437/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

437
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 9. decembra 2019,
ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie technických zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 86 ods. 9 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje hazardná hra na výherných prístrojoch a verzie jej programu
(1)
Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje hazardná hra na výherných prístrojoch a verzie jej programu, obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie žiadateľa o odborné posudzovanie (ďalej len „žiadateľ“), ak ho má pridelené,
b)
druh technického zariadenia,
c)
názov výrobcu výherného prístroja,
d)
typ hardvéru výherného prístroja,
e)
názov programu hazardnej hry,
f)
verziu programu hazardnej hry,
g)
názov výrobcu programu hazardnej hry,
h)
názvy všetkých hazardných hier obsiahnutých vo verzii programu hazardnej hry, ak ich hazardná hra obsahuje,
i)
označenie alebo typ riadiacej programovej dosky alebo označenie programového vybavenia,
j)
maximálnu výšku stávky v jednej hazardnej hre a maximálnu výšku výhry v jednej hazardnej hre,
k)
rozsah výhernosti v percentách,
l)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
m)
spôsob signalizácie pri odpojených počítadlách,
n)
spôsob signalizácie pri prerušení spojenia medzi výherným prístrojom a serverom,
o)
spôsob pripojenia prostredníctvom elektronických komunikačných sietí na server prevádzkovateľa hazardnej hry (ďalej len „prevádzkovateľ“),
p)
hernú menu.
(2)
Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru systému vytvárania prémiovej hry, pomocou ktorého sa prevádzkuje prémiová hra na výherných prístrojoch a verzie jej programu, obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak ho má pridelené,
b)
druh prémiovej hry,
c)
názov prémiovej hry,
d)
verziu programu prémiovej hry,
e)
názov výrobcu programu prémiovej hry,
f)
opis programového vybavenia prémiovej hry,
g)
systém vytvárania prémiovej hry a prémiovej výhry,
h)
výšku príspevkov na vytváranie prémiovej hry,
i)
rozpätie, v ktorom môže byť hráčovi pridelená prémiová výhra,
j)
spôsob evidencie a vyplácania prémiovej výhry,
k)
spôsob signalizácie prémiovej výhry,
l)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry,
m)
hernú menu.
§ 2
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje hazardná hra na termináloch videohier a ďalších zariadeniach využívaných pri prevádzkovaní videohier a verzie jej programu
(1)
Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje hazardná hra na termináloch videohier a ďalších zariadeniach využívaných pri prevádzkovaní videohier a verzie jej programu, obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak ho má pridelené,
b)
druh technického zariadenia,
c)
názov výrobcu terminálu videohier,
d)
typ hardvéru terminálu videohier,
e)
názov programu hazardnej hry,
f)
verziu programu hazardnej hry,
g)
názov výrobcu programu hazardnej hry,
h)
názvy všetkých hazardných hier obsiahnutých vo verzii programu hazardnej hry, ak ich hazardná hra obsahuje,
i)
označenie alebo typ riadiacej programovej dosky alebo označenie programového vybavenia,
j)
maximálnu výšku stávky v jednej hazardnej hre a maximálnu výšku výhry v jednej hazardnej hre,
k)
rozsah výhernosti v percentách,
l)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
m)
spôsob signalizácie pri odpojených počítadlách,
n)
spôsob signalizácie pri prerušení spojenia medzi terminálom videohier a serverom,
o)
spôsob pripojenia prostredníctvom elektronických komunikačných sieti na server prevádzkovateľa,
p)
hernú menu.
(2)
Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru systému vytvárania prémiovej hry, pomocou ktorého sa prevádzkuje prémiová hra na termináloch videohier a ďalších zariadeniach využívaných pri prevádzkovaní videohier a verzie jej programu, obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak ho má pridelené,
b)
druh prémiovej hry,
c)
názov prémiovej hry,
d)
verziu programu prémiovej hry,
e)
názov výrobcu programu prémiovej hry,
f)
opis programového vybavenia prémiovej hry,
g)
systém vytvárania prémiovej hry a prémiovej výhry,
h)
výšku príspevkov na vytváranie prémiovej hry,
i)
rozpätie, v ktorom môže byť hráčovi pridelená prémiová výhra,
j)
spôsob evidencie a vyplácania prémiovej výhry,
k)
spôsob signalizácie prémiovej výhry,
l)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry,
m)
hernú menu.
§ 3
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje hazardná hra na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi a verzie jej programu
(1)
Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje hazardná hra na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi a verzie jej programu, obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak ho má pridelené,
b)
druh technického zariadenia,
c)
názov výrobcu technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi,
d)
typ hardvéru technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi,
e)
názov programu hazardnej hry,
f)
verziu programu hazardnej hry,
g)
názov výrobcu programu hazardnej hry,
h)
názvy všetkých hazardných hier obsiahnutých vo verzii programu hazardnej hry, ak ich hazardná hra obsahuje,
i)
označenie alebo typ riadiacej programovej dosky alebo označenie programového vybavenia,
j)
počet hracích miest,
k)
maximálnu výšku stávky na jednu pozíciu v jednej hazardnej hre a maximálnu výšku výhry v jednej hazardnej hre,
l)
rozsah výhernosti v percentách,
m)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
n)
spôsob signalizácie pri odpojených počítadlách,
o)
spôsob signalizácie pri prerušení spojenia medzi technickým zariadením obsluhovaným priamo hráčmi a serverom,
p)
spôsob pripojenia prostredníctvom elektronických komunikačných sietí na server prevádzkovateľa,
q)
hernú menu.
(2)
Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru systému vytvárania prémiovej hry, pomocou ktorého sa prevádzkuje prémiová hra na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi a verzie jej programu, obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak ho má pridelené,
b)
druh prémiovej hry,
c)
názov prémiovej hry,
d)
verziu programu prémiovej hry,
e)
názov výrobcu programu prémiovej hry,
f)
opis programového vybavenia prémiovej hry,
g)
systém vytvárania prémiovej hry a prémiovej výhry,
h)
výšku príspevkov na vytváranie prémiovej hry,
i)
rozpätie, v ktorom môže byť hráčovi pridelená prémiová výhra,
j)
spôsob evidencie a vyplácania prémiovej výhry,
k)
spôsob signalizácie prémiovej výhry,
l)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry,
m)
hernú menu.
