácii
1.
odborník na akumulátorové nabíjacie stanice,
2.
odborník na spúšťacie zariadenia,
d)
rádiolokačný prieskum okrem špecializácie odborník manažmentu rádiolokačného prieskumu,
e)
komunikačné a informačné systémy,
f)
spravodajstvo a elektronický boj v špecializácii
1.
odborník na elektronický prieskum,
2.
odborník na elektronický boj.
(2)
V hodnostnom zbore mužstva pre vojenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo sa na výkon funkcie dezinfektor, starší zberač ranených, starší zberač ranených – vodič, starší zberač ranených – špecialista a zdravotnícky špecialista – vodič požaduje odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (ďalej len „odborná spôsobilosť“) v zdravotníckom povolaní1)
a)
sestra,
b)
pôrodná asistentka,
c)
zdravotnícky záchranár,
d)
praktická sestra alebo
e)
sanitár.
§ 2
(1)
Na výkon funkcie v hodnostnom zbore poddôstojníkov sa požaduje najmenej úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore v skupine študijných odborov
a)
elektrotechnika alebo v študijných odboroch elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách alebo technik informačných a telekomunikačných technológií pre vojenské odbornosti
1.
protivzdušná obrana okrem špecializácie
1a.
odborník manažmentu protivzdušnej obrany,
1b.
odborník na velenie a obsluhu prenosného protilietadlového raketového kompletu,
1c.
odborník na kompletizáciu protilietadlového raketového kompletu malého dosahu,
2.
letecké pozemné informačné systémy,
3.
letecká prevádzková služba v špecializácii
3a.
odborník na akumulátorové nabíjacie stanice,
3b.
odborník na spúšťacie zariadenia,
4.
rádiolokačný prieskum okrem špecializácie odborník manažmentu rádiolokačného prieskumu,
5.
komunikačné a informačné systémy,
6.
spravodajstvo a elektronický boj v špecializácii
6a.
odborník na elektronický prieskum,
6b.
odborník na elektronický boj,
b)
ekonomika a organizácia, obchod a služby I pre vojenskú odbornosť finančno-ekonomická služba.
(2)
V hodnostnom zbore poddôstojníkov pre vojenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo sa na výkon funkcie
a)
mladší zdravotník, zdravotník a starší zdravotník požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní
1.
sestra alebo
2.
zdravotnícky záchranár,
b)
mladšia sestra, sestra a sestra – špecialistka požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní sestra,
c)
zdravotnícky asistent požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní praktická sestra,
d)
mladší laborant, laborant, laborant – špecialista požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní
1.
zdravotnícky laborant,
2.
farmaceutický laborant,
3.
laboratórny diagnostik alebo
4.
rádiologický technik,
e)
zdravotník a starší zdravotník v útvare špeciálneho určenia a v leteckej a pátracej záchrannej službe požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní
1.
zdravotnícky záchranár, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore zdravotnícke vedy, alebo
2.
sestra, ktorú získal nadobudnutím vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, pričom vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa získal v rovnakom študijnom odbore,
f)
vedúci starší zdravotník požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní
1.
zdravotnícky záchranár, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore zdravotnícke vedy, alebo
2.
sestra, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, pričom vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa získal v rovnakom študijnom odbore,
g)
vrchná sestra požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní sestra, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, pričom vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa získal v rovnakom študijnom odbore,
h)
hlavná sestra požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní sestra, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, pričom vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa získal v rovnakom študijnom odbore,
i)
veliaci poddôstojník – hlavný zdravotník požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní sestra, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, pričom vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa získal v rovnakom študijnom odbore.
(3)
Na výkon funkcie v hodnostnom zbore poddôstojníkov pre vojenskú odbornosť inžinierska letecká služba sa požaduje najmenej úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore v skupine študijných odborov strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II alebo elektrotechnika alebo v študijnom odbore elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách alebo v jednom zo zameraní študijného odboru mechanik lietadiel.
(4)
Na výkon funkcie v hodnostnom zbore poddôstojníkov sa požaduje odborná spôsobilosť podľa predpisu o hasičských jednotkách2) pre vojenskú odbornosť logistika v špecializácii odborník na požiarnu ochranu a ekológiu a pre vojenskú odbornosť služba letiskového zabezpečenia v špecializácii odborník na technickú, požiarnu a záchrannú službu na letisku.
§ 3
(1)
Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore
a)
elektrotechnika, informatika alebo kybernetika pre vojenské odbornosti
1.
protivzdušná obrana okrem špecializácie
1a.
odborník manažmentu protivzdušnej obrany,
1b.
odborník na velenie a obsluhu prenosného protilietadlového raketového kompletu,
1c.
odborník na kompletizáciu protilietadlového raketového kompletu malého dosahu,
2.
letecké pozemné a informačné systémy,
3.
rádiolokačný prieskum okrem špecializácie odborník manažmentu rádiolokačného prieskumu,
4.
komunikačné a informačné systémy,
5.
spravodajstvo a elektronický boj v špecializácii
5a.
odborník na elektronický prieskum,
5b.
odborník na elektronický boj,
b)
ekonómia a manažment pre vojenskú odbornosť finančno-ekonomická služba,
c)
učiteľstvo a pedagogické vedy alebo vedy o umení a kultúre pre vojenskú odbornosť vojenská hudba.
