441/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

441
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 13. decembra 2019,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prevádzky kontaktného miesta
Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 18 ods. 2 písm. a) zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Všeobecné podmienky prevádzky kontaktného miesta
(1)
Prevádzkovateľ kontaktného miesta
a)
označí budovu a vymedzený priestor v budove slovami „SODB 2021 – KONTAKTNÉ MIESTO PRE SČÍTANIE OBYVATEĽOV“, logom pre sčítanie a informáciou o čase prevádzky; vzor označenia kontaktného miesta sa zverejní na webovom sídle úradu,
b)
vyhradí na prevádzku kontaktného miesta vhodný priestor, ktorý vybaví počítačom s klávesnicou a myšou, pripojením na internet, prístupom k aplikácii, ktorej prostredníctvom možno vyplniť sčítací formulár na sčítanie obyvateľov (ďalej len sčítací formulár“), stolom, stoličkami a miestom na odkladanie odevov,
c)
zriadi kontaktné miesto prednostne s bezbariérovým prístupom a poskytne obyvateľovi so zdravotným postihnutím nevyhnutnú pomoc pri orientácii v budove, v ktorej je zriadené kontaktné miesto,
d)
zabezpečí, aby priestor kontaktného miesta zodpovedal priestorovým nárokom obyvateľa so zdravotným postihnutím pri vypĺňaní sčítacieho formulára a pri asistovanom sčítaní obyvateľa umožní prítomnosť jeho blízkej osoby alebo osobného asistenta,1)
e)
umiestni monitor počítača podľa písmena b) tak, aby bola zabezpečená diskrétnosť pri zadávaní osobných údajov obyvateľa do sčítacieho formulára,
f)
zabezpečí v priestore kontaktného miesta diskrétnu vzdialenosť sčítavaného obyvateľa od obyvateľa, ktorý čaká na asistované sčítanie, a od inej osoby, ktorá nie je stacionárnym asistentom sčítania.
(2)
Čas prevádzky všetkých kontaktných miest zriadených v obci zverejní obec na úradnej tabuli a webovom sídle obce a inými, v obci bežne používanými informačnými prostriedkami. 
§ 2
Osobitné podmienky prevádzky kontaktného miesta obce
(1)
Obec môže zriadiť kontaktné miesto v budove obecného úradu, na integrovanom obslužnom mieste, po dohode mestských častí s magistrátom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a magistrátom mesta Košice v priestoroch magistrátov, na pracovisku úradu alebo na inom vhodnom mieste v obci.
(2)
Obec určí čas prevádzky kontaktného miesta tak, aby sa zabezpečila obyvateľom možnosť sčítať sa každý pracovný deň a aspoň jeden pracovný deň v týždni aj v popoludňajších hodinách. Čas prevádzky môže obec určiť aj iný, ako sú úradné hodiny obecného úradu pre verejnosť.
§ 3
Osobitné podmienky prevádzky kontaktného miesta poštového podniku
(1)
Úrad dohodne s poštovým podnikom poskytujúcim univerzálnu službu zriadenie kontaktného miesta, prednostne na pracovisku poštového podniku, ktoré slúži ako integrované obslužné miesto.
(2)
Poštový podnik je oprávnený dočasne obmedziť alebo pozastaviť prevádzku kontaktného miesta, ak prevádzka môže podstatne obmedziť alebo znemožniť poskytovanie univerzálnej služby, o čom poštový podnik informuje vopred úrad a obec, v ktorej sa kontaktné miesto nachádza. Po pominutí dôvodov dočasného obmedzenia alebo pozastavenia prevádzky kontaktného miesta poštový podnik prevádzku bezodkladne obnoví.
(3)
Poštový podnik určí čas prevádzky kontaktného miesta v otváracích hodinách pracoviska poštového podniku pre verejnosť. Čas prevádzky môže poštový podnik určiť aj iný, ako sú otváracie hodiny pracoviska poštového podniku pre verejnosť.
§ 4
Účinnosť
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2020.
Alexander Ballek v. r.
1)
§ 20 zákona č.447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2018 Z. z.