§ 4
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje hazardná hra na iných technických zariadeniach a verzie jej programu
(1)
Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje hazardná hra na iných technických zariadeniach, ktoré fungujú samostatne, nezávisle od servera prevádzkovateľa a verzie jej programu, obsahuje náležitosti žiadosti primerane podľa § 1 ods. 1.
(2)
Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje hazardná hra na iných technických zariadeniach, ktoré fungujú samostatne, nezávisle od servera prevádzkovateľa a verzie jej programu, sú prílohy žiadosti primerane podľa § 15 ods. 1 a 5.
(3)
Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje hazardná hra na iných technických zariadeniach, ktoré fungujú ako koncové zariadenie prepojené na server prevádzkovateľa a verzie jej programu, obsahuje náležitosti žiadosti primerane podľa § 2 ods. 1.
(4)
Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje hazardná hra na iných technických zariadeniach, ktoré fungujú ako koncové zariadenia prepojené na server prevádzkovateľa a verzie jej programu, sú prílohy žiadosti primerane podľa § 15 ods. 1 a 5.
(5)
Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru systému vytvárania prémiovej hry, pomocou ktorého sa prevádzkuje prémiová hra na iných technických zariadeniach a verzie jej programu, obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak ho má pridelené,
b)
druh prémiovej hry,
c)
názov prémiovej hry,
d)
verziu programu prémiovej hry,
e)
názov výrobcu programu prémiovej hry,
f)
opis programového vybavenia prémiovej hry,
g)
systém vytvárania prémiovej hry a prémiovej výhry,
h)
výšku príspevkov na vytváranie prémiovej hry,
i)
rozpätie, v ktorom môže byť hráčovi pridelená prémiová výhra,
j)
spôsob evidencie a vyplácania prémiovej výhry,
k)
spôsob signalizácie prémiovej výhry,
l)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry,
m)
hernú menu.
§ 5
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje hazardná hra na termináloch pre hazardné hry podľa § 4 ods. 2 písm. b) a d) a § 5 ods. 3 písm. c), d) a f) zákona a verzie jej programu
(1)
Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje hazardná hra na termináloch pre hazardné hry podľa § 4 ods. 2 písm. b) a d) a § 5 ods. 3 písm. c), d) a f) zákona (ďalej len „samoobslužný terminál“) a verzie jej programu, obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak ho má pridelené,
b)
druh technického zariadenia,
c)
názov výrobcu samoobslužného terminálu,
d)
typ hardvéru samoobslužného terminálu,
e)
názov programu hazardnej hry,
f)
verziu programu hazardnej hry,
g)
názov výrobcu programu hazardnej hry,
h)
názvy všetkých hazardných hier obsiahnutých vo verzii programu hazardnej hry, ak ich hazardná hra obsahuje,
i)
označenie alebo typ riadiacej programovej dosky alebo označenie programového vybavenia,
j)
maximálnu výšku stávky v jednej hazardnej hre a maximálnu výšku výhry v jednej hazardnej hre,
k)
rozsah výhernosti v percentách, ak sa dá určiť,
l)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
m)
spôsob signalizácie pri prerušení spojenia medzi samoobslužným terminálom a serverom,
n)
spôsob pripojenia prostredníctvom elektronických komunikačných sietí na server prevádzkovateľa,
o)
hernú menu.
(2)
Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru systému vytvárania prémiovej hry, pomocou ktorého sa prevádzkuje prémiová hra na samoobslužných termináloch a verzie jej programu, obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak ho má pridelené,
b)
druh prémiovej hry,
c)
názov prémiovej hry,
d)
verziu programu prémiovej hry,
e)
názov výrobcu programu prémiovej hry,
f)
opis programového vybavenia prémiovej hry,
g)
systém vytvárania prémiovej hry a prémiovej výhry,
h)
výšku príspevkov na vytváranie prémiovej hry,
i)
rozpätie, v ktorom môže byť hráčovi pridelená prémiová výhra,
j)
spôsob evidencie a vyplácania prémiovej výhry,
k)
spôsob signalizácie prémiovej výhry,
l)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry,
m)
hernú menu.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na koncové zariadenie využívané pri prevádzkovaní hazardných hier, ktorým je terminál obsluhovaný fyzickou osobou oprávnenou prevádzkovateľom.
§ 6
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje internetová hra v internetovom kasíne a verzie jej programu
(1)
Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje internetová hra v internetovom kasíne a verzie jej programu, obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak ho má pridelené,
b)
druh hazardnej hry,
c)
názov hazardnej hry,
d)
verziu hazardnej hry,
e)
názov výrobcu hazardnej hry,
f)
rozsah výhernosti v percentách, ak sa dá určiť,
g)
maximálnu výšku stávky v jednej hazardnej hre a maximálnu výšku výhry v jednej hazardnej hre,
h)
hernú menu.
(2)
Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje internetová hra v internetovom kasíne a verzie jej programu, sú:
a)
kópia výpisu z obchodného registra žiadateľa, nie staršieho ako tri mesiace, preukazujúceho jeho vznik a existenciu; ak ide o žiadateľa so sídlom v zahraničí, kópia obdobného dokladu, ktorý je vydaný príslušným registrovým orgánom,
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúcej založenie žiadateľa, ak ide o žiadateľa, ktorý ešte nie je zapísaný v obchodnom registri; ak ide o žiadateľa so sídlom v zahraničí, ktorý ešte nie je zapísaný v obdobnom registri, kópia obdobného dokladu,
c)
výpis programu v elektronickej podobe, ktorý môže byť výrobcom zakódovaním chránený,
d)
štatistický výpis hazardnej hry so zaznamenaním výherného pomeru v percentách pre 100 000 hier bez násobnej hry s krokom 1 000 vykonaný pri minimálne a maximálne nastavenej hodnote výherného pomeru, ak sa dá určiť pre tento druh hazardnej hry,
e)
pravidlá hazardnej hry v štátnom jazyku vrátane výherných kombinácií s výhrami,
f)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na softvér, pomocou ktorého sa prevádzkuje hazardná hra a verzie jej programu, uvedený v žiadosti o odborné posudzovanie, nepožiadal o vydanie osvedčenia a ani takéto osvedčenie nemá vydané inou poverenou skúšobňou,
g)
doklad o posúdení softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje internetová hra v internetovom kasíne a verzie jej programu, ak je vydaný Slovenskou národnou akreditačnou službou alebo právnickou osobou akreditovanou vnútroštátnym akreditačným orgánom;1) predložením tohto dokladu nie je dotknutá povinnosť zabezpečiť odborné posudzovanie takéhoto softvéru podľa § 86 ods. 4 zákona,
h)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé.