(2)
Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo pre vojenskú odbornosť právna služba.
(3)
Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia pre vojenskú odbornosť psychologická služba.
(4)
Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore strojárstvo pre vojenskú odbornosť inžinierska letecká služba v špecializácii odborník inžinierskej leteckej služby pre drak a motor lietadla.
(5)
Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore elektrotechnika, informatika alebo kybernetika pre vojenskú odbornosť inžinierska letecká služba v špecializácii
a)
odborník inžinierskej leteckej služby pre špeciálne vybavenie lietadla,
b)
odborník inžinierskej leteckej služby pre elektrické vybavenie lietadla,
c)
odborník inžinierskej leteckej služby pre leteckú výzbroj s elektromechanickým vybavením,
d)
odborník inžinierskej leteckej služby pre rádiové vybavenie lietadla,
e)
odborník inžinierskej leteckej služby pre rádiotechnické vybavenie lietadla,
f)
odborník inžinierskej leteckej služby pre leteckú výzbroj s optoelektronickým vybavením.
(6)
Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov pre vojenskú odbornosť inžinierska letecká služba v špecializácii palubný inžinier, palubný technik sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore elektrotechnika, informatika, kybernetika alebo strojárstvo.
(7)
Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov pre vojenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo, okrem špecializácie odborník na zdravotnícke zásobovanie a odborník na veterinárske lekárstvo, sa požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní
a)
lekár,
b)
zubný lekár,
c)
verejný zdravotník,
d)
zdravotnícky laborant,
e)
farmaceut,
f)
fyzioterapeut,
g)
laboratórny diagnostik alebo
h)
psychológ.
(8)
Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov pre vojenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo v špecializácii odborník na veterinárske lekárstvo sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore veterinárske lekárstvo.
(9)
Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov pre vojenskú odbornosť vojenská duchovná služba sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore teológia.
§ 4
Študijné odbory a učebné odbory stredného vzdelania, študijné odbory vysokoškolského vzdelania a odborná spôsobilosť podľa § 1 až 3 sa požadujú aj na výkon funkcií vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo, vojenská polícia alebo špeciálne operácie, ak ich obsahom je vykonávanie odborných činností rovnakého charakteru, ktoré sú rozhodujúce na výkon funkcie.
§ 5
(1)
Na výkon funkcie pre vojenské odbornosti podľa § 1 ods. 1 v hodnostnom zbore mužstva a podľa § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 3 v hodnostnom zbore poddôstojníkov sa za požadované vzdelanie považuje aj vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore elektrotechnika, informatika, kybernetika alebo v študijnom odbore obrana a vojenstvo v študijnom programe elektronické zbraňové systémy alebo v študijnom programe vojenské spojovacie a informačné systémy.
(2)
Na výkon funkcie pre vojenské odbornosti podľa § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 3 v hodnostnom zbore poddôstojníkov sa za požadované vzdelanie považuje aj úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, ktoré nie je uvedené v § 2 ods. 1, ak profesionálny vojak získal aj stredné odborné vzdelanie v učebnom odbore uvedenom v § 1 ods. 1.
(3)
Na výkon funkcie pre vojenské odbornosti podľa § 2 ods. 1 písm. b) v hodnostnom zbore poddôstojníkov sa za požadované vzdelanie považuje aj vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore ekonómia a manažment.
(4)
Na výkon funkcie pre vojenské odbornosti podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 5 v hodnostnom zbore dôstojníkov sa za požadované vzdelanie považuje aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore obrana a vojenstvo v študijnom programe elektronické zbraňové systémy alebo v študijnom programe vojenské spojovacie a informačné systémy.
(5)
Na výkon funkcie pre vojenské odbornosti podľa § 3 ods. 6 v hodnostnom zbore dôstojníkov sa za požadované vzdelanie považuje aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore obrana a vojenstvo v študijnom programe elektronické zbraňové systémy, vojenské spojovacie a informačné systémy alebo v študijnom programe zbraňové systémy, zbrane a ich časti.
§ 6
Vzdelanie požadované na výkon funkcie vo vojenskej odbornosti, ktoré profesionálny vojak spĺňal podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019, sa považuje za vzdelanie na výkon funkcie požadované podľa tejto vyhlášky.
§ 7
Na výkon funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo, do ktorej sa profesionálny vojak ustanoví od 1. januára 2020 a ktorej obsahom nie je vykonávanie odborných činností rovnakého charakteru, ktoré sú rozhodujúce na výkon funkcie, ktorú profesionálny vojak vykonával vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo k 31. decembru 2019, sa požaduje vzdelanie a odborná spôsobilosť podľa § 4.
§ 8
Zrušuje sa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-99-36/2015-OdL o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov (oznámenie č. 419/2015 Z. z.) v znení opatrenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 16. mája 2017 č. SELP-34-8/2017-OdL (oznámenie č. 112/2017 Z. z.).
§ 9
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Peter Gajdoš v. r.
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
2)
§ 24 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 201/2015 Z. z.