438/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

438
VYHLÁŠKA
Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
z 9. decembra 2019,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad“) podľa § 59 ods. 1 písm. b) až d) a h) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje
a)
podrobnosti o spôsobe plnenia povinností orgánov verejnej moci podľa § 6 ods. 3 zákona,
b)
sadzobník úhrad za činnosť ústredného portálu verejnej správy (ďalej len „ústredný portál“) a spoločných modulov podľa § 6 ods. 5 zákona,
c)
funkcionality ústredného portálu a spoločných modulov nad rámec funkcionalít ustanovených zákonom,
d)
podrobnosti o úložnej kapacite elektronickej schránky podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona a o postupe pri odstraňovaní elektronických správ pri naplnení úložnej kapacity elektronickej schránky podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona.
§ 2
(1)
Orgán verejnej moci na prevádzku ústredného portálu a zabezpečenie riadnej technickej realizácie elektronickej komunikácie prostredníctvom ústredného portálu podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona (ďalej len „orgán verejnej moci“) oznamuje úradu tieto údaje:
a)
názov a adresu sídla,
b)
typ orgánu verejnej moci,
c)
identifikačné číslo organizácie,
d)
daňové identifikačné číslo,
e)
bankové spojenie; číslo účtu vo formáte IBAN,
f)
e-mailovú adresu,
g)
telefónne číslo,
h)
identifikátor vedúceho podľa § 13 ods. 4 písm. d) zákona.
(2)
Orgán verejnej moci bezodkladne oznamuje úradu každú zmenu údajov podľa odseku 1.
(3)
Úrad na oznamovanie údajov podľa odsekov 1 a 2 zverejňuje na ústrednom portáli elektronický formulár, ktorého vzor je v prílohe.
(4)
Úrad zverejňuje podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona na ústrednom portáli elektronický formulár na zverejňovanie a aktualizáciu informačného obsahu o činnosti orgánu verejnej moci pre verejnosť.
(5)
Orgán verejnej moci zabezpečuje tvorbu informačného obsahu o svojej činnosti pre verejnosťza podmienok podľa osobitného predpisu1) prostredníctvom elektronického formulára podľa odseku 4.
§ 3
Funkcionalitami ústredného portálu a spoločných modulov nad rámec funkcionalít ustanovených zákonom sú:
a)
služba elektronickej podateľne pre orgán verejnej moci, ktorou je prevádzka elektronickej podateľne na
1.
prijímanie podaní orgánu verejnej moci podľa § 30 ods. 2 zákona,
2.
zasielanie elektronických úradných dokumentov orgánu verejnej moci a autorizáciu prostredníctvom kvalifikovanej elektronickej pečate,
b)
služba modulu elektronických schránok, ktorou je zasielanie elektronických podaní a elektronických správ prostredníctvom komunikačného rozhrania na ich podávanie, okrem elektronických podaní od orgánu verejnej moci,
c)
služba modulu dlhodobého uchovávania, ktorou je
1.
ukladanie dlhodobo uložených elektronických dokumentov a elektronických správ,
2.
vydávanie kópií dlhodobo uložených elektronických dokumentov a elektronických správ, konverzia dlhodobo uložených elektronických dokumentov a elektronických správ.
§ 4
(1)
Základná úložná kapacita elektronickej schránky pre osobu, ktorá nie je orgánom verejnej moci, je 1 GB.
(2)
Osoba, ktorá nie je orgánom verejnej moci, uhrádza úradu náklady na zvýšenie základnej úložnej kapacity elektronickej schránky na obdobie jedného roka takto:
a)
o 1 GB 10 eur,
b)
o 10 GB 100 eur,
c)
o 100 GB 1 000 eur.
§ 5
Správca ústredného portálu sprístupňuje osobe oprávnenej na prístup do elektronickej schránky jej funkcie prostredníctvom webového prehliadača a rozhraním pre informačné systémy na webovom sídle http://www.slovensko.sk.
§ 6
(1)
Úrad prostredníctvom modulu elektronických schránok pri dosiahnutí úrovne 80 % úložnej kapacity elektronickej schránky zasiela majiteľovi elektronickej schránky upovedomenie o tejto skutočnosti.
(2)
Ak po upovedomení podľa odseku 1 naplnenie elektronickej schránky presiahne úložnú kapacitu elektronickej schránky, úrad zabezpečuje odstránenie najstarších prečítaných správ a notifikácií podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona.
§ 7
Zrušuje sa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 8/2014 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente.
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Patrik Krauspe v. r.
Príloha
k vyhláške č. 438/2019 Z. z.
1)
Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.