(3)
Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru systému vytvárania prémiovej hry, pomocou ktorého sa prevádzkuje prémiová hra prostredníctvom internetovej hry v internetovom kasíne a verzie jej programu, obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak ho má pridelené,
b)
druh prémiovej hry,
c)
názov prémiovej hry,
d)
verziu programu prémiovej hry,
e)
názov výrobcu programu prémiovej hry,
f)
opis programového vybavenia prémiovej hry,
g)
systém vytvárania prémiovej hry a prémiovej výhry,
h)
výšku príspevkov na vytváranie prémiovej hry,
i)
rozpätie, v ktorom môže byť hráčovi pridelená prémiová výhra,
j)
spôsob evidencie a vyplácania prémiovej výhry,
k)
spôsob signalizácie prémiovej výhry,
l)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry,
m)
hernú menu.
§ 7
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie výherných prístrojov
(1)
Žiadosť o odborné posudzovanie výherných prístrojov obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
c)
obchodné meno a sídlo vlastníka posudzovaného technického zariadenia a systému (ďalej len „vlastník“), ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
d)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ak ho má pridelené,
e)
druh technického zariadenia s uvedením jeho
1.
typu,
2.
výrobcu,
3.
výrobného čísla,
4.
roku výroby,
f)
názov programu hazardnej hry s uvedením jeho
1.
verzie,
2.
výrobcu,
g)
doplňujúce technické údaje,
h)
požadovaný začiatok platnosti osvedčenia a dobu platnosti osvedčenia,
i)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov.
(2)
Žiadosť o odborné posudzovanie systému vytvárania prémiovej hry pre výherné prístroje obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
c)
obchodné meno a sídlo vlastníka, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
d)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ak ho má pridelené,
e)
názov prémiovej hry,
f)
verziu programu prémiovej hry,
g)
názov výrobcu programu prémiovej hry,
h)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry alebo po vyplatení výhier z prémiovej hry,
i)
adresu prevádzky, v ktorej sa umiestnia výherné prístroje zapojené do prémiovej hry,
j)
počet a výrobné čísla výherných prístrojov zapojených do prémiovej hry podľa jednotlivých prevádzok.
§ 8
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi
(1)
Žiadosť o odborné posudzovanie technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
c)
obchodné meno a sídlo vlastníka, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
d)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ak ho má pridelené,
e)
druh technického zariadenia s uvedením jeho
1.
typu,
2.
výrobcu,
3.
výrobného čísla,
4.
roku výroby,
f)
názov programu hazardnej hry s uvedením jeho
1.
verzie,
2.
výrobcu,
g)
doplňujúce technické údaje,
h)
požadovaný začiatok platnosti osvedčenia a dobu platnosti osvedčenia,
i)
počet hracích miest s uvedením ich výrobných čísel, ak boli výrobcom pridelené,
j)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov.
(2)
Žiadosť o odborné posudzovanie systému vytvárania prémiovej hry pre technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
c)
obchodné meno a sídlo vlastníka, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
d)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ak ho má pridelené,
e)
názov prémiovej hry,
f)
verziu programu prémiovej hry,
g)
názov výrobcu programu prémiovej hry,
h)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry alebo po vyplatení výhier z prémiovej hry,
i)
adresu prevádzky, v ktorej sa umiestnenia technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi zapojené do prémiovej hry,
j)
počet a výrobné čísla technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi zapojených do prémiovej hry podľa jednotlivých prevádzok.
§ 9
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie terminálov videohier a ďalších zariadení využívaných pri prevádzkovaní videohier
(1)
Žiadosť o odborné posudzovanie terminálov videohier a ďalších zariadení využívaných pri prevádzkovaní videohier obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
c)
obchodné meno a sídlo vlastníka, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
d)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ak ho má pridelené,
e)
druh technického zariadenia s uvedením jeho
1.
typu,
2.
výrobcu,
3.
výrobného čísla,
4.
roku výroby,
f)
názov programu hazardnej hry s uvedením jeho
1.
verzie,
2.
výrobcu,
g)
doplňujúce technické údaje,
h)
požadovaný začiatok platnosti osvedčenia a dobu platnosti osvedčenia,
i)
počet terminálov videohier s uvedením ich výrobných čísel,
j)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
k)
adresu umiestnenia servera.
(2)
Žiadosť o odborné posudzovanie terminálov videohier a ďalších zariadení využívaných pri prevádzkovaní videohier predložená poverenej skúšobni na tieto zariadenia prvýkrát obsahuje primerane aj náležitosti podľa § 14 ods. 1.
(3)
Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie terminálov videohier a ďalších zariadení využívaných pri prevádzkovaní videohier podľa odseku 2 sú primerane aj prílohy podľa § 14 ods. 2.
(4)
Žiadosť o odborné posudzovanie terminálov videohier a ďalších zariadení využívaných pri prevádzkovaní videohier, ktorou sa menia údaje a skutočnosti uvedené v predchádzajúcich žiadostiach o odborné posudzovanie terminálov videohier a ďalších zariadení využívaných pri prevádzkovaní videohier týkajúce sa najmä vyradenia terminálov videohier a zmeny vlastníka prepojenia a zabezpečenia prepojenia na elektronické komunikačné siete (ďalej len „systém, prepojenie a sieť“) terminálov videohier, obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
c)
obchodné meno a sídlo vlastníka, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
d)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, vlastníka a prevádzkovateľa, ak ho má pridelené,
e)
druh systému, prepojenia a siete terminálov videohier,
f)
názov systému, prepojenia a siete terminálov videohier s uvedením jeho
1.
verzie,
2.
výrobcu,
g)
doplňujúce technické údaje,
h)
adresu umiestnenia servera,
i)
hernú menu,
j)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
k)
číslo osvedčenia, v ktorom sa vykonajú zmeny,
l)
počet vyradených terminálov videohier,
m)
konečný počet terminálov videohier,
n)
požadovaný začiatok platnosti osvedčenia a dobu platnosti osvedčenia.
(5)
Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie terminálov videohier a ďalších zariadení využívaných pri prevádzkovaní videohier podľa odseku 4 sú aj:
a)
zoznam výrobných čísel terminálov videohier, ktorých sa požadovaná zmena týka, ak je potrebný,
b)
originál osvedčenia, ktorého sa požadovaná zmena týka.
(6)
Žiadosť o odborné posudzovanie terminálov videohier a ďalších zariadení využívaných pri prevádzkovaní videohier, ktorou sa menia údaje a skutočnosti uvedené v predchádzajúcich žiadostiach o odborné posudzovanie terminálov videohier a ďalších zariadení využívaných pri prevádzkovaní videohier, týkajúce sa najmä zmeny verzií alebo názvu programu hazardnej hry, obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
c)
obchodné meno a sídlo vlastníka, ak ide o osobu inú, ako je žiadateľ,
d)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, vlastníka a prevádzkovateľa, ak ho má pridelené,
e)
druh systému, prepojenia a siete terminálov videohier,
f)
názov systému, prepojenia a siete terminálov videohier s uvedením
1.
jeho verzie,
2.
jeho výrobcu,
3.
čísla osvedčenia, v ktorom sa vykonajú zmeny,
g)
hernú menu,
h)
celkový počet terminálov videohier, ktorých sa zmena týka,
i)
celkový počet terminálov videohier v systéme, prepojení a sieti,
j)
názov programu hazardnej hry na termináli videohier s uvedením
1.
jeho verzie,
2.
jeho výrobcu,
3.
počtu terminálov videohier, ktorých sa zmena týka,
k)
požadovaný začiatok platnosti osvedčenia a dobu platnosti osvedčenia.
(7)
Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie terminálov videohier a ďalších zariadení využívaných pri prevádzkovaní videohier podľa odseku 6 sú aj:
a)
zoznam výrobných čísiel terminálov videohier, ktorých sa požadovaná zmena týka, ak je potrebný,
b)
originál osvedčenia, ktorého sa požadovaná zmena týka,
c)
doklad od výrobcu alebo ním poverenej osoby o pôvode programu hazardnej hry.
(8)
Žiadosť o odborné posudzovanie systému vytvárania prémiovej hry pre terminály videohier a ďalšie zariadenia využívané pri prevádzkovaní videohier obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
c)
obchodné meno a sídlo vlastníka, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
d)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ak ho má pridelené,
e)
názov prémiovej hry,
f)
verziu programu prémiovej hry,
g)
názov výrobcu prémiovej hry,
h)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry alebo po vyplatení výhier z prémiovej hry,
i)
adresu prevádzky, v ktorej sa umiestnia terminály videohier a ďalšie zariadenia využívané pri prevádzkovaní videohier zapojené do prémiovej hry,
j)
počet a výrobné čísla terminálov videohier a ďalších zariadení využívaných pri prevádzkovaní videohier zapojených do prémiovej hry podľa jednotlivých prevádzok.
§ 10
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie iných technických zariadení
(1)
Žiadosť o odborné posudzovanie iných technických zariadení, ktoré fungujú samostatne, nezávisle od servera prevádzkovateľa, obsahuje náležitosti primerane podľa § 7.
(2)
Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie iných technických zariadení, ktoré fungujú samostatne, nezávisle od servera prevádzkovateľa sú prílohy primerane podľa § 15 ods. 3.
(3)
Žiadosť o odborné posudzovanie iných technických zariadení, ktoré fungujú ako koncové zariadenia prepojené na server prevádzkovateľa, obsahuje náležitosti primerane podľa § 9.
(4)
Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie iných technických zariadení, ktoré fungujú ako koncové zariadenia prepojené na server prevádzkovateľa, sú prílohy primerane podľa § 9 ods. 3, 5 a 7 a § 15 ods. 3.
(5)
Žiadosť o odborné posudzovanie systému vytvárania prémiovej hry pre iné technické zariadenia obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
c)
obchodné meno a sídlo vlastníka, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
d)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ak ho má pridelené,
e)
názov prémiovej hry,
f)
verziu programu prémiovej hry,
g)
názov výrobcu programu prémiovej hry,
h)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry alebo po vyplatení výhier z prémiovej hry,
k)
adresu prevádzky, v ktorej sa umiestnenia iné technické zariadenia zapojené do prémiovej hry,
i)
počet a výrobné čísla iných technických zariadení zapojených do prémiovej hry podľa jednotlivých prevádzok.
§ 11
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie žrebovacích zariadení využívaných pri prevádzkovaní číselných lotérií
(1)
Žiadosť o odborné posudzovanie žrebovacích zariadení využívaných pri prevádzkovaní číselných lotérií obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
c)
obchodné meno a sídlo vlastníka, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
d)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ak ho má pridelené,
e)
druh žrebovacieho zariadenia využívaného pri prevádzkovaní číselných lotérií s uvedením jeho
1.
typu,
2.
výrobcu,
3.
výrobného čísla, ak je pridelené,
f)
názov číselnej lotérie,
g)
doplňujúce technické údaje,
h)
požadovaný začiatok platnosti osvedčenia a dobu platnosti osvedčenia,
i)
spôsob žrebovania číselnej lotérie,
j)
adresu prevádzky, v ktorej sa umiestni žrebovacie zariadenie využívané pri prevádzkovaní číselných lotérií.
(2)
Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie žrebovacích zariadení využívaných pri prevádzkovaní číselných lotérií sú:
a)
kópia výpisu z obchodného registra prevádzkovateľa, nie staršieho ako tri mesiace, preukazujúceho jeho vznik a existenciu,
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúcej založenie prevádzkovateľa, ak ide o prevádzkovateľa, ktorý ešte nie je zapísaný v obchodnom registri,
c)
kópia výpisu z obchodného registra vlastníka, nie staršieho ako tri mesiace, preukazujúceho jeho vznik a existenciu; ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí, kópia obdobného dokladu, ktorý je vydaný príslušným registrovým orgánom,
d)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúcej založenie vlastníka, ak ide o vlastníka, ktorý ešte nie je zapísaný v obchodnom registri; ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí, ktorý ešte nie je zapísaný v obdobnom registri, kópia obdobného dokladu,
e)
opis žrebovacieho zariadenia využívaného pri prevádzkovaní číselných lotérií,
f)
technickú dokumentáciu žrebovacieho zariadenia využívaného pri prevádzkovaní číselných lotérií so schémami zapojenia a prepojenia jednotlivých častí, ktorými sú centrála a žrebovací systém,
g)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na žrebovacie zariadenie využívané pri prevádzkovaní číselných lotérií uvedené v žiadosti o odborné posudzovanie nepožiadal o vydanie osvedčenia a ani takéto osvedčenie nemá vydané inou poverenou skúšobňou,
h)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé.
§ 12
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie technických zariadení využívaných pri prevádzkovaní lotériovej hry bingo
(1)
Žiadosť o odborné posudzovanie technických zariadení využívaných pri prevádzkovaní lotériovej hry bingo (ďalej len „bingo“) obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
c)
obchodné meno a sídlo vlastníka, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
d)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ak je pridelené,
e)
druh technického zariadenia využívaného pri prevádzkovaní binga s uvedením jeho
1.
výrobcu,
2.
výrobného čísla, ak je pridelené,
3.
roku výroby,
f)
názov programu hazardnej hry s uvedením jeho
1.
verzie,
2.
výrobcu,
g)
hernú menu,
h)
doplňujúce technické údaje,
i)
požadovaný začiatok platnosti osvedčenia a dobu platnosti osvedčenia,
j)
druh binga,
k)
typ žrebovacieho zariadenia binga,
l)
opis uloženia dát a kupónov,
m)
typy výhier a prémií,
n)
cenu kupónu a ich počet,
o)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
p)
maximálnu výšku výhry,
q)
adresu prevádzky, v ktorej sa umiestni technické zariadenie využívané pri prevádzkovaní binga.
(2)
Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie technických zariadení využívaných pri prevádzkovaní binga sú:
a)
kópia výpisu z obchodného registra prevádzkovateľa, nie staršieho ako tri mesiace, preukazujúceho jeho vznik a existenciu; ak ide o prevádzkovateľa so sídlom v zahraničí, kópia obdobného dokladu, ktorý je vydaný príslušným registrovým orgánom,
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúcej založenie prevádzkovateľa, ak ide o prevádzkovateľa, ktorý ešte nie je zapísaný v obchodnom registri; ak ide o prevádzkovateľa so sídlom v zahraničí, ktorý ešte nie je zapísaný v obchodnom registri, kópia obdobného dokladu,
c)
kópia výpisu z obchodného registra vlastníka, nie staršieho ako tri mesiace, preukazujúceho jeho vznik a existenciu; ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí, kópia obdobného dokladu, ktorý je vydaný príslušným registrovým orgánom,
d)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúcej založenie vlastníka, ak ide o vlastníka, ktorý ešte nie je zapísaný v obchodnom registri; ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí, ktorý ešte nie je zapísaný v obdobnom registri, kópia obdobného dokladu,
e)
kópia dokladu o nadobudnutí technického zariadenia využívaného pri prevádzkovaní binga, ktorým je faktúra s uvedením výrobného čísla technického zariadenia využívaného pri prevádzkovaní binga alebo faktúra s dodacím listom, kúpna zmluva, nájomná zmluva alebo kópia iného dokladu preukazujúceho nadobudnutie technického zariadenia využívaného pri prevádzkovaní binga s uvedením jeho výrobného čísla,
f)
doklad od výrobcu alebo od ním poverenej osoby o pôvode programu a o pôvode technického zariadenia využívaného pri prevádzkovaní binga,
g)
opis žrebovacieho zariadenia využívaného pri prevádzkovaní binga,
h)
technická dokumentáciu technického zariadenia využívaného pri prevádzkovaní binga so schémami zapojenia a prepojenia jednotlivých častí, ktorými sú centrálny systém binga, žrebovací systém a elektronické terminály,
i)
opis vybavenia centrálneho systému binga,
j)
pravidlá hazardnej hry v štátnom jazyku, ak ešte nie sú predložené,
k)
výpis programu v elektronickej podobe, ktorý môže byť výrobcom zakódovaním chránený,
l)
kópia individuálnej licencie na prevádzkovanie binga; to neplatí pri podaní prvej žiadosti, alebo ak už je predložená,
m)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na zariadenie využívané pri prevádzkovaní binga uvedené v žiadosti o odborné posudzovanie nepožiadal o vydanie osvedčenia a ani takéto osvedčenie nemá vydané inou poverenou skúšobňou,
n)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé.
§ 13
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie elektronických spojení medzi jednotlivými miestami, na ktorých sa prevádzkujú hazardné hry na samoobslužných termináloch, a centrálnym miestom vyhodnocovania priebehu a výsledkov hazardnej hry
(1)
Žiadosť o odborné posudzovanie elektronických spojení medzi jednotlivými miestami, na ktorých sa prevádzkujú hazardné hry na samoobslužných termináloch, a centrálnym miestom vyhodnocovania priebehu a výsledkov hazardnej hry (ďalej len „samoobslužný terminál prepojený so serverom“) obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
c)
obchodné meno a sídlo vlastníka, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
d)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ak ho má pridelené,
e)
druh samoobslužného terminálu prepojeného so serverom s uvedením jeho
1.
typu,
2.
výrobcu,
3.
výrobného čísla,
4.
roku výroby,
f)
názov programu hazardnej hry s uvedením jeho
1.
verzie,
2.
výrobcu,
g)
doplňujúce technické údaje,
h)
požadovaný začiatok platnosti osvedčenia a dobu platnosti osvedčenia,
i)
počet samoobslužných terminálov prepojených so serverom s uvedením ich výrobných čísel, ak sú výrobcom pridelené,
j)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
k)
adresu umiestnenia servera.
(2)
Žiadosť o odborné posudzovanie samoobslužných terminálov prepojených so serverom, ktorá sa predkladá prvýkrát, obsahuje primerane aj náležitosti žiadosti podľa § 14 ods. 1.
(3)
Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie samoobslužných terminálov prepojených so serverom podľa odseku 2 sú primerane aj prílohy k žiadosti podľa § 14 ods. 2.
(4)
Žiadosť o odborné posudzovanie samoobslužných terminálov prepojených so serverom, ktorou sa menia údaje a skutočnosti uvedené v predchádzajúcich žiadostiach o odborné posudzovanie samoobslužných terminálov prepojených so serverom, týkajúca sa najmä vyradenia samoobslužných terminálov prepojených so serverom a zmeny vlastníka systému, prepojenia a siete obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
c)
obchodné meno a sídlo vlastníka, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
d)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, vlastníka a prevádzkovateľa, ak ho má pridelené,
e)
druh systému, prepojenia a siete,
f)
názov systému, prepojenia a siete s uvedením jeho
1.
verzie,
2.
výrobcu,
g)
doplňujúce technické údaje,
h)
adresu umiestnenia servera,
i)
hernú menu,
j)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
k)
číslo osvedčenia, v ktorom sa vykonajú zmeny,
l)
počet vyradených samoobslužných terminálov prepojených so serverom,
m)
konečný počet samoobslužných terminálov prepojených so serverom,
n)
požadovaný začiatok platnosti osvedčenia a dobu platnosti osvedčenia.
(5)
Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie samoobslužných terminálov prepojených so serverom podľa odseku 4 sú aj:
a)
zoznam výrobných čísiel samoobslužných terminálov prepojených so serverom, ktorých sa požadovaná zmena týka, ak je potrebný,
b)
originál osvedčenia, ktorého sa požadovaná zmena týka.
(6)
Žiadosť o odborné posudzovanie samoobslužných terminálov prepojených so serverom, ktorou sa menia údaje a skutočnosti uvedené v predchádzajúcich žiadostiach o odborné posudzovanie samoobslužných terminálov prepojených so serverom, týkajúca sa najmä zmeny verzií alebo názvu programu hazardnej hry obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
c)
obchodné meno a sídlo vlastníka, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
d)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, vlastníka a prevádzkovateľa, ak ho má pridelené,
e)
druh systému, prepojenia a siete,
f)
názov systému, prepojenia a siete s uvedením
1.
jeho verzie,
2.
jeho výrobcu,
3.
čísla osvedčenia, v ktorom sa vykonajú zmeny,
g)
hernú menu,
h)
celkový počet samoobslužných terminálov prepojených so serverom, ktorých sa zmena týka,
i)
celkový počet samoobslužných terminálov prepojených so serverom v systéme, prepojení a sieti,
j)
názov programu hazardnej hry na samoobslužnom termináli prepojenom so serverom s uvedením
1.
jeho verzie,
2.
jeho výrobcu,
3.
počtu samoobslužných terminálov prepojených so serverom, ktorých sa zmena týka,
k)
požadovaný začiatok platnosti osvedčenia a dobu platnosti osvedčenia.
(7)
Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie samoobslužných terminálov prepojených so serverom podľa odseku 6 sú aj:
a)
zoznam výrobných čísiel samoobslužných terminálov prepojených so serverom, ktorých sa požadovaná zmena týka, ak je potrebný,
b)
originál osvedčenia, ktorého sa požadovaná zmena týka,
c)
doklad od výrobcu alebo od ním poverenej osoby o pôvode programu hazardnej hry.
(8)
Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nevzťahujú na koncové zariadenie využívané pri prevádzkovaní hazardných hier, ktorým je terminál obsluhovaný fyzickou osobou oprávnenou prevádzkovateľom.
§ 14
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie systému, prepojenia a siete charitatívnej lotérie, stávkovej hry, číselnej lotérie, lotérie pokladničných dokladov, internetovej hry a hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. i) zákona
(1)
Žiadosť o odborné posudzovanie systému, prepojenia a siete charitatívnej lotérie, stávkovej hry, číselnej lotérie, lotérie pokladničných dokladov, internetovej hry a hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. i) zákona obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
c)
obchodné meno a sídlo vlastníka, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
d)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, vlastníka a prevádzkovateľa, ak ho má pridelené,
e)
druh systému, prepojenia a siete,
f)
názov systému, prepojenia a siete s uvedením jeho
1.
verzie,
2.
výrobcu,
g)
doplňujúce technické údaje,
h)
opis programového vybavenia servera,
i)
spôsob zabezpečenia servera,
j)
spôsob archivácie dát,
k)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
l)
adresu umiestnenia servera,
m)
hernú menu.
(2)
Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie systému, prepojenia a siete charitatívnej lotérie, stávkovej hry, číselnej lotérie, lotérie pokladničných dokladov, internetovej hry a hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. i) zákona sú:
a)
kópia výpisu z obchodného registra prevádzkovateľa, nie staršieho ako tri mesiace, preukazujúceho jeho vznik a existenciu; ak ide o prevádzkovateľa so sídlom v zahraničí, kópia obdobného dokladu, ktorý je vydaný príslušným registrovým orgánom,
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúcej založenie prevádzkovateľa, ak ide o prevádzkovateľa, ktorý ešte nie je zapísaný v obchodnom registri; ak ide o prevádzkovateľa so sídlom v zahraničí, ktorý ešte nie je zapísaný v obchodnom registri, kópia obdobného dokladu,
c)
kópia výpisu z obchodného registra vlastníka, nie staršieho ako tri mesiace, preukazujúceho jeho vznik a existenciu; ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí, kópia obdobného dokladu, ktorý je vydaný príslušným registrovým orgánom,
d)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúcej založenie vlastníka, ak ide o vlastníka, ktorý ešte nie je zapísaný v obchodnom registri; ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí, ktorý ešte nie je zapísaný v obdobnom registri, kópia obdobného dokladu,
e)
kópia dokladu preukazujúceho nadobudnutie alebo získanie oprávnenia na užívanie systému, prepojenia a siete, ktorým je faktúra, kúpna zmluva, nájomná zmluva alebo iný doklad, ak ešte takýto doklad nie je predložený,
f)
doklad od výrobcu alebo od ním poverenej osoby o pôvode systému, prepojenia a siete, ak ešte nie je predložený,
g)
doklad od výrobcu alebo ním poverenej osoby o pôvode programu prémiovej hry, ak posudzovaný systém, prepojenie a sieť obsahuje prémiovú hru a ak ešte nie je predložený,
h)
technická dokumentácia so schémami jednotlivých súčastí systému, prepojenia a siete,
i)
vzor potvrdenia o vklade a o vykonanej stávke, ak sa používa,
j)
vzor registračného formulára určeného pre hráčov, ak sa používa,
k)
pravidlá hazardnej hry v štátnom jazyku, ak ešte nie sú predložené,
l)
servisný manuál,
m)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na systém, prepojenie a sieť uvedené v žiadosti o odborné posudzovanie nepožiadal o vydanie osvedčenia a ani takéto osvedčenie nemá vydané inou poverenou skúšobňou,
n)
bezpečnostný projekt, ktorého vzor je uverejnený na webovom sídle poverenej skúšobne, ktorá vykonáva odborné posudzovanie, ak ešte nie je predložený,
o)
technický opis virtualizovanej časti servera, ak je server úplne alebo čiastočne virtualizovaný, pričom z tohto opisu musí byť zrejmé, že spĺňa požiadavky pre server podľa osobitného predpisu,2)
p)
doklad od výrobcu alebo od ním poverenej osoby o pôvode hazardnej hry prevádzkovanej v internetovom kasíne, ak posudzovaný systém, prepojenie a sieť obsahuje takúto hazardnú hru a ak ešte nie je predložený,
q)
zoznam hazardných hier prevádzkovaných v internetovom kasíne alebo zoznam hazardných hier, o ktorých doplnenie žiada prevádzkovateľ, ak posudzovaný systém, prepojenie a sieť obsahuje takéto hazardné hry a ak ešte nie je predložený,
r)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé.
(3)
Žiadosť o odborné posudzovanie systému, prepojenia a siete, ktorá sa predkladá prvýkrát, obsahuje primerane aj náležitosti žiadosti podľa § 11 ods. 1.
(4)
Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie systému, prepojenia a siete podľa odseku 3 sú primerane aj prílohy k žiadosti podľa § 11 ods. 2.
§ 15
Spoločné ustanovenia
(1)
Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry podľa § 1 ods. 1, § 2 ods. 1, § 3 ods. 1 a § 5 ods. 1, sú:
a)
kópia výpisu z obchodného registra žiadateľa, nie staršieho ako tri mesiace, preukazujúceho jeho vznik a existenciu; ak ide o žiadateľa so sídlom v zahraničí, kópia obdobného dokladu, ktorý je vydaný príslušným registrovým orgánom,
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúcej založenie žiadateľa, ak ide o žiadateľa, ktorý ešte nie je zapísaný v obchodnom registri; ak ide o žiadateľa so sídlom v zahraničí, ktorý ešte nie je zapísaný v obdobnom registri, kópia obdobného dokladu,
c)
technická dokumentácia, servisný manuál, doplňujúce prevádzkové údaje a iné technické údaje,
d)
vzorka programovej verzie hazardných hier, ktoré sú v posudzovanom technickom zariadení nainštalované,
e)
štatistický výpis hazardnej hry so zaznamenaním výherného pomeru v percentách pre 100 000 hier bez násobnej hry s krokom 1 000 vykonaný pri minimálne a maximálne nastavenej hodnote výherného pomeru, ak sa dá určiť pre príslušný druh hazardnej hry,
f)
pravidlá hazardnej hry v štátnom jazyku vrátane výherných kombinácií s výhrami, ak ešte nie sú predložené,
g)
výpis programu hazardnej hry vo vyššom programovacom jazyku v elektronickej podobe, ktorý môže byť výrobcom zakódovaním chránený,
h)
EÚ vyhlásenie o zhode vydané výrobcom alebo splnomocneným zástupcom výrobcu a výstupné dokumenty posudzovania zhody3) vydané notifikovanou osobou4) pre príslušný typ technického zariadenia, ak nie sú vydané notifikovanou osobou, ktorá je poverenou skúšobňou, pričom výstupné dokumenty posudzovania zhody sa vyžadujú pri podaní prvej žiadosti o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry,
i)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na softvér, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry a jeho verzie programu, uvedený v žiadosti o odborné posudzovanie nepožiadal o vydanie osvedčenia a ani takéto osvedčenie nemá vydané inou poverenou skúšobňou,
j)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé.
(2)
Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie softvéru systému vytvárania prémiovej hry podľa § 1 ods. 2, § 2 ods. 2, § 3 ods. 2, § 4 ods. 5, § 5 ods. 2 a § 6 ods. 3 sú:
a)
kópia výpisu z obchodného registra žiadateľa, nie staršieho ako tri mesiace, preukazujúceho jeho vznik a existenciu; ak ide o žiadateľa so sídlom v zahraničí, kópia obdobného dokladu, ktorý je vydaný príslušným registrovým orgánom,
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúcej založenie žiadateľa, ak ide o žiadateľa, ktorý ešte nie je zapísaný v obchodnom registri; ak ide o žiadateľa so sídlom v zahraničí, ktorý ešte nie je zapísaný v obdobnom registri, kópia obdobného dokladu,
c)
výpis programu hazardnej hry vo vyššom programovacom jazyku v elektronickej podobe, ktorý môže byť výrobcom zakódovaním chránený,
d)
pravidlá prémiovej hry v štátnom jazyku,
e)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na softvér, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry a jeho verzie programu, uvedený v žiadosti o odborné posudzovanie nepožiadal o vydanie osvedčenia a ani takéto osvedčenie nemá vydané inou poverenou skúšobňou,
f)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplne, správne a pravdivé.
(3)
Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie podľa § 7 ods. 1, § 8 ods. 1, § 9 ods. 1, § 10 ods. 1 a 3, § 13 ods. 1 sú:
a)
kópia výpisu z obchodného registra prevádzkovateľa, nie staršieho ako tri mesiace, preukazujúceho jeho vznik a existenciu; ak ide o prevádzkovateľa so sídlom v zahraničí, kópia obdobného dokladu, ktorý je vydaný príslušným registrovým orgánom,
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúcej založenie prevádzkovateľa, ak ide o prevádzkovateľa, ktorý ešte nie je zapísaný v obchodnom registri; ak ide o prevádzkovateľa so sídlom v zahraničí, ktorý ešte nie je zapísaný v obchodnom registri, kópia obdobného dokladu,
c)
kópia výpisu z obchodného registra vlastníka, nie staršieho ako tri mesiace, preukazujúceho jeho vznik a existenciu; ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí, kópia obdobného dokladu, ktorý je vydaný príslušným registrovým orgánom,
d)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúcej založenie vlastníka, ak ide o vlastníka, ktorý ešte nie je zapísaný v obchodnom registri; ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí, ktorý ešte nie je zapísaný v obdobnom registri, kópia obdobného dokladu,
e)
kópia dokladu o nadobudnutí technického zariadenia, ktorým je faktúra s uvedením výrobného čísla technického zariadenia alebo faktúra s dodacím listom, kúpna zmluva, nájomná zmluva alebo kópia iného dokladu preukazujúceho nadobudnutie technického zariadenia s uvedením jeho výrobného čísla,
f)
doklad od výrobcu alebo od ním poverenej osoby o pôvode programu hazardnej hry a o pôvode technického zariadenia,
g)
kópia individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier; to neplatí pri podaní prvej žiadosti, alebo ak už je predložená,
h)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na technické zariadenie a systém uvedené v žiadosti o odborné posudzovanie nepožiadal o vydanie osvedčenia a ani takéto osvedčenie nemá vydané inou poverenou skúšobňou,
i)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé.
(4)
Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie podľa § 7 ods. 2, § 8 ods. 2, § 9 ods. 8, § 10 ods. 5 sú:
a)
kópia výpisu z obchodného registra prevádzkovateľa, nie staršieho ako tri mesiace, preukazujúceho jeho vznik a existenciu; ak ide o prevádzkovateľa so sídlom v zahraničí, kópia obdobného dokladu, ktorý je vydaný príslušným registrovým orgánom,
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúcej založenie prevádzkovateľa, ak ide o prevádzkovateľa, ktorý ešte nie je zapísaný v obchodnom registri; ak ide o prevádzkovateľa so sídlom v zahraničí, ktorý ešte nie je zapísaný v obchodnom registri, kópia obdobného dokladu,
c)
kópia výpisu z obchodného registra vlastníka, nie staršieho ako tri mesiace, preukazujúceho jeho vznik a existenciu; ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí, kópia obdobného dokladu, ktorý je vydaný príslušným registrovým orgánom,
d)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúcej založenie vlastníka, ak ide o vlastníka, ktorý ešte nie je zapísaný v obchodnom registri; ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí, ktorý ešte nie je zapísaný v obdobnom registri, kópia obdobného dokladu,
e)
zoznam čísiel osvedčení o odbornom posudzovaní technických zariadení zapojených do prémiovej hry, pričom sa predkladá, len ak nejde o hazardné hry na termináloch videohier a hazardné hry na iných technických zariadeniach, ktoré fungujú ako koncové zariadenia prepojené na server prevádzkovateľa,
f)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na systém vytvárania prémiovej hry pre technické zariadenia uvedený v žiadosti o odborné posudzovanie nepožiadal o vydanie osvedčenia a ani takéto osvedčenie nemá vydané inou poverenou skúšobňou,
g)
doklad od výrobcu alebo od ním poverenej osoby o pôvode programu prémiovej hry, ak ešte nie je predložený,
h)
kópia dokladu o nadobudnutí prémiovej hry, ktorým je faktúra, kúpna zmluva, nájomná zmluva alebo kópia iného dokladu preukazujúceho nadobudnutie prémiovej hry, ak ešte nie je predložená,
i)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé.
(5)
Kópia výpisu z obchodného registra žiadateľa, prevádzkovateľa alebo vlastníka sa predkladá len pri podaní prvej žiadosti o odborné posudzovanie akéhokoľvek technického zariadenia, softvéru a systému využívaného pri prevádzkovaní hazardnej hry a pri každej zmene obchodného mena a sídla žiadateľa, prevádzkovateľa alebo vlastníka v obchodnom registri alebo v obdobnom registri, ak ide o žiadateľa, prevádzkovateľa alebo vlastníka so sídlom v zahraničí.
§ 16
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1)
Na náležitosti žiadostí o odborné posudzovanie technických zariadení, softvérov a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier sa vzťahuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier v znení vyhlášky č. 178/2016 Z. z., ak žiadosť o odborné posudzovanie technických zariadení, softvérov a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier bola podaná a nebola vybavená do 31. decembra 2019.
(2)
Na náležitosti žiadostí o odborné posudzovanie softvérov uvedených v § 1 až 5 podaných od 1. januára 2020 do 30. júna 2020 sa vzťahuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier v znení vyhlášky č. 178/2016 Z. z., ak sa takáto žiadosť podáva z dôvodu zmeny osvedčenia, ktoré je vydané po vykonaní odborného posudzovania softvéru na základe zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(3)
Na náležitosti žiadostí o odborné posudzovanie technických zariadení a systémov uvedených v § 7 až 14 podaných od 1. januára 2020 do 30. júna 2020 sa vzťahuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier v znení vyhlášky č. 178/2016 Z. z., ak sa takáto žiadosť podáva v súvislosti s osvedčením, ktoré je vydané po vykonaní odborného posudzovania softvéru na základe zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 17
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier v znení vyhlášky č. 178/2016 Z. z.
§ 18
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem § 17, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2020.
Ladislav Kamenický v. r.
1)
Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 142/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na technické zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní jednotlivých druhov hazardných hier vrátane podrobností o vkladoch, stávkach a výhrach pre jednotlivé druhy hazardných hier.
3)
§ 2 písm. f) